3 Nisan 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ABONE Ş e ei Si PEVAM MODDİ MÜDDETİ gi İsi ği e BULVARI İZMİR - ii HAKKI OCAKOĞLU ŞERAİTİ el ye 1650 TELEFON: ni m MATI (5 ) KURUŞTUR.. 2697 Ne S3 MFKOÇÜNGO SENE... ğ PAZAR 1938 z şi Gön Dufilen, İngiltere Çek'leri takdir ediyor LONDRA 2 (Ö.R) — Ingiliz mehafilinde Çe- koslo ovakyanın bir Avrupa meselesi haline gir- yakanın vaziyeti süküne dafaa ile sükünetle bildirmesi takdir yi dırmışi YENİ ASIR Matbaasında A öünküriymz s4 Cünhuriye eserinin bekçi sabahları çıkar riyasi gazetedir Ha. “Vekilimizin Mısırı Ziyareti Çocuk , Hastanesi Her bele Gibinlirie Yavrunun hayatını kurtaracaktır... Londra | “ Romaile Parisi uzlaştırmak istiyor Belediyenin en imar sine göre Bi Manında yeyala Mz lele İİ ye iletim 0 İstanbul 2 (Hususi) — 6 Nisanda ide şap edilemez ki Çocük has İ| 21 olmak icin İtalya > Fran Kağede bulunacak olan hariciye ve- tanesidir. arasında “da yakınlık” hasulü: Lilinz”B. “Tevfik Rüştü Arsa yarın Her si sosyal Hire kurbanı || nü arzu etmektedir. Fransız- Ankaradan şehrimize gelecek ve bu- Sn yavrularımızın sayısını gözünü: Italyan © münasebetleri, rada deniz yolu ile Mısıra hareket m bu teşebbüsün ilhassa || mc ümit geldiği gibi salâh oXsul aileler nezdinde bir ümit gü-/| yoluna gire: alya, Filistin Hariciye vekilimize | Emniyet pl bir inşirah yavas, rn teselli kında Clleğu çibi Seriye vu müdürü B. Şükrü bei iynağı gibi şükranla karşılanması- || hakkında'da Fransa ile: kat'i Gila ek b Al DE ea mez ikinci reisi B. Nihat refakat edecek- Milet büyük bt ihtiyacın tatmin et. elilimizle Mekten uzaktır. Bununla bereber bu!) “PARIS,2 (6.8) — Hariciye ga bie " lmitir. İK yalm yalaka ie irak te-İİi siazurı bay Paul Boncour Fran. Mi dün kabilelerini ayaklandır. “vi suretile enaz on binlerce Türk! || sanin © muhtelif memleketler. a iz bilader mak için ekl gelenler Yövrusunun hayatını karya deki sefirleriyle istişarelerine meseleler görüşülecektir. b İma inmek bile içimize ferahlık||| devam etmektedir. Hariciye Hariciye vekilimizi karşılamak ö i ni 2 (6. R) — Şam- | nazırı dün Berlin sefiri bay de dm ısırda muazzam > i gi ye kerre a Page vaziyeti göz-||| en görüşmüştür. Ya- Hariciye vekili B. T. R. Aras — proğramı hazırlanmıştır. Mısır başvekili M, Mahmut paşa | ada ve iKahirede muazzam istik-| Erdün | Tahrikâtının merkezi Şamda mı Bulunun yer? KAHİI bal programı. hazırlandı B. Aras dün. Ankaradan ayrıldı E, (Ö.R) — Mave- rayi Erdndesi ak mer- kezi Şam ed. ham himaye pane ler. Tahrikçilerin ayni zam, i Beyratta Baler pm ri ile sık sık temas halinde Balamdaklar da söylenmekte- TÜRKKUŞU GENÇLERİ Bn. Sabiha Gökçenin kumandası altında Gi izmire geliyorlar 5 gazeteleri şimdilik bu hâdiseler hakkında pek temkinli bir lisan kullanmak- | tadırlar. -SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE- Mısır seçiminde Vafdistler yukarı Mısırda kaybettiler. ya Mısırda kazana bilecekler mi? ındıkları ae emi arşova Yalnız İz m hasta, cılız, bakım-|| Ya çeirlere mülâkatta © çocuklarını dol uramı-||, Bulun Jan, bir «assistance medicale» den ARA 2 (ÖR) — Hari ettiremiyen aileler İzmir nü-|||ciye ndzirı Lord Halifaks b en üçte ikisine muadili der sabah Fransa sefiri B. Cor &k mübalâğa etmiş sayılamayız.)| ini kabul etmiştir. rahata Sebeimizde kek bine yakın kadın edildiğine göre, iki diplomat Ne erkek işçi mevcuttur. B | arasındaki görüşme Romada pündelik kazançları vasati olarak bir|| an selen ligi 5 Hd İranmın fevkinde değildir. Geçi sünillaleeröleri > işinde m bütün şiddetiyle hi yam etmiştir, Giz l ını tehdit eden'İ. SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE- lıklara karşi korumakta ne ka- > büyük zorluklar içinde oldula R AP meydandadır. Çocukların « çiçek, su çiçeği, kı ümen ve e er damak, kızıl, difteri, kaba kulak, “ğmaca » gibi bul hastalıkl P Yişünde tehir. eilmemir sil Arasındaki dostluk bağı yeni tin ban a bek ere) Rumen Hariciye nazırının telgrafı ” veli aden yavrular iler, BÜKREŞ, 2 (ÖR) — Roman-|nizam ve sulh. siyasetinin tahak- Yuvalı ii ir ek kem sirayet teklilsine nen ani hariciye nazırı dem ile ve samimiyetle arzu etiğini ni tedbirleri ihmâl edil- bir telgraf çekerek bildirmiştir. al yalan neticesi olan bir zaru- eken hastalıklı anrieler ve ba- hud. da hasta m bildir ie Gk oral b nci müzahereti; dayanabilmek ümidini kaydetmi. tir. B. Krofta cevabında geçmesinden dolayı 1 mer emnumiyeti- B. Kom- rda kaza, ğı ören dün e iyetini tün mekke tam ü ğı Mi- sıras iz ez) ölümüyle m ki isesi: klar emi ile yarın yi lere ir. nu da ilâve nicel — Aşağı Mısırda da intihabatın Manisa Halkevi ve POLONYA MÜNASE- Ea OKA İdi diy - İlöm; fi hükümeti içeiz ftayi ziyaret eden TürAkvsu filosu ile gelecek olan ne | Pragdaki sefiri e Çek | Bn.Sabiha Gökçen ve bir arkadaşı iş-| hükümeti nezdinde bir teşebbüste —SONU UCUNCU SAMIKEDE — YAZISI 2 İNCİ SAHİFEDE — ia masum ya! çini zül akalay baki ia tep prelerini soldururlar. gesi âmansız as ie m intan fu rine kçukları sm “ba kabil e tecrit etmel 1 maale- ini Havai kavuşan çocukların neşeli ykm mi il bir bayram seviri- vaz eserler, döğüşlarında şah- damak bahtiyarlığına mazhar. Çoc iç Binlerce çocuk hasi i, ba- bir e olan menleeter bile eği inin diğer hasta: p eden mmasiğiii teşebbüs, gi em halal ir Belediye- çi Japonlar geri çekiliyorlar Mubhitlerine faydalı mü- esseselerin başındadır Binicileri al İSTANBUL, 2 ma, Varşova ve * C M Emme Kiya mi BİR İNGİLİZ ASKERİ Mü- Bahimda Büyük Miele Binicilerimiz,: Berdberl NEKKIDININ MÜTALAASI | ergani mekte ape kemalin ği Manisa valisi Bay Lütfü Kırdar ve. e ee Motörlü kuvvetlerle takviye edilen ze) Çin ordusu Türk Nis, Roma, Varşova ve Londra müsaba- kalarına gidiyorlar i Albay Câvdet Bilgisin riyanes| tindeki binicilerimiz Nis, Ro-| ondra mü-| | abakalerne. irk etmek Halk geceleri, hakiki halk duygula- rının ifadesidir. Alakalı bir kaynaş- manın Sirri buradadır. mütemadiyen ilerliyor Hava Ve Denizyolu Slam — SONU 6 INCI SAHIFEDE — — YAZISI 4 UNCU SAHIFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: