2 Nisan 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

2 Nisan 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. 9822 KIRK UV SENE ye - GAZI BULVARI İZMIR - 44 | 12-22 oL A mez sahibi: ŞEVKET BİLGİN Ş A e Tİ Sel uuml! peçriğak Güdüm g Avusturya mültecileri LE ARKI OCAKOĞLU | e mke hakkında Amerikanın |. ABONE ŞERAİTİ o A teklifi tirak edenl İDEVAM MÜDDETİ Türkiye içn (Hariç İçin 4 z Kine iş Ergi Geler ir 1400 290 ç tn Panama Venza mi Altı aylı 750 1650 i | n ndan telkin edilen beynelmilel müeler TELEFON: 3897 li z p 21 komiine ie karar verdiklerini. bili > j gk , " ” z a FAN (5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır ———— Atatürk müstesna bir - yaratılıştır ii Halkevinin Güzel bir kararı İki gün İNN gazetemizde bir ha- Bu kadar zekâ ve cevvaliyetin bir arada toplanması pek nadirdir Bunu, Şefinizi gördükten sonra daha çi anladım Profesör - FIESENJE'nin Beyanatından Reisicümhur, Atatürkün konsültas- Yariyacak verimli neticeler vermesi İçin de tedbirler alınır. Yalnız dışarıda, fabrikalar- dsi iş yerlerinde çalışmaz. Evinde de beri ye ii osyal yardı İş övlerimde çahışariiva fakat Şalışma relerini satmağ; kân bulamı: Yan kadınlarımız için bir satış mağa- Zan açmağa karar vermiş. Bir kaç satırlık bir havadis çerçi- Vesi öğünde çıkan bu karârın değeri sok büyüktür. ISTANBUL, 1 (Hususi) — — Ve:diyebiliriz. ki Halkevi sosyal yonu için Fransadan davet edilen profesör Fiesenje, dn il al a Profesö eni İİ ve çalı l, faydal ii “Miştar, Es I h mem- İle keklerde ölün bü sahsda kendise sayet bir arada ra ni ak ek tesadüflerle ab Zamsız BE çok büyük as Fır. tam. â yor. Bu pöziyet dimadiğ mü, üjdesin inin ların biri ile kıyas etmei len gelmi- üstesna şahsiyetin sıhhatlerinde endişe ed. edilecek hiç bir ğzi ımla söyleriz olması teşkil eden benim büyüğüdür. ei içlerinde çi şan; çölişmnk is; tiyen işçidir. Ticari ve sınat e ve en kadının hakkını, ip kanu Yüyor ik eri için Ne ve göz nuru dö- kerek çalışan, el işi yapa “geliri ile öksüz çocukların. uy- ini ta- gecelerin emekler ğe işlerini Eye yer ire Öyle ez var ki ek za Kahire | (A.A) sarfederek (me; z a “Yukarı ardz deri bir el ii işini le aralar LERMİ buki onlar bu işi keyf için de- ze bi işe için yapmışlardır. İni vee örer gibi a ii & ra sıldanan ve komşudan bile - ın gi iye ala bu! ZN part Yaç alış verişi, bence gün görı dillârımızı büyük zorlukların iyi Ve mânevi üzüntüleri arasında kıv. Tandırmakatadır. e ii İşte Halkevi sosyal yardım kolu- Mun üzerinde durarak verdiği karar, İhap win semeresini satmağa im- ü kân ve vasıta bulamıyan pek çok kı pm imda. etişecektir. kız enstitüsünün, adı «ak- Si üz lan İnk deki gün- düz veren b şubesi var ki burada binden çok n battan alınan yanı müş ka- zanmışlardır. üz ri böyle, evlerinde çalışan ve ika ça-'dir. Bunlardan 14 iz Mısır seçiminde :Vafd partisi kaybediyor) Şimdiki vaziyete göre seçim hükü- met partisinin nlehinde görünmektedir m neticelere an 2 ie peri bl edilmiş! ii belde ppobunluk m ik muhalif kutap : “Halkapınar Su şirketini Nafıa Vekdleti satın almağa karar verdi Satın alma kararı şir ete resmen bildir ildi m Mei bir kaynaktan elde etti- iie Gi İaeiiziizi Saadabat | paktı Konsey içtima tın alarak etiği van talarıyle işletmeğe ve hal kın su iiyacım ız olarak temine inni Keyfiyet yi su tik tebliğ edilmiştir. ği ek şirkete yapı bur dağa al ülkü iş, ç tin ikiyi tli imi haslarının tayin m Ankaraya izamı bildirilmişti: £ Ml Lim keyfiyeti hissedarlarına diğimize göre şirketin İz kalkanla fazla olarak tahsil etiği sçksen bin lirayla hükümetin alacağı olan 120,000 küsur lira işi de bu a rada halledilecektir. Şehir meclisi toplandı “Ankara Borsası Dün Merasimle açıldı 'KARA, 1 (Hüsusi) — İs- vale edilmiştir. le, geçen #anbulda altın ve diğer döviz. | | devrede kabul edilen afiş tarifesind. ler üzerinde yapılmakta olan | | tenzilât yapılması teklif ediliyordu. spekülâsy. eek üze- | | Evvelce, afişler için tayin Mi 5 — İstan borsasının ka-| | kuruşluk tarifenin beş kuruş tenzili paı dığı ve ei ek a | | istenil ieiekie ydi. Riyasetin be tekli Vefd N m yarin â Belediye reisi mecliste Ankara seya- hatı hakkında beyanatta bulundu Şehir m yedide eclisi, dün akşam sa: reis doktor .çen de bu sonra, riyesetin meclise yaptığı yanl tekliflerle, ümenlerde te- emmül eden teferrüata ait işler ko- nuşulmuş, yeni işler encümenlere Bi ası için aya nakline dul kadin an m inde muhtelif el işleri üzerinde ders ee irsi dan sene artan bu yeni el işi tkr için de büyük bir Ümid kapısı olacak bu satış mağa- e Sadece bir çok yuvaların yaşa ri pu hay. işde bi dün Halkevle erine önayak olmakla Övünebil yle ün umuyoruz ki bu «satış yeriz Lord Ee e ki a e az zamanda ta- İnınmaz bir hale gelmiştir Edirnede . Tekirdağlının Ankarı ine |/SONU İNU 3 UNCU 5) SAHİFEDE- | — SONU 2 INCI SAHİFEDE — İstanbul 1 ei İp dap Ankazadan vel Burada ekeni si edecektir. bey: Lord Halifaksın yeni sözleri ki sabi i k b vi değ > Miz kA -anatında ezcümle Pp nezaretinde 7 Meni aliği AL Yalnız burada İ: e şl ve < (Türkleri candan severim. Atatürkün İçpimize düşen © mi e Kal güreşler üyük önderliği dü mele kase a kadınlarımız, kadın eli ve| | EDİRNE, 37 (A.A) — Fran: İnizo piri mir ki onu, vi G6 I ıl ki azn taa ngı tereyi olan mağazaya, zak i veya ihnetli ğini ni rahmetle karaya. bir naslık olacaktır geçen mi u İş K.$.0; - olan baş pehli yanımız general ai larci yabilmesi kal oluyor. “ Türkiye ii tısadi, mali, harsi bir çok çe herkesin keyfine göre hareket edecek sanmak hayal olur, Bugün Tekirdağlı ve Edirı ir. deki bütün pehliv. Ankara 31 (A.A) — Lord Loyd) Londra | (ÖR) — Hariciye na-Jnebi tazyıklerini ima ederek dı ri “ istikamette karar vermeğe felde kuzu ve pilâv yeyecekler h Toros ekspresile şehrimize İziri Lord Halifaks gazeteciler tara-)tir ki: sevk yarali lecek her inelli » ve akşama Tekirdağlının ne- pl Lord Loyd öğle yemeğini | fından e ğl main bir ziyafette| © — Bazıları İngiliz hükümetini! tazyikla. olabi zareti altında halk | Aazuran- haric vekili Dr. Tevfik. Ri Arİingilterenli eke Bu ik m yiz tg izleri ki hariciye İsiyasetini iz zaiyoceği İla e Sere İngiltere Avrupanın |ler ne kada, le da olsalar, müs- köşkü inde verilen ke ni ipa aki her hangi bi netice verem: vr ez Bu ziyafette başvekil Bayar İzıri /hidiselere tabi Mâkayt kalamaz. Fa- SONU 2 e ea ie söE İz peri pan rine mü ANCI SAHİFEDE

Bu sayıdan diğer sayfalar: