2 Nisan 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

2 Nisan 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Kurüş - Teleion z:aıı « Im Sene: T - Sayı: 2214 HABER 2 N i 5 AN 1938 Cumartesi liz -Italyan görüşmeleri İki taraf Anlaşmanın yazılmasına başlandı; iİki haftaya kadar müzakereler bitecek n '..I'ıfna.—:na memur üzerinde Londrandı ALA.) e İzgiliz » İtalyan Üzere oldu- ğu hıkkndıkı şaylalar iyi malümat a, lan İngiliz mahfillerinde mevsimsiz te- Tâkki edilmektedir. Bununla beraber, görüşmeler müsait bir surette- devam Sovyet Rausyada temizlik “"Simal kutbu kahramanı ,, Pr. Şmit de hainlikle itham olunuyor Kazakistan cumhuriyetinde 19 tanınmış şahsıyet ıdam edıldı ilterenin gol cenah — gazetele- Tinden Deyli Horald, Moskova husu. $İ muhabirinden aldığı şu — hab Deşfediyor: vyetlerin şimal kutbu — kâhra- r gmjt, bugün, “$i- daresi,, — hakkında ti şiddetli bir ten edilmektedir. kutbu tetkika tetkik he- resmen I'ıoıı»ınr $Şmit 'ını idare etmişti ve bu iyane Sovyet e müsalt şart- atmış olmak,, ile ve sabotaj- T4 ifham olunmaktadır. Hükümetin bildirdiğine göre, bu Sabotajın neticesi ol akliyat 8emilörinin yarısı vo şimal merkez Yölu İdaresinin bütün buzkıranları büzlar ârasında kalmış ve harap ol- TMüştar.. lar y (Devamı 12 incide) Bugün ilân Açık mektuba açık cevap Dün 7 imci sayfamızda neşrolunan (Bir açık meltup) başlıklı mektuba verilen cevabı b gün 11 İncCi sayfamızda neşrediyoruz. Cevabı gönderen, der ilön sahidbinin. okumasını irca #lmektedir... İngil tayyarelerinden — biri kanal vçarlı etmekte ve iki üç hafta içinde anlaşma: | vm akti mümkün pörülmekted - Bazı rzorluklar bertaraf- edilmiştir. KömaEnA şımer, Habeş futuhatinin 9 mayısta toplanacak olan Milletler Ce. (Devamr 12 incide) sayfamızda yankesiciye alâka . Alman ekalliyeti | yatalayıp öldürü Bugünkü sayımız. 16 Sayfadır Hlân işleri Telt 20335 & - Naziler Prag'da şartlarını bildirdi hükümet darbesi hazırlığına başlamışlar Berlinde Çekoslovakyanın nasıl parcalanacagı tesbit edılmış Çek Başvekili reislerile görüştü rag, 2 (A.A.) — Venko gazetesi, | k ItitAr devleti Bt l mm:ıamı 16 rı d(ık»ıı na dalr Atatürkün iyileşmesi Şehir meclisinde sevinç tezahüratına sebep oldu Şehir meclisi, nisan devresi top- Tantılarına dün öğleden sonra başla- mıştır, DE- Dovamı 12 tncide Mahkemede cinayet Boşanmak istediği Karısını hâkim huzurunda öldürdü Adıyaman mahkemesinde bir cina- yet işlenmiştir: Kazanım, Kuyucuk nahiyesine bağlı Kürümilli nahiyesinden Yusuf Bere . ket, karısı İsmihan'dan davacıdır: İs- mihan, köydeki bir delikanlı kaç - miş, tevkif edilmişler ve Yusuf Bere. n 'ASI açnıışur. ndan noef « yar, 0 zaman, ken. Y ıınur Buckı't luna, $ kendini sonra _]mnd:-r—ı:ı]ar.ı teslim et. miştir. Greta Garbo ile kocası Tunusta bir köşke yerleştiler Tunus, 2 (A.A.) — Greta Garbo ile Leopold Stokovski, İtalyadan buraya gelmişlerdir. Artistler gazetecilerle fo- toğralfçılara izlerini kaybettirmek için kendilerini getiren vapurun güvertesin- de bir kaç saat kalmışlardır. Greta ile kocası Hammame'dle karaya ilerleyişin edilen Fraga 30 kılometrelık“'bır cephede Hükümetçiler ileri harekete başladılar Franko kuvvetlerinin hududa gelişi Fransada endişe uyandırdı Madrit, 2 (A.A.) — Havas ajansı.| sinde Careza Mora İle Cerro Pigizo nın muhabiri bildiriyor: yu zaptet: lerdir. ı"u-ıı*urh etçiler Guadalajara cephesinde cumhuri- yetçilerin taarruzları üç gündenberi muvaffakiyetle devam eltmektedir. Cumhuriyetçiler Albarracin cenhe- Ancak bir tek askeıîi olan memleket ! Istiklâline hürmet edılecegme dair Hitlerden teminat aldı Eskiden Almanyayı teşkil eden kü- çük küçük prenaliklerden bugün bir tanesi vardır. ki, müstakil olarak kalmıştır: Prankocuların Lihtenştayn isı ya ile İsviçre ndi ni taşıyan ve Avustur. a bulunan bu kü- gük devletin hem başvekili, hem de bü. tün nazırı doktor Jozef Hvöp — A- vusturyanın (lhakı sırasında Hitl. rafından istiklâlinin tanındığını iftih la bildirmektedir. Beyanatında diyor ki: “— 12, 13 ve 14 martta, Almanya Avusturyayı ilhak ederken hakikaten korktuğumu itiraf ederim. Dev komşumuza karşı kendimizi ne ile mü. dafaa edecektik? Bütün ordumuz elli Ber- Devamr 12 tnelde Perakendeci kasaplar Başvekilden rica İçin Heyet gönderdiler Lâhtenstayn Promw: nin — son askerl' Androj çıkarak villâ Senbestiyen'e yerleşmiş. sor da bu villâda kalmak istemişlerdi. Celeblerin ve toptancıların fiyatlara iste- - |dikleri gibi hâkim olduaklarınıiddia ediyorlar | lerdir. Vaktiyle dük ve düşer dö Vind- BEer Yarzısı 12 incide

Bu sayıdan diğer sayfalar: