1 Nisan 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee 1 Ispanyada lngılız Almanlar tarafından bombalanmış Esir edilen Alman | pilotlar itiraf ettiler ' Frankonun son muvaffakiyeti Alman tayyarelerile Faslı (vım! #na Rudüdüundaki gümrük postülarım isyal cden hnmnnn.»n olım memteketlerin askerleriyir seldmlüğmak laşMâlkrda bulun muşlardır. sımımı Ahıvm ve Mabar gakerleri karşı 'm— Yürda | Fransadan ihtar: « Cekoslovakyayı himaye edeceğim! z Hariciye Nazırı Alman elçisine bunu resmen bildirdi 21 (AA.) — Japon hariciye tstihbar edildiğine göre Pol Bonkur Pım.Pnı*Bo-ku' bu sabah Alman | Fransanm Çekoslovakyaya kargı giriş- :ı:ffı::vc < |kıbul nmışm BEş- Devamı 8 Incıde Muvazene vergisi Dörtte bir nisbetinde tahfif ediliyor ÖET Yazişı £ İncida Fransı B ı.,,—,(rı'c'i (1' ldan ol shremâa ŞiT Arnavut prenseslerı Amerikada sinema yıldızı olacaklar mı? askerlerin eseri | hareiftleri | doktor Fiesenje dü | dirmektedir. Ilalyan ve imiş Lerida şehri mukavemet 'ediyor Barselona 1 (ALA,) MIJ! müda areli, adenol 'hııl r kıdaki | mektedir: l Almün üssü | tir. Son | İril. Iı kırk - sekiz vamı 8 incide Pâğkjares ve Bilb haline g A n tüğyare ştif, Henkel cer | Atatürkün “sihhati Pr. Fisenje diyor kl: Ebdişeyi mucip hiç bir şey yoktur Pacis Tıp fakültesi profesörlerinden | Ankaradan şehri- | mize gelmiş ve akşamki ekspresle Pa. rise hareket etmiştir. Prof. Fiesenje dün şehrimizde üniversite rektörü Cemil Bilsel ile tıp fakültesi profesörlerinden | bir çokları tarafından karşılanmış, şe refine rektör tarafından Tokatliyanda bir ökşam yemeği verilmiştir. Profesör Fiesenje, hareketinden ev- vel “Jurnal Doryan,, gazetesini — bu- | lunduğu beyanatta demiştir ki: | “— Cumhurreisinin sıhhatinde endi- | şeyi mucip hiç bir şey yoltur. Söyliye. | 2'— Devamı 8 incide Ingilterede bütçe fazlası Varidat masraftan 180 milyon Türk lirası fazla! Londra, 1 (A. A.) — Hazine daire- si, dün sona ermiş olan müli senenin 28,786,000 ingiliz lirası miktarında bir fazlalıkla kapanmış olduğunu bil- Varidat, S72.580.000 in- İnhisarım köntrolü altında fıçı- İ ,________ dS Seitrey Hijde halis üzüm ve anasondan mamul beklenen SİFERTEK rakısını larda dinlendirilen 45 derecelik ; Her yerde arayınır. Safa imalâthanesi Galat2, Kaval sokak No, 5. Telefon: 40988 L İearararanen k eden *t"ı'ınnhn Rodney'i tinde,.. Iİmgiliz filosunun manevrasi Ynagiliz hava ve deniz kuvvetleri, | terenin cenubundan ve Frans. 4 illerinden 200, İspanya sahil inden de 100 mil uzaktaki bir | ada büyük bir manevraya çık- aronin i bu manev hedef hvul terenin muhtemel bir taarruza kalŞI müdafaasıdır. Gemiler arasında Yü ilterenin Akdeniz filosundan Hod zırhlısı da bulunmaktadir. Hud ve diğer büyük bir zırhlr ile 14 tahtelbahir İngiliz sahillorine hi- cum edecek, tayyarelerle diğerike- miler bunlara karşı müdafâaya çı- kacaktiır. Kesik külâkların esrarı anlaşıldı Mesele ne bir Nisan uydurması ne de heyecanlı Bu sabahki gazeteler, Alemdar na. hiyesi dahilinde bir sokakta iki insan 'ınx!:ı;ı hıx!uh'ini_ nu ve jtina ile Vn"'l' bir hâdisedir len bir paketten çıkan insan kulakları meselesinin iÇ yüzü, zabıtanın yaptığı tahkikata göre gudur: Bu kulaklar o civarda oturan ub— L. | biye mektebi talebelerinden biri tara. rı çözmek için d(- polis v umiliğin meşgul olduklarını Çelebi mahall makta olan çocuklar tarafında haneden almarak tetkik Te evine götürülürken ka- kağa düşürülmüştür, ak'a, sabah gazetelerinin.yâzdı- dün değil, bundan 'tam- yirmi gün evvel olmuştur. liz İraşma bahiğ olmuş, maşarif de ,(94.000 ingiliz lHrasından ibaret bulunmuştur. kalâde masarif hes Baba dahil edil olursa fazla mik- tar, 9:480.000- 4 inecektir. Mühim ilân: Bir yankesiciye Açık mektup Yedinci sayfamızdaki bu mühim ilânı muhakkak okuyunuz. BEr- Yazısı 8 Incide ——— Hitler ölümden balla kurtulmuş Çocukluğunda doktorlar onu zayıf bularak ölüme mahküm sa)ınışlır Bir Fransız muharriri, Hitlerin do. ğup büyüdüğü yerlerde dolaşarak nun çocukluk arkadaşları, baba bildikleri e görüşmlüş, doğduğu gezmiş, nüfus kayıtlarını tetkik et - Hitler, malâüm olduğu üzere, Avus. turyada, Almanya hududuna yakm ve Linz vilâyetine tâbi Bravnav kasaba- sinda doğmüştur. İn nehrinin geçtiği bu küçük kasabada düğmuş olmayı Hitler, “bu iki Alman memle! Birleştirmek için taliin kendisine bah. gettiği bir mazhariyet,, şeklinde gör- düğünü “Mücadelem" ismindeki kita- bmda yazmıştı. Bugün, Avusturyayı ilhak ederek bu emelini tahakkuk et. tirmiş buluhuyor. Adolf Hitlerin babası bu hudud şeh- rinde gürrük Memuruydu ve bugün hâlâ sağ bulunan eski bir meslekdaşı onun kabadayı tavırlı ve bol kahkaha atan bir adam olduğunu söylülyor Hitlerin Alois Şuklburger isminde o- DT Devamı 8 incide Hittertn Açğıtıdı BRŞ ev ve uHanasi "

Bu sayıdan diğer sayfalar: