1 Nisan 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“T1947 yılında Dünya ekonomisi ve / Türkiyenin ( Bağı I. inci sayfada ) müsaid olan memlek. rı ödeyebilmeleri imkân dahilindedir Fakat bu vaziyette olmay; bu iş, İçinden çr imkânsız bir şekil arzediyor Geçeri yıl,garfında bir çok memleket- ler buna çare aramağa matuf gayretler sarfetmişlerdir. Bunnula btraber yine tılar olmuş/bazı mühim para sukutları devam etmiştir. Bu meyanda fransız franğı bir çok defa düşmüş ve elan muhtelif temevvüçler kaydetmekte balunmuştur. Silâhlanma hizi geçtikten sonra e- Konomik vaziyotin alacağı şekil hak- kıda bugün kâti bir tahmin yürütmek çok güçtür. Bu faaliyete muvazi ola- rak düzgün bir hakiki kalkınma için yapılan kuvvetli hamleler azdır. Geniş mikyasta istihlâk eden kütlelerin is- tihlâk kabiliyetlerini azalttıkları gö- rülmektedir. Bu büyük kütlelerin bu hareketleri dünya ekonomisinde tesi- rini göstermiş ve gösterecektir. İç vaziyetimiz: Dışarda götülen ve kısmen sun! e- sağlara dayanah bu kalkınmaya rağ- men geçen yıl memleektimizdeki eko- 1.ömük vaziyet, normal temel ve çereç- rü! veler hududu içerisinde geçmiştir. bir Filkakika, memleketimizdeki ekono- Ca0 mik vaziyetin sağlamlığında ve ilerle- —yiş adımlarındaki kuvvet kaynağı, ba- izin isabetli tedbir ve direktif Mduleri dahilinde çalışan halkımızın kabi- Dız liyeti ve yurdumuzun tabil servetleri- 1 —Al işletme imkânlarıdır. pti Bu kıymetli ve bahası büyük menba- lagett9 verim kabiliyetidir ki bize, tabii esgyddlara dayanarak artan, genişliyen bir,; " İş hacmi; daima yükselen bir eko- mot, , Nik inkişaf seyrini sevinçle görmek bal., , tiyarlığını vermektedir. pa'laları göz önünde bulundurarak bal| Osumızm yaşama seviyesini, garb mer, Anleketleri standardına çıkarma ana dird, yktifini vermiş olan ulu Atatürk” ün; — bu emrini yerine getirebilmek, bu gayi giye yardım imkânı elinde bulunan her t Cürk için bir borçtur. Hi Cılkımızın yaşama seviyesinin da- ima ) vukarıya doğru gitme şart ve ihti- .mn.fınmn büyük bir kısmı memleke- timizi, de müsbet bir şekilde mevcud- dür. Buunu nörmal seyrinden gecikti- recek M yakül gebebler, ancak mukaddes vazife © ilarak tanıdığımız memleketi- mizin mi idafaası uğruna ayıracağımız Kısımlar Üile; gayelerimizi tahakkuk ettirebilr'pek için lâzim gelen imkân- ları hazırıŞarmak üzere umumi istihsal ve iştira k/ jynaklarından tahsisini ve alıkonulmas'mı zaruri — göreceğimiz kuvvetlerdir Bu gaye ©t çafındaki çalışmaların, e- konomik sahâdaki verimli faaliyetinin | müsbet eserltri ve neticeleri geçen yıl da kendini f östermiştir. Artan devlet varidatı, ziyadeleşen dış ticaret yekü nu, çoğalap iç ticaret ve nakliye h: ketleri bu vaziyeti en açık bir surı meydana koymaktadır. Ayni zamanda, memleketin cihazlarına ve bayındır- lık sahasındaki faaliyetleri de bilinen hız ve küvyetiyle devam etmiştir. 1937 içinde de endüstriyi kurma İşi, proğ- Yama Uyarık iyi bir şekilde yürümüş- tür. En ebmiyetli yer altı servetimiz olan mader kömürü istihsalinin müm- kün olan4ısa bir zamanda iki misline galaTiİMAL, hükümetçe karar altına a- Janmış VE hx: tatbik şekli üzerinde | hazırlıklar şlamıştır. | Zonguldük havzasında en fazla alâka- dâar olafi €© Çoz ve en büyük maden | * şirketlerilt Sâhib olan bankamız da bu hedefelâğmak için geniş çalışma ve iş birlil İMkânlarını hazırlamak- tadır. Bu süttÜe, büyük bir memleket gavâsı olan Ü Meselede de, bankamız, gerefli bir vaif€Yi başarmakla iftihar duyacaktır. | — — Diğer mader İStihtalâtımızın art- ması için bir tarttan MT A enstitüsü nün verimli faafteti. diğer tazafdan * Bti bankın Müsbt Çalışmaları, iler- lemektedir. DivrikiYarında bulunan büyük demir madetfi memleket ih- tiyacını karşıladıktâmaada, ihracat imkânlarına da meydi Verecek mü- him bir senginlik yafı Olacaktır. Mahsullerimiz: | | vaziyeti Diğer hububat satışları da iyi şekilde cereyan etmiş, arpa ve gavdar talebleri çök fazla olmuştur. Hububat, madenler, pamuk, yun, gi- bi iptidai maddelerde ihracât emtea- mız meyanında, birinci derecede göze- teceğimiz, fazla istihsalini her vasıta teşvik edeceğimiz, dış'ticarı İzin temelini teşki ledecek esaslı mad delerdir. Bu gi İ dai maddeler; geniş istihsal ve istih- lâk sahası ve beynelmile! piyasası bu lunan, satış imkânları bol ve daima a- 3 mevcud en mükemmel ihracat diye vasıtalarıdır. Kıymet itibariyle en mühim ihracat malımız olan tütünden geçen yıl be- reketli ve iyi bir mahsul alınmıştır.Bü mahsulün, mevaim başlangıcında kıs- men müsaid fiatlarla mühim partileri satılmışsa da ,sonra dışarıya satışlar | durmuş; fiatlarda ehemiyetli düşük- lükler kaydedilmiştir. Tütün mahsu- lünün mühim bir kısmı dahili alıcılar elinde bulunmakta olduğundan, tütün- lerimizin müstehlik piyasalara satıl- ması için; bunların esaslı teşebbüsle- re geçmeleri icabetmektedir. Tütün, fındık, üzüm gibi beynelmi- lel piyasası dar olan bir kısım mahsul- Derimiz için, ekseriyetle, bol bir mah- sul yılında fiatların istenildiği şekil- de yüksek olmayacağını kabul etmek |bir zaruret halini almış bulunuyor. | Ayni vaziyet, geçen yıl, fındıkda da olmuş; fiatlarda evelki yıla göre ya- rı yarıya bir düşüklük kaydedilmiştir. Maamalih, gayri tabil şartlar netice- sinde yükselmiş olan evelki yılın fın- dık fiatlarını normal telâkki etmemek icab eder. Pamuk; bu yıl, fiat düşüklüğünden en ziyade müteessir olan bir malımız olmuştur. En büyük pamuk müstahsi- li olan Amerikada, büyük bir rekolte elde edilmesi, beynelmilel pamuk fiat- larında , 30 — 9p 40 bir düşüklük do- gurmuştur. Ayni zamanda, evelki yıl dünya piyasasına göre, dahildeki fiat- larda görülen çok büyük farkın, bu yıl ayni mikdarlarda olmayışı da, pamuk müstahsilini zorluğa tevketmiştir. Dü. şüklük daha ziyade yerli pamuk cinsle- rinde fazlaca olmuş ve bunların satış imkânları da güçleşmiştir. İyi kalite pamuklar, daha iyi fiatla ve daha ko- laylıkla satılmıştır. En kıymetli bir ihracat emteamiz olan ve istihsalinin artmasının teşviki bir gaye bilinen pa- muk'un fiat ve satış şartlarının imkân dairesinde düzeltilmesi işi hükümeti- mizce büyük bir hassasiyetle takib e- ilmektedir. Üzümde düşük rekolte elde edilmiş, | rakib memleketler mahsulünün bol ol- | ması dolayısiyle, ümüd edildiği kadar | yüksek bir fiat alınamamıştır. Tittik, yün, afyon, iacir, palamut ve sair diğer mahsullerimiz, memnun e- | dici bir şekilde elden çıkarılmıştır. | Maden istihsalâtımız müsaid fiat- larla satılmıştır.Madenlerimiz için, çı- karabildiğimizden çok daha fazlasına iyi şartlarla talib bulunuşu ; istihsalât: arttırmak için hükümetimizin hassasi- yetle bu iş üzerinde durmasının ne kadar yerinde ve isabetli bir tedbir ol- göstermiştir. ve dir, Dış ticaretimiz: Dış ticaretimizin geçe nyılki yekü- nu 252.000.000 liraya erişmiştir. Bu- nun 138.000.000 lirası İhracata 114 milyon lirası ithalâta isabet etmekte- dir. Bu mikdarlar 7 yıldır elde edilen en büyük rakamları ifade eylemekte- dir. Memleket içindeki geniş iş hac- minden başka dış ticaretimizde görü- lea bu yükseklik de, ekonamik hanile- lerimizdeki kuvveti gösterir. Geçen yıl başlarında Almanyada blo- ke kalan alacaklarımız mikdarının arı- mış olmasından dolayı, Merkez banka- sınca alman kliringinin finansmanının durdurulması neticesinde; ihracatımı. zın mühim bir kısımı başka memleket- lere yapılmıştır. Bu vaziyet neticesinde, gerek itha- lât gerek ihracat itibariyle en fazla A- merika ile münasebatta büyük bir faz- lalık görülmüştür. Fransa, Çekoslo- vakya, ve İngiltere ile olan muamele- lerimiz de artmıştır. Maamafih en e- saslı mahreçlerimizden biri olan Al- manya ile satışlarımız için lâzım gelen finansmanı temin hussuunda, banka. mız büyük alâka göstermiş ve ileri fa- duğunü bir ketre daba isbat etmekte- | eei ULUS miz ehemiyetli nisbetlerde artmıştır. Şubelerimiz mahalli inkişafın do- gurduğu talebleri — karşılamışlardır. Yüccar ve sanayı erbabınan muamele- lerinin büyümesi, istiheallerinin art- ması dolayısiyle vaki olan haklı mü- racaatları, bu suretle bankamızın mu- tat basiretkar teamüllerine uygun ola- rak isaf ecmeniştir. Bankamız ticari kredi sahasındaki nazım rolünü mem- leket ticaretihin menafiine uygun te- lâkki ettiği tarzda ifa edebilmişt 1937 Yılının birinci altı ayında, ih- raçında görülen müşkilât dolayısiyle endişebahşolmağa başlayan 1936 yılı büyük tütün stoklarımızın Almanyaya satışını tahsil etmek üzere Zıraat ban- kasiyle müştereken Türkiyedeki al- man bankâalarını vüsi mikyasta Sinan. se etdik. Ay Almanyaya ihracatı kolay- tırmak maksadiyle kliring mükave- inde şanj riski garanti edilen had- ler içinde türk ihracatçılarını vâsi mikyasta finanse etmek - işlerine gir- dik İhracat piyasalarımızdaki bütün şu- belerimiz bu sahada ehemiyetli faali- yöt göstermişlerdir. 1937 yılı zarfında iştirakleri. Hzde | şayani kayıt bit tebeddül olmamıştır. Türkiş ve Kilimli şirketlenimizden bu yıl elde ettiğimiz temettü geçen | yadan daha azdır. İhzari ameliyat için bu yıl zarfında sarfedilen mebaliğin geçen yıllardan ehemiyetli derecede fazla olması, bunda başlıca â&mil ol- muştur. Lâkin bu masrafların 1938 yı- hı içinde maliyete lehde tesir edeceği- ni kaydederiz. Kozlu kömür işleri şirketimizin fas aliyeti geçen yıla nazaran memnuni- yete şayan bir şekilde inkişafa devam etmiş, istihsali ve temettüü artmış bu- lunmaktadır. Şeker endiletrisine iştirakimiz 95 |& 3/4 nabetinde bir temettü temin et- miştir. | Türkiye Şişe ve Cam fabrikaları a- nonim şirketi, bu yıl ilk defa kârli va- | ziyete geçmiştir. İlk tesis yıllarındaki zararlarını kapatmakla beraber gele- cek yıla 8.000 liralık bir Kkâr devret. miştir, 1937 Bilânçomuz: AKTİF: Kasa ve bankalar faslında görülen umumüi disponibilitemiz ge- çen yıldan 2.908.000. —lira fazlasiyle 29.228.923,36 Jiradır. Hazine bonoları hesablar:mız 481 bin üç yüz elli lira 12 kuruş fazlaia->- rak 4.898.924.67 liralık bir ksymet ifa- | de etmektedir, Bunlardan 2.712.000— lirasını vadesi bir yıldan kısa senetler teşkil etmektedir. Milli endüstriye iştirak Cüzdanı: amız: Malatya kombinasına vaki yeni sermaye tediyatı ve bazı yeni ufak te- beddüller dolayısiyle bu hesabımız 347.500.— lira bir fazlalık kaydetmek- tedir. Ticarf senetler cüzdanımız 4.395.000 lira bir fazla mevcudla 16.131.135 lira olarak görünmektedir. Kısa vadeli ti- cari kredilerin bu tezayüdü doğrudan doğruya iş hacıninin artmasının bir i- fadesidir. Esham ve tahvilât cüzdanımızda, w mumi mağazalar türk anonim şirketi- ne vaki 400.000 liralık iştirakimizin dörtte birinin tesviyesi, tütün İimitet | şirketinin yeni bir mütalebe yapması, Ankara Borsası bugün açılıyor ( Başı 1. inci sayfada ) tabvilât kısımları vardır. Alt kattaki odaları acentalar almışlardır. Haber aldığımıza göre, Ankara Borsası için, Osmanlı Bankası ile Zi; |raat Bankası arasında bir bina yapıl- |ması kararlaşmıştır. Yeni bina, mo- İdern bir borsada bulunması lâzımge- len bütün tesisleri ihtiva edecektir. Borta, saat 10.12 ve öğleden sonra At-i5 arası açık olacaktır. Yaz mev- simlinde çalışma sağtlerinin 10-12 ve 14-15.5'olması muhtemeldir. Dün, kendileriyle konuştuğumuz acentalar, Borsanın Ankaraya naklin- den dolayı duydukları memnunluğu tekrarlamışlar ve devlet merkezinde borsa için verimli ve faydalı mesainin başlayacağını ifade etmişlerdir. B2 Yıllık İstanbul Borsası dün kapandı İstanbul, 31 (Telefonla) — İstan- bul Borsası 82 yıllık bir faaliyetten sonra bugün çalışmalarına nihayet ver- miştir. 18 borsa acentasından birisi istifa etmiş, ikisi de Ankaraya git. mekten vaz geçmiştir. Evelki akşam 12, bu akşam da 3 acenta Ankaraya nakletmişlerdir. | Maraş vilâyetinde yeni köprülerimiz Maraş, 31 (A.A.) — Maraş - Kay- seri ve Maraş . Eloğlu yolları üzerin- de kurulacak betonarme köprülerin yapılması işini üzerine alan mühendis Sadık, Halit, inşaat kollektif şirketi işyarları Maraşa gelerek işe başlamış- lardır. Köprü malzemeleri şehre geti- rilmektedir. 1 — 120 metre boyunda üzerinde Aksu köprüsü, 2 — Tek kemer 60 metre boyunda Alikayası, 3 — Tekayak 50 metre boyunda Sa- dalak suçatı, 4 — Tek kemer 35 metre boyunda | 'Tekir köprüleri, bakanlık plânlarına | Köre 220 bin lira harcanarak iki sene içinde bitirilecektir. Bundan dolayı halk sevinç içindedir. : Cenubi Mısırda * yapılan seçim Kabire, 31 (A.A.) — Cenubi Mf sırdaki seçimin sükün içinde geçtiği iç bakanlığı tarafından neşredileri bir tebliğde bildirilmektedir. Her tarafta hükümet namzedlerinin W t bil diriliyor. Kati netice yarra sabâh an- laşılacaktır. Vefd taraflarlarının san- Otklara yaklaştırdmadığı ve tevkif ve taryiklara maruz kaldıkları hakkinda ber mılm'ıiuye_ş telğrafları gel- mektedir. Gür ı e beş ayak P Ni dN ğ mevduatı ise 4.498.677 lifa fazlalıkla 27.118.971 iraya yükselmiştir, Tediye emirleri $88.358,29 Yiradır, Sivas — Erzurum tahvillerinden bir mikdar cüzdana girmesi, diğer taraf» dan İzmir belediye istikrazından 200 bin liralık bir mikdarın azalmasiyle, iş komimport hisselerimizin gatılmar sından doğan tahavvüller dolayısiyle 462.726 lira bir fazlalık kaydedilmek- tedir. Esham ve tahvilât mukabili avansla: rımızda 167.479 lira, emtea ve emtea vesaiki mukabili avanslarımızda | mil- yon 591.361 lira, Senedat mukabili a- vanslarımızda 945.746 lira, Mütenevvi teminat mukabili avanslarımızla 237, 100 lira olmak üzere ceman 2.941.686 lira fazlalık mevcuddur. Açık kredi hesablarımız 20.300.000 liraya büliğ olmaktadır. Bu meblağın 15.000.000 lirasını doğrudan doğruya kocatrolumuz altında bulunan mücsse- selerle hazine ve büyük milli bankala- va açılan krediler teşkil etmektedir. Kefalet mukabili kredilerimiz 203 bin 342 Jira artmıştır, Menkullerimiz bu yıl yapılan itfa- lardan sonra 185.324,66 lira düşmüştür. Gayri menküllerimiz: Bu yıl gyır- dığımız 101.416,31 lâra ile 715.322,08 li- raya çıkan itfa payı düşüldükten goüra kalan bakiye 2.087.352, 38 liradır. Şubeler tesis masraflarımızın 22 bin 734,24 liralık bakiyesi bu yıl tamşnen imha edilmiştir. Bu itibarla bilângoda görülmemektedir. Kefaletten dolayı borçlu ar: 25. mil- Kâr ve zaçar hesâbımiz : Ayrıca bit hüllâsasını neşrettiğimiz kâr ve zarar hesabının tetkikinde görüleceği üzere bu yallkâi nibat'kârtmizi 751.260,45 lira olarak fesbit etiniş bulunuyoruz, Her türlü lu ihtiyatların tef- Fikipden sonta' arzettiğimiz 751.260,4$ Mrajık kârın tevzlata esas ittihazı ha- linde, evvelemirde (7e $ ilerde vükuu Mühtemel zarar #ürşliği) hesabına | 45.000.— lira ve gonra, nizarmnamemiz hükümlerine teffikan (Ye 5 kamıni ih- tiyt) hesapgrıa 4$,000.— Hra ve (95 107 birinci tertib fevkâlâde'ihtiyat) hesa | bına 101.565.— 'ita tefrikinden sonra 5.000.000.— lira,sermayemize 9ç 6 he- sabiyle birinci tmettü blarak 300 bin Tiranın tahsişi icabeder, « Bunların yeküny ölan 491.565.— li Ta umumi mh. ye kalan 259.693,45'Tiradari 96 10 hesa- biyle fevkalâdelihtiyata 28.435, — lira e 15 hesabiyde idare f e meci 38.000.— lira, 96'5 memurine 10.000— | ile'güneş macak? il edilince büki- Ha Bu haftaki m Muhafız Gücü İstanbula gitti-DaM 'Gençler birliği ile Harbiye, Güneşlmğı ı İ ç Ja | k me N ÖG | A açj 1 Ankara Gücü -Galatasaray tekrar— — Bu hafta İstanbul ve İzmirde mil- N küme maçlarına devam edilecek; şehrimizde de bölge kupasiyle şild maçları için iki mühim karşrlaşma ya- pılacaktır. İzmirdeki müsabaka — pazar günü mahalli iki takım arasında olacaktır. Üçok ve Alsancâk takımları oynaya- caklardır. Sekiz maçta 14 puvanla â- Şağı yukarı iyi bir vaziyeti olan Üç- okla 6 maçta 7 puvanda kalan Aisan- cağın bu karşılaşması iki kulüb için ehemiyeti haizdir. Alsancak bu suret. le millit kümede sonunculuktan kur- tulmak ümidindedir. Üçok da Fener- bahçeden açıktan aldığı Üç puvanla kuvvetlendirdiği mevkiini *kaybetme- mek emelindedir. Bugüne kadar lan maçların verdiği neticeler göz ö- | nünde tutulursa Alsancağı evelce 1-0 yenen Üçok'un pazar günü de galib geleceğini kabul etmek İâzımdır. Muhafızgücü İstanbulda İlk hamlede talisizliklerle karşıla- şan Muhafizgüçlüler yarın ve pazar günü İstanbulda iki mühim ve zorlu maç yapacaklardır. Birincti maç bura. da 7-0 ygpildikleri Beşiktaş iledir. İ- kincisi de aralarında büyük bir fark olmadığı görülen Galatasarayladır. Burada rahat ve galibiyet kazanan Beşiktaşın aynı neticeyi alacağında şüpheliyiz. Üstüste mağlübiyetler kay deden Galatasaraylıların da Muhafız gücü karşısında aynı sorluğu çekecek lerini tahmin ediyoruz. Yıllardanberi Avkara — sporunda sistemli bir çalışma ile elde edilmiş olan muvaffakıyetlerini kaydedegel- diğimiz Muhafızgücünün bu seyahat. ten de İyi neticelerle dönmesini te- menni ediyoruz. ölge kupası maçları Bu haffa bölge kupasında yalnız * | Gençlerdirliği - Demirçankaya maçı yapılacaktır. Bir taraftan yüksek mek tebier, diğer taraftan lise ve meslek Wöktebleri arasında >---—akta olan bölge kupası maçlarn Jbler? mekteblerde ve maktebil İrler:'übi | n de oyuncuları” bulünmağatın Alma | * bazı tedafiler oln dir. b Snünde tutan bölge futbol Taydan fikistür fzerinde: bazr tadiller u>c | | mak zarüretinde kalmığtır. — - <ta || Bu suretle maçtar 15 mayıs * de bitmiş'olacak ve.birincilere 19 y::t;mçllk ve spor bayramında böl;, birinciliği kupaları törenle vetilecek- tir, Son şeklini alan fikstürü yarınki sayımızda neşredeceğiz. İ - Gençlerbirliği-Demir Çankaya Bu hafta yapılacak bölge kupasın- da ki olan — kulüblerden yenmiş ve -Ankaragücü ile 3-3 “|re kalmış vaziyettedir. Demirçankaya da Galatasarayı 2-1 yendikten sonra Ankaragileline 1.0 yenilmiştir. mış olacaktır. Bu iki takımın karşı- laşması”Ankara sporcularını bitçok bakımlardan alâkalandıran bit ehemi- yeti haizdir. 'Bıhl:u_ hangisi kaza- C. H. P. şild maçlarmdan kendi arzüsiyle çekilen — Mühafızgücü ve larbiyeye yenilen Gençlerbirliği ha. ricinde şild için en kuvvetli namzed Jüsi azalarına | Slarak görünen Harbiye Tdman yurdu bu pazar oynryacaklar. Mil- lira, 9o 10 hesabiyle mücssis hisseleri- |Ii küme” maçlarında muvaffakıyetli ne (beherine 9'liza werilmök üzere) |neticeler alan Harbiye İdenan Yurdu, 22.338.— lira 9ç 69 hesabiyle ilinci te- |bu hafta İstanbuldaki mettü olarak. hissödürlar lira, ceman 2584773.— lira, tevzi ve tah- sis edilirser geriye 022,45 Hralik bir bakiye kalıt ki, bünün gelecek yıla devrini'tektif ederiz. — — * 1937 yılı kârımızin bu şekilde tevzii kâbul Ve tasdik buyrulduğu takdirde tamamı ödenemiş 10 liftilık beher hisde ga 160.000.—> | dat derli toplu bir teşekkülle mış olacaktır. Milli küme ma bâzırlık bakrmından ayrica ehemiyeti olan bu maça harbiyenin tam takımla gıkacağı umulur. Güneş takımı bü tak dirdeneticeyi kazanmak” hususunda #peyce zorluk çekecektir. Maamafih. aralarında futbolü iyi bilenleria ek- rakibleri ka- laş ğ atku karşısın. Fudbol ajav düşünüyorlar ni pî:;"ğ:“ı: nutkundan bahse karfer (Fireş © ercümle diyot yapacak muh: —» ğ a görülen, yalnır Gü adları yar . Cembers Tasamal :S:y::; Fları, bu politikanını, ğ inin önüne geçmekteo Karta a akin bir harbe İngilte Hari Ttasını mümükün kılaca bulunan de iftihar ediyorlar. kadrosiyı Ye tarafdarlarınım esas Gençider şuradadır ki bunla- Ali, Nuri, *& kerenin harbetme. Ankacagidağtırirken, ayni aa | rin bütün Avrupada | e. at çekmek istemez. Dmirgı;ıki“ karışmağa mec, z ö patlamasını / e ı Galatasaray NOT: Ant rumu Bâşantr, da salı ve pe cak ve perşer” saatlik nazari ıdarı sonra Galrt a hmgluış ' tesi, enternasyon55 ha Habazdığı bir buşmakş İ7 zar gühaftasından sonrar — , e tay ve- Almanya Avustur y0 Ankar'n sonta siyasiler L X- a konuşmaya başladılı,, Hirlek n ortaya attığı V götlerin |at nesine imkân yoktu /nakta - tama çakanının beyanatı, kamoyunu tamamiyl: ”, r. B. Blum, V ya yardım edecr B B. Musolini Avustı., 'Tİtalyanın siyasasını (. alınışıları Avrupa devlet. Mmayla meseleleri h(şı'.)'_ mulonya - Litvanya ihti'l; makları vaziyet bunu k ) a bir deki gabil köy ge vej xs*?:. ce ina'kları Ka tarı. etmekle trca ilân edilecektir.. — orlardı. | h Camü- İti ikilere Futbol ajağlığından; — | tmiş 1- Bu hafta yapılacakm 'a yazılmıştır: * A- Bölgekupası maçı : — Gençler bir N h;ğ: irinci takımları, 3 nisan O3— S ç n Tni aa B- Şild Raçi: — | Ker Harbiye İdenan yurdu inin müzü neş birinci takımları. 3nişt emmd. saat 1545 Hakem: &ts'nıd'lhx—ıp Ğ gü ttİ. ı:ızlııeıhtu.ı.ı!—,t GŞ '“Şükümlu. yer İ V ç ' üzere encilk- Güreş lünya biri; tonya Myo_hlm iki kulak Eetodüdü Yapdadkı. , — Dün A m&ng;;%! bildirdiğim iki a9lcaktıf. Takım saat 1 İstanbüdün yöla çıktıçında * vakya İe ge bir atılar yezı Mi / dantalenmi u n yak Bazı mıntakalardaki kiklık ve . noremal şartlar Üzüm ve pf7 gibi iç aliyette bulunentştur. senedine, 9p 9,2 hesâBiyle 92 kuruğ; be- 1937 yılında mühim bazı ihracat K sike Kaykay Üpü 172.999 Vi bulmaktadır. Bu Te z ” yoü 072990 Hrayı M her mücssis hissesine isc 9 Tira, kanu- seriyette olduğu görülen Güneş takı. |' ticaret ve ihracat mallar. Üai larını mütcessir etmiş ise Z yetle; 1937 yılı İyi bir sekollulr 9). Muştur, Bilhassa zeytinyağı, İlk ve pamukda büyük bir rekolte ehdir. miştir. S | Buğday mahsulü, bazı mıntakda eksikliklerine rağmen memleket. de şimdiye kadar görülmemiş nil “ze ihracat imkânlarını verecek şe! mallarımızın ihracat mevsiminde evel- ki yullarla ayni nisbette satılmamış ol- Masına, ve satışların bu yıla intikal et miş bulunmasına rağmen; dış ticareti- mizin yekünları tamamen memnuni- yeti mucibtir. Bankamızın işleri: meblağın 14.576.701 lirası büyük ecne- bi bankaların hesablarından müteşek- kildir. PASİF: İhtiyatlarımız 210.000 lira fazlalıkla 3.250.000 Jira ola'İlk görül- mektedir. Bu yıl ayrılaca' — 0.000 li- ra ile 1.1.938 tarihinde 3) Ey liraya baliğ olacaktır. Muhabir bankalar Nradır, Mevduatımız: 14 38 a işleri cak 62.381,734 lirayi | de dağıtılmağa başlanacaktır. ir; iş olan Bi Eazemn nİ vergileri 'tevkif edilerek 13 numa-| m: ralı kuponlar ilinde 1$ nisan 1938 tarihiriden itibaten kişelerimiz- 1937 yılı mürükiblerine vetil ücretin tayiaiyle 1938 rinin intihabını rica ederiz. - Raporumuza nihayet verirken, fırsatta mückşesemize müzâkaretini e- | 5 o : Çi e aria. va 4 x u taraftarlarma ümid veren bir du- rumda görünmekteğir. —— —© yılı mürakible- | yomn .hıı' sanda şehtim S R süke * İzaetamiad Deştrği Penrasin di Büni - dürlüğünün ilânı, günlerden Viyana) takımının 17 mi. ee:ıhlbllı.il e zELE Bi İN € Kİ Tt Dü Deç ü derhal- ian onz £ gt müt S bedeli L. isine 17,000 1550 11.300 7.700 , tulan © bellir ;önde « yyfa

Bu sayıdan diğer sayfalar: