1 Nisan 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl Tahrıkat ve fesad pol't kasınııîı.arka Hatayda karışıklık başladı. Herçün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gözetedir Suriye ile dostluk pak:_tl st kesilm yor Fransa nezdinde protes- toda bulunduk İntihabatın arefesinde başgosteren tazyik ve tedhiş siyaseti, Hatayın her tarafında derin bir heyecan ve korku uyandırmıştır İstanbul, 31 (Hususi) — Ha- taydaki ta gittikçe geniş- lemekte ve intihabatı karıştırmak istiyenler, bu husustaki faaliyet- lerini artırmaktadır. Hatayın her tarafından gelen haberler, heyecan verecek dere- cededir. Gerek Antakyada ve herekse İskenderun ile civar kuılırındıv 4 Hatayla hiç alâkadar olmadı!- ları halde, sirf intihabatı fesada uğratmak için şuradan buradan getirilenlar, astalığı karıştırmağa başlamışlardır. Hükümetimiz, bu hale niha- yet verİmesi için lâzimglen Bi yasi teşebbüslere tevessül et mekten bir an bile> geri kab- mamıştır. Buna rağmen, kar şlik ve tedhiş bareketlerinin arkası ces İnemektedir. Bundan dolayı, Hariciye Vekâletimiz ta- rafından Fransaya — müracaat ed lmiş ve Fransız hükümetinin dikkat nazarını celbed İmiştir. Ankara, 31 (Hususi) — Ha- tayda başlıyan tahrikât, son günlerde hâd bir devreye gir miş bulunuyor. İntihabatın arefesinde görü #talya K_ra-lı Mare- ıaI oldu Halya kralı Roma, 31 (Radyo) — üyan ve mebusan meclisleri, bi n bir arada içtima ılııııl:r v fkılyı kralı Viktor Emanuelo bir Finci Müareşal rütbesini tevci eden kânunu müttefikan kabul eylemişlerdir. Parlâment0 Ve âyan reisleri, akşam üzeri SaFAYA giderek kraj tarafından kabul edilmiçler ıııclısLefın* h ıaıı. Tütbe, kendisine Ve Roma, 31 E::.yoıı fiyan meclisi ıl'“' dercuinin "7.1 gi hıldk ve bazı pr tti ketı gizli rıylek DAL T htalya '—'I Fy. Tesine leri lan bi ir, - Bş, ar. ib bine ej ve | Çai Yi | ga p azeal vefal - e| ra, İskenderundan bir görünüş rülen bu hâdiseler, yoaha: Ee'nl heyecana düşürmüştür. Hükümetimiz, göster.len hüs nüniyete rağmen bir türlü sona ermiyen tedhiş ve fesa 1 kolitika- sından — dolayı Fransaya bir nota vererek protestoda bulun- muştur. Romanyada siyasi hayat kalmadı Bütün siyasi teşekküller kaldı- rıldı. Saltanat meclisi kuruluy" Bükroş, 31 (A-A.) — Yeni kabi. Benin ilk içtimanda bir kararnama Metni vepit edilmiştir. Ba karar şabattanberi fırkaların — hayatlarının üş — olduğanu — görter- Karı saya, ._':_']—- 108 samanlarda Ko “ı' *iyaat durmaktadı Bassa fanliyet göstermiş YAU Kalt sarette dür: “ki Başvekillerden mü- SAt meclisi — tepkil Miştir, Radye) Yeni Milletine hi a) şeşekkil hiz gimeğe karar ,,, Bükreş, 3) yabise, bugün k. yi şaban bir beyenağn a iyet Programım FORTADA KÇöre, zajliş fedakârlık yapılayı h terilecektür. çah kabine, devletin gok'reslisi Olacek, a möttefik — dey; uııbolıı dörlüne biz lıııııb etmesine İtina ıl.e.ıu_ sahifede —— yazetindi *e ;ı.-ııvı' 8 incl — Sonp Romanya kralı Karol İngıltere için daima kuvvetli olmak ister Londra, 31 (Radyo) — Kenebi baat mümessilleri, İngiltere Ha- riciye Nazırı Lord Halifaks gerefine biz siyalet vermişlerdir. Bu siyafet. te, bütün devletler — selirleri bazır bulunmuşlardır. Ziyafet münasebetile bir söylev veren Lord — Halifakı; siyarl bare. metrenin, bir haftadanberi — istikrar gönermekte — olduğunu — söyledikten #onra şanları ilâve eylemiştir — İngilterenin, —Avrupa işlerile Tözumu kadar acdkadar olmadığı hakkındaki —kansat yanlıştır. Bis, Avrupa işlerile alâkadar olmaktan hiçbir saman geri kılma dık. Salbun temini el diği kadar gaytet .ıı"'yu— M Sö İngiltere, sözünü işittizebilmek için küavvetli olmak ister, Ba da sulhgu muhafazası içindir, Lord Balifake, hükümetle umu. mi efkür aranmada biçbir ihtilâf Mevcad olmadığını ilâve etmiştir: Telefon: 2776 Bıiyiik Şefin sıhhatleri Ehemmiyete şıyan bir vaziyet yoktur — Yeni Çekoslovak elçisini kabul buyurdular Anadolu Ajansı tarafın- dan geciktirilmiştir: Ankara, 31 (ALA.) — Riyaseli- cumhur genel sekteterliğinden: Resmi tebli; Türkiye Reisicambura Atatürk, eçen kinunusani ve gubat aylarız. daki Yalova, Bursa ve İstanbal ve- yahatlerinde kuvretli bir grip ge çirmişlerdir. Ankaraya evdetlerinde — grip müksettiğinden kenrültasyon — için Fransadan profesör Fisssaje davet , tetkik ve musye. bhatlek 1 yet olmadığımı terbit etmiş ve kendilerine bir buçak ay kadar fatizabe, tavsiyesini kâli — görerek <.wet etmiştir. Ankara, 31 (ALA.) — Çekosle. vakya yezl elçisi B. Robert Saycer itimataamesini dün — Alatörke tak- dim etmişlir. Meclisin lkadirşinaslığı Türk gencinin fennt tesisat sahasındaki Ffacliyetini alkışladı mussam ine Na. tahslsat — verilm keresi esnasındı git Ulağ (Kütalıya) — vöz alazak de- miştir kiz - Arkadaşlar, deniz techizat ve toslihatı içim tahaitat — veren bu ka nun münacebetile bir vasife ifa eb mek istiyorum. Bu bafta içinde Gölcüklte Atak adlı bir yardımcı harp gemisinin denize imdirildiğini biliyoruz. Cörünüşte — müteyesi olan bu hüâdisenin değerinin Do yaratan Tahun ateşin balkkütlelerinde ” Türk gençlerini bu ki tevgi ile anarkea sizin de hissiyatır Biza Yercümmam — olduğumu — sanae- diyorum. Biz de iştirak ediyorus sesleri.. . i |Sözünü işittirebilmek Fransa deniz Programı için Altı milyar frank sarfedilecek Paris, 31 (A.A.) — Mebusan meclisi Bahriye encümeni riye Nezaretine 31/1 İlkkânun 1939 dan evel iki hattıharp gemisiyle bir kruvazör, 7 tahtelbahir, bacim leri yekünu 24,000 tona baliğ olan küçük harp gemileri ve3 pet- rol gemisinin — inşaat tezgühlarına konulmasına müsaade eden istis- naf tecrübe programı kısınının kar bulü lehinde bulunmuştar. Derpiş edilen masraf altı mil. yona baliğ olacak ve yeni gemi- lerin inşası 1942 den evel ikmal edilmiş bulunacaktır. Bu inşax- tın evelce idare edilmiş bulunan kanunlar mucibince verilmiş olan mezuniyetler haricinde İstisnaf :lâ:ııı olduğu tasrih edilmek- Fransada Milli birlik kabinesi lehine bir cereyan başladı yapıyoruz — “vBayraklı vapurunda Dün gezildi, verıldı çay ziyafeti fakat. Ziyafetten intibalar Daha üç ayişle- ” B. Haşmet Dülge Londradon 18500 İagilin Hiranna tehm alınan mühtelif masraflarile 150 bim liradan biren fazlaya mal olan (Bayraklı) vaparanda dün esst ea dörztte hükümet erkânıma, banka müdürlerine, tüccarlara bir çay ve. B. Fıslı Güleç, Meki Komutanı Tüm. m Aktoğu, Konya saylavı Türel, belediye reisi Uz, vali muavini B ver, Denizbank — İsmir yu. örü B. Haşmet Dülge, bir ve daveililer hazır bulun: -ıılırdır M. Hitler; Allahın, Alman Koloaya, S1 (AA) — — Plebisit bakkındaki propagtndalarına devam eden B. Hitler kendisinin pek be- gendiği tezini ya — süzötle izah ve tevsl etmiştif Nasyonal —acayaliat yejiminden Vapurdaki kaza Son dakikada çu baberi elâjlı Vapurda mı uğursuzluk, Karı manında gelemiyen vapur, ziyaletton sonra gece kazan. hğlnda sön provalarım yaparken yeni bir arısaya uğramış Ve pervar Çınkıyanın — demir , sincirine çarpmak — süretile bir daha kinl- mıştar. Tamiratın on beş, yirmi —gün || vüreceği söyleniyor. Halbaki, bugün işlemesi mukarrerdi ve ilk seferimi Karşıyakadan saat 2,5 da yapacaktı. rinden balkı — selümliyarak — sotasını gevirmiştir. Hava çek a tenenzâh emmasında da. vetlilere çay ve pastalar ikram edik bir çarşaf halinde bülu. saatte 11,5 mil hızla miş olan Mehmetçik abidesi selöm: Tandıktan — sonra dönülmüytür. Bu Berimti, çok güzel olmuştar. — Sonu 6 ıncı sahifede — Çekoslovakyayı tehdid eden sözler söyledi “sulhu. için beni seçtiğinden bahtiyarım, dedi #völ Alımanvanın selil Li Güşmesi, bu Tejimin Jovakyayı telmik eden Föhrer çöy'e — Sonu 8 inci sahifede —

Bu sayıdan diğer sayfalar: