31 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

31 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çirililer Bütün cephelerde muvaf- fakıyet temin etmeğ başladılar Yirmri yedinci yıl No 7471 Perşembe b 31 * & Telefon: 2776 — li Herçün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir Çekoslovakya Boyun Eğmiyecektif., k f Re ŞÜN M — —D TTTT EZELETŞEENEZ Ko Alman. ve Ağusturya ordusu, yarından itibaren b.rleşiyor Avrupanın siyasi kalbi, artık Pariste yı t | ğini: söylüyor degıl, Berlınde çarpıyor. İtalya Başv;hi!i, ordu, donanmüa ve hava İ y ——— —— 113 0 — EMLLAA A Alman ordusuy hergün biraz daha çoğalmakta ve düne kadar| kuvvetleri bakımından İtalyanın üçüncü , derecede olduğunu söylüyor . mevcut olmadığı zannedilen kolordular, bugün kurulu lde meydana çıkmaktadır j bil' ha 3 Almanyanın kales!_d!ıı_ LAT İtalva Âyan m-clisinde « Mussolini, Italyanın 8 mil- yon asker topliyabilece- gaktır. Adet faikiyeti sebebile. Avun taryayı alacağız. r Mümaileybin-bülün matku garp du tesis edilecektir. 17 ffhci demekresileri ile lejitmistler — ve davun merkesti Viyana. / 18 R Avacdturyanın cski rejimi uleyhine lordunun merkezi SalıVarg olğenktır. K | İ Hf SA güteveceih idi. Hatip demiştir kü Avaslurya kolorduları b a aN — Dünya bisim — usullerimizi menkid ediyor. Fakat dabili - besap #edilmesi icap eden bir mokta yaklnız bisim müvaf fekiyetimizdir. Ve im bizamdan yirmi sene sonra ba hatır ralarda totulmağa yayan zaferi tes'id gttiğimiz mreda katetmiş olduğumuz meİştir. 'yola ö'çmeğe medar olacak olan da, a df Mussolini mecliste söylev verirken —| “Roma, 30 (Radyo) — İtalya | müzakere edilmiştir. X Ayan meclisi, bugün öğleden -Âyan meclisi reisi Federcöni sonra saat 16 da toplanmiştır. | ruznemeyi okuduktan — sonra Bu toplantıda; deniz, hâva ve Başvekil Mussoliniye- söz: ver - Mi gellerinden eeki Viyana Müdafaa Nerareti ordu amum — mülettişi Ba- Alman askerleri Viyanada danif | MEĞR OA izirtüa seni| Pömme M AKA) . Ddllr söylüyen Göbele çöğle d n ds el Kaan OD | medeedeleri mümarel t0 gimeli gerkt | — » — 0 bisanda yü yüz bir ge | bu saferdir. Avrapanın — siyast ga eğiğleririk : SD Hiğtari ,.".: Tataayonanan, - bolünde” bir- nutuk | mar fodireceğin. Dünya 'bo şamann artık Pariste değil, Berlinde çarpiyor. E_"'___Ld“l"_'__'__—#._—_!-———:— Başvekilimizin, " Kamutayda birçok kanunla- rın müzakeresi yapıldı Kamutayda İzmir fuarı için yüz bin lira, ço- cuk hastanesi için de 60 binlira ayrıldı vergi ve — rüsum muafiye- tinden mahrum olmazlar sure- tindeki tefsiri tasvip etmiş ve demiryollarile eşya nakliyatına müteallik beynelmilel mukave- lenameye — istinaden teşekkül eden heyete beynelmilel nak- liyat komitesi tarafından ittihaz olunacak kararların Nafıa Ve- kilinin tasdikile mer'iyete ko- nulmasına ait kanunun da ikinci müzakeresini yaparak kabul ey- lemiştir. b B. M. Meclisinin bugün kabul ettiği diğer bir kanun ile de 1937 mali yılı muvazeneci umu- miyesine dahil bazı daire büd- gelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesini ve bazı daireler büdcelerinde de deği- şiklikler yapılmasını tasvip ey* lemiştir. Kanun lâyihasının hükümle. rine göre, 1937 yılı muvazenci umumiyesine dabil bazı daire büdcelerinin muhtelif fasıllarına munzam tahs sat olarak 14 mil ra ve gene bir yni yıl büdece- l Balkan seyaha Seyahat, 25 nisanda b;;îıyacah ve Başve. kil.miz, evvelâ Atinaya gidecektir. — İstanbal, 30 (Husasl / muhabiri. mirden) — Ankaradıı - bildiriliyor. Böşvekilimiz B. Celik Balkan det | lekleri ıı.ıkeılıriıııı”ıı.bçt'—ı | Haber aldığımıza göre, Seyahat Kari» hi 25 pisan olsrak karerlaşlırılmış ağını söylemiştir. Führer şasturyayı ermiş olan demokrai. heze etmiştir. | Berebtesgeden — görüşmelerinden Öiheeden B. Hitler şöyle demiştir < — Şaşaig beaim iyi kalpliliğimi etti. Manmafih ben 30(A.A) — B. M. ; rüsumun tahakkuk tarzına aid olmük üzere taallük eyledikleri kanunlarda muayyen — olan muamelâtı. — ifa . etmedikleri takdirde bu — hareketlerinden yalnız o kanunlarda tabi | olup Ank. Meclisi bugün Refet Camtezin başkanlığında toplanarak — taş- viki sanayi kanununun 31i inci maddesinin vergi ve rüsum muafiyetlerinden istifade eden N müesseselerin bu vergi ve İetadmetmeeri ae odmalar lli Avustürya yahudileri Amerikayagidiyorlar Lüksenburg.' 30 ; (Radyö): —- Avusturyadan hicret ederek bur raya gelen 60- Yahudi ailesi; Amerikaya gitmek üzere burlük dah bareket etmel dirler. P 'apan harbi, mühim bi: y Çinlilerin mühim zayiat verdikleri söyleniyor Şangayda İtalyan konsoloshanesinin bahçesine bir bomba at- mışlar. Çinliler, şimdiye kadar 7 milyon insan kaybetmişler ”::M 29 (ALA.) — Çin resmi ş Geçem çarçamba — gçünündenberi Çin ordularının yapmakta oldukları abil taarrazlar bötüm cepbelorde Başvekil B. Celâl Bayar Moskovada bir suikasd hâdisesi —e .—— Stalinin yaveri ile ordunun siyasi mümes: sili ağır surette yaralandılar Üa —T kulcöyş noktatı olan Teti dön gaptedilmiştir. fit 18). kilometre gerilerinde zekâtta bulunan sol — conahımta #inining Üzetime süzatle — ilerlemek: tedir. Sığ — Tçemabımın jeapenların Könyi —üzetine “yaptıkları - taarrura püskürttükten sonra düşmanı takibe başlamıştır. Düşman Sassiyan istika: Mmetinde ric'at etmektedi.. Büyük kanala kadar ilerlemiş olan — jıpon akerlerinden bin kişi Linseng ve tarafından lari olarak 3,689,000 lira veril te, bazı büdceler tertipleri & sında da 1,145,104 liralık mü- nakale yapılmaktadır. Munzam tahsisat olarak veri- Yaralıların kaldırıldığı Kremlin sarayı len 14,945,000 liranın 2,456,7 Parkı, 30 (Radyo) — Moskovadı ber verili liran — göçmenlerin — muhtelif Sıalinin yaveri ile Sovyet 9. zi Kadımı ihtiyaçlarına, 2,200,000- İirası | Meinin, bir teftiş için mülbakata gitmek Gzere Morkova istatyom Sivas« Erzurüm — poliçelerine, binerlerken, meçhal alar tarafından atılan tabanca kurşünlal 2,650,000 lürası denizyolları için Jen mağlardar, 1 Kremlii yaptırılmakta olan vapurların .ıhnrııı':n:. min iki tert fırka ile takviye adik Miş olmannt rağmen ekıncı kuvvele lerimir düşmanın ilerlemesine mani olmakla devamı -ediyor. — Kılaatımız düşmemi — dürdürmakla / kalarimiş, k bazı noktalarda - Mmukabil 'tası ve 31 subay da ele geçirilmiştir. Bu mubarebede |döşmenin - beş tankı tahrip ndilmiştir. Linsing — demiryolo kıtastımız tarafından kesildiği için cephe bo: yonca ric'at etmekte olan japon or dusa mohtelif istikametlerde dağinık ra d geçerek Süveyin cenabunda Bundan başka düşmandan 40 | bir halde geri çekilmektedir. Ce Kurantchi saptetmiştir. taksiilerine, 3,716,000 tirası da Bk: Töteakıp, tayyare istasyonu abluka altna alıamaş ve evik e G batayılın | BaP tephesinde düşman kavretleri | — Sonu- 6 ancı sahifede —— | — Sonu 8 inci sahifede — İ çılırın takibine tevenül edilmiştir Lı——"_ı__ı__ p - eli ğğğ ö ERERİN

Bu sayıdan diğer sayfalar: