31 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

31 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON 3503 FİATI ( 100 ) Para 8 İNCİ YIL No. 3365 | lAbone be bedeli: Seneliği (7) İira Almanya Ürnüba KISA VE AÇIK 4 Tayıls” in Bir Makalesi layn'nın sözlerini bazı İngiliz gazeteleri hoş ve ok si Çem kebir bulurken İngilterenin sat mayanın biri 2 (Taymis) bu nutku sade suya bul- &en büyük ve en ço tılan makta söleler karşısında lâkayd bir seyirci kalsak iekiyanlarla; agir hayati menfaatleri mevzuu bahis ol duğu bir gemi pe tadır. > » Acı ve ateşli bir ii el hâdis, bedilen Ingiliz siyasetinin nu da ilâve etmektedir. Buna mukabil muhafazakârlar biri olan “Deyli Telgraf and kilinin son pürüz çok mükemm ta gösterdiği sarp ve ihtiyatkârlığın binek Bizce mühim nokta ya inşaat : desti eğilen yanığı duracak şekildeki azame lardan bahseden bir Frm mscmuası diyor “İngilterenin bu yen l sonra İngiltere babriyesi, ile ii ölçüşmek bir caktır. özlerine kimsenin kulak elerin zuhurunda 80 büyük bir ri payı olduğu- vermi- lisanla, yı hoşuna git- anlarda taki- partisinin organlarından Morning mi vi Bayve- el oldu; e bu husus- kaldığını logilterenin d:niz akılları dur- Bu yeni hazı'lık- ki; sipiiılirin e dehşetidir. edildikten hayal ola- programı SIRRI SANLI Boks Re eikleri 938 Senesi eni vr -T$ şampiyon kemerleri takıla- ktır. leri önümüzde! Pazartesi Sinemada icra kemi dı ilikler yapılacağı gibi galib gelen birincilerede ca Bütün yoksuzluk ve mah- rümiyet ve tek başina 15 senedir boks sporunu İz- mirde yaşatan B. Nuri Ko- paralı tebrik boksörlerimize yetler temenni ede Halkın Sesi SESİID Tanrıya Şükür, Ulu Şefimizin: hastalığı ehemmiyetsizdir İstanbul, 31 — Riyaseti cümhur genel seki eterliğinin resmi tebliği : Türkiye reisicümhuru Ata- türk Kânunu ani ve Şubat - —————— 00000 Gm M. Meclisi Ankara 30 (A. gi B.M. Meclisinin buğünkü toplan- tısında muhtel lif vekâletler page ifa ii istiyorum. hafta içinde Gölcükte sm ad bir yar disenin Beğenin bu yarata subun ateşin halk kü lele” rinde e olduğu yük- s k ve heyecanı yeni nesle alaca fenni teknik mak hevesiyle in de hissiyatınıza terceman vie zanne- diyorum. Almanya Budapeşte 31 (Radyo) — Almanyan tedir. Hitlerin verdiği mühim Cenuba Akmak İstiyor kararlar arası Avri nın istilâ gezi ağ yasi eşi ni takibedilmek- da akmak yatii (Akdenizde bir mahreç) arzusu İtalyayı içinden sai rami "Bu m İngiltere ile kati surette anlaş mağa hal çektiği takdirde yardım edeceğini vadetmişti ISTER GÜL ISTER AĞLA Zamanın Tuhaf Çilvelerinden “ Zaman kçe ahkâm da değişir ,, derler karar vermiştir. “e m de Ispanyadaki gönüllüleri der- değişti! rudur Bugünün, refah, saadet, ve muvaffakiyet ei büy İM ve tanktadır. Iskambil “e üç beş kumarbaz birbirlerine soruyorlar : — Sen . ar? — İki bi a. ar .? — Iki kız bir T papaz Pe eg duran öteki arkadaşa da sorarlar, © var)? Hiğele es ve bir v geen kaptırmış . üçüncü şahıs şu cevabı verir; ar| — Bende mük: ye iki Muhatabı elini masaya vura — Öyle ise all hiç sı Masanın üzerinde duran En si e brovonik tabanca ark bağırır: ve üz kılm e sirali işaret ederi nunda bunlarla büker cebimizdeki parla senindir. Ey aziz okuyucu, sen de za manın bu cilv: ISTER GÜL İSTER AĞLA ylarındaki Yalov Bursi ve İstanbul sale kuvvetli bir grip irmiş- lerdi. Ankaraya seal de md şiirin kon- kendi eri bir buçul a Mi tavsiyesini a âfi rek av det el Türslerin gözbebeği a cik önderimiz türkümüze içten 've İd e o şifalar ve uzun ömür- ler temenni ederiz. Rumen Başve- kili İstifa Etti Bükreş 30 (Radyo) Ro- manya Başvekili Patrik Mi- ronu dün istifasını Krale ver- miştir. Kabinenin neden istifa ettiği meçhuldür, ——m Adisababavı le | Kurtaralım derken Vi- yatia elden gitti terilmektedir. Adisababayı kurtaralım eni ken (o Viyanada elden gitti tarzında yazılarla sare hücum etmekte ve diplomat- gafletinden bahsetmek- Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmul SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkıv Sesi) Matbaazında Basılmıştır Geşmiyan yazi geri verilmez Doğru ALE İstiyor B. Musolini Daima harba hazırız divor 20 ve 19 yaşlarında bulu nan gençleri de hesaba ka de — Gandi Ağırlaştı Roma 31 (Radyo) — İtal- ya ayan meclisi sor öğleden son'a saat da toplanmış- tır. v meş ii ha- kara nezaretlerinin büdceler enkaz edilmiş- " Mussolini kürsüye gelerek ya başlamıştır. solini, ili müdafaa iri üzerinde uzun uzadıya söz söyledikten sonra halen deli e bir devlet olduğun bir zaman sonra elli miyon nüfusu ola- cağını söyledikten sonra de- miştir ki: — Harb için çok insan lâzımdır. Büyük ve mükem- el ordular, çok (nüfuslu memleketlerde teşekkül eder. Bombay 30 (Radyo) —Bi Biz 21 yaşından elli yaşına süüliz ii hasta bulunat Mahatma Gandi ağırlaşmış tır. Doktorlar, Hindli liderir sıhhi abvalinden meğe başlamışlardır. a sekiz gezi teşkil ve lde «lü edebiliriz. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR i . . İşte adım, işte adresim Dün i.m ira paşa mahallesinin taslı çeşme Di ) num la mütekealt eski rüsumat memurların iz Ismail esin Öke geldi bize aynen şu sözler li “Her pazar, bazanda onbeş günde bir, eşim Karşıyakayı gider, evimizin bir haftalık icn olan eti, Izmir kasapla rından in ucuz olduğu için, alır, gelir. Geçen pazar güni ya giden ve iki kilo dana eti kıyması ile bi yun ye elik trenle > gelen eşim basmahane dan pek nazikâne olmıyaı ur eşimin elindeki sepeti açmasını. söyler, eşin de b emre isi eder, sepeti açar, memur içindeki üç kili > yere Yonmlar kaşaktır,. diyerek. müsadere etmek is ahi gidip evimizin bir aris yem vk a söy lerse de bay memur dinlemi “Bu kadar et alınir mi, diye sorar. Bu hareket doğru bei erer sanı yoruz ki vatandaşların evlerine almak isti leri etin az lığına ve çokluğuna belediye lik a karışmağa vw böyle bir sual tevcih etmeğe selâhiyeti yoktur. Bu hareketten dolayı çok müteessir oldum. Kadına hür metin en ziyade rağbet bulduğu bu zama anda bay memurul bu suretle terikelini pri ei bu söyledikleri deri vel aki İcabedenlere b hâdiseyi bütün etrafile anlatmağa hazırım.,, Bu işlerde çol li ie bu mesele ile alâkada

Bu sayıdan diğer sayfalar: