31 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

31 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünyanın En Böyük Harb Dahisi ( Halkın Sesi ) Bugünkü Salih Sa alrgeatlei ri, dar şerefle ye üzerine âdi su dökerek klo- e - Barsak iğ Observer,, ga- $ sayıyor ve TAL s0- 9 ımurlen Harbihilerikdi | “ak me OLUYOR ? i a “Kültür, politikamızın te- “1919 en dar Balkan gr ERİ Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekalğğ | Meyvalar mel taşı cehaletle mücade- | devletleri, şimdiye kadar alış- Amerikanın Havadan | ji GEEEAD Barsak htalıklarında e li ie Pm die İm Fotoğrafı Alınıyor .. : . üiğed nasıl yenmelidir? ME akay e yerliky 1934 Senesindenb. u nankörlerin kafasına İm- |“ ünemiyetle çiy veya piş | Türkiyeden gelen banka. | ve refaha kavuşmuşlardır. | yikanın havadan, fotoğraları . . .. .. .. k cılardan ve (o sanayicilerden akal her tarafında | alınmaktadır. (o Tayyarelerin k ıçın acaba gökyüzünden e e gem müteşekkil heyet Türkiyenin | ileri rini ek pis resimler, durmadan EE ikinci beş yıllık proğramı dir; fakat | bun veli dilmektedir. Şim- e o zararsı, hamızl ği A re elope edi edir. Şim' Zİ Sal ŞA taş be li ll çi Gi eilaililei müzaheret temini maksadiyle dili haritanm üçt biri ik- cena umandanları | o . Bunlar vazifele- bold : birkaç hafta daha memleke- | edilmi; Bu haritanı ziyeti Ey AYA ği derhal | rini ayaş pen bırakıp onun, | ?0,“Ur. Yemişlerden . hep: timizde kalacaktır. ğ ikmaline sene li e lusuna yetişmeğe Mnike imei olarak yenemez. Bahu- ugünün Türkleri tarih ve lere ki inter ün dostluğunu | lâzımdır. Haritaları almakla b u işin len getme- | Yeminle, Diderik. sus sert olduklarından baş- Mn kitaplarının göster- temin etmiştir., eşgul bulunan tayyare kum- bal karar verdiler. On- Sallana için in rin ka Sere Pvese yeti aç iğil Türklerden tamamiyle Pi panyalarınn sayısı 50 dir. ğ da harp m ydanını terk | hunu incitmişlerdir. Böy le | Ja yağı a bir m temsil pi ipo u Her bir kumpanya yirmiden Ki tiler, Semerkand üzerine | korkunç bir felâket karşısın. | dilir. Çeri si mi yorlar, çünkü 15 ve e fazla tayyare kullanmaktadır. ri eki e Tegin e da kalplerimizin vent na- ileği renk üzümü gibi | içinde Tü e Me doğ” 5 000 u Ni e vi OZ! - i i ,000, ursbbal »silrika girdi. BAK kinin. e z e bü- | çekirdekleri barsakları tah- | muş ve yeni bir hayata gir- İngiliz anti Er- | yer Yaplyieik ve 30,000,000 tal 'Nüriddin di ie ar apımna adar | riş iğer ert | miştir. Eski nizam ortadan 4 nest Curzon” un yazmış oldu- | dolara malolacaktır. et arı da toplandılar, uzun kin b ha a ii de €- İ meyvalar da (sert elma, sert | kalkmış ve onun yerini, önü- ğu — i Çekilen fotoğraflı ri; iye münakaşalar devam | ne: el büyi sera 1 - yna) esasen iyi müzdeki yüzyıl söve Avru: ui ii enler mleketi , | da 2,500,0000 bulacaktır. 1J harp cephesini bıraka De aralik bütü van | e Çileğin suyuçok | Pe iie ri I ği ğa melidir m Fransada Ölüm Mık- ıniğak geri dönmeğe mecbur | yetleri bir tarafa atıldı. Bir olmakla ir eni yaa sn e mülk LANA api tarı Hâlâ Doğumdan ik bir kuvvet almıştır. | çok konuşmaktan hoşlanmaz- rı oğu ka; oldular, Nuriddin ini talim köleler böyle bir ef ri de barsağı tahriş eder ğ ; idil, gece gündüz demedi, be Tİ Erikler, kiran a, | Bugün yeni bir Türkiye doğ larmış. Bunlar kısa kelim Fazla P Ti ya era i muş ve bu milletin istikbali | Jer, kısa o cümlelerle ifadel Fransada ölüm mıktarının | imurlen; ni cenaze | rın sedakatları (nerededir | miktarda e bile barsak Mustafa Ke ü meram ederlermiş. Pipo içen- | g dan fazlı lması di yına yetiştiler. ep?.. Eğe er kayaların yü- e amel verir. ib — lerin bu halleri yavaş yava oğlumdan, EMA ayi Hep “birlikte Si erkand Bu ğlardı. şmula havi olduğu meta- Mn; gi mi bütün lngilizlerle şii et yan en ie nüne geldiler, fakat şehrin n Me dolayı kabız yap “Kültür öoletikkamızm. te- miş tice dişler ara- ikinci MU EN ii apılar.n kapatmış buldular melli barsak kolitlerinde a me konuşmak âdet hük- | 1128 ki anl, le enazesine, bü- | zünden neye taş yağmıyor.? iktard I na gitnşığs biletle al me girmiştir. Curzon bu 509 da 9 di Sal , . az miktarda be m ve i kta: z ğum- ği yök söylem Daf ia akla Gi mma ii gelince; inşal- | yaban mersini kompostoları iş ver erel Üdailüonğü bale çok esef etmektedir. n 76 u kağ irdfieçlek a bile bakılmıyarak ka- bi; di t- i 1 ve lm e m Tin e şak | ili inkilâbımızın memleke. su ile bayıltılan| (5 (9 ies Bu 140 gili, ie dediklerini abızlı Koltler. | timize getirdiği ki i p Heli tahta oturaca- Gu, “ mümmçayi itaat e ai ze çime lıklı Umumiyetle | metli değişiklikler arasında ocuk ilen düre bax öğrendiği fi, 5 gelir | #eeeğir., usak hastalıklarında yemiş esin kaldırılması, hilâfeti Telkin yolile in ia bul adilmiş ye rdır. ali e Kimseyi mir) leri pişmiş olarak yemelidir. ilgası, arap harfi im zan çok şey yaptırmak m Büyük Havuz yi m karar vermişti. | SEammmmmmmmRmmERıRısAREsıın B da kirez, gi lâtin harflerinin kün oluyor. Hat si bu veri İ ve a eti X i unun böyük e Kiralık Ev ve kayısı zikre değer. Bun- | settürün kaldirilmasi, ilk ra le bazı kimselerin (o hayata ngiltere sl Va Vuriddin bir mektup yazdı, larin kabuklarını pi silin mecburi sı, mil- | göz yumduklurı dahi görül- gi y Mehmet anime kadar aklıda Mizan sokağın- | lâzımdır. Üzüm çekirdek ve | let mekteplerinin ihdası ve a En son defa Marsil- disinin Halile tabi olaca- da 6) amaa yedi odalı, | kabuğunu çıkarmak şartile | kadınlara intiha, akkının | ya leket Bez Na eme şi Pp a di balkonlu klar ve çok fe- | muvafıktır. Fazla yenirse | verilmesi gibi bazı noktaları Söyler ii vak'a olmuştur A EN yı Ğİ: Hakide' bir taraftan bir ev kiraya verile- | amel verir. Portkal, manda- başat sonra bütün bu Yarası sarılan bir etek 8 yordu böbüleiie bir çk Di ye ns rına ve limon posaları — e ii eli öl mezi ksa li as ba- r piza ediyor kmak | sek itadesiyle başaran önde- iöktor” Sengapur civarinda İngi- Zn beyleri kendi art ğında ( umaralı gazozcu | vamen çı aş veri | imiz Atatürk'n doğduğu ta- Zeslan iri ve ir bezin | jizler yapar yar dol e bi — ılıktır Avr e umu (demek özi ve her zaman taze lar yemişlet mik tarına velevki hm olsa bile tahammül edemez. Bun- rdarını sonra Türkiyenin hareketine zn se günden güne artan ii a çocuğa koklat mış ve çocuk derhal İli bir La dalmıştır. da elli beş bin miler gl l nesinde Sengapu, dü ie en kuvvetli Gacl bahrisi olacak. İn; giltere Hind ; ne yapaca çi aşırmıştı, | ve cins demektir. Okuduğu- i 5 z bnkü Timürlen ğini $ in isi ölüler tahdın ağıl. lardan bir de (jöle) be iş - a ii eri z © | yolunun müdafaası için bü- için onun, yer sının ilânları reklâm değil yemiş ağ isi edilmi ve | ten sonradin edliye ad KADIN DIKİŞLERİ, tün hava ve deniz kuvvetle- haberdar değildil. bir hakikattır. Damızlık seb- | buna da imkân ilinin bar- iye alarmda anla islâ- ŞAPKALARI rini | oraya toplıyabilecektir.. çoktanberi bu ep Ni ze ve çiçek ve in e saklar Miray kadar ye- | hatı ve müdafaa kuvvetlerin ESİ maa lu, nihayet tahta oturdu. ğin pe e Sik le un bırakmalıdır. yeğ tatbik edilen uri ğemilikleri Son moda zarif ve tababetin “ Tahtelbahir Kalpar yeşillendiren İn- Bağ Ve Bahçe Sahipleri lüzum gösterdiği sıhhi korsalar M. ETİMAN ve Birinci kordonda eski it- kulesi dark meze- faiye lerinin bolluğu, içkilerin te- mu v ai ve Raygıras, La- Uzun senelerdenberi bağcıları ve bahçe sahiplerini, e di SAİME ÖZGÖREN İk e vegras çim tohumu yedi se- | ları brağ eden bütün haşarattan, kurtaran, meşhur Am Paris dikiş Mile nden | mizliği ve ucuzlu; uğ ve vi deki 8 ? | me dayanır. hususi | rikan Tanglefoot kumpanyasının beş cins ilâcı vardır. Dip! hassa ciğerleri Yeki yakin ya mektubu gön- habeş için şayanı tavsiye- 1—B 1 Bü wrabirlefvttib Hükümet Gi Şamlı £ havası ağ, asma ve ağaçlar için: anglefoot “bağ (Üçüncü Beyler) sokağı m ve “Yüreğiliz hazin ve keder macunu, “Çiçek ve meyva ağaçla- : ii 3 o. evdiği niden edir, nasıl olmasın ki | rında ve sebzelerde görülen 2 — Fidan, mevya ve sebzeler için : Plant Spray fidan | TELEFON: 2535 m Be gm bir daha dişahların Oen şev vketlisi si şi hastalıklı arı ilâçları z 3 (D. 15—ı) oradan ayn yanın canı böl gitmiştir. ii kutulaz içinde ve açık 3 — Bütün hayvanlar için : Stock Spray hayvanat ilâcı. bem takım cahil çocuklar, ona, di 4 — Pire ve hamam böceği için: Roach Spray pire tozu Izmirde hiç gö:ülmiyen filmler haftası j Spray et. iler © ©'çocuklar ki kendilerini ucuz ve ir Hisarönü 34 No. Me- sivrisineklerler için : 5 -— Sinek ve Bu ilâçların istimâl usulü, ambalajların üzerinde yazılıd idir, lila lida aşağıdaki müesse- zı Yüzlerce e bağlı esirler... sayısız see ze- ü . yılmaz yigitlerin arslanlığı 5 * Bu ilâçları Izmirde Hi “ ğı de lp k- u ilâçları İzmi:de Ha : ertbey çıkatn ene e ii selerden temin edebileceksiniz. hi Böler Geinisimdr m pre afo: e e Mahdumları Ltd. Şti 4 Heyecan... hayret... kavga... kıyamet... ği Kadıoğ med Elh Tel. z Anl Öner ie, ve a Ş Kanunsuzlar gçetesinde amyvyra 92573 # Strugo ve Kre: 31 > #Miki, Türkçe foks jurnal. Hepsi bugün LALE sinemasında; daresinde Milli Kütüph. > LELE ERARR Kü ana Idaresinde Mi iphane sineması Telef. Klee 5 dez çoğ ye BUGÜN ki enfes film birden ASRİ SİNEMADA 2394 “TAYYARE sineması MES Şi ğ GÜN 2 muazzamj film birden 4 üncü Aşk Fevkalâde aşk macerası Ayrıca büyük bir rağbete mazhar olan Ali Baba ,Hindistanda lâvei aramont Jurnal Seanslar: Ta Ti şk 4,30— 7—54 Ali baba BUGÜN 6 film 28 kısım birden 1 - Hacı Murad TÜRKÇE SÖZLÜ IVAN MUJOKIN 2 - Ebedi Senfoni FFRNAD GRAVEY 3-4 - EĞLER JURNAL ve Komik Miki 5 -6- Frağmanlar.. 1-Kan Davası FRnsızca sözLü SİLVIA SİDNEYİ- HENRY FONDA - FRED MURRA 2 -Brodvay Melodi -1938- ROBERT TAYLOR - ELEANOR POEWLL AYRICA : po Dünya Havadisleri Seanslar: 3—7 de kan sı 5—9 da brodvay melodi Cumartesi Pazar 1 z Bendi melodi ile başlar < Ber ÇEKE LEE EE (el ça $ (11

Bu sayıdan diğer sayfalar: