31 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

31 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Perşembe 31 . MART 1938 YIL: 21-3 Sayı: 7261-1351 ISTANBUL — Ankara Caddesi ZE Hasta kutusuz 46 (İstanbul) e | ei Bugün 12 sayfa ara &dresi: Kurun . İstanbul Telef. 21413 (Yam) 94170 /Mare) 30000 kişilik bir Japon kuvveti Bam inliler tarafından muhasara edildi Sayısı heryerde 100 ğ Atatürk'ün Sıhhatı Profesör Fiesenje önderimizin sıhhatlarında ehemmiyete şayan bir vaziyet olmadığını tesbit etti. Ankara, 30- A.A. - Gen iğind. tebliğ: Türkiye Reisicumhuru Attatürk, geçen jim ve pir gr Yalova, my ve İstanbul Ankar raya avdetle- p nüksettiğinden konsültasyon için Fransadan Profesör Fiesenje e e di, Profesör, iie ve muayene miiismöride, tatürk'ün sıhhatlerinde ehem ayan bir vaziyet olmadığını tesbit etmiş ve kendilerine bir buçuk ay kadar ral le kâfi, rik avdet etmiştir. Yeni, Akdeniz B. M. Meclisinde Vazenesi . im ei ile alınan son hi Atak gemisini yapan Türk gençleri ler eg 1 Saygı ve sevgi ile anıldılar ner-geçitl, Milli müdafaamıza ait bazı işler için 937 bütçesine .000 Biye munzam tahsisat verildi Ankafa, 30 (A.A.) — Mik Jet Meölisi bugün de İ öleli > başkanlığında toplanarak © teşviki sânayi kanununun 31 inci iye nin “vergi ve rüsum muafiyetleri (Sonu sa 4 . Sü sn iBeş yüz milyon tul bir imparatorluğun beynelmilel vaziyeti Çemberlaynin tarihi bir vesika kıymetini taşıyan nutkunda uğansın vermediği mühim noktalar İngiliz Başvekili Çemi berlayn'ın geçen ( almıştır. şi Avam kamarasında söylediği nutuk Çe mberlayn' ın nutkunun metnini a- i bugün beş kıt'a e yayılmış beş pe janslar günü gününe NR gündelik in r milyon nüfuslu bir imparatorluğun bev- o gazeteler de neşretmiştir. Fakat Avru- İtalyan hükümeti İspanyada, I pi Balear adaları üzerinde ne | gır. Iz zami il me de siyasiğ ve İktisadiğ bir | tt Almanyanın Avusturyayı işgal ve eyi. ajans yactinlerindi, İnal. İm eni hakkında bize kati ilhak eüe erek > velev muvakkat bir zi. ç 7. bazı noktaların da manisı kolüyca örük anl İd öld kaldin. söliri, ünlaşılamıyacak derecede kısalmış ol- | de ront, Bundan sonya bu nk Ayripa, mizamumın esasle hat. Çrammlel yeni VE e e İÜ İngiltere hükümeti bu teminatı | Jarmı alize ira o Avrupayi kadar daima ve hemen her mühim me ta olarak telâkki ile beraber 1. | ikiye bölen devlet di eti hiç oselede hatırlanacak olan bu nutkun en © “Yan hükümetine itimat eder... >. İngiltereye muhalif olarak bir bar- o mühim kısunlarını tarihi bir vesika ola- Sözünü ilâve etmişti. 8 girmek ii göre İngiliz im-. rak tekrar gine çevirerek neşret - “Akta birkaç gündenberi | gerek ape ke n busün devlet meği muvafık bulduk. Bugün Ükinci se 2 rape postası ile, gerek ajans tel. | ler Brasmda bi Eee DALSR vaziyetini ( Yılamızda Ma alar ile gelen haberler Çember. —— — a ği giliz - İtalyan müzakerele- ie neticesi hakkında gösterdiği . 4, PİnliZin henüz tamamile teeyyüt a a < j A n J m pe Tay ğine, arala bazi anlaşma zor- iin bulunduğuna işaret ediyor . . . €. Yat bü zorlukların önüne geçilmi- ratori eli G8 U kse- “9k şeyler olduğunu iddia edecek — ar da ileri bek Ai taraf- ii e diğer taraftan İngil- | Tenin Orta Avrupa hâdis en a ın da göiterdikleri Hakiki ve sa. h Ming zah değil - e İspanyadan İrana ve Rus bozkırlarından Afrika i- Bi niz muvazenesi etrafinda «ei pi den müzakerelerin kati bir | Jzerler'ne kadar devrin en büyük imparator be hâ- Zi anlaşılıyor. | kim olmuştu. Bütün hükümdar ve generalleri parmak- r ai. 4 bi, ii ye oradan br A ği day. Kadircan Kaflı'nın yeniromanı bu mevzu etra- Fe cama Sie şeh teni. 1 gana fe ie yakanın aşk ve yenilerini dolu hikâ- ASIM U İyesi olacaktır. (Sonu: Sa, 4. Si. 4.) Büyük Japon kuvvetleri Muhasarayı yarmak üzere ilerliyor Çinliler dün 4000 Mogolu esir aldılar Ha; Yi A.A.) — Büyük ka-| beş bin kişilik bir Japon kuvveti, bu nalın şimalinde, Pukov - Tiyençin | mıntakanaki ©» kıtaları başkuman- demiryolu cephesinin merkez mınta- | danının bir mesajına göre, heran ali kasında muhasara edilmiş olan dört (Sonu» Sa, 4. Sü. 4) © yandı Kesif dumanlar yüzünden ılfai- yec.ler bayıldı. Saatlerce mas- kelerle çalışıldı 4 ei hanesi n itfaiy, eyoğlunda İstiklal cadde» sind ER m sineması yanında B. Cezmiye ait Ar fotoğrafhanesinde yangın çıkmış, fotoğrafhane. tamas miyle yanmıştır. e Sa. 4 Sü. a Yedikulade kuyudan çıkarılan ceset Tahkikat sonunda bunun kundura boyacısı Sabri olduğu anlaşıldı (Yazısı £ üncü sayfada) Arfotoğrafhanesi | Söüğmii d

Bu sayıdan diğer sayfalar: