31 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

31 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKINGÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN DİLİ Sene 8 — No. 27852 Yazı işleri telefomu: 20203 ' PERŞEMBE 3i — MART 1938 Çek meselesi sulhü tehdidde devam ediyor Sovyetler İngiltereyi itham ediyorlar: “ Çemberlayn harbi yakınlaştırdı,, Fı:.arîsızlır “ Harb olmazsa bu takdirde.te-koslovıkya Almanyanın peyki olacak, Küçük Antant yıkılacak, Çek - Sovyet paktı yırtılacak ve Prag, Almanya için Romanyaya doğrü bir köprü vazifesini görecektir. ,, diyorlar Almanların Çek meclisinde sesleri İdare işleri telefonu: 20203 ATATÜRK Büyük Önder kuvvetli bir grip geçirdiler, sıhhatleri iyidir Ankara, 30 (ALA.) —R sekreterliğinden Atatürkün sıhhatlerinde r vaziyet olma- e kendilerine biz seticum- | neticesinde, ehemt resmiğ Türkiye Reisieumhuru — Atatürk, geçen kânunusani ve şubat ayıarın- daki Yalova, Bursa ve İstanbul se- | yahatlerinde kuvvetli bir grip geçir: | mişlerdi. Ankaraya avdetlerinde grip | nüksettiğinden — könsültâsyon için | Fransadan Profesör Fiesenje davet | edildi. Profesör, tedkik ve muayene | parlığı olan Büyük letle beraber geçmiş olsun, der. Atatürkün telgrafları — Milli Yunaa u sayfada) Ankara, 30 (ALA (Devamı. 10 venu yükielnl “ Çekler bu yılmaz azmi nazarı dikkate almalı ,, Prag 30 (Hususi) — Hükümetin, pek yakında Südet Almanlatı şefi Heniyn fle müzakerelere başlıyacağı haber ve « yilmektedir. Bu müzakereler esı nda, ekalliyet « ler için hazırlanacak olan yeni statünün ana hatları görüşülecektir. Almanların istedikleri Prag 30 (A.A.) — Ernest Kundt, meb'- meclisinde, Südet Alman partisi ge : daki beyanatta bulunmüştur:| Çekoslovakyanın imdadına koşmâak-için Fransız askerlerini düşündürem — yollar | osyal hristiyan partilerinin | n kından Harb patlarsa... hakları Fransız askeri erkânı Çekoslovâkyanın imdadına hangi yoldan koşacaklarını düşünüyorlar (Yazısını yedinci sayfamızda bulacaksınız) Südet Almanlarının arzularına mütavaat (Devamı 10 uncu sayfada) Çinliler ilverliyorlar 4,000 esir aldılar 30 bin kişilik bir Japon k;ıvveiî VÇin hattını yarmak için ümidsiz gayretlerde bulunmaktadır | | | Hatay için — teşebbüsleri Hankov 30 — Çin resmi tebliği: kişilik bir Japon kuvveti Çin hattimı yarsi “Ankara 30 (Hususi) Tsinpu cephesi » Talerşvang - Linşeng | mak için ümidsiz gayretlerde bulunmak-|da Hataydâ cereyan eden bazi hâdise -| hattı üzerinde 80 kilometrelik bir cepbe-|tadır, Üç Japon livası dündehberi Tai :İler münasebetile hükümetimizin Fransa de şiddetli bir muharebe olmaktadir. Gö-|erşvung Üzerine şiddetle tasrruz etmek-|nezdinde teşebbüslerde bulunduğu haber rilerile muvasalası kesilen yirmi, otuz bin | tedir. (Devamı 10 uncu sayfada) — | verilmektedir. ... Son zamanlar « Samatyada metrük bir kuyuda Gesed bulundu Dün Samatyada, Samatya sineması el » vâarındaki bir bostanda çelik çomak oy « niyan çocuklar metrük bir kuyuya dü - (Devamı 10 uncu sayfada) eses ea Halk Partisinin yeni meb'us namzedleri Kısmi seçim pazar günü ya;;;i;ğk. namzedler arasında Muammer Eriş ve Faik Kurdoğlu vardır Ankara 31 (Hususi) Münhal meb'usluklar için önümüzdek! pazar gü. nü kısmi seçim yapılacaktır. Dahiliye Ve- kületi alâkalı vilâyetleri ve Parti Genel sekreterliği de Parti teşkilâtinı keyfi - yetten haberdar etmiştir. Cumhuriyet Partisi namzedlerini bugün öğleden ra ilân edecektir, Türkiye İş Bankası umumi Muammer Eriş, İktısad Vekâleti müs » töşarı Faik Kurdoğlu, İstanbul Üniver - olan üdürü sitesi İktısad esi dekanı Ömer Ce- IâI, üzüm Kkur müdürü İsmaeil Hak Büyük harbde Marmarayı haraca kının namzed hin kerarlaştığı ha kesen İngiliz tahtelbahrinin harikulâde maceraları ber verilmektedir. Muammer Eriş An kara meb'usbuğuna namzod — gösterile hükümetimizin | Pok yakında “Son Posta,, da | cektir. seseesesARA BeSAASAA AAA ASA AAA aK Ka .. eee ALMANYANIN YENİ HAREKETİ Versay muahedesinin bir maddesi daha yırtılıyor Almanya Versay muahedesi mucibince teşekkül etmiş olan T“f'_a, Peynelmile[ “>misyonunu kaldırıyor Romanya ve Macaristanda endişe | Londra' 30:(Hususi) — Berlinden | Deyli Telegraf esine bildirildiği - , Tunanın Bratis- kısmında sırf Al- edilecek muahedesi b lan Tuna beyne müntesih * teşekkül etmiş o- milel komfsyonunu Komisyonuti neh telif kanalların açılmasına başlanacak- ya tarafından Tuna hakkında ilen bu proje, Romanyada bü-| yük bir endişe uyandırmıştır. Alman- ın Tuna havzasındaki iktısadiyatı: (Devamı 10 uncu sayfuda) “Son Posta,,nın Şam mektubları Suriye baştanbaşa bir Borsa halini aldı Frangın mütemadi düşüşü halkı sıkıntıya soktu, Versay muahedesi imza edilirken Suriye piyasasının eh_;ı;îlım dövizi: Osmanlı altını Şamdan bir görünüş (Yazısı 10 uncu sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: