30 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

30 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S ae Va î » -— HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALFİN Di Li <—— ——— e GÜĞÜ M Üa Yazı işlei telefonu: 20203 Sehe 8 — No. 2751 İhtiyar Avrupaya geçmiş olsun! 16 martta korkulan harb patlıyordu! İspanyaya gidecek Fransız fırkaları İngilterenin tehdidi üzerine durduruldu Chamberlain, bu haberin kat'i surette yalan olduğunu tekzib et- mekle kalmadı, Fransa asker gön- dererek İspanya işlerine müdaha- le ettiği takdirde İngilterenin, Fransaya karşı olan taahhüdlerin- den kendisini tamamen beri adde- deceğ'ni en kat'i bir lisanla bil- dirdi ve böylece, Fransanın, İs - panya işlerine müdahale etmesi bertaraf edilmiş oldu. E Basen yüksek Fransiz kuman. da heyeti de böyle bir müda « höleye muarız bulunuyordu. — İspanya işlerine müdahale etmek demek, Ren boyile Alp sınırlarında Alman ve İtal- yanlara karşı cephe tutmak mecburi - yetini meydana getirmekle beraber İs- | panya ile de mücadeleyi göze almak demekti. Fransız askeri makamatı ise, Fransanın, bir anda üç cephede birden harbi kabul etmesini tehlikeli gördü. Böyle bir müdahalenin külliyen aley - hinde bulundu ve böylece, İngiltere - nin basiretkâr hareketile Avrupa, ve belki bütün dünya muhakkak bir teh- likeden daha kurtulmuş oldu. Şimdilik, ihli_»:ır ve mihnetzede Avrupa son bir umumi harb tehlikesi daha at lattı ki bunun pek azımız farkında ol. dük. Bakınız bu iş nasıl oldu: M artın on altıncı günü idi, Prag- dan bütün Avrupaya yıldırım "atile bir ajans haberi yayıldı , Bu r, Franko kuüv otuz bin Almah askerinin lt ettiğini ve bu küvvetlerin K 'a doğru İlerle. diklerini bildi ordüu. Bunun üzerine Fransız hükü - meti derhal İspanyaya üç Fransız fırkası gönderm'ye karar - verdi. Bu karar karşısında en ziyade mu- kavemet göstereceği sanılan mil- li müdafaa nazırı Daladye dahi fazla karşı durmadı. akat Fransanın İngiltere ile Fak!ı—d lmiş bir ademi müda - hale misakı mevcuddu. İspsr y ermek, bu misakı ihl demekti. Bu itibarla berveçhipeşin İn « giltereyi de vaziyetten haberdar etmek lâzım geliyordu. Derhal telefonla İn - Biliz başvekili Chamberlaine baş vu « rüldü. Fransarım bu k birbirimize geçmiş olsun diyebiliriz. anlatıldı. »—SELİM RAGD.EMEÇ, —D GA e ee ae eee SA e D | *verreerrereeAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAARAAAAAA..A.AALASA Çekoslovakya hazırlanıyor — | kendisine | 9O0 İki m Posta — ÇARŞAMBA 30 — MART 1938 eni Vekâlet ihdas edilmesi bekleniyor Bunlardan Biri Hazine, Diğeri Milli Ekonomi Vekâleti olacak #eseeN vasecersenaAdcAn ee eeeser srnLenae e semeenenen AAA ERaAAE Londra, Pariste milli bir kabine İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: $ kuruş Milli Ekonomi Vekâletine Nafia Vekili Ali Çetinkayanın tayin edilmesi muhtemel . “. . ' unfmek |S"y0r Yeni bazı mali projeler hazırlanıyor Ka Ankara 29 (Telefonla) — 1938 devlet |büdeesinin tatbika geçdeceği haziran a- İngılt_ere Lehistan ile de yında İcra Vekilleri heyetinin teşekkll m“lake"eye başıad' tarzına verilmesi mütasavver yeni şek —I Londra 29 (Husüsi) — Sandey Dis- lin de kat'i bir karara bağlanacağı haber peç gazetesi, İngiliz diplomasisinin fa- | verilmektedir. Henüz üzerinde ısrar e - aliyete geçmiş olduğunu yazmaktadır. (Devama 11 inci sayjada) Lord Loyd, memleketimizde dilen birer şayla vasıf ve hududunu aş- mamış olmakla beraber bir Hazine Ve - kâleti ve devlet cihazırda ahengi temin edecek bir Milli Ekonomi ekoordinas - yon» vekâletinin ihdas edileceği rivaye- tini kaydetmek lâzımdır. Bu takdirde bügünkü İktısad Vekâletinin Ticaret Ve- kâlesi ismini Mill! £ nın tay tadır. (Devamı 11 inci saytada) alacağı söylenmektedir. 'nomi Vekâletine Ali Çetinkaya- i ihtimalinden de bahsolunmak- Maruf - İngiliz diplomatı Adanadan trenle: Ankaraya hareket etti Ali Çetinkaya köylüler arasında gerererrerArALAAA 6 yaşındaki çocuk| Hatayda hafta küçük kardeşini boğazlıyordu tatili pazar günü yapılacak : se müsavi bir istikbal hazırlamak arzu - asker toplanacak Çekoslovakyayı Romanya ve bilvasıta Rusyaya bağlıyan | demiryoliarının ilîıılali için geceli gündüzlü çalışılıyor Londra 29 (Hususi) — Çekoslovak »| yollarının inşasını bir an evvel başar » yada, muhtemel bir harba karşı yapı - mak üzere 30 bin amelenin geceli gün- lan hazırlıklardan bahseden Sandey Kro- düzlü çalıştığını yazmaktadır. nikil gazetesi, Çekoslovakyayı Roman « — Yapılan hesablara göre bu demiryolu 'yaya ve bilvasıta Sovyet Rusyaya bağlı » sayesinde, ğünde 50 bin kişi Sovyet Rus- yan Transilvanya ve Bukovımna demir » (Devamı 11 inci sayfada) Roma, Hitleri kabule nasıl hazırlanıyor? Roma — Roma Alman devlet reisi Her Hitlerin yakmda yapacağı ziyareti kabu- Büyük pleri yeni tenvir enstel yapmak üzere kaldırımları 3 Kışlalarda piyade kıt'aları geçid resmini «Roma adımı» ile yapmak için talimler yapıyorlar. Hususi fen ve san'at komisyonları biz- zal bariciye nazırı Clanonun riyaseti ale tında olarak şehrin güzelleştirilmesine memur edilmişlerdir; Sinyör Mussolini Alman devlet reisine kendisinin Berlin ve Münihte gördüğü istikbale hiç değil- Lord Loyd (Yazısı N inci sayfada) Pariste oturan bir İzmirli emlâkini hazineye verdi İzmir 29 (Hususi) — Parisde mu - |kim, fakat İzmirde doğup büyümüş yer Azerla isminde bir zat Paris sefa- (Devamı 11 tnci seyfada) Pi. amele e Çin hikâyeleri Bu wş güulb'yı- gün başladık. — || Çin tarihinin esrar, şiir, ihtiras, Ihtişam, Aşk, korku ve dehşet dolü - tarihinden sayfalar İç sayfalara bakınız £ sundadir. Bir peri âlemi Tahmin edildiğine göre Her Hitler şehe re akşam üzeri varacaktır. Bu sayede ışık tertibatı bütün halkın serbest bulunacağı bir saate tesadüf edince caddelerden ye- Ççiş bilhassa derin bir intiba — bırakacak mahiyette olacaktır. Hitler Roma şehrine sureti mahsusada K yapılmakta olan bir istasyondan ayak ba-| Hitler ve Mussolini son mülâkatlarında | || (Devamı l inci sayfada) Türkiye - Suriye arasındaki müzakerelere sefir İmdada koşanlar facia kurbanını boğazı yarı kesilmiş buldular Ponso da işlirak - edecek Nazilli (Hususi) — Hamzallı köyünde | Şam 26 — (Husust muhabirimiz yazı: tüyler ürpertici bir facia cereyan etmiş,| yor:) Dün size, bura gazrtelerinin ver « 6 yaşında bir çocuk, 4 yaşındaki karde e| dikleri bir haberden bahsetmiştim. Bu (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) İstanbulda yeni bir hastalık görüldü Köpeklerden geçen ve sıtmaya benzeyen, Kalaazar isimli hastalık teşhis olunamazsa ümü intac ediyor. Türkiyede pek nadir görülen bu hastalığın sirayet etmemesi için tedbirler alınıyor Doktor Osman Şerafeddin Şehirde kalaazar denen yeni bir haş -|ile koyun koyuna yattığı sırada bu haş - talık baş göstermiştir. Kalaazar hastalığı| talığı almış, vaktinde teşhis edilemediği şimal! Afrikaya ve Çinin cegubundaki| için ölüp gitmiştir. (Devamı 11 inci sayfada) memleketlere mahtus olan sıtmaya ben « ziyen bir nevi hastalıktır. Sıitmâ gibi nö- betle başlamakta ve ayni ârâzı göster - llâmau göre bundan bir kaç sene evvel P P22P2P?22P2P22PP2022P2P?P? ? geçmektedir, Alâkadar makamın vermiş olduğu ma- ?| harikulâda maceraları PP?PP??? PPPPPPPPPP 0P2P??P??? mektedir. Vakşinde teşhis edilemediği ga ? ve sıtma sanılarak sıtma tedavisi tatbik ; Öıum Saça n Ş edildiği takdirde bir veya bir buçuk ay ? 'i İ zarfında hailllhlîı ölmesi mevzuubahstır. ? Pe rıs ko P : Afrikanın şimalinde ve Çinin cenubun-| |» ei ? da bulunan memleket halkı bu hastalığa '? sık sık tesadüf ettiklerinden tedavisi yo-| |> Bllyllk hll'p“ !!ırma_r.ıyı ; luna gidilmekte hasta da kurtulmaktadır.| İ3| haraca kesen İngiliz (|? Hastalık köpekten bit ve pire ile insana , tahîelhahırmın ? ? ? Boğeziçinde oturaun bir prenses küpeği

Bu sayıdan diğer sayfalar: