30 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

30 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başmuharrir ve umumi ni 'İ HAKKI OCAKOĞLU şi KE; s âlos3 Siz ii ay al İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BİLGİN neşriyat müdürü: v ARL 2697 m PATİ (5 ) KURUŞTUR im Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin Lekgisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YOU Tepee i Madrid sef irimiz geldi İSTANBUL 29 ( Telefonla Mad- rid sefirimiz B. Tevfik Kâmil ez bura- ya geldi. Persembe günü Ankaraya gide. ma amaa YENİ ASIR Matbansında ayda tazyikler gittikçe artmakta Antakya ve İskenderunda ütihadi vataniciler gemi azıya aldılar ER Kazanma Politikası nya sulhunun &kıbetiyle be ali bir tarzda oynanılan ME. Çekdslovakya iki Bü- Yük endişe kaynağıdır. ; Vaziyet paşıl ve'ne vakit tevez: Sah edecektir Kime b bilmiy, cik ümit nokia, Şi balye Arden cerey ğmelerdir. B Bu görüşmeler Di İİ m belki kabil olacaktır. Sim; ii halde İngiliz v Kaivan görüş- vi İtalyanlar; Ispanyol ri&sele. Min nihai hal si ei SM iddia ediyorlar. le, Paris bu e değildir. General beyi yu meydana 8 bulunuyor. yari iliz delimi görüşmeleri iki malden birile karşılaşacaktır: hş nida cereyan eden görüşme- te, 72 esaslı bir me aşmaya mün- olacaktır. he ii kânumünda ili —— — Vaziyeti Ankara yüksek dikkatle takip etmektedir Fesatcıların hedefleri seçimde Türk ekseriyeti aleyhine kazanmaktır ANE KARA 28 ( HUSUS) e rkeler Türer yaldrnkle e a alaka ile takip etmel İttihadı vatani e sık ei, lar yapmakta, halkı icabında kulüplerine kayı eiimmede sales tadırlar Sön glılliğile artmıştır. NM Ge il Bree e gün i Antakyadan gelen son haberler, Ha- a Geri; ie ve tazyik h seçimi Türl intihabata tekeldüm çi bu tazyikleri Ankara yüksek bir zak ve edir. Tdi ça er kurşunundan' Zelira adın. Türk m alm, Sir irtihadı undan © tevkif edi in gevşe- . bile fi, la bir olduğ ilme- İn aleni msi bir "Türk genci İde:yaralanmıştır. ee pil kavgada atılan bir mav- |iz Fransız teklifi kabul edilmemiş Italyanlar böyle iddia ediyorlar ROMA 29 ( 29 (Ö.R) — İtalyan ma- hafilinde de idin a edildiğine sa hükümeti Londraya R “ÇEK BAŞVEKİLİNIN EKALLIYETLER HAK- KINDA RADYODA SÖYLEDİĞİ NUTUK m e B. Celal ği, > Mülhiş Cinayet | İ Bir çobanın başını Prag, 29 (Ö. a pilan hutkunda baş Be 1 Hodz za Çökenlvkyada eniiiyetle erin ve a Alman ekalliyetinin taz- siki dalarım reddederek de mişti, «Çekorloyakya, Almanlara kar- ti lovakya Almanlarının R “Biz müsait davranıyorsak, bunu teh- | ditle değil, -arzumuzla yapıyoruz, Çek Başvekili B. Hodza ken arzusuyle ie Zi za hükümetine v. tırlatmıştır. Çekoslovakyanın orta | hattâ bütün A: hen ine bundan evvel Fransiz verdiği teminatı ha- Kuşunun Motörlü tayyareleri bu hafta Izmiri mesuliyeti o Pi de tutmak | taşla ezdiler, bel- | |çi vardır ve bunlar nüfunleriyle mütenasip olarak açılmıstır. Hat- den aşasını yaktılar | | İkâ çok defa bu nisbet onların: le- emalpaşada Ekmeksiz > hinde olarak bozulmuştur. Avus- yünde dün mü, 'a İmparatorluğu di olmuşt tur, Ekme siz. en ere eri ri olmıyan bazı. minta- mel eyi ei Vaziyet £ Ce: Londra, 29 (A.A) — Hodzanın ; e utku mükemmel bir intiba bırak, | | 74707€fe geliyorlar mr me için. yeni bir İstanl ( si) — Türl unun motörlü tayya- mal ahfileri hayrete düşürmemiş- leri ile yurd içinde bir uçuş anla e İİ er memleketler tir. Çünkü ingiltere hükümeti ev:| | seyahatine çıkacak olan genç- Birin, ll ia Rom e e | Mehmet oğlu Halil başı | i lk gali ak keyfiyetten “haberdar edil.) | lerimiz bu hafta içinde An- Veri e rr Ha 3 ki | #aşla ezilmiş ve belinden aşa- vefa dan açılmıştır. ei tir. Bu işe de sükünetle devam |misti. Sureti umumiyede müşahi karadaki Türkku .yda- Bay ec tir. Heri e i İ ğısı yakılmıs olarak balan-| ale isi era iabilinde böl ra lenin ti Çekoslovakya hükümetinin | | mından hareket edecekler ve a Da A tantanalı ni muştur. Çok feci Sil altın | e. bahsetmek kötü niyet)alâkadar unsurlarla kendi ara-| Nazi elemanları elinde hiç bir tah:| | il hale olarak İzmiri zi- ha ii İle ağ yuman | İdelili olur mızda halletmek isteriz.» yaret edecekler: Miny iç es ER w£ | Halil 15 a bir genç- | «Çekoslovak hükümeti bu eseri mmm we İmak hususunda gösterdiği faali-| | Türkkuşu gençleri “ İzmirde arya a ile. Almany: anm Avu: alar e | dol i ini İ; uçuşlar yaj Emmi Dizgin Ada- eli yeti “bir « fatalite » re : BiEHEL yapmalı iner, Fal bumu Döviz bar çi para elecekler Yaş tene ii İfilyaf umtmi efkâri, c iy Alanla, arın ME inmek Kaçıran bir Magi 1 duyunca «Triyeste» ye olzcaklarından kork- i e İböy ri alyan milletini aki k sözler * söylemesi bekleni- yin ıka gelince, Hgillere A ie" €sasli e apn Mn al- rını ayle birlerine zaru- :aktır. didi in dâvaları Yi dir Um Müzeyi Mi a Düştü Rfna, EN çi kai mükemmel Ye nihayet Fran: il iatile ça bala kanaate göre, ai ki ihtilâfı mümkün r geriletm. > m ki kazani impar, Şi Sonu kazan U kazanma vadinin Si Roma sefiri 2 Ea - kâtibi < İngiliz - İtalyan görüşmeleri Bu hafta daha faâl bir safhaya girecekmiş. İngiltere Habeşistan ilhakını hâlâ tanımak istemiyormuğ$” Şebeke Yakalandı Yam GN BIR ITAL- YAN Ol| ai ŞEBE. KE Sil KADAR BIR re LIRALIK DöVIZ KAÇIRMI Ş siniz Meri nl e) —Za- oyun ti- a viz ka- yakalı y yapan ip “bir > ele in ele başılığını itanbulda Prezefabi a Şimdiye eli yaptıkları dö- viz kaçakçılığının Ea bir milyon lirayı bulan bu şebe- kenin hemen bütün unlar Filistinlidir. Suçluların hepsi de kağan e: Bı avadan bir manzara İzmirde doğmuş bir Fransız Burnovadaki villâsün İzmire hediye etti Hediyenin şartı, o villanıu Hastane olarak kullanılmasıdır — YAZISI 2 iNCI SAHİFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: