30 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

30 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Çankırı caddesi Ankara | Telgrat: Uluz - Ankara TELEFON Başmuharrir Fransızca Ankara Yazı işleri İdare müdürlüğü Atölye tti 1063 1062-1063 1061 1064 Motörlü Çin kıtalarından "Ulus,, un ankelleri DIMIZ Bütün cephelerde Çinlilerin faarruzu kali muvaffakiyetle neficelendi Çin kuvvetleri birçok mühim biri Ankaraya fidan yetiştiremiyoruz ! Akasya devri artık “— Bir büyük koru da şehirde te- sis edeceğiz: Cebeci tidanlığını gö- rüyor musunuz? geçecektir. çam, buraya ufak bir ormancık man- zarası verecek ve Kocatepe korusu, Çankaya yeşilliği ile birleşince âdeta bir gehir ormanı meydana gelecek. Başvekil öteygün Harbiye sırtlarının ağaçlandırılmasını emretti. Burası, Yenişehirin yeşil bir kanadı olacaktır. Hastahane civarındaki ağaçlama, Erzurum asfaltına kadar uzanacaktır. Yenişehirde pazar kurulduğu yerden otobüs garajına kadar olan kısmı, is- tasyonla çiftlik arasını da ağaçladığı- mız zaman, yeşil kuşak, devlet merke- zini, zümrüd bir taç gibi çevirecektir. ir de Hisarı çamlatırsak o zaman hem bir tarih borcumuzu ödemiş, hem de tarihi daha ebedileştirmiş olacağız: Çünkü nihayet birasır evel, Hisar çamlıktr ve o zaman daha ihtişamlı idi. Bu çamların arasından ihtiyar ka. İe bugünkünden çok göz alırdı. “Fakat bizim, bugünkü — ağaçlama. dan pek memnun olduğumuzu da san- mayınız. Son zamanlarda her yeni peşinden kullanılan bir tabir vardır. Standardizasyotu, yetiştirme.. Ankara. nın iklimi, işte böyle kendine has a- gaç tipleri ister. Bir de kuzum, gu â. kasyadan biraz daha bahsediniz, O ar- tık tarih! vazifesini gördü. O, bir ön- cü idi. Bozkırın sert bağrını, onun ka- naatkâr, cefaya dayanıklı ve kayalaş - mış bir: toprağa sokulmasını bilerek yaşayan karakterile yumuşattık. A, kasya, yeşilliğin piyoniyeliğini yaptı Artık çınar, ihlamur, yasemin, çam, gül, mürver, #renk üzümü devrinin gelip çattığını.... ... *Hacettepenin, şehri kuş bakışı gö- ven hir yerinde, Ankara'nın nüfusu 123 bin değildir: Biz burada ağaçları, insanlardan daha güç yaşattık. Onları neden nüfus sayımı cedvellerine sok- Mmiyorsunuz?,, deyen — mütehassısı zevkle dinlerken, güneşin, yüzünüzü yakmaya başladığını hissediyorsunuz. Ankara'da baharın erken geldiğinin farkında mısmız? Profesör Ahmcd Tevfik, meteorolojik rakamlara daya- marak devlet merkezinin havasının, rutubet derecesinin, senelik yağış se - wiyesinin değişmekte olduğunu söyle- miştir, On beş sene evcl Ankara'da ba- har, cılız, hasta bir bozkır otunun bir ayı bulmıyan yeşillik ömrü kadar sü. rerdi. 938 baharını on beş milyon ağa. &n gölgesinde kutleyoruz. ve. OÖn beş milyon ağaç... 923 de, An. karanın bir kaç yüz bin nüfuslu bir şehir olabileceğini iddia etseydiniz, | bunu eşine az rastlanan, fakat büyük devlet tedbirlerile imkânsız olmıyan bir iş olarak kabul ettirebilirdiniz.' tarihe karışıyor. Yazan :C.K. Ankarada on beş milyon ağacın yeti - şeceğini söyleseydiniz, en nikbin mu- hatablarız bile; *— 'Tabiat nasıl venilebilir? Bu ço- lerce | rak memiİçkelkC.rır Diye size coğrafya dersi verirlerdi. Yüzdeyüz cumhuriyetin malr olan Yenişehirde, evlerin yüzde doksanı a- ğaçlıdır. Plân kontrolunu tam olarak tatbik edebilir ve büyük bahçeli ev- lerde, ağaçların sökülüp yerleri altın değerine kira apartımanları: arsa olarak satılmasına mani olabilir- ( Sanu B. inci sayfada ) Doktor Aras Parti kamutay grupunda Maliye vekili büdce Dr. Aras ta Hatay hakkında izahat verdi Ankara, 29 (A.A,) — Cumburi- yet Halk Partisi meclis grupu bu- gün “29 mart 1938" Antalya me- busu doktor Cemal Tuncanın re- isliğinde toplandı. Söz alan Maliye Vekili Fuad Ağralı yenisene için hazırlanıp kamutaya tevdi edilen büdcenin amumi hatları üzerinde izahat verdi. Bundan sonra kürsüye gelen Hariciye Vekili Dr. Aras, Cenev- rede Hatay hakkındaki noktai ne- zarımızı müdafaa ve kabul etti- ren heyetimizin mesaisine dair izahat verdikten sonra, bugün or- ta Avrupada cereyan eden siyase- tin umumi durumu üzerinde de parti grupunu tenvir etti, Hankov, 29 (ALA) — Çin resmi — tebliği: Geçen çarşamba günündenbe- ri Çin ordularının yapmakta oldukla- tTi mukabi! taarruzlar bütün cepheler- de kati bir muvaffakiyetle neticelen- | miştir, Çaoşvang ile mühim bir stra- teji noktası olan Linşing şehirleri dün zaptedilmiştir. Düşman hattının 180 kilometre ge- rilerinde harekâtta bulunan sol cena- hımız Tsining üzerine söratle ilerle- mektedir. Sağ cenahımız japonların Linyi üzerine yaptıkları taarruru püs kürttükten sonra düşmanı takibe baş- larnıştır. Düşman Şuşsiyan istikame- tinde ricat etmektedir. Büyük kanala kadar ilerlemiş olan japon askerlerinden 1.000 kişi Lin- şeng ve Çaoşvang'ın kıtalarımız tara- fendan esetr üzerine exir düzmüştür. »Bu san şehbrin zaptı sıraşında da düş- man muharebe meydanında 1000 ölü bırakmıştır. Japonlar dağınık bir surette kaçıyorlar Düşman kuvvetlerinden iki bin ki- şi darmadağın şimal — istikametinde kaçmıştır. Bundan başka düşmandan 40 mitralyöz, sahra topçu bataryaları ve 31 subay da ele geçirilmiştir. Bu müharebede düşmanın beş tan- kı da tahrib edilmiştir. Linsing de miryolu kıtalarımız tarafından kesil- diği için cephe boyunca ricat etmek- te olan japon ordusu muhtelif istika- metlerde da; bir halde geri çe- kilmektedir. Cenub cephesinde düşman kuv- ( Sonu 8. inci sayfada ) Lord Loyd | Adcigcıdcı Tanınmış İngiliz devlef adamı şehrimize geliyor Adana, 29 (Telefonla) — Tanınmış, ingiliz devlet adamlarından ve câki Misır fevkalâde komişeri Lord Loyd, bugün tayyare ile şehrimize gelmiştir. Lord Loyd ceub Afrikasına yaptığı seyahatten Türkiye yolu ile memleke- tine dönmektedir. Lord Loyd'in tayyaresi, Adana tay- yare meydanına inmiş fakat meydan gçok çamurlu olduğu için kalkamamış- tır. Bunun üzerine Lord Loy- Perşem- be günü şahrimizden geçecek olan To- Tos ekspresiyle Ankaraya gidecek ora- dan da İstanbul yoliyle seyahatine de- vam edecektir . Yeni büdçede Hangi işlerim ne kadar para ayrıldı ? Büdcenin Vekâletlere ayrılmış rakamlara aid tafsilâtını bugün 7.inci sayfamızda bulıı'ıhmııl AUA SA LRĞKRT YÜT DA için yerleri tekrar işgal ettiler ŞEHİR ANDIMIZDIRM 'Türk Tarih Ku« rumu Asbaşkanı Profesör Âfet'le Profesör Pitar'ın geçen gün An- kara'nın - cenu - bunda Gâvurka- leye giderek ta- rihi eserleri tet- kik — ettiklerini yazmışlık. — Bu sütunda Profe- sör Âfet'le Pros fesör Pitar'ı Gâ- vurkale'de eski bir. dehlizi tet- Profesörler yol - da — Karaoğlar kazılarında — da tetkikler — yap - mışlar ve köylü- Terle temas et mişlerdir. İTALYANLAR VE ALMANLAR FRANKOYA YENİDEN SİLÂH VE GÖNÜLLÜ GÖNDERMİŞLER Harb şiddetle devam ediyor Barselon, 29 (A.A.) — Dün gece neşredilen resmi bir tebliğde bildi- rildiğine göre, mart ayı içinde nasyonalist araziye beş bin kişi kuvvetin- de italyan kıtaları girmiştir. Gene bu ay zarfında Franko kuvvetlerine 162 alman ve 280 italyan tayyarecisi il 18 askeri tayyare ve 15 hücüm arabası iltihak etmiştir. düğre üi Masdek aç 71 italyan teknisyen ve ayrıca Her zaman ol mesi geliren alman gemileri Bilbao'ya vasıl olmuştur. Saatte 5S mil süre ate malik bulunan ve iki torpil kovanmı hai otomobili ve alman mürettebatlı iki denizaltı filotillâsı rülmüştür. İspanyaya giden alman tayyareleri 19 martta ekserisi Magdeburg tay- yare mektebi talebesinden olmak üze- re yüz kadar alman tayyarecisi Porte- kizde karaya inerek İspanyaya geçmiş lerdir. 16 martta bit italyan gemisin- den Sevil'in Jimanı olan Huelva'ya 250 italyan teknisyeni çıkarılmıştır. Tebliğde Bilbao, Söta ve Alçerzira- ya bir çok alman ve italyan harb mal - zemesi çıkarılmış olduğu beyan edil - ( Sonu 8. inci sayfada ) Yukarıda Frankocu tayyareler ! tarafından bombardıman - edilen î Barselon'dan bir manzara - görü- | yorsunuz. Bombardımanlar — şe- hirde büyük zararlar yapmış, he- men bütün başlıca caddeler harab olmuştur. Eti Bank'ın kurduğu Şark Kromları Türk Anonim Şirketinin Guleman madenlerinden bir görünüş Muvaffak bir eser : Etibank Etibank Türkiye krom ihracatının yüzde 25 ini şimdiden elinde tutuyor Eti bankın kurduğu şark kromları Türk Anonim şirketi 175 bin lira ödenen sermayeye karşı, 450 bin lira kazanmıştır. Etibank Umuümi Heyeti dün idare raporu aynen kabul edilmiştir. meclisi reisi Hâmid Eseniş'in riyasetin- | — Rapora aid tafsilât 7 inci sayfamız- de toplanmıştır. Okunan umumi heyet | dadır. bulunan 20 italyan kano- Kadiks'te gö- Başvekilimiz Başvekilimiz Celâl Bayar dün öğ- leden evvel Merkez Bankasına gelerek Merkez bankası umum müdürü B. Ke- mal Zaim Sunel'le, Banka işleri mevzun üzerinde uzun boylu — görüşmüşlerdir. Başvekilimiz Merkez bankasından ayrıldıktan sonra Ziraat bankasına git- mişler, idare meclisi reisi B. Sabit ve umum müdür B. Nusret Mithat Meray- la bankayı alâkalandıran meseleler et « rafında görüşmüşlerdir. Fıkra İkisi de para ile! — Kitabta yeri var! Bu şark sözünü amerikan ingiliz- cesine şöyle tercüme edebilirsinizi “— Gazetede gördüm!” Büyük bir. yalan tasavvur edi- niz ve bunu, memleketinde en aşağı 100 gazete neşreden Mister Hörst'e havale ediniz. İki gün sonra, yani 100 gazetede iki gün ciddi havadisler ata- İsında tekrar edildikten sonra, Ameri- ka Birleşik Cumhuriyetlerinin yart halkı için o, hakikat olmuştur. | Neşrolunan'a inanmak nasıl amerikan | vacandaşının değişmez bir ödeti ise, amerikan gazeteciliğinin de - sarsıl. maz bir prensipi vardırı Kendini tek- zib etmemek! Sizi kara saçlı . tasvir eden bir gazetecinin karşısında sarı saçlarınızla dikilip istediğiniz. kadar ısrar ediniz. En son vereceği cevab şudur: “Bir defa yazdık!,, Amerikada gazete tesirini anlat- mağa yarıyan bir ölçü daha var: “Her- hangi bir metağ - için 1000 dolar rek- lâm parası sarfederseniz, onun bir mislini kazanırsınız. Geçen gün elimize geçen bir gaze- te kupüründe bizim hakkımırda bir fıkra gözümüze ilişti. Hörst'ün bltün gazetelerinde çıkan bir havadis! 1938 yalanlar müsabakasında — birinciliği kazanabilir. Fakat ne yaparsınız ki o gündenberi herkes öyle biliyor! Fakat yeni dünya basınında yalan kadar bakikat de tediye olunuyor. Türk yalanını düşmanlarımız ödüyor- Tar; Türk hakikatini bizler de ancak kesemizle yerleştirebiliriz, Bizim doğru havadislerimiz — için Avrupa ve Amerika'nın başlıca bir- kaç gazetesinde günde birkaç satırlık yer kiralamak : İştej kestirme tede bir! - Fatay

Bu sayıdan diğer sayfalar: