30 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

30 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı ! 3881 En son Telgrafları ve Haberleri veren ak: şam gazetesi — 1i 'Nuruosm. Teleton No, 20827 SAĞLIK KUPONU Bu kuponun onunu topliyan okuyu - etlarımız SON TELGRAF'ın birindi sı- ıf dakiliye mütehassısı tarafından Be- şiktaşta tramvay durağında 59 numa - rTada cumartesi, — pazartesi çarşamba günleri saat 15 den sonra muayene ve tedevi edilirler, gniye caddesi. DÜNYANIN GöZÜ PRAG'A ÇEVRİLDİ Merkezi Avrupada harbin patlaması veya sulhun devamı Çekoslovak hükâmetının vereceği karara bağlı Çek Almanları muhtarıyet için ayakdiremiye başladılar Prag hükümeti, bir taraftan Almanların şefile diğer araftan Moskova, Paris ve Londra :ekoslovak hükümeti, hayati vaziyet hakkında bugünlerde kat'i bir karar vermek mecburiyetinde ile temas halinde Fransız Hariciye Nazırı Pol Bonkur Yapacağı müzake Hariciye vekilimizin epey zaman danBeri mevzuu betis olan — Misır| seyehati tahâkkuk etmiştir, Tevfik Rüştü Aras nisanın Üüçün- İcü pazar akşamı Ankaradan Kahi- İreye hareket edecektir tezahürat Siyasi ziyaretler Hariciye Vekilimi FransızHariciye Nazırının Ankarada Hariciye Veklilmiz Rüşdü Aras zin Kahirede ve relerin mahiyeti.. lle Kahlreye gidecek orada kral tür ratından kabul edilecek, hükümet yicalile mühim temaslarda bulu - (Devamı 2 inci sahifemizdi İHükümet teşkilâtında yapılacak değişiklik Milit Ekonomi ve Hazine Vekâ- letleri ihdas edilecek Yeni Proje bir hazirandan itibaren tatbik olunacak il Celâl Bayarın hükümet|gelmemişti, Öğrendiğimize göre hü tında bazı değişiklikler ya -İkümet bu gibi yeniliklerin yapılma sı bütçe meselesi olduğunu gözö - müne alarak bu husustaki tasavvu larını tatbik sahasına koymaya ma- H yil Daşına - birakmayı . muvafık görmüştür. Bu itibarla önümüzdeki haziran birden itibaren kabinenin, başveki » limiz tarafından evveldenderi ta « savvur edildiği şeklini alabilmesi i- çin nisan içinde meclise yeni kantın lâyihaları teklif olunacaktır, Bu lâ- yihaların muhteviyatı henüz mek « tum tutulmakta ise de yapılacak de gişikliklerin, Ulu Önderimizin ikin- ci teşrinin ük günü mecliste irad buyurdukları nutuktan mülhem 0- larak meydana getirileceği muhak « kaktır, Bu arada devlet cihazında- ki ahengi temin etmek üzere — bir müli Ekonomi bakanlığı ihdas edi- lecektir. Fakat, bu bakanlığın ku- pacağı evvelce kuvvetle söylenmiş.|yulması evvelden .yarıldığı — gibi fakat sonradan bu haberlerin arkanı| (Devamı ikinci sahifede) Başvı teşki Başvekli Celâl Bayar Cenevre ve Belgrad Avusturyanın llhakından sonra Almanyada yapılan ondra 30 (Sön Telgraf) — Çekos Çünkü üç buçuk milyon Alman| İaralarındaki ber türlü nizar bir ta- bulunmaktadırlar, Henlein'in baş -| Atatü rk 19 kya şimdi dahilden çökmek teh karşısında ıt bulunmaktadır. — İrafa bırakarak tamamile birleşmiş - z pınyıdın : -. abancıgönüllü- ler çektirilecek ıngıltere, Franko'nun zafere erişmesinden önce bunu istiyor Cışa ve kara rağmen harbin şiddetle devam ettiği İspanya'da karlar füzerinde bir dövüşme tondra : 30, (AA) — Tali ademi|vel nüdahale komitesi perşembe gün -|için yeni bir gayret sarfetmek tasav. Jiçin |2 hırsızlık daha yapmış, Hâlden bir el bu noktada bir itilâfa varılması | kanlığında toplanan Almanlar en (Devamı 2 inci sahifemizde) Dün eski Viya Viyana Elçi- mizi kabul ettiler Eski Avusturya idinde orta elçi sıfatı ta olan Cevad, vazifesinin münasebetile Anka: kümeti nez » mi Lâhi elçiliğine tayin edilmiş o - lan Cevad dün evvelâ Atatürk son- İra Başvekil Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir. Yakında Viyanaya bir baş kon - Müzakereleri Menemencloğlu — tara- fından Başvekile anlatıldı Hatay intihabat yasasını tanzim etmek üzere Cenevrede İ-İkomitede hükümetii den hariciye umumt kâ Rifat Mnemencioğlu di başvekil Bayar - tarafından edilmi; Menemencloğlu baş vekile gerek İCenevre müzakereleri, gerek Bel İgrad temasları hakkında — mufasss kabu! solos tayin olunacaktır Üç hırsızlık Pire Mehmed nihayet yakayı ele verdi Pire Mehmed namile maruf hır - sız dün Üsküdarda Gülfem hatunun evine kapıdaki kilidi kırmak sureti- le girmiş ve bir çok eşya çaldıktan sonra kaçmıştır. Aynı gün bu adam takım elbise ve bir arpacıdan da ar- (Devamı ikinci sahifeded Sabıkalı Esrarcılar Dün yakayı ele verdiler Bu sabah toplananları serserileri rlüğü şehrin muh 1 meç başlamış - | |İtır. Köprü, Yemiş gibi yerlerd ha - İmallık derek para kazanmak ister gi ü toplantısında gönüllülerin - gerl|vurundadırlar. Çünkü İngiliz ka alınması meselesile meşgul olacak -|binesi bu'z: ir. Zanndildiğine göre — İngilizler, uı.ıkl:rm Trankistler muvaflak olmadan ev -| (Devamı n Franko ) Akati nazarile bak -| | bel hir- sız ve kaçakçılardır. Bugün polis me murları Köprü ve Karaköy taraf bi görünen serseriler mü Hayri ve arkadaşı Şevket (Yazısı 2 inci sahifemizde) Emniyet Müdü toplamıya izahat vermiştir. 'dan bir grup ürlüğü başladı Necati, Mahmut, Sırrı, Ali ve Mus - tafa, Necati, Mehmet, li lamışlar ve ikinci şubeye teslim et - nişlerdir. Bundan sonra daha sıkı tedbirler alınarak bu gibi serserilerin ötede -)beride dolaşmalarına meydan veril- larında hamallık venarken Mustafa,|miyecektir. Muhterem okuyucuları için yeni bir hamle yapıyor Bu arada iki yeni romana, değerli röportajlara ve. oku) ları için yepyeni bir tenevvu teşkil edecek fıkralar — ve imzaların, neşriyatına başlıyacaktır — ROMANLAR : 1 — Onun Gölgesi Bu roman SUAD DERVİŞ'in gazetemiz için Hatice Hatip mus- tear adıyle tercüme etüiği fevkalâde heyecanlı bir romandır. 2 — 13 Numaralı Casus! Bu romanda beynelmilel casus 13 ün maceralarını bütün husu- siyetlerile veren bir eserdir, Ve alti ay içinde 7,500.000 nüsha ba- asılmış, 22 lisana tercüme edilm Terceme eden FUAT SAMİH'dir 38 — Sultan Azizin hususi eğlenceleri ve zevkleri Bunu da M, Sami Karayel on beş yıllık bir tetkik ile vücude ge-| tirmiştir, Sultan Aziz'in akıllara hayret veren hususl hayatını, zevk; ve eğlencelerini anlatmaktadır. Bu Romanlar Nezihe Muhiddin'in AHRETLİKLER, Sacide 'Ataç'ın 9 sene sonra, romanları takib edecektir. Ve.. bu yıl içinde gazetemiz'de Etem İzzet Benice'den başlıya-i rak en değerli romancılarımızın eserlerini neşredeceğiz. ... Son Telgraf okuyucuları için Suad Derviş'in GÜN AŞIRI, Bür- han Cevad'ın BİZBİZE, Münir Çaan'ın TARİHLE B Delikalem müstear adile yazacak çok kıymetli bir edibimizin GÜ -| NÜN İÇİNDEN, Elif — Nacinin san'at ve fikir, Nusret Safa - nın arada bir adlarını taşıyacak sütunlarını da açmıştır. Bunlar - dan başka DIŞ FOLİTİKA ve HALK FİLOZOFU, OKUYUCU. , SORUYORUZ sütunları da devam edecek İ”ye muharrirleri daha itina ile hizmetlerine devam edeceklerdir. Bunlardan başka okuyucularımız büyük bir rağbet gösterdik-i leri SON TELGRAF'ta daha özlü, itinalı ve çeşidli yazılar, makm-| leler ve havadisler bulacak, onu bir kat daha sevecek ve sevdikleri- no de yayacak, sevdirecek, tanıtacaklardır. Yukarıda saydığımız roman, fıkra ve yazılar pek yakın- İda ve sırasile Son Telgraf sütunlarında bulacaksınız. . . Son Telgraf, en iyi Hikâye ve Reportajları da ekuyucularına vermeyi vadediyer.

Bu sayıdan diğer sayfalar: