29 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

29 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI HER YERDE KURUSŞ 29 Mart 1938 SALI Sayı : 3a0 — En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 'Suriyenin İtalyaya bırakılması için iki hükümet arasın- da müzakereler cereyan edeceği haber veriliyor 'Bu mevzuun ingiltere ile italya arasında görüşülmekte | olduğu kaydediliyor | , Almanlar plânlarının ikinci safhasına geçiyorlar Almanlar Çek meselesini de hallet- tikten sonra Karadenize ve cenub Rusyasına inmek istiyorlar mış! Almanganın istilâ plânı hakkında gayet mühim ifşaat yapıldı; Landra 29 (Son Telgraf) — İn- giltere ile İtalya arasında cere - yan eden müzukerat Akdeniz ve faatleri vermeğe mütemayil bu- Tunmaktadır. (Devamı 2 inci sahifemizde) Ankara Dikkatle Takib ediyor Hataydaki Mezalim yan mezalimin daha azgın bi: aldığını göstermektedir. Türk köy - lüleri bilhassa tazyik ve tehdid o - lunmakta, seçim üzerinde Tüzk ek- seriyeti aleyhine netise almak için Telefton No. 20827 İst. Nuruosmaniye caddesi. SURİYE iTALYAYAMI GEÇİYOR!| SAĞLIK KUPONU Bu kuponun onunu topliyan okuyu - tülermüz'SON TELGRAF'ın birinci &- mnıf dahiliye mütehâssısı tarafından Be- şiktaşta tramvay durağında 59 numa - Tüda — cumartesi, — pazartesi çarşamba günleri saat 15 den sonra muayene ve tedevi edilirler, BOL ET. Belediye halka ucuz ve boletyedirmek için yeni tedbirler alıyor Bu maksatla kurulan şirket aşlıyor Nisan birde faaliyete b Helik Kasablık hayvanlarımız ve kasab dükkânından bir. köşe Bt ucuzluğu hakkında 1 marttan-|yeni birleşik şirket, pek yakında fa- bir jok fesad tertipleri almaktadır,.|veri tatbik edilmekte olan kararın|aliyete geçmek Üzere hazırlıklara Bütün bu fesad, zu'um ve çeşidlildaha müsmer bir netice verebilme-| başlamıştır. işkencelerin hedefi ' Türkleri — velsini temin eylemek ve şehrimizde et| ET SERMAYESİ ARTIRILACAK Çekler Almanyanın resmi taleblerini bekliyorlar Paris 29 (Son 'Telgraf) — Çekos- 4a A 5: wakya ve orta Avrupa vaziyeti he N İ _"*”"'*"b"! birlik olanları yıldırmak, | piyasasını normal bir variyete sok«| - Belediye ile Kasablar Şirketi a « üz hassasiyet ve hatta Si A x'"; n Türk ekseriyeti ve binne -İmak için Belediyemiz yeni ve mü -|rasındaki bu yeni birleşmenin bü- : z m:k" atay istiklâli aleyhine kazan-İhim bir teşebbüse girişmiştir. Bultüri teferruatını ihtiva eden bir pro- Almanlam Avusturyadaki plebi - İntihabata tekaddüm eden bu taz| “*dA gehrimize kasablık hayvan ge-|kurulmuştur. * bitirir ve iyice yerleşmeyi işle - İürk elkânı e| ÜfMek üzere Kasablar Şirketi ile| Şimdilik 250 bin liralık bir kredi ni düzene sokmayı temin eder-&i- ea Klek biy ai © |Belediye arasında bir anlaşma ya -|temini ile ilk adımım “atmış olan akla yakın kılacak vaziyettedir. Muhabire göre Almanyanın — üç bedefi vardır, Bunlar sırasile gun - lardır: yı ve Macaris - Fransa, İspanya- nın imdadına koşamıyor! Askeri Şüra, kabine- nin kararını reddetti Katalonya tek başına ve yar- dımsız kaldığı için Frankoya karşı koyamıyor !. Şebekenin relsi Kara Borsacılar Şebekesi Bir milyon lira dö- viz kaçıran şebe- ke tutuldu 3 — Ukranya ve cenubi Rusyasını le geçirmek. Almanya şimdi birinet hedefi te- | "İrap sarfiyatının çok arttığını yaz - bülhgsa Ankarada yüksek bir dik - kat ve alâka ile tâkip edilmektedir. .. Hatayda fesad hareketleri gün - den güne genişlemekte devam et - mektedir, Ezcümle evvelki gün İttihadı vâ- taniciler tarafından bir - içtimada her ne bahasıma olursa olsun hatta gilâh kullanılarak bütün balkın İt- tihadı vatani kulübüne aza kaydo - lunması kararlaştırılmıştır. Sık sık yapılan kavgalardan birin de yine evvel'i gün mavzer tüfeği ile ateş edilirken Zehra isminde ma “|sum bir Türk kızı ağır suretle ya - ralanmıştır. Jandarmalar, serseriyi yaklama - ğa gelmişlerse de, bu cinayele sebe- biyet veren Hasan, İttihadı vatani) partisinin hüviyet varakasınıa gös- termiş ve serbest bırakılmıştır. Diğer taraftan Hatayda — Fransız|| delegesi Garonun bugünlerde Ce - nevreye gideceği muhakkak görül- mektedir. DĞ Kont dö Martel de İskenderuna gelmiş ve iki gece Garonun evinde| kaldıktan sonra Lâzkiyeye hareket etmiştir. B K Şarab Kaliteleri daha iyileş- tiriliyor ve istihsalât çoğaltılıyor Son yıllarda memleketimizde şa maştık, İnhisarlar idaresi, — harkımızın yüksek dereceli ve fazla ispirtolu içkileriaz kullanmalarını temin - ve bu suretle sıhhatlerinin bozulmuya- rak serhoşluğun azalması için rakı Mersinde kara borsacılık yapan| yerine şarap istihsaline ehemmiyet ,ve yurdumuzdan bir milyon liralık| vermek ve bunun sürümünü temin, İdöviz kaçıran bir şebekenin faa -| edecek yeni tedbirler alınak kararı- İliyette bulunduğu mahalli büküme- | nt vermiştir. İtince haber alınmış, yapılan sıkı ta-| Bu maksadla bir müddettenberi -| (çarapcılık) üzerine yapılan etüdler bitmiş ve piyasada iyi tutulan ka « sin etmekle meşguldür, Bunun 1 - in de Çekoslovakyayı müzakere ta ikile küçültmek ve kasmen — ilhak tmek, Macaristanı da nüluzu alti- a almak isteyecektir. — Çeklerle, bu yolda itilâf hasıl ol- yazsa fiilen ve müsellihan ilhakı ta İkib neticesinde bu şebeke ele başı larile birlikte tamamile ele geçiril- samlamak T j İmiştir. rakteristik Misket şarabı da dahil Almanyanın pek yakında Prag tarafından — esir edilen cumhuriyetçiler | Kaçakçılık, koyun ticaretinden | olduğu halde bütün şarap cinsleri- (Devamı ikinci sahifede) üsera kampında VYazısı 2'““ (Devamı ikinci sahifede) (Devamı 2 lıdıılhı_ı) pılmiş. ve-buntiti Yeticesi bir şirket| — — (Devamı 2 inci sahilemizde) SON TELGRAF Muhterem okuyucuları için yeni bir hamle yapıyor Bu arada iki yeni romana, değerli röportajlara ve.. okuyucula- ları için yepyeni bir tenevvu teşkil edecek fıkralar — ve | neşriyatına başlıyacaktır. — ROMANLAR : 1 — Onun Gölgesi Bu roman SUAD DERVİŞ'in gazetemiz için Hatice Hatip mus- tear adıyle tercüme ettiği fevkalâde heyecanlı bir romandır. 2 — 13 Numaralı Casus! Bu romanda beynetmilel casus 13 ün maceralarını bütün husu- siyetlerile veren bir eserdir, Ve altı ay içinde 7,500,000 nüsha ba- ılmış, 22 lisana tercüme edilmiştir. Terceme eden FUAT SAMİH'dir 8 — Sultan Azizin hususi eğlenceleri ve zevkleri Bunu da M, Sami Karayel an beş yıllık bir tetkik ile vücude ge- tirmiştir, Sultan Aziz'in akıllara hayret veren husust hayatını, zevk ve eğlencelerini anlatmaktadır., Bu Romanları ; Nezihe Muhiddin'in AHRETLİKLER, Sacide 'Ataç'ın 9 sene sonra, romanları takib edecektir. Ve.. bu yıl içinde gazetemiz'de Etem İzzet Benice'den- başlıya-| rak en değerli romancılarımızın eserlerini neşredeceğiz. E Delikalem müstcar adile yazacak çok kıymetli bir edibimizin GÜ -| NÜN İÇİNDEN, Elif — Nacinin san'at ve fikir, Nusret Safa - nn arada bir adlarını taşıyacak sütunlarını da açmıştır. Bunlar - .dan başlaa DIŞ POLİTİKA ve HALK FİLOZOFU, OKUYUCU- LARLA BAŞBAŞA, SORUYORUZ sütunları da devam edecek ve muharrirleri daha itina ile hizmetlerine devam edeceklerdir. Bunlardan başka okuyucularımız büyük bir rağbel gösterdik- leri SON TELGRAF'ta daba özlü, itinalı ve çeşidli yazılar, maka- leler ve havadisler bulacak, onu bir kat daha sevecek ve sevdikleri-| ne de yayacak, sevdirecek, tamıtacaklardır. aZ Yukarıda saydığımız roman, fıkra ve yazılar pek yakın- İda ve sırasile Son Telgraf sütunlarında bulacaksınız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: