29 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

29 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No 7469 Turgudluda Çok feci bir kamyon ka- zası olmuş 22 kişi yaralanmıştır Salı 29 Mart 938 Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir Telefön: 2776 — ——— T Südet Almanları Muhtariyet Istıyorla;' EELEEEEZE L RDELETETETEEZ ' Çekoslovakya Başvekıl' radyoda bır soylev verdi Hatayd a tevkıfat tahrıkât var' S det Almanlarl blr mltlng İntihabata fesad karıştırılmak isteniyor.. Bu mak- a arak muh tar yl t İ te dıler satla herşeye başvurulmaktan çekinilmiyor l Te OW .. .. Zmagamn Tunnda bir donanma bulııyndurmağa karar vermesi, N Menemencıog ıu SO luyor Raomanyada umumi heyecan uyandırdı. Alman matbuatı Intihabat 15 nisanda başhy.cak. ç SAT gEADAR B v Ha Gdiyer — z y — tır. Seçim talimatnameşi istedi- Tayyareler, Filistinde ted- ğimiz şekilde tadil edildi h'şçllerı taklp edıyor Türk heyeti reisi Hariciye Vekâlen | gekle girdiğini, cıki heyetin kendi amumi kâtibi aa Rifat Meaes uhhıyı;iıi aşarak yepığı .,:_ı': eğiştirildiğini, Hat n Bir çete Nablus şehrine girip karakola ateş açtı ©n beş misanda — başlıyarak Kıdlı. 28 (ALA.) — Kilelim arasivinin her tarafında tedhişçilerin bir. bil SHİ SA gövat tarafından karşıl haziranda sona ereceğini —wöy. birçok İnanbul, 28 (Radyo) — Bı.,nı. lemiştir. Ankaraya hareket eden Hariciye Ve İstanbal, 28 (Hususl) — Hatay. ıdı bulunmuşlardır. 250 — kişiden müzekkep silâhla bir çete Nab. ine girerek polis karakoluna ve ürker çadırına ateş açmışlardır. kületi umumi kâtibi B, Numan Me- | da vaziyet yeniden karışmıştır. Fe- memeocioğlu —gezetecilere boyamatta | Sotçılar aaliyete geçmiş, dolaplar Kendilerine mşkabele edilmemiştir. Mütecavizler dağlara çekilmişlerdir. Askeri kılant ile tayyareler kendilerini tokip etmektedirler. çevirmeğe — başlamışlardır. - Tahrikât © kadar fazladır ki, birçok Türkler kanunsuz olarak tevkif edilmiştir. 8. Numan Menemenctoğlu h 21 (KN c G ü Bötün bunlardan maksad, — intle Askeri makemat yeniden kundakçılık barekâtı yapılmasına mani olmak | || B.“—:uhıbı(ı _,z__ eli Atatürkün hl)? Habüte” aa" ae ati Kadla, 28 (Radye) — Filieim hâdieleri ginikçe abemmiyet kesbedi: | SESimi Mimkerelerine Matiçak elen metlı büstleri Eranko, 7ngiliz nofa. için bütün izenler önünden tresinler göndermeğe karar vermiştir. yen Bugün, bir kumyona steş edilmiş ve dört kişi ölmüştür. Ölü olarak bulunmuş olan iki Alman gencinin, Yabudiler tarafından intikam 1dı öldürüldüğü zammediliyor. aa a nn GFU M. Hodza Prag, 28 (Radyo) — Çekos- lovakya Başğvekili Milân Hodza, ( Xe . bu akşam radyoda bir söylev vermiştir. İ Büstlerden biri Kül. sına cevap verdi ğ türparka konacak | yamka aek çohirlerik bomburdu Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, | man edilmemesi hakkındaki İagiliz manevra ğ a Vali ve Belediye v çat DK eat - relisi geldiler Bu yil — | Şerinn'üeündez ç z | İi öerişk ü ge GazetecılMen iyi in- tıbalarla donduklerım soyledıler ek Bir kaide Gzerine yerleştirik | karşısında başka — euretle haröket 1000 den fazla Tnki Dd ' de AYA c0RRNE | d enüyoeirden öüRİDAf Si tayyafemiz i" | dairesine konmuştur. z _Nldimmh. tirak edecek! Inebolu davası İstanbul, 28 (Husust) — Kah. tamın ordumuzun bu yıl yapacağı bolu süvarisi Mehmed Ali kaptam, . senelik manevra, gçeçen senekiler. Avukatıar üçüncü kaptan Ramib, birinci çark. Miştir — Çekoslavyanın siyaseti, her meomlekette anlaşılmıştır. Biz, Merkezi Avrupada sulhu istiyen bir devletiz. Çekoslovakyada bulunan Al- manların içtimai ve siyasi hak- y larına gelince, bütün bunlar, (Sen Cermen) muahedesinde musarrahtır. e ve Fransa, tamami- yeti mülkiyemiz için teminat vermişlerdir. Bu itibarla korkur den çok daha büyük ve geniş Z çı Salim, iklaci çarkçı Halid bu olacaktır. p: lanuyordu. Dü -. Bu seneki manevralarda, —mo: ün müdafaa- Müdefaaya, — evveli — Süvarinin dörize kuvvetlerimiz ön salta yer avukalı B Halid Tevfik — haşladı. alacaklardır. Manavralara — binden larını yaphlar İki buçuk ssat devram edem müde» muz yoktur. k edöcektir. B a ticesinde, —müekkilimin | Berlin, 28 (Radyo) — Alman DANŞUMT LND A Mesul kimdir? ..(:.: anl .:-:ı,ı.-; matbuatı, Çekoslovakya, a Ka İ < v a. oldu; *Ö cum bi . BN Mısırda intihabat İnebola facisı — muhakemesine Nılıd Teetik, l lıinınt:lııyı Te 'aşa dün de devam edildi. Kesif bir | *ezifesi hoşından — ayrılmıyan — Mehe kar: lıkları dinleyidi kütlesi, mahkeme talononu | med Ali kaptanın beraetini istedi. 70 yarah var! deldurmuştu. Suçlu mevkiinde İne- | — Sonu 5 inct sahifede — —— Güneş 6 pıı:m alıp gitti KA A A Hahas Posl) laçok takımı da Gü-: g neşe 2-0 yenildi Fener sahaya çıkmadı ediyor. Frankfort Çetyong gazetesi, Çekoslovakyânın vaziyeti anla: ması lâzimgeldiğini vezira bur nu anlamakta ne kadar geç kalırsa, kendisi için e derece tehlikeli olacağını yazmaktadır. Paris, 28 (Radyo) — Çekoz. lovakyadaki — Almanlar, göze garpacak derecede faaliyot gös- Vali ve Belediye reisinin istikbali intibalarından Muhtelif işler için Ankaraya gidip Başvekil ve Vekille- rimizle görüşen, oradan da Istanbula geçen vali Bay Fazlı Güleçle belediye reisi Dr. Bay Behçet Uz, dün İzmir vapu- rile Istanbuldan şehrimize gelmiş, vapurda Müstahkem Mevki Komutant Tümgeneral Rasim Aktoğu, vali muavini Bay Cavit ve diğer birçok zevat tarafından karşılanmış- Tardır. Bay Fazlı Güle- |Doktor Bay Uzun vermiştir. Cumhurrcisi Edvar Benes, Başvekil Milan Hodza ile bu hususta konuşmuş ve — başka | cin beyanatı beyanatı :I:l Iıı:ı“ıt;:::-h "k :':' Vali B. “Farle Cöleç, soyahati Belediye Teizi doktor Bay Behe N—-ıl- Çekosl a :ı:;h gazetemize ga isabitı ver. :;ıg:"..:ıhuı etrafında — şunları çok tehlikeli olacağı kanaatine varmıştır. Alâkadarların ifadesine göre Çekoslovakya meselesinde Al- manya ile Macaristan arasında gizli bir muahede akdedilmiş bulun uyor. Paris, 28 (Radyo) — Pragdan haber veriliyor: Çekoslovakyadaki Almanlar, dün büyük bir miting akdetmiş- Terdir. Bu mitingde söz söyliyen hatipler, yeniden intihabat iste- diklerini ve Çekoslovakyadaki — Song 6 ıncı sahifede — — İmanbula daha ziyade husun; işlerim için uğradım. Soyakat mak. sadımı, Ankaradaki devlet makamla. rile vilâyet işleri üserinde temas | Şebir meclisinin çok büyük bir va. etmekti. Umumiyet iİtibarile bgatün | kuf ve geniş bir düşünce ile kabol temarlarımızdan iyi netice alındı vo | ettiği İzmirin beş venelik çalışma temas fırsatını | ptogramıdır. Ba, beş senelik mesai n a toplanmış İ | programının takakkuku İzmir bele. lerimiri halletmiş olduk, gerek vilâ- | diyesini beş sene sonra daha kolay. ye, gerek belediyo bakımından fay. | Jıkla halk bizmetlerini yapabilecek dah bir seyahat yapılmış oldu, be. | bir kadrete erişeceği gibi zaruri ve lediyemizin ve vilâyetin kendi işleri | müstecel birçok halk hizmetlerine üszerinde aldıkları teşebbüsleri deve | de dsha bu senelerden — cevap - vere. let makamlarına isah ettik. Bütün | bilecek İmkünlar hamırlıyacak bir makamların bu teşebbüsleri iyi kar. | mahiyet ektedir. İşte İsmirim pıladıklarını ve bize müzabir olduk. | bem mübim birçok — ihtiyaçlarımı, — Sonu 6 incı sahifede — — Sonu 6 ıncı sahifede — Nahas paşa Takenderiye, 28 (A.A.) — Düm- kü intihâbaet esnasında çehrin muh.: tolif sömtlerinde çıkan karışıklıklır neticesinde yirmi polis memara ol mak üsete 70 kişi yazalanmıştır. Nahat paşanın İskenderiye gelişi birçok kârgüşalıklara sebep elmuştur. Vekd partisine mensup birçok genç. Ter — polit -'l:lllınıı tap atmışlar polisler de onlara alarla böcum | a Nııı.,ı.:ıp.g.. 65 kişi | Güneş takımı j devkif edilmiştir. — Yazısı 9 uncu sahifede - Vt tal — batlenm T —e İi y ÖT

Bu sayıdan diğer sayfalar: