29 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

29 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a m aa m. Kiriş 1 Telefon: 23872 — yle 7 - Sayı: 2200 Frankocuların tazyikını 29 MART için Faslılar, Ispanya cumhuriyetin- den Lerida şehrini zaptettiler 19 martta ekserisi Magdebarg mektebi tâletiesinden olm Üzere vüz ka. Mibanlirin Almaniirm a dar Alman tayyarecisi Portekizde karaya ri dahili har inerek İspanyaya geçmişlerdir. 16 martta kında birçok tafı bir İtalyan gemisinden Sevilin manı 9. Çekoslovakya ilere tahrik fırsatı emeğe çalışıyor “e -#““Çâk Başvekilinin nutku “ Lendrada çok iyi karşılandı A.) — Başvekil Hodza bu- iylediZi bir nutukta Alman ö0ST6YAK NEM YET MESSİ Bürselona, 29 (A.A) Mim müdafaa tayyare nezareti, neşretmiş oldu be va) vermektedir: m edileceğini bildirmiştir. Ni konuşan ekalliyet için nr bu bu statüde * ür ekalli, teşkil eyliyecek. bir statü tan Buzün Al mevcut kanu tasrih ve Yet için Kahuni bir esas te ülödzndlemiştir ki “— Ekağliyet siyas safhaya giriyoruz. Fak le ni bir ekeslovakya bütün teşebbü Bu hattı hareketini katiyen Yecektir.,, WE Devamı 4 üncüde Amerika ihtiyat ordu hazırlıyor Erkânı Harbiye Reisi “ Amerika ile aklı başında hiç bir memleket harbe girişemez ,, diyor Be Yansı 4 üne değiştiremi- Çekoslovakya Başve kili Hodza Hareket kallüde buluna elrafa öleş eden Japon aakerleri., yYaponlar kaybettikle. rini geri almışlar mı? Dr” Yatsı 4 öncüde | JOnu kedi lan Huelvaya 250 İtsiyan karılmıştır. Tebliğde Bilbao, Septe ve Alceziraya bir çok Alman ve ivan harp maltemesi çı- karılmış olduğu beyan ve bu malzeme ta dad edilmektedir . Madrit hâlâ dayanıyor Madrit, 29 (A.A) — Frankisilerin Ars. gon cephe: ki taarruzu, halkın muha- rebenin nihal neticesi hakkındaki itima- | dım sarsmamıştır. Müşahitler, asilerin a... Br Devamı 8 incide teknisyeni . çi- Adanada bir muhakeme Çocuğumu öldürmedim parçaladı ve ben diktim! Adana 28 Tluus!) — Bundan bir müd- det evvel veni doğurduğu çocuğunu par- çalamak süçuyla tevkif edilmiş olan Ka. raisalının Gülle köyünden Fatmanın mu- hakemesine ağır cezada başlanmıştır. da hâkimin sor. duğu sunllere — Doğ dığım #edirin Onu doğurduktan. sonra Gslünde. yatırarak dışarı, çıkmış. | ım. Biraz sonra içeri girdiğim zaman 0. dadaki kedinin çocuğu parçaladığını gör. düm. Eileri kedinin ağzından alarak iğne | ile dikmeğe uğraştım, bu esnada çocuk ödü. Almanlar Sabık Avusturya başvekili Şuşniği mahke- meye veriyorlar Bu karar ingilterede! bütün gazeteleri isyan ettirdi 1938 SALI | t! kararlaştırılmı Prağdaki Hitler davasını kazandı ap” Yarısı 8 İnclğe tlân işleri Tels 20335 Barselonada Fransanın müdahale ve yardımı bekleniyor hafifletmek General Miyaha taarruza geçecek Frankocular, Ebre nehri Macar nazileri Paraları bol olduğu için . Gittikçe kuwetleniyorlar Macar hükümeti tehlike i o karşısında tedbir alacak mal « sosyalizmin kati zaferi uzak olmağı- ğını beyan etmiştir. Mutedil mahfiller müfrit o cereyanlara karşı derhal harekete geçilmesi lirımgel- diği kanaatindedirler. Budapeştede hasıl olan © kanaale göre yakında bazı mülilm tedbirler © alınacak. tır. Budapeşte, 29 (A.A.) — Havas nın mohabiri bildiriyor: Macar o nszilerinin şefi olan Franiz Zalassinin taraftar! man Hubayın garbi Macaris Bereny'de yapılan kısmi o İntihabia mu. vaffak olması hükümet merkezinin mute- ajansı- binbaşı dan Kal. a Lovas. âil siyasi mahallerinde sürle karşılanmıştır. Habayın taraltarları mühim © miktarda! mali vasıtalara maliktirler. Bunlar intihap d N salik 51 başvekli Daranyi &- Daranyi sörüş- NajprAmital Horti, İs uzun bir mülâkat yapmış ve bundan sonra muhalefet şeflerile müştür. Salâhiyettar mahfiller işlerin idaresin. de şimdilik bir değişiklik © olmıyacağını ylemekle iktifa etmektedirler. Plâka ücretleri yerine benzine zam Şişe başına yapılacak zam miktarı 4,5 kuruşa indirildi dahiliye ve maliye vekâletleri tarafın- dan vel arzedilecektir. müeadelelerinde radyodan bile elmişlerdir. İntihap « istifade tikten Hiabey, aasyö- | Motörlü nakil vasıtalarından alın - |) İ makta olan piâka resminin kaldırılma. | sı ve buha mukabil benzinin şişesine 7.5 kuruş zam yapılması hakkınd l teklif “dahiliye 'vekâletine bildirilmiş. | ti. Ancak, evvelee de yazdığımız gibi | gişede 7.5 kuruş zam fazla görülmüş İ ve.bu miktarın 45 kuruş olarak tesbi. r, Formül yakmda | Kötürüm çocuğunu öldüren anne idam edilmiyecek Mahkemeden idam kararı alan er heyetin Yeni şekil kabul edi rek plâka resmi ikten sonra ge“ nler ve gerekse büyük dertten kurtula « a şehrimizdeki hemen he- men bütün otomoil sahipleri belediye. ye borçlu vaziyetindedirler. kadın affedildi nazarında mücrim İ kr Derek'i öldürmek £ Ustura ile... Bir kadın ve bir erkek yaralandılar We Yazısı 3 üncüde da mahkemeye Yerilm Katlen Munford" Gur: Öldürülen nüzul neti | sinde kolunu kul lanamâz Bu zav. fası işlemiyor ve hattâ yemek yemesi- İı yavrunnu âyni zamâi ni bile beceremiyordu. | Annesi, çocuk beş yaşını gelinceye İ kadar her türlü fedakârlıktan çekin. | Dap Devamı 8 incide aim Manford Roocsiyla Deri mahkçmeye gelmiz flsere evinden aymkyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: