29 Mart 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

29 Mart 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FTÜRKDİLİ 29 MART SALI 1938 GÜN'DELIK SİYASAL G—A ZETF Şuşni g Almanyada Mu- hakeme EFdilecek. Bu haber ingilterede infaal uyandırdı. Alman- yanın Tunada harp filosu bulundurmağa karar vermesi Romanyada heyacanla karşılandı. Berlin, 28 JA A.) — Eski Avusturya başvekili Şuşinğin Almanyada muhakeme edi- leceği haberi İngiliz gaze- telerinde — nefret ve - infi- al ile karşılanmaktadır Bükreş, 27 (AA) — Al- Mmanyanın Tuna üzerinde bir harp filosu bulundurmak için verdiği karar Roman. yada heyecan uyandırmış. tır. Berlin, 27 (A.A ) — Hitler töylediği bir nutukta şöyle demiştir: “Almanya, birçok Alman: ları kendi. hüdütları içine alınaktan vazgeçmiştir. An- tak bunun için bir şart ko- #üyoruz. Kan kardeşlerimiz- is, kardeşlerinden ayrı kal. Mak felâketine bir de tazyik Ve zulüm inzimam etmesin,. Fransız gazetelerinde. İn Rliz kabinesinin — toplanlısı ile Ayrapa vaziyeti önünde- ki İngiliz. hattı hareketine dâir olan tefsirler - dikkati çekmektedir. Pöti Jurnaldan: “İngiliz nazırlarının mak- sadları nelerdir? Hiç şüphe tiz, Fansaya karşı bir taaru zun hiç bir zaman müsama- hı .ııııem.mq.nı ve ı.ı.ıı Ribentrop Ankaraya mı Gelecek Zora gazetesinin husu * muhabiri Londra muhabi 'inden aldığı şu haberi ve Tiyor: Bugün çıkan (Deyli Tel- Braf) gazetesinin — yazdığına Röre, Almanya haiçteki si Yasi nüfuzunu genişletmek İçin tetbir alacaktr Avusturyanın Almanyaya İlhakı için on nisanda ple- bist yapıldıktan sonra Mara #al Göring ilk evvel Yugos- avyayı ziyaret edecektir. Ugoslavya Başvekili Dok tor Stoyadinoviç ile Mara- şal Göring — Dubrovingde karşılaşacaktır. Alman Ma Taşalı Dubrovtagde birkaç Bün kaldıktan sonra Yugos- lav hava ve sskeri üslerini Bezecektir. Almanyanın dört Yıllık plânında çalışan eka Perler Yugoslav — ikti- Sat — eksperleri ile — kar' slaşecak, Yogaslavyadan İmanyaya kereste ihracatı- bin fazlalaştırılmasını konu- tacaktır. Bundan sonra, Al- Man hariciye nazırı Fon Ri ntrop Varşova, Ve diğer Balkan — devletleri- - edeektir. Türkiye | zinde evleri B. Şuşnig terenin aoi bir tenkili yıldırım gibi müdahalesiyle karşılaşacağını ehemmiyetle bildirmek - istiyorlar. Fakat bununla, orta Avrupada mü dahale arasında büyük fark vardır., Esko dö Paride Pertinaks yazıyor: “İngilizlerin düşücesi şudur: Ya, İtalya ile an laşma müsbet olacak ve bu takdirde de İtalya Ber linle olan bağlılığını bafif ve Franko Kuvvetleri İtalyanlar | letere korta Avrupada pancer manist yaylıma — yavaşlıya- caktır. yahud da anlaşma 1937 son kânunnudaki gibi fena netice verecek ve İngiliz| milleti, Akdenizde doğrudan Vdoğruya olan menfaatlerini müdafaa için mücadeleye girerek. cermen — mitteleur- opasının tehdit ettiği milli devletlerin cavasna Iştirak edecektir. Londra kabinesi İogilterenin silâhlanmasının tamamlanması, — Fransanın istikrar kazanması ve Lond- | rva hava müdafaasının daha tesirli bir surette organize edilmesi tehire çalışıyor. için anlaşmazlığı Fakat bu noktası — vardır. Hitler Almanyası da — bu müddetten istifade ederek Tuna # vrupasını kendi ta tezin zayıf rafına geçirmek için tazyik- lerini çabuklaştıracak ve a zaman harp — totansiyeli ehemmiyetli surette artaca- gından, — batı. devletlerinin ellerinde son silâh olan ab lokaya da meydan okuya- bilecektir ine Yardım Eden: 282 - Ölü - 1472 Yaralı Verdi.. ileri hareketlerine devam “pden Frankistler -Akdenize GÜ kilometre mesafede bulunuyorlar. Paris, 28 (AA)— İspan yada Frankistlerin taarruz ları ve ileri hareketleri de- vam etmektedir Aragoç cephesinde taar ruza İştirak etmiş olan ve halen Frankist kuvvetlerile birlikte aynı safta çarpışan İtalyanlar dokuz marttanbe ri yirmi dokuzu subay ol mak üzere 282 ölü ve 123 subay olmak üzere de 1472 yaralı vermişlerdir Paris, 27 (A.A) — İspan yada Frankistlerin tanrruzu devam — etmektedir. Fran- kistlerin Akdenize altmış ki- lometre kadar yaklaştıkları ıoylenmekıcdir Mısırda Çarpışmalar Kahire, 28 (Aa.) — İs kenderiyede intihabat mü nasebetile karışıklıklar olmuş, yirmisi polis olmak üzere yetmiş kişi yaralanmıştır. Vefd partisine mensup gençlerle polis arasında çar- pışmalar olmuştur. -e z-aameni>e - Kızılayın yardımları Ankara, 28 (AA.) — Kr zılay Genel Merkezi Kütah- yanın Emet kazası merke- yanan vatan | daşlara G00 lira yardımda bulunmuştur. Fil ıstınde Kargaşalıklar Devam ediyor, Tayare E;i_ııı kıtalar harekete - geçti Kudüs, 28 (ALA.) — Fi listinde yeniden kargaşalık- lar olmuş. tedhişçiler birçok taarruzlarda — bulunmuşlar dır Askeri kıtaat ve tayareler mütecavizleri takip etmek- tedirler. | | | | | Müzakerelerinde - hulunan Hatay hayatımiz istanbula döndü B. Nzman Menemencloğlu Ankara, 27(A A) — Ce nevrede Hatay seçim ni zamnamesinin tanzimi mü zakerelerine — iştirak eden heyetimiz — relsi Hariciye Vekâleti Genel Sekreteri B Numan Menemencioğlu dün sabah İstanbula — gelmiştir S Almanya, Tunada Bir ha- rp Filosu Bulunduracak.. ON İKİNCİ ViL SAYI; 3815 Çocuk Esirgeme Ku- rumunun Kongresi.. Kurumun Faaliyet Raporu Okundu. Faaliyeti Ve Hesap- ları Kabul Edildi. Çocuk Esirgeme Kurumu | lirken B. Sadık, Deniz beş kaza kongresi dün saat 21,30 da Partide yapılmıştır. Kongre Kurum Başkanı B Kâmil Seslioğlu tarafından açılmıştır. Müteakiben kon- gre reisliğine B Hilmi Şe- remetli, kâtipliğe B. Hayri Eral ayrılmıştır. İdare heye tinin bir yıllık Faaliyet ra- poru Ittifakla tasvip edilmiş tir. Geçen yılın varidat ve masraf bütcelerinin tetkiki için Avukat B. Sadık Deniz, B Tevfik Başaran, B Ha cim Adaş ayrılmıştır. Ko- misyon hesapları tetkik ede: rek yolunda bulduğunu he- yeli umum!yeye bildirmiş ve ona ylanmıştır. Yeni yılın masraf ve va- ridat bütceleri ıınııııı edi- — Japonlar Hezimete Uğrıyorlar.. Çinliler Bütün Cephelerde Yeni Muvaffakiyetler Elde Ettiler. Londra, 28 (A.A.)— Han. kovdan bildirildiğine göre Çin kıtaatı Ttiençin Punkov demiryolu cephesindeki Ja pon kuvvetlerini — tam bir hezimete uğratmışlar ve bü tün cephelerde ilerlemek. tedirler. Pekin, 28 (Radyo| — Ja pon kııırgihı u. resmi te bliği neşretmişt: Kuvvetlerimiz; Şan-Tun- gun cenubunda kâlin İsyen kasabasını ve ona on - kilo metre mesafede yakın Mi sisgo köyünü zaptetmişler dir. Büyük kanal civarında harp eden kollarımızda |Teyn| sehrini işgal / eylemişlerdir. ÇorçılınParısSeyahatı İagiliz muhafazakâr lideri; B. Leon Blum, B Daladi: ye ve 8. Pon Bonkur İle görüşmelerde bu'unacak Paris, 28 (A.A.) Jur gözetesi, Vinston Çörçilin Pariste politik vaziyet hak- kında aydınlanarak Togiliz hükümetinin Fransız iç va- | ziyetinin istikrarını arzu et tiğini ve bu istikrarın İngiliz dış politikası üzerinde mü sait akisler husule getirmek ten bali kalmıyacağını, Fran sız. dostlarına anlatacağını bildiriyor. Çörçil Leon Blum Daladiye ve Pol ile görüşecektir Paris, 28 (A.A) — İngiliz muhafazakâr partisi liderle- rinden Çörçil bu sabah Fr- ansız hariciye nazareti genel sekreteri Leje ile harkciye nazaretinde uzun bir mülâ- Bonkur katta bulunmuştur. Londra, 28 (A.A) — L- beral Niyüz Kronikl gazetesi bugün işçilere yaplığı —bir hitapta “Cbamberlâlnin düş. mesi ve politikasına nihayet verilmesi için, sol cenahla- vaktinde birleşmelerini lıvı|ye ılmekled Mussolini Tıryesteyı Zi- yaret edecek Roma, 28 (AA) — Mur: solini, yakında Tiryesteyi zi- yaret edeceğini bildirmiştir Mussolini, — kabul ettiği Tiryeste valisi ile belediye reisi ve federal sekreterine belli olmıyan yakın bir ta rihte Tiryesteye gideceğini ve “yeni beynelmilel vazi. yette Tiryeste — menfaatleri- nin faşist hükümet tarafın- dan büyük bir ihtimamla karunacağını, temin eyle: miştir. yüz lira olarak tasarlanan yardımın geçen yıl olduğu gibi. 250 Hususl muhasebe- den, 150 de Belediyeden ol. mak üzere dört — yüz lira olarak gösterilmesini istemiş ve kabul — edtimiştir. Geri kalan yüz liranın da müsa- mere basılatı olan Öç yüz elli İiraya ilâve edilmesine dair olan teklifine, B, Feyzi Sözener de iştirak etmiş ve geçen yıllarda olduğu gibi, bu miktarın Halkevi tarafından bu defa da arttı- rılmasına çalışacağını söyle- miştir. Teklifler — onaylandıktan sonra varidat ve — masraf bütceleri yekânu iki bin beş yöz lira olarak onaylan- mıştır. B. Abdi Ağabeyoğlunun, geçen yıl Kuruma altıyüz lira yardım ederek yoksul çocuk- ları geydiren hükümet mü- teahhidi B. Mehmede teşek- kür edilmeri — hakkındaki dileği de muvafık görülmüş tür Neticede vilâyet kongre- sine Üüye olarak Sıhhiye müdürü B. Muhlis Swer, gazetemiz neşriyat müdürü B. Fuat Bil'al ayrılmışlardır. Vilâyet koöngresi — yarın yapılacaktır. Çocuk Esirgeme Kurumu- nun akşam yapılan kongre- sinde bir. yıllık faaliyetini gösteren — rapor şudur; Kurumun bir yıllık faaliyeti.. Yedirilip içirilme: — Yön kurulumuz fakir ve kimse- siz. yavrulara yardım ede- bilmek için bir taraftan ge- llr elde etmeğe başlamış, diğer taraftan fakru zaru- ret dolayısile gıdasızlıktan günden güne kuvvetten dü şen 100 okul - talebesini 5 ay devam etmek üzere her gün sıcak yemekle beslemiş- tir. Geçen yıl olduğu gibi 938 yılı şubat iptıdasındanberi de 120 okul talebesine her gün sıcak yemek verilmekte olup bu yardım yaz tatiline kadar devam edecektir. Ders levazımı. — 500 yetim okul talebesine def- ter, kalem, kitap gibi ders levazımı vermiştir 23 Nisan çocuk bayramı: — Çocuk bayramı parlak bir şekilde kutlulanmış, Çocuk haftasında çocuğa — önem verilmesi telkin edilmiş ve halkın Kurumumuza - ki ilgisi arttırılmağa çalışılmış- tır. Çocuk köngresi toplan. mış, çocuk balosu verilmiş, gürbüz çocuk, çok çocuklu atle, güzel okuma, güzel ses, güzel söyleme müsaba- (Sonu ikinci sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: