29 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

29 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ingilterenin endişesi: Franko zafer kazandıktan sonra italyanlar ispanyada kalacak mı ? italyan gönüllülerinin derhal i giltere italyaya Filistin hakkında İiskeri mal Şarki Akdenizin diğer kısımları hakkında malümat vermeyi kabul ediyor KURU pi akya kutusu: mene Ve *te ii İngiltere ile italya i yg yy yy ... ve istediği: çekilmesi italyanın endişesi : Almanya Avrupanın cenubuna doğ- ru akmak arzusunu gösteriyor! Bu tehlikeye karşı ingiltere ile Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde 100 para Telgraf adresi! Telef. 21413 kl 4370 Çitler ... ve istediği: birleşmek. amm nn ilin sasiiinmmeniiiine Yy LA ga ümat vermiyor, fakat: © Yenicami meydanı ? Yeni mbulun imar plânı mucibince “amiin etrafındaki nl d a, Süzel kahveler, gazinolar, otel- Ya » belki de eğlence yerleri meyda- Mane eek. Fakat bu değişiklik Ya kadar uzun bir zaman ge- Şüphesizdir. kere bu işi vzun zaman geç- bırakmamalıdır. Sonra mey- 'Yece tanzim edilmesi elbette olur. Miz NZ bu iş nasl yapıla. İl “yy, Meydan çerçevesini teşkil Muntakaya arzu edilen şekli ASIM US i (Sonu: Sa, 4. Sik, 5.) dinde bir şekil ver- Ki Ka e yeni yaçlar zama Mi binaların ei de. İş, "cekti; rada yarif dükkân- | İlalya Fransa ilede görüşecek “ve Suriye hakkında bir anlaşma yapacaklar! ademi müdahale komitesinin faali- yeti, İngiliz - İtalyan müzakereleri- ondra 28 (A.A.) — Zannedildi- a Mb. göre, Hariciye nezareti müte- hassıslarından Rendelin Romaya gitmesi ve bu hafta başlayacak olan nin daha faal bir safhaya girmesine | 2 Franko ordusu Katalonyaya girdikten sona Fransanın ispanyaya müdahaleihtimali var! Barselona hükümeti bildiriyor: ispanyanın mukadderatı Kata- lonyanın mukavemetine bağlıdır 28 (AA) — Franko - nun | ve Leridadan yaj mu kavemet edlimez ileri hareketi yi binnefis Katalonya topraklarma ini bundan başka hükü « metçilerin Hueeka yenii ve or. Sapireniliniim olan: münakalâtmı da (Sonu: Sa. 10. Sü. 2) Şoför ve arabali hakkında yeniden tedbirler alındı li —l (| p B. Menemencioğlu dün Ankaraya gitti Cenevredeki son görüşmede ol ; a. N vr | Hatay seçim nizamnamesinin han- | 5 gi Haklari düzeltildi Cenevrede Hatay seçimi talimatna- Ankaraya gitmiştir. Malüm ei üzere Milletler Ce- | miyetindeki kı ? iş li bir talimatname yap- (Some: Sa. 10 Sü 4) Fe eler Fransanın Ha- tay delegesi Cenevreye gidiyor (Yazısı 4 üncü sayfada) B. Menemencioğlu (Yazısı Üçüncü sayfada) Günlerin peşinden : ingliz zevki Bir müddettenberi birkaç Türk bankacısı ile maliyecisi İngiliz ban- retle Türk - İngiliz rollere e ikti- Trakyada köy ve göçmen işleri Umumi müfettiş General Kâzım Dirik'in beyanatından: Trakyanın yuvasız hiç bir kö- şesi kalmayacak Yazısı 10 numcu sayfada) Esim eki Bn mevzü üzerinde HönyerE İngilterede bir tetkik seyahati yap- mış olan bir dostum bana şöyle dedi: — Vaktile yaş meyvelerimizin İngiliz pazarında büyük rağbet bula- draya götürebilsek sözü şunu isbat ediyor ki bizim evdeki pazar İngiliz çar- » Bu pazarı o çarşıya uydurmak için daha evvel müş- terilerin arzularmı ve ihtiyaçlarını tahkik etmek, bu yoldaki tahkik. te aldanmamak için de kendi zevklerimizi bir bırakarak 1 k w Hasan Kumçayı” nikki 3 Sekli e ALAZ a ll hira m şaşalı ga İLMİ rim lde eğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: