29 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

29 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: 78818 KIRK UCUNCU SENE ” MAP 29 MART SALI 1938 - GAZİ BULVARI IZMIR - 44 | 2 e S z müaz iğ ŞEVKET BİLGİN , o Bakika, mi £ müdü & AA O JARKİ OCAKOĞLU, gi — e) Paris- Venedik hava postası| a SONE. SERATFIRE yle Z OMA 28(Ö.R)- Venedik ve paris ara- - ww d " 7 | iç BE sında muntazam bir hava postası ZE MÜDDETİ Türkiye için — Hariç için 1 yi ZN * | ğ ve ilk gel bu sabah hareket etmiştir.İn- Senelik. 1400 2900 r giliz - ına göre hat Paris- Alta aylık 750 1650 iğ i 4 ; i ia m kadar Teali edilecek veLon. i he id ( , z ; i d 5 ai ira Venedik hava seyahati 6 saat 1 çeyrek TELEFO DE 2697 i : a i 7 m GM m a P i . v iç BATI (s5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çikar siyasi güzetedir YENİ NLASIR Mi anında basılmıştır —— —-—-—-. Hava ordumuzun da a iştiraki il msi Gölcükte » kurulacak tersanemiz Pek yakın senelerde Türk yurdunun Deniz Devleri yaratacak bir yuvası haline ı gelecektir Hayat pahaldığı 40 MILYON SARFI ILE YAPILACAK TER-| ea Zirai, iktisadi, mali SANE 3 SENE SONRA FAALİYETE GEÇECEKİPAZAR ARMEE Ve ticart çalışma si. “temleriyle ar ir dâvadır Mısırda | Biz güzel oynadık Seçim esnasında Fakat neticeyi “Becerikli 70 kişi Elaman ça N Güneş,, takımı kazandı İh çikan sıklıklar neticesi yirmi polis memuru semi üzere 70 kişi e Jstanbarl, 28 (Hususi) — B. ağ kismina Tiğ: m En tehsi vi 1 Kohritiğler MAYN «ATAK» GEMİSİ Dimi - eee — Gök pılmış “olan gemisi haklım- las ai inşa dali sağheridis EB. a 0 Antrenör İzmir takımlarını beğeniyor. Gol vaziyetine girdiğimiz zaman mn unları söylemi Nehas paşanın İakenderiyeye : Picö ale Dü üelie seli Eken kargaşalıklara sehep ata olduğunu söyliy. ir tarafı denizle çevrili Türke ll yur. Val partisize mensup im günü m Alsan- (söylendiği Küle! telaş id & bi pi lele cak m ar gü-|di. Hatâ Üçok takımım Mumu düyme İevizel Müyö L ya ak Kay er ge erir Ni | takım ha- Tay dar e © İyüz bin küsur Yayi 'mal olmuştur. “iinde a e ee erki İlel iplik Hak-|linde idi. Yalnız şunu itiraf etmek şe emlelillimize İNİŞLİ Barada ker milyar liri, sarfiyle bağli lili 45 kişi t buki Güeş birinci . maçta olduğu gi ki ni tanbul takımlarında ami Re De Fabrika yenirenim. le) Buna demektir ki e sene dam, | LİE gil SONU GINCi SAHirDe Yatay dediklerini “bitin asmı Üç, sen. « erdiril.|ra Gülcük sularında mukaddes ül | —————l2— dey A e a is olacaktır. İkenin sanlı bekçileri » Taşak Filistin İCRA İŞLERİ | Mi ÜTAHASSISI Çalışması i porunu; .. şişeleme B. N. Menemencioğlu Cenevreden döndü Ml —— Tim yine Prf. Dr. Leemann İzmir- ln la el aaliyete geçtiler . . m Kem Hatay seçiminde |; KUS AA) “iel de tetkiklerine başladı bahelliğı, yurdı eek kazanç seviyesine göre çok bir çek Meler inmek biriz b bir şekilde mevcuttur. Bu ba- R l b l k Sa verilmektedir. İmre PROFESOR: “Türk icra ve Mâs kanunu, ik memleketin umümi bünye- jo m ME e kaynağı olan İsviçre kanunundan daha mus) Reyler serbest olaca lr müren e e ii e iş Türk mahsullerinin mühim as- SE pan maliyeti, bu günle bermeli. Cenevreden gelen bu iyi habere karşı ise|lardır. Kendilerine mukabele edilme.) ora veilli, kanununda yapacak a Karin v kl yal ba ma Hatayda tazyik vaziyeti gittikçe artmaktadır |lerdir. Askeri kıtaat ile tayyareler için hükümetçe düşünülen | 1s te Pu gün ai fiatleri yüksek e e Eş kendilerini takip ötmmelindii he Hn emi çe ii El mi e gatabiliyonuz. Lâkin b Güz) #etanbul, 20 (Huni) Ceneoreden avdet eden hariciye ve- yeniden kundak clk ee lee e | b mam e lk el barel yapmanın mâni lr kalan Me aa b | ye hereket ct Bay Meninin Kr inler göndermeye karar vermiştir. )menbaı İsviçre icra ve iflâs kanunu e ak pr yanatında Hatayın intihap bürolarının başında her câmianin bir ei “İİ öldüğa ve Tevigeli. prolilir £ Lesi Mhr. Mal edilen bir hakikat zğmessili liz bulan. her kesin, inediği Tinteye ya- İmana da ape e e le satmağı şi ki fi mr yk eme e e Bemlami ir a Ma em yahudi! mp işleri ve eN yakal üzerinde mü- vi — ei ba A ek verildiğinin Söyledi şii den en aş veri Fetmemeleri tavsiye e. fettiş olarak vazife gördüğü için ya dep bunu yanabilmek için her şey- — SONU ALTINCI SAHİFEDE — dilen beyannameler neşredilmiştir. |pcafı midir yapılacak. yelâhat e Svrel maliyeti ucuzlatmak | miş, nişi bir lim m ei “ VALİMİZLE BELEDİYE REİSİMİZ GELDİLER | btsir ds N ye m İsviçreli profesör Dr. Leemann e TE Ankara seyahati vilâyet ve belediye “İnebila faciası elm lerin üztümde bir Amma bu alış key- baki e mesul bakımından çok faydalı olmuştur e Em n almaz. Vasıl olan 11 11 ya a vi dl sayi ei münme B. Fazlı Güleç, Devlet Merkezinde yaptığı temaslar Dün müdafaa yapıldı Teyanırı öl w —— — —————— ar e e hakkında “Yeni Asır,, a boga rülemdalır en Ni : öğ ekim bir çok mületler büyük “İzmirin muhtelif ihtiyaç ve iler) “.Süvarinin, çürük bir tekne ve iktisadi buhranının tesirleri . : ni Perk makamatına arzetmek üze- i adm KE B İç amal iztrarında kaldıkları , : ye Ankaraya giden valimiz ve bell yerilen emirlerle bu fâciaya âlet kaldı fevkalâde tedbirleri tedricen diye reisimiz dün sabah İzmir vapu-" a ' via gene amil zi ömer iddia olundu 5. e in tmm 1s » iy de hari Gere öl ü |, Emir ke tat, bulu ti len a in ab e sulleri, Bu ine çevirmeğe ize wreti müdrik inat tedir liyi, “© icap eden istikameti v Bana Mind vi Vekilimiz Buğdskü m yar bir Si alkad edilen neticeler cidden mü n e Vani B. Fazli Güleçİrin iç YENİ a beyanat- boğulmasiyle epenki ticel VALININ BEYANATI — « istanbula daha ziyade husu- düv 46 işlerim için uğradım.Seyahat mak- SONU IKINCI SAHİFEDE — KI AMED Vali ve Belediye Reisimiz istikbal edenlerle beraber

Bu sayıdan diğer sayfalar: