27 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

27 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o" ümmi min Ne. 9817 KIRK ÜÇÜNCÜ SENE 27 MART PAZAR 1938 - GAZI BULVARI IZMIR - 44 | < e ——.— - — — A 5 müaz sahibi: ŞEVKET BİLGİN mi ; Kr om Duhkika w dü, y GP Sİ : > Ki N ZAKKI OCAKOĞLU & ak > i Viyanadaki tevkifler E “ABONE ŞERAİTİ >” «m j f Gi | vE İ Viyana 26 (A.A) — Resmen bildin 'EVAM MÜDDETİ en a n O Hariç içir : : ' j diğine göre Anşlusun tatbikinden Senelik 2900 : N 4ğ 1600 kişi tevkif edilmiştir. Bunlar öv Alt aylık s0 1650 i > | ü kişisi serbest bırakılmıştır. Geri kalanlar- a ep ; ip »>2 ip dan bir çoğu 10 Nisandan evvel serbest bi- TELEFON: 2697 — * >. | | yp v ale a FATI i 5 ) KURUŞTUR e Cümhu iyi ve vümhuriyet eserinin bel sisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR M - Almanya sukutu hayale uğradı Ingiliz Başvekilinin nutkunu aleyhte tefsir ediyorlar sonra İngiltere Alman gazeteleri Avam Kürmasasında söylenen Vahit m sözleri beklemediklerini yazıyorlar Kazanmak İngilterenin, kendi İstiyor? karışmasını istemiyorlar takımı Alsancağa 1-2 galip geldi Alsancak kalecisi yaralandığı için Izmir çocukları oyunun 58 dakikasını on kişi ile devam. ettirdiler , sadece barbı ge- — Siletirmeğe matuf iiğimiz söyledi. kongresi münasebetiy yle Tütünlerimiz için Türk tütüp şirketi teknik şefinin bir etüdü 18 Nisanda Ankarada bir Ziraat ral açılıyor. Bu kongre- nin üzerinde duracağı mevzul NEN a alâkadar makamların lâzım geler tetkikleri yapmağa in gokt lamış oldukları muhakkaktır. T.R. Aras Nisan içinde Mısira gidiyor ariciy Ribbentrop Mi devlet» kâfi olmayıp bu mesailin da yer ie ve vd efkâr; miye müvacehe- olun» mekir, tma göre milli 61 Değişiklik yapılacak Şarktaki valiler garba, garptaki valiler de şarka gönderilecek nutukta şu sözlere Hitler eni bir nutuk verecek Plebisit için Almanya ve Avusturyada devamlı bir hazırlık ve İngiliz günü Avam hücumlar olacağı ve | Galatasaraya eci kaza Makine kayı:'arı | arasında bir amele | | parçalandı |

Bu sayıdan diğer sayfalar: