26 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

26 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 9816 KIRK ÜÇÜNCÜ SENE 28 MART CUMARTESİ 1938 > GAZI LVARI İZMİR - ii ii ül A e leman —————— —— Köz; z e yaz ahi ŞEVKET BİLGİN ” Sö Buika, Başmuharrir *ve umum! neşriyat müdürü: i “HAKKI OCAKOĞLU, Niğde elektriğe kavuştu ——| i ie e i ği Hariç İçin) I kavu imburiyetin kendileri Di 2900 etiği imi birine daha ulaşmış inik dedir. 1650 dolâyı sevinç için FİATI (5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Uümhuriyet eserinin be”çisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır —— ————— —— ——- Londra diplomatik bir gün e Başvekilin Avam Kamarasındaki beyanatı Fransada iyi karşılandı B. VİNSTON ÇÖRÇIL DEDİ Kİ: SULH SIÇIN Fransaya sözle değil tedafüi bir muahede ile bağlanmak lâzımdır Emniyet Kaynağı nerede ? Paris 25 (0.R) — Frarir matbüatı dün akşam Avam kamarasnda başveri | A zim için tam bir emniyet edecek: âh başı tr. ingil Fransn birbirini «Kerji- > mele hassa Lokarno miki 2m perde icabı ali Se Enam ve Bakara akl a re lie Neden 7 - “|| bir hücum yapıldığı takdirde, fngilterenin ma yetişece- — SONU 2'INCİ SAHIFEDE İzmirli B. Sto yadinoviç| & İ rami AM ei Al e e Ne | İçe ekolavakya hakkındaki beyanatı çok ten sonra ve nileii re 5 âyan lisinde i FENERBAHÇE Da vi İ İendü line çed mn isli ndan Sile ıma centiei- iv (| İgiltere hükümetinin bir daa bu. et tn ii iyor değildir.. 15 “ 4 izahat verdi | Kl a ana ne are ledi de ll Müli Kümeden mendır | yetis tatmin etmek > Belgrad, 25 ni Aral | lanmıştır. Faşist demeli gazetelerin | hususundaki arzusu memnuniyetle kay- çıkı yor mu? Ond | sünme tebliğ edi | kaydettklerine göre »z hükümeti detimektedir. Eğer Almanya ile Çekos- ie GEM edilemez | * Başvekil tay Sioyadineviş dün adaş d ğkel 55 (Ene) —— Föher 5 TAHSİN SOYDAM ei meclisinde * evvelce mebusan) | mese — müdahale nun halli için diplomasinin bütün e lele e “iğ lisinde kı olduğu Saymi | | mesini nelmilel bi yeri. ie kire ile ze İngiltere ge- yapmamağa karar vermiştir. dane k spor takımı milli kümeye ER ie ar sn besi il nacağını saya takdir etmiş ve İngiliziri ıyacatır. t şu Gigi sani; Poe Yili yağ Pik ç kn m — / izah ve teşri etmiştir. si hükümetinin azyikine e Vi ki in bi çi EYİ dr. Fedbiğiyon Fönü Tük ei memleket dâvasinin açikça | | yaptığı gibi uzun alkışlarla hüküme- | ber «Action Française» kraler gazete alacalı ç sirede oynamak şartiyle üç yöz lira hea konmasını icap ettirecek bir| | tin harici siyasetini tesvip "etmiştir, kek cebini #eniş miki Bşvelilleni söbrü “acile ve Üleril tüznimek, takili etmişse. de Fener bm tana et Brzediyor. Debdebe ve tan- ! Hükümet reisinin ee si mii lamine K okadağıma ikiye nil. pğilaieği emini Melik 288 BeN e İiyigi Mer sporcuyu kıskandıracak | | vak beyanatlar belunme büyük bi iz ediyor. imanda. Nüriele ski azarlar Fener, iki maça iştirak öyieçiöcede tekemmülde olduğu olâka tevhit etmiştir.. Gerek meclis "Londra, 25 (Ö.R) — Dün Londrada | Vinton Chorehil harareti allşlar. ara Salak bsi; milli kümeden © çekilmiş. ola- iz, en bi Ee ş Belh mrieiyi NAE Beka, Ingiliz Fenerbahçe, pazar günü ken- işi ia A, Chamberlain | diplomatik vaziyeti ave Fransa ve İngilterenin Mann Duf Cooper ve EM ie stadında Beykozla hususi bir maş | m nde tl ti ve gl tr ml iş From eme Hore avam kamarasına girer 5 iy br tecevüz karş İietine kar taahhüt ve temayllrimi./- —<—————————— A m Almanya || . arpa üp sındı şekilde teyit etmiş şü alamam diğer memikket | | Aleyhinde Londrada beri kt” rn denir md pk ank. Yel Sıhhat müsteşarı ve sıtma müca- Vag *! sirasında ayrı bir mazhari- nümayişler ki bu sözlerin ifi etüği mana, niçi na kr maz var ilime rabe yi | Sy, va dele teşkilâtı U. müfettişi geldiler munhedelere müsteni- FR Portekiz, Irak ve Mısır hükümetli rine karşı da buna benzer taahhütleri| vele imzası suretiyle Mb iki Yam yabanc: gölayiraliri gti sa mi üye neden bu ittifakı . . iki hasım genç zümre bu- « Nümayişsiler | | vardır.» daha imüessir kılmamalı? Neden tekrar V e tün kar Vestende de el gazileri | Beyrek Çekoslovakya meselesi kar| bir iifakın bütün mahzurlarnı yük dl ra 1 u sene SIVrTI ve j Er bağ rd mi 24 yi A) — Dün ak Bre Yekdiğerlerini tanımıy: bile caktır $ı karşıya gelecek ve çarpı" İngilterenin vaziyetini Ka my gi mm İN e İsra sie « sinekten kurtulacak Yeli bi ı âmiller: Ev Vr a 3 mama ci Mebusan meclisi Harp teşkilâtı kanununu kabul etti il a ke ve iki Karşıyakadan Bostanlıya kadar uzanan saha indit bir Zikniyele İzmir bal F ransa Milli müdafaa nazırı B. Daladye dedi ki: * Jile Halkapınar, Kızılçullu ve Ağamemnun in EM eyi ki m — ' bataklıklarında tetkikler yapılıyor am enin me Yeni çıkacak bir harp dünyanın bulunması, Li ana en > her yerinde harp sahneleri yaratacak ala €vvel tatil ve eri yeri Sa, tacak kadar bilgisizli y: tlgiilik göstermek suret ile) er) pa BE ÜR) — Met mk vari Br halin ME alar e Aypa ri Fal çek li tat, Ee âczini ispat etmiş öle ilkin bap li taşkalln Hak | içide Fiisa hiç kimseden "bir ir m Ape, Üstay» - bu maça gelince z i bekliyemez. Hadutlarının, serialarınn ve münhasır kalmıyacaktır. Bilâkis mütead- en ink, ve ismi kia iştir. Bu meticeye varmak işin. mü-| imali Afrin memleketlerinin tecavüz. |dit yangın ocakları olacaktr. Bütün bu im m ının idaresi için İhim bir müdahalede bul İğ htelif h el v7 ban Dolarda suliyeti altna koymak nasıl mümkün in ama iel aski iel çel b 1914 harbi, Sn olan adın bilâfi-/olur? Bu bir imkânszlktr. Fransanın minder ne mlm elin m Fransa hem İngiltere ei İsrak, bir dü i değildi. Sade- Il Ke nezaret etmek üzere an, iie bu emmi gibi bir Akdeniz devletidir, vi e at bir falân veya falân sistem değildir. Kurslu ei ei Ke ki dünyaya kem Şunu: bi bilmek lâzımdır ki pat- TPRANKONUNT Mümessili Belgrad Çal müselsel “Ködiseler Kd eşle elem düne || © GAZETECİ | Ni pi z CB. Tahirin cenaze & i in in öliniyor. Bu k €ttiği garip tefekkür ar Ağamemnun kaplıcaları âsın- iy ÜN eş töreni «ve Bükreşe gidiyor şt vekile wlitşrı ve Kızlan seniyet gene sekeri Dr. Asem Ar Mir), * takımı yabancı bir takım sig — Be rd ün Ankaradan şehrimize gelmiştir. Ankarada bulunan Sıhhat müdürü Doktor ha kimi ie z İstanbul, 25 (Hususi) — Zincir: | m 25 e — bari Cerde Şakir Saracoğlu da müsteşarla birlikte dönmüştür. > X Törene?” » Bizden ne hakla şüp- | Biuyudaki otomobil föciasma ie , Sikhat vekâleti müsteşarı , Slhat vekletims bağlı sağlık müessesele Ni | ib sal ay pd Öne | |, çemen rn ve m andaki rl mücadele ve btk ke | şehrimize | cilere olan beyanatmda Romanya | |kiklere dün başlanmıştır. açi egm hakkında üst İ ve Yuçoslavya ile müzakerelerde | | Müsteşar, İzmirde Scale İbik aşi İ bulunmak üzere Bükreş ve Belgrada , Bostanlı Kyakaler Bana m uza | ideceğini, Balkan antantı devletleri | | Dedebaşlı, Bayraklı ve diğer yerlerde | pan saha ile İzmirde İ ile Franko arasında siyasi münase- |; İsivrisi ğü lâ fun ii Gl le insanın müfek e Tarık 8 e 2 bet tı imadilik hi kik »ktedi ltı batak disi Ah- içiyor. 'ransız hariciye nazırı B.P. Boicour ve p Dilimli mcelik Sek talatmd My, ilan por idarecileri | ai) yar ml ye General Gamelen pen spin eleden | PR ç İNCİ SAHIFEDE — -İ — anil 7 e Manken İNCİ SAHİFEDE—

Bu sayıdan diğer sayfalar: