26 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yİ 7 Bugün 16 sahife AKŞAM | Devlet N Sene 20 — No, 6981 — Fiati her yerde 5 kuruş B. Çemberlâynin nutkunun akisleri CUMARTESİ 26 Mart 1938 Pariste sevinç, Roma ve Pragda Sessiz memnuniyet, Cenevrede inkisar Başvekil Italya hakkındaki dostane cümlelerle Alman tehlikesine zımnen işaret etmiş Zondra 25 (A-A.) —Röyter: berlayn'in dünkü nutku hükümet merkezlerinde muhtelif akisler be ek ve Cenevrede inkisar ile kar- pian mıştır. Londra A) — yali. Mmahafili, > la Jayn'in taahhüde gi olmakla bera! 8 g & yi ni 8 © m eyhin Almanya ile İtalyanın siyaset« leri ai bir fark ge ar- Zusun: te ol dn ill Alman | emine zımnen işaret etmiş bu- mütaleasını -serdetmekte- ina Sir Saymonun nutku Londra 25 (AA) — Avam. kama Tasında, B. bir kaç tali hatipten sonra, hükümet Muhaliflere cevab İngiliz Maliye Nazırı sir Con Saymon karşı şacibelerşil GELİP ve teyit etmiş oldu- «İngiltere, Almanyanın Prag'a kar- Bir kunduracı sokakta karısını yaraladı “On beş gündenberi karım kaçmıştı. karşılaşınca m yaplığımı bilmiyorum, diyor kiraya iş bu ein esas müstecirini bularak soruşturmalara başlıyorlar. 'Evi tutan Fatma diyor ki: (Devamı 7 nci sahifede) A e yan Fatma pe li ze 9 53 'karanl e ği ağn ni bir > İri en Sayi imda si öldürdü., vurul- liğe ie Bir aralık, kısılan bu ses, vücudü- Yar yağ tile açılan ev pen- Cerelerinden, an heyecan- Bir e feryadına yetişen bekçi ve Polisler, onu bulunduğu yerden ala- tak bir ecz: ilad götürüp ilk tedavisini Yaptırıyı Kadin am Kâzım Vul Söz kalas ağ r, Kadına ha Gi Zu soru lunca, o civarda Havızlı Mes- cid lim da dört numaralı evde otur- e isminin Leman oldı olduğunu Dikkatle rsz Meyhane ve rakı —ı1ı— “«— Sabahın karanlığında Maslak yolunda bir gazinoda içmişler... Oto- möbili bütün hızile sürmüşler!» Şehrin meyhaneleri gece yarısın- evvel kapanır. Barlar bile ikiye açıkı .Maslak Spa felâket se; eyahadi- J nin dükkân dar fücur bulunmasına ne sebeb var? gibi, a ka- ci — Râkı yüzünden çok cinayet iş- lendiği anlaşıldığı için küçük şişeler kaldırılacak, ancak büyükleri satıla- akmış, Teşhis berk tedavi e lŞ... ik içmiye- yim» diye küçük şişe alir bundan sonra, bir ker şi kullanabileceği bir nevi e için Çekoslovakyaya teminât veremez.» Çünkü Alman y: tehdid ettiği diğer memleketlere de teminat vermek icab edecektir. En büyük ser- vetlerimizden biri, sözümüzü tutma hususundaki şöhretimizdir. Bu sözü, k her hal ve vaziyette tutabile- n emin olduğumuz takdir- de vermeliyiz.» - Hatip istikbalin Çemberlayn politi- kasına gayretinde teşriki mesaiye davet et eyi B. Çörçilin Tuna memleketleri hak- kındaki tel bitine | e eden B. Say- mon, B. Çörçil'in noktai nazarının daha ziyade b: geyim büyük e eri bale tedafül e tuf olduğu! e bu fi e ka- baz ii 1 om olsun, Keller Cemiyeti esasına dayanan ner türlü telâkkiye tamamen aykırı bulundu- teslim ettiği ve e b lâketine müncer ol ib-kombine- zon ve ittifakların yeni bir şekilde tekerrürü demek olacağını söylemiş- (Devamı 7 nci sahifede) TUZAK Makleden: (Vâ-Nü) Bugün 6 ncı eki baş- kes yeni tefrika: ne heye- niz safhalara girdin eti e için, ileriki kısmı di erediyeniz. > e :metçi ayaklernin ucuna ba- ee arka merdmenden indi. Uşak- ykm veni — ısını YAZ “rkeki eni mü, ber baz dinda Kasket, Iki eli caba Gavaeğei Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) .— 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) müdafaa sermayesine tevdi edilme hakkındadır. Bu temettüler, üç ie yar franktan fazladır. meclisi, hülüme tin birinci ekseriyeti, Ni birlik a sevk ve idare edebileceğini ileri sürüyor. E esi pik bazı mahafil, kabinesinin istifası ihtimali- Di ida sürmüştür, Maamafih, kabi- nenin bu çalmaz. toplantısı sonunda Başvekilin mevkiinde kalmağa ve mu- vakkaten işin meclisine boyun iğ- meğe karar Wi , Leon Blum, pi UZU- runda kararının esbabını izah edecek- tir. Diğer taraftan RA Mi nın sonunda Dahiliye Nazırı B. Fransada vaziyet Blum, âyan meclisinin kararına boyun iğdi > Kabine istifa etmiyecek, âyanın lâyihası meclisçe kabul edildi Polonyadaki Almanlar Bir Alman gazetesi polonyayı tehdit ediyor tinin Almanyada bu: si Polonya lir karşı AE ke wameleyi tebarüz ei bi Avusturya ıntakası iç in müracaat edi (44) — DN.B. racaat etmiş- olduğu bir Fransız gazetesinde. çıkan haberin olduğunu bildir- mektedir. müva hükümetin je e tanzim edeceğini ve ET Sale toya;tevdi etmesi muhtemel bulun- duğunu beyan mini Paris 25 — Mebusan meclisi | bugün iki sonra, dün âyanca ka- bul edilen ve maliye encümenince de terviç edilen metinleri aynen kabul etmiştir. Fransada grev büyüyor Bi a ei 7 — ME Sn e ci- ri mm diğ eşimi rk etmek tehlikesini göstermek- tedir. sabah, Sentuan'de iki mia- den fabrikâsında . çalışan 800 amele ile Gnom-e-Ron fabrikaları Müstah- dimlerinden 6500 kişi grev hareketi- «Paris 26 (MA) — iie içtimar- nın sonunda D: azırı B. Dor- muva, hükümetin e mıntakası madeni sanayiindeki grev harekâtı- ni rar eyler se öğleden son- ından kabul en Paris 25 (A.A.) — İş yerinden ay- arının l olan Sitroen fabrikal: ) grevcileri saat 8 de fabrika memurlarını işe başlamaktan menete bir hâdise kaydedilme- duruyordu. “Yaklaştı ve yaş — e Uyuyor mu?... maz e mirane: embihlerimi me. Evin için- de yakan dostun olduğumu söyliyec — Lafı > AL şi arübuna bir kaş kAğıd para mr < dı) Saymana hacet yok, tamamı Haydi şimdi yürü... Hizmetçi kendi Kendine; «— Ne kaba herifi» ie kapadı. Kasketini “sikardi Yatağa yaklaştı: — Feriha! Ferihal - diye mırıldan- Vi > il Su ecbur et- yatağa, seni ilâçla uyutma- dan yaklaşmak im... Sana ne a sari ve sevi neler söylemek di- bir kadını Aşığından so hoş şeyler... Fakat yolma saptım ve böylece deva ceğim. man geçiyor! - diye iş EN si mukim sak iple) yak olabildiği epi, bir yi bir m İmei olabilir... m .rihal Sen beni reddettin... Şimdi be- nim olacaksın...» Böylelikle odada büyük bir sükün içinde facia başladı... Bu romanı 6 nci sahifemizde, ba- az rakı sarhoş ediyorlardı. Kabahati münha- stran onlarda & lame ekmek e il (Kadın şapkalarına, hi i, mürekkep hokk: çam ANKARA Bay — Yahu aipieği mi ee — Hizmetçi — Ten ben eni enis si baston ii Gü

Bu sayıdan diğer sayfalar: