26 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

26 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 8 İs inci YIL No.38861 Cumartesi 26 MART 938 Male 3503 (Abone Frei ene Se 7 © -.J * Halkın Sesi : AKKIN SESİID KE KISA VE AÇIK İtalya ile Fransayı çarpıştıra- . ..|” . bilecek mühim mesele Bir kaç gün önce gene bu sütünlarda re zıda bir Fransız gazetesinin verdiği malümata atfen, konun galip geldiği takdirde de Fransa ile, eyi gaçlaiieli duğunu ileri sürmüştük. Bu makale rkulacak bir komşu erle bir ii », Fra mütere emi ve çekingen davran- ğa tahammülü kalmadığını gösteri malı “anin İspanyaya de Si liMidek Dz ikin ii asker göndermesi ve “Fransanın icabında dün neler mukti vi olduğunu gö 2 ktir,, yi yapmağa selâhiyetli seslerin yükselmesi, Frankocuların son zaferlerin en sona İspanyol işlerini enimsiyen Romayı m küplere (Obindirmeğe (kâfi elecektir. OSanı Bu zannımızı daha çenlerde İtalyan vie rinin vik işlerine burunlarını sokanlardan hesap ak bizim bir hakkımızdır.,, Mealinde meydan okumaları “bir kat daha art- tırmıştı Hülâsa : Bugünkü radyo baberleri teyid ederse Roma ile Paris çok tehlikeli bir politika maçına atılmış oluyor. RRI SANLI İzmir, hakemlerinin bitaraf- hğile iftihar eder olmak üzere gizleye- si ir. Hatta Mi bir yerde bulunurken misafir Güneş takımı idar zat bu hakikatı itiraf ettiğini geti uyduk. unları ali ayn bilmez DM Ankara ve İs- anbul eyi Izmirde “e yara maçların id idare- İzmi iri ie erden gyrsnn. lele ettirmeğe ka- rar veri d Federasyon reisi yerimi yö) ki bu hareketi ile Iz- Hakemlerimizden ESAD mirlileri vi haklı la Evet, İzmir hakemlerinin şüp! ee üşürüyor. bitaraflığı ile cidden > in ibi i bilme- eder. İddiamız ve mesn öl gr Til hâkemler hiç ve esassız Serfe salam bir zaman bir A t Adem at edi ahud bir Adnan Akin ve ” silaliğğ ve ye ha- | ya sancağın son İs kemler fırsat buldukça İz- | bul maçlarının birisini idare mirli ln Ez dğ ettir- den zatın marifetlerini yap- mazlar ve mazl İzmirli hâkemlerimiz Istan bul veya Ankara takımlarına üç metrelik ofsayit vaziyet- lerinde gol yaptırtmazlar, ulu Sonu düncüde — mek için n mak lâzım ise er ir e Alsan- k Istanbul matbuatı başta Son ISTER GÜL ISTER AĞLA e, Ateş, Tufan, Zelzele İnsanlar ne tuhaf e “Ellerine fırsat geçtimi ? Ne vicd ne medeniyet, hiç iç birşey gözüne görünmiyor. Ancal ala, kır, bi ak, yık, boğazla, kökünd ahvet,. malı olanların gözleri komşusunun malında, gaz iki m uru ekm Gi lun açlıktan, sefaletten ölsi selena bir hikâye dünyanın altınlarını ve >— — eğer söz doymaz. Bir bilgene sormuşlar: ike avu le > Apana” ve — gey vi insanların bugünkü hali!! Son hâdiseler gösteriyor ki : Gene dünya kana bu rular yetim süt bmlomymzsk iin e birbirinin küller) Ekle k izi netice vala ları gene gözler doy: ğ sefa, binbir msun, onuda ver beni yatayım! O, vardir mame yenii öteki gözüne de bir göz koymuşlar gene Biz bunu ne ile doyurabiliriz ? gibi içecek, sonra ne ei k Istanbul (Hususi) — Yarın yapılacak Fener batea - Har eği m stadyomunda yapılasıımdan e karar vermiştir. Fenerin böy vaziyet ihdas etmesi dari itibarile Milli kümeden eng ği intaç Bülerektiri eği iy Sıhhat t Müste- | i © Piebisit'e şarı şehrimizde, zırlık Sıhhat Müsteşarı Asım Ara Paris (Radyo) — Mareşal evvelki gün şehrimize gel. öring yarın Plebisit hak- miştir ve ii ie iş- lerini tedkik e ngiltere Fe kova Nota Verdi G i kında büyük bir geri söy- leyecektir. usulaları Bi “ağ arzu ediyor z? peel yanında büyük bir evet ve küçük bir hayır “ Askerler için hazır- man yerlerde ise, askerler Avanak kardeşlerini- zin size iltihak etmesini is- tiyor musunuz? Denmektedir. — an vene — . . Kız Lisesinde Dün akşam Kız Lisesinde yabancı dillerde öğrencileri- mizin elde Kö — ğa e bilgileri göster: pek parlak bir. maral ve zafer temin etmiştir. Mü- him bir kültürel bade Mi bu müsamere hakkında rıca mütalea ve Hümtesinie: rimizi yazacağız. — KO , Londra 28 dr) — in Frankoy! tazminat istemiştir. on Papen Ankara Sefiri Oldu an, ne merhamet, be nezaket, hırs ve menfaata ! Öldür, par- ymıyor, Karun kadar ar varmış, yanındakinde neden çeşid yiyecek, giyecek : “Terazinin bir gözüne e d v j i .İ id, Ne ME nâr Berlin 26 (Radyo) — Alman e aa Ankara sefare- ne Von Papen, Hinken)se ad sefaretine, Von Şolen- kalacak, memedeki bir hiç: cak. kurmayı bırakıpta “br ak da (Fenerbahçe Milli Küme Maçla- rına Devam Etmiyecek Mi? Sahib, Neşriyat Amiri .. Başmuharriri SIRRI SANLI İdarekane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında v Sesi) Matbarsıada ılmıştır ası Geçmiyen yazi yeri verilnez Fransızlar Ispanya hududuna 2 kolordu gönderdiler Çemberlayın'ın nutku nasıl karşılandı Tdi Paris (Ra siri all emiri am kamarasında ei hak'.ında söylediği nu harici si- tuk bütün dünya siyasi mah fellerinde büyük bir alâka Fansız eli “rine erer Fr.nsız Eli bu bi yanatın ta:zında (Blu | Paul Boncor'un his Mn tal e kayd AR | ha İk agi hiç bir diri e imse çık bir iklmiyila nutuk soğuk hi kesi let demiryolları ve limanları işletme umum müdür 933 yılı son hesabı hakkın- daki kanun SIHHAT MÜDÜRÜ yi kabul etmiştir. > CEVDET ——— On evvel Ankaraya Hitler gemi e m Şarki Prusya'ya Gitti araçoğlu mermi gün şehrimize dönmüştü Sefirimiz a Istanbul (Hususi) — buriyetş Ispınya n geri ee ir i kın idden Ankaraya dönecektir. Turizmi teşvik Afrikanın şimalindeki It i ltal- ke yan müstemle! — ve diğe maksatla gidec nebilere alen çiya Berlin (Radyo) — meleri tarafından (pasaport | devlet reisi Hile dün Ke vizeleri meccanen yapılmak- | Prusya' miştir. Hitler tadır. inti sihabata Dn edecektir. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR . : . erinde bir dilek Hacı Süleyman imzasile aldığımız mektuptur: “Arkadaş, “İzmirin orta göbeğinde eski bit pazarı ile odun pazarı arasında bir h burası sivrisineklerin ka yaağıdır. İzmiri v wrisinekler hakikat- handan dağılırlar. mi, 2 "çok eminim ki yoksa mübaleğai şaşıp kalacaksınız. Sıhhiye direktörlüğümüzün ve belediyemizin sivrisinekler- ele ettiği ve bütün vatandaşların amı olduğu görülse Bunda böyle ve kalmış köşelerin de temizlenmesi v ması için bu yazımızın gazetenizde neşredilmesini gizi burg da Vırşova sefaretine işe 1 İLEN SESi HAKKIN SESİDİR > TaT

Bu sayıdan diğer sayfalar: