28 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

28 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tırmıştır. Büt ük laş ve endişe uyandıracak bir tarzda tefsir © ederek Almanyanın buişi neden yapmağa mecbur olduğunu ve isine Tuna hükümetleri tarafından bir taarruz ve tecavüz düşünülmediği halde Berlin (hükümetin bu işteki maksadının aydınlatılması İâzım geleceğini yazmakta ve bütün Tuna hükümetleri namına izahat bekledikle;ini yazı" yörlâr. Berlini: Pikeler tarafından telâş ve İeyecanla örtaya E ya bu sual ve i ra e bir cevap vereceğini kes Isianbul 97 ( Hususi) — tirmek zor bir iş daki bii bu cevap da Avusturyanın | Türk kuşunun ini öğ- evvelce sile yerlerin e için Di atılan riva- | retwenlerind n bayan Sabiha i yetleri tekzip e gibi resm çok ir hakikati Gökçe n 15 ri sada Izwire ifade etmekten ger uzak ek ihtimali bur unan diplom ge ee: tir. ş tik bir mahiyeti haiz olacaktır. Sabiha Gökçân İzmirde ii teşebbüs ei in teeyyi — MN ei e Iz lem kl omanyanın telâşa düşmiyeceğini söylemek bile fazlad tayyarelerde sitaj gören genç: SIRRI air lerde iştirâk edecektir. , . . Almanlar Tuna'da bir filo bulunduracak Efkârı inmeli; ik İçinde yo) im Tun: vaziyet Macarisi ol e Çi r. Bükreş (A diriyor; E! | İmanyanın rp filosu bul | | d k | can İçi Üni i 4 | ca | orman A S İNCİ YIL No. 3363 A 350 100 ) Para (7) lira TE FİATI ( JAbone bedeli: Seneliği HAKK I N Alman Harb KISA VE AÇIK *Sabiha Gökçen Alman Donanması Tunada ! (İzmire geliyor n harp gemilerinin Tunada dolaşacağı haberi bütün fırtınası karış- â aj Halkın Ses Gemileri Almanlara karşı 1 SESIDIR cephe kuruluyor Baltık ve Karadeniz Bitaraf Devletler Zinciri kurmak arzusundadır. Hare Nazırı B. Bek, mada, klapa bu fik- rini İtalyan baric ye nazırı Kont Ciano'ya bildizmiştir. “Talyan bükümeti, bu arzuyu Bn etmiştir. Çünkü, Le- oyle içindir. Bu anın menfaaline uyan bir e eydir. Diğer ei mil Hari- ciye Nazırının nyaya emme d aber Paris siyasi e büyük bir alâka ile kalamış Italyan ve Alm mehafilinde melü- niz sahi bildiri mekte- mat olmadığı re, KE bir bitaraflar zin- | d ir, .. Darağacında Feci Bir Cinayet Sabıkalı Ks kealdeği Ziyayı Rakı nin > e Romanyanın buğday ve petrolüne vadisi arıyabileceğini göstermiş olduğunu yi tadır. Prağ Alman sosyal v dabi Serkan hükümeti terketmeğe ve yalnız eş belimi iktifa E iimeği karar vermiştir. ISTER GÜL ISTER AĞLA Aş kta Yasa Yoktu İngilterede bir ie da son der vaffak olan bir — a artist, tiyatro; erir tarafından sonsuz bir sevgi ve e iğ ile takip edilm. imiş, bu san ya etinde pervane gibi dönen öğ âşıkları olduğu için tiyatro rektörü ü bö; öyle mü: im elden kaçırmamak ve birin. air tiyatroyu boş yüksek bir para ile "ğerkaya eyi ie va fıkırdak ve çok olduğu ra artiste inanmak ve a ipleri inhisar altına pri m sn yi kümpanyası, ektörü, kadın yiz dönen bin bir çeşid haberleri a gece uy- kularını k a başlamış ve çık göz memurlarını ye güzel ve ele Teali sığmaz fettan > hareketlerin at Er a miştir. Sigorti urları, gi ündüz isi peşinde ez ve İşyar sık görüşe cazibeli klei ri çile muhtemel bir era yangınının ii geçmeğe çalışıyorlarmış !! Aziz ok - cu sen de böyle reis ve irmak artistlerin ne va- kite ve ne derecelere kadar gönlüne meram anlatmağa muvaffak olacağına ISTER GÜL ISTER AĞLA ümü ya » 3 Vüzünden Öldürdü sabahleyin saat ikide ,. cinayet olmuştur. şehitler mahallesi demirhane Cinayet hakkında yaptığı sokağındaki Şakirin bahçe- | mız tahkikata göre “Priştineli sinde rakı ene fecibir | Yaşar oğlu 3 şlarında ——— Ri «nberi rkadaşı olan Mustafa oğlu 2iyaşında Ask ere davet Ziya ile beraber abınar- İzmir askerlik ee da topal aşçı şükrünün dük- 2 Mİ | kânma giderek gece yarısına Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmubarriri SIRR yagis İzmirde e Ba Beyler Sokağındı AŞ Nz e Basılmıştır N Geçmiyen yazı geri verilmez Tuna Nehrinde İngiltere ile anlaşıyoruz BA Y CELÂL BAYAR zi (Radyo) —.Fransız gazeteleri, Ingiltere ile Tür- arasındaki ticari DB) m) 4 6 Ma bir zaferi saymak- tadı rebel valve ve ale yereisi geldiler gi rimize dönmüştür. İni ini dar rakı i kan HE 938 gününde kıt'alarında bu- sarhoş bi halde Şakirin b lunacak ret sevkedile çesine dönmüşler ve li ceklerinden şimdiden hazır- onu 4 üncüd nmaları ve bedel ver i sekizi: vermiş bulunmaları ilân olu- nur, a her gün bir çı Londraya Çağrıldılar LA uretle umuma ait olan lüyor. ei hi tuplarında neş dırlar ki e şeylerde gücenmemelidirler. Zira: Paris 27 (Rad tere hükümeti Fra vekili Blum ile İle ie e zırı Pol Bonkuru Londraya Matbaai Gerçe es ei şlarımız için b miy tımızı dikkat nazarına adim ve kii tevessül ediyol ami işin içine şahsiyat girince o vakıt kadar HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR ziZ okuyucularımıza mıza ok şikâyet kömur geliyor. uu köşeyi ayırdık. Onların dileklerini ileten geçi- Umuman Mi dokunan bir cihet gördüğümüz miyoruz. Fakat Le nadir n hem maktan çekin eh bazı a işi şahsiyata döktüğü de görü- Bize haber verilecek vakalar umumi olmalı ve yazılan ektuplar okunaklı ve hemehal Ml açık ve imzalı bulunmalıdır. Hüssüniyetimize emin olan makamlar neşri; e a- en değişir. çok defalar yazdık, gönderdikleri mek- ediğini gören okuyucularımız anlamalı- şahsiyat aç Bunun için bize HALKIN SESi HAKKIN SESIDİR

Bu sayıdan diğer sayfalar: