28 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hesap defterleri En iyi kible. yen hakiki İngiliz prese kartonu ile sağlam, zarif ve ucuz KÜÇÜK ILÂNLAR En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 3 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 24240 Sene 20 — No. 6983 — Finti her yerde 5 kuruş PAZARTESİ 28 Mart 1938 B. Numan Menemencioğlunun bir muharririmize beyanatı Hatayintihap bürolarının başında her camianın bir mümessili bulunacak “Cezai hükümlere medeni bir çehre verildi. Eski ve yeni talimatname metinleri yakında neşredilecektir. B. Reit'in istifası hem bizim, hem Fransa, hemde kendisi i için hayırlıdır,, Cenevre reden hrimize a, göre e ken İM İN bir apmıştı. Biz kontrolün ipilmi: z unda ka- ik bulurduğu ve ri kabili cerh olduğu komite kararı ve hukuk encümeni prim sabit old bu. 'Xeni talimatnamenin bizi en Ziya- B. Numan Menemencioğlu n mühim noktaların- Temsil nisbetini elde etmek sm işin de de âdeta reyi Amımsı bir ü kabul etmiştik. He alym İngiliz müzakereci 5; vatandaşı yı Bürasunun arasında yari yapılacak olan müza- ğunu söy- kereler, Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) ğini ilâve Roma konuşması çabuk ilerliyor, İspanya hakkında da anlaştılar Bugünden itibaren Filistin işinin tedkik edilmesine başlanacak tğiklen sonra ie oil listesine istediğini serbesçe söyliye- aa ın, yaptığı talimatnamede ei ein ei ve emi Esi yapa vatandaşları arzularına ite ei, 7. cak gi ömre, na zaran ti: mek gibi bir garibe sada me: lerdendir. Komis- yön bu mümessili kendi seçmek gibi / anayasaya mauh: ir şe- tara- fından serbesçe tayin ie bürolas ra terfiki kabul olunm Üçüncü mühim sânın bir Mi lış tefsiri ve yi. Le tahdid 3 e anaya- tamamen yan- un intihap eh- ŞE ve 5 inti- ceza arında bulunan imleri ani blkkanina dercetmesidir. (Devamı 10 uncu sahifede) Dünkü konkur ipikler © Yukarıda: İkinci gelen teğmen Sal gelen yüzbaşı Cevad, “vrupada yapılacak müsabakalara işti Harbiyedeki sahada bü; kaları tem; ük konkur ipikler yapılmıştır. aşa etmiştir. Neticeler hakkında malümat Spor kısmımız üm bir maniayı le aşağıda: Birinci ikinci teğmen tirâk edecek ekipimiz tarafından dün Binlerce halk müşaba- dadır, Bu seneki manevralar Hava ordumuzun da iştiraki tensip edildi Ankara 27 (Telefonla) — Bu sene nin hava kısmına lâzım gelen tahsisat konmuştur. Sıhhiye Vekâletinde müste- şarlık muavinliği ihdas dili ediliyor Ankara 27 GA — Sıhhiye MEM bir müsteşarlık muavin- ihdas edilmesi Mr rılmıştır. görüşmeler liz - İtalyan ko» Kigi sarayına gil ve İtalya Hare Nazırile bir ni kadar gö- rüştür, İngiltere e Hariciye bi ezareti Yakın şark işleri müdürü B. Rendel bugün am) — Hayatı ucuzlat- edkikli İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano Beyle nm B, Rendel bilhas- hakkında yapılacak konuş- al ei edecektir, (Devamı 6 ıncı sahifede) Pahalılıkta en büyük âmil: Teşkilâtsızlık İsviçreli Profesör İzmirde tedkikler yaptı li Konya, Adana ve Mersine gidiyor gönderip en satlırırlar. Hattâ bu Ve et eri ER bulun- cılar, parça başıma sör Lorens Bursadan buraya gelmiş, Sep vi iin gibi satışları iste- ie iş tedkiklerde bulunmuş- dikleri fiatlerden yapabilirler. Ne ka- tur. Bi e seli ve meyva, hancı de- ar kendileri- nilen dan sa- | ne bağlı ilan profesör, bal sal Üze- emmiyetle durmuştur. Bah- e e ie Ri. yetiştirdik- Deyi e lerine bâğ- müstahsillere de abiğina ol dağa vakit avans suretile para verir- (Devamı 6 ıncı sahifede), “ Aşk insanı ilerletir. Her erkek mutlaka âşık olmalıdır ,, Genç Duğlas Fair Banks: “Babam bu fikirdedir. Ben de tamamen böyle düşünüyorum. ,, diyor (Hikmet Feridun Es'in mektubunu yarınki nüshamızda okuyunuz) mikkatlers ya nizamı Emniyet mi üğü, 8 seyrüsefer e lerini zapt ve pi kala almağa © verdi. Semeresi şimdiden gri FE dklrde şoförün yanına öl m Asra ens olan kimseler var. tl ras gele yerlerde düre rarak binip inmeseler; şoförler sigara telendirip sohbete dalmasa- lar, elleri: bu st e alınsa ve bu mesele de nizama sokulsa. PAZARTESİ KONUŞMALARI ir ve Ev Yazan: Hasan - Âli Yücel Bugün 6 nci sahifemizde Gazetecinin yaz hazırlığı!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: