27 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

27 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hp w iü ar na” te. bar ii gi ar 7 > ıdo İ Devlet Devlet (em N üshası ' KÜÇÜK İLÂNLAR En u tesirli ilân ari 4 defası: 125 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 24240 Sene 20 — No. 6982 — Fiati her yerde 5 kuruş Almanya, merkezi Avrupada bir blok kurmak Paris mahafiline göre bu temayüle karşı koymak için küçük Itilâfa yanaşmak niyetinde Südet Almanları, Çek meclisinin feshini ve yeni intihabat yapılmasını istiyorlar. Leh ekalliyeti de hak iddia ediyor Paris 26 — Fransız siyasi mahafi linde beyan edildiğine göre B. iü in kerleri ile dostluk tesis etmek için &- Maca; ın işti kile ibi Yl ik bide teşkil ta ciâma ig ahalisi. Almanyanın Danzig arazisini €tmek hususundaki tema; A EE Vetlendirecektir, Çekoslovakyada mevcud bütün Al- man partileri, ii 2. ve koali- Zasyonuna dahil bile Heinlef: hin temsil erdi Alman Sudet parti- Istanbulu dün akşama doğru koyu bir sis bastı Vapur seferleri durdu, bir çok halk Köprüde vapur iskelelerinde birikti sile ei ve tek parti yi et Mühtariyet taleb eden Slovak par- tisi de Alı Slovak partisinin şefi Hlinka Slovak Dünkü sis esnasında Köprüden bir manzara in öğleden sonra spal at dörde doğ- t tün nakil vasıtalarını durdur ai UE. Denizdi Ee idi ki, 30-40 i görmek | bilmi bil ea. Sis, İstanbula cenubu | mıştır. Barbi inden ve Marmara ü- | aşırı yerlerde oturan halkın miştir. Bu sis yüzünden lerine ai eri bir zamana rast- Ba e iye, Akay, Haliç idarele- | uyan ine dönmek istiyen Üsküdar, Haydarpaşa, ( leyam. on iel sahifede) ilama Alman çeptimina işürük engeli ot Ve Almanya tarafından kai korkulan Danzing şehrinin umumi görünüşü PAZAR 27 Mart 1938 istiyor Macarlar muhtariyeti fikri öldüğünü söylemiş- tir, Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Eşe); Atak mayin gemimiz dün merasimle denize indirildi Gölcük fabrikalarında yapılan “Atak,, Yalnız Türk işçisinin eseridir Ç Sağra Solda Atak denize Hele yukarıda Ve re) İSA gemiyi inşa eden yüzbaşı B. Ata ve gemi anası (Diğer resimler 13 re die Gölcük fabrikalarında yeniden in- -şa edilmiş olan Atak mayin gemisi dün öğleden sonra merasimle denize indirilmiştir. ve şiddetli alkışları da denize Hamid Ostay, İzmit kumandanı ge- . Dün Gölcükteki fabrika- ga | 'da inşa edilen gemilerin beşincisini neral Mürsel Bâkü, polis müdürü, zeteciler ve ali bir ld zevatla ka- leri Davetliler önce Gö Gölzükte izaz, ik- | tır. inci, sahifede) maktadır. (Devam: on üçüncü sahifede) Hariciye Vekilinin Kahire seyahati Bu ziyaret esnasında bazı er akdi görüşülecek A.) — Selâhiyettar eki nisan içinde Ankarai sefiri- le m. gelin. aya özen cümle e maelan si kei Bihi söylemektedirler. Aksaraydaki aile faciası Muzaffer, Nimetle müna- sebetini hâkime itiraf etti Nimetle beş senedenberi münasebetim vardır; o, kocasından şikâyet eder, beni sevdiğini söylerdi. mMmikikmatlers DU bayramı h ağ Muzaffer adında bir genç Aksa- tle senedenberi mün&- rayda oturan Nimet adında bir ka- sebet vardır. Kendisi her dının B. Mevlüdü iki €v- | kocası Mevlüdla geçen hayatından vel bıçakla vurmuştu. Vakayı müteö- söylerdi. yakalanan Muzaffer hakkında | Kendisi 23 yaşında idi. Kocası Mev- tahkikat ikmal edilmiş ve kendisi ad- | 1üd kaptan olduğu için her zaman liyeye verilmiştir. d lunmaz, ben de sik sık Nime- Sultanahmed birinci: sulh ceza | tin evine gidip geceleri orada kalır. mahkemesinde sorgusu yapılan Mu- | dım. etin eşi va zaffer vakayı itiraf etmiş ve demiştir | biliyor, fakat Mevlüda söylemiyordu. kiz ( & Bu be iii ülkkânununda yeni AK 10 uncu yıldönümü a 'Hakkile büyük bir kültür bay- ram ya; yapdzağık, Her bayramın bir iğ hazırlı- ğı olur. Bununkine de evvelden başi ak: Tekmil resmi daireler, memurların- Ma yanların me tin bu bilgisiz- lik müessir ol kişin er bütün yurlardan ve sonra da halk- tan imdi türkçe istiyoruz. İkinci temizleni olmak üzere, Bir şeycikler demem herif... İnşallah fütürist bir ressamın eline ola-..| ii girelim. J MİLLİ KÜTÜPHANE ANKARA | düşersini...

Bu sayıdan diğer sayfalar: