27 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

27 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Torununun ölmesini beklerken Raşid çavuş daha evvel vefat etti İzmit — sikir — İzmitin Bağ- çeşme 5 yaşlarında Sa- di ış, hAŞ- gözlerini dünyaya kapamı: İzmitte li ve a m) — İzmit istasyo- Fransada madenciler grevi Grevciler fabrikaları işgale m edi r 26 (AA) maden endüstrisinde vaziyet ööieye kadar değişmemiştir. İşgal edilen fabrika- ül ür- mektedir. Nizam EA ii ii Kez . Grev ne sadri in öle ayder şal e fabrikalara giren) ontrol et- mekte. 1936 senesi Li ve nda ilân len grev esnasında olduğu gibi çok e ihtilâl bayrakları çekilme- miştir, ipi hareketine pek az grevci işti- etmiştir. «Mesuller». fabrikaları üm eden amele ile alp hadiselere intizar eden daki irtibatı süratle ve pepee mo- tosikletle temin etmektedirler. Lehistanda Yi i usulü ha; A eyi moenodikdi — Meclis; Yahu- isede, Tuğun seli e) İ kn pi lifi vermiştir, Japon mebus Alman- mi v di me aç Bu > ii haziranda yola çıkacaktır. B. Blumun mali ile ae e (A.A.) — Leon Blum etra- fında kimseler, hükümetin muhtelif ga- e eleeğinden şüphe Mü. Bali be intihabı ulama m (bugün) Bol f- di- da. büti e 160 kişi olacaktır. ğe intiha- e mebus seçiminin arkası alınmış acaktır. Açık soğ Annemin 25 mart 938 cuma günü yapı- :enaze merasiminde rm büyük izhar eden öğretmen ve öğretici subaylarla Sai ve tessürlerimize iştirak akraba ve faallükatımıza sonsuz saygı leşekkürlerimizi gazeteniz elile nu: Ruhan Altınbaş, iü baş, oğlu: Nakliye Rıza Altınbaş. Sd 21 Mart 938 Paza: si neşriyatı: 12,30: Plâkl; Havadis, 1306: 3,30: Muhtelif Pilin rar m Plâk neşriyatı, 14:-SON. va ye z EE 3 za A: fantezi, 2 - yalütentel: ina Vals, 3 -Ganne: - Bizet: Antrakt dö Karmı Papiyyon dor, 22,15: Ajans miz e Plâkla yi 2 operet 22,50: egim weertesi günün peöerami, 28: BON. Anl a 1230: Karı Türk mu- Dahili ve — Öğle neşriyatı: $ık plâk neşriyatı, 1250: Pİâİ Beli Li Al Sar. 2 hariel habökler. neşriya! .30: Plâkla dans e e imkiliz yüz Baik aka) gnola, Moe e Yenice, 8 e ci ez haberleri, 22,15: ari Avrupa epi Saat 2 Deutschl. 8. 20,10 da m havaları Ta — > b are X ran Toulouse 20 015 ar ME rt me ea Biel serine devam — Florans 20 de çeşitli mu- zika — Lüksemburg 2030 da orkestra — — Prag 20,10 da fanfar muzilkn — Peğte 20 de radyo orkestrasına de- Saat 21 de Deutsehl. S. 21 de orkestra ki v 145 ikası nn da e — Lüksembi 2130 da çeşiti ii Saat 22 de Frankf, 22 de operete devan — Ko- we ana da mİ yesek — çi 22'de — Bükreş .2245 de 2,55 de çigan «Gizli Koca» m arkasi — — ” öğle 2 ın “istasyonları 23,30 da Ör . S. dan naklen dans muzikası Brüksel 23,10 da cazband — Rad. Ton louse 23,10 da İngiliz muzikası — Londra de hafif muzika — İngiltere de orkestra konseri — 23,05 de dans muzikasi — Milâno 23 de operete levam — Florans 23de çeşitli muzika — Lüksemburg 23 de orkestra konseri — Varşova 23 eethoven eserleri — Sottens 23,10 da hafif muzika — Bero- 2 Peşte 2435 de gece konseri — Milâno 24,15 de dans muzikası — ia 4 - şitli — 4 de konsere de- Konser — Peşte vam — Frankfurt ve Stuttgart iden3e kadar gece konseri. 28 Mart 938 Pazartesi İstanbul — Öğle neşriyatı; 1230: Plâkla Türk musikisi, 12,50: irad ie > Plâkla Türk musikisi, 133 plâk Kyietes 14:SON. yatı: 1830: Akşam Plâkla dans ausikisi, 10:18: Nine, 19; s8: arkadaşları halk şarkıları, 2046: Hava Ömer Rıza tarafından Fasıl Saz Heyeti: Borsa haberi Yala lr en ve operet, meyal, Sa — rler ve ertesi güni yl ip Şehir Tiyatrosu Bu akşam ml mM da Li iii dram 3 el Li Pandeli Yazan; Se e al a ti kasma: TE ŞÖNE'in. iştirakile Büyük operet 3 perde günleri 15,30 da AKŞAM YENİ NEŞRİYAT pe köylerinde tedkikler ie Rükneddin ra raköse, Ten, Gümüşi » maka ye e e Yapılan tedkikler in ük mevzuu dinde umumi düşünce ve telâkkileri ihtiva etmekte, im Şirketler! Eski Saian AA B. “Raşid Erer «La saciötö anonyme» namı altında bir eser neşretmiştir. B. Raşld Erer, güzel bir fransizca ile yazdığı bu eserinde bilhassa Osmanlı im- paratorluğu zamaninda maji vaziyetimi- Zin iç yüzünü, o devirde anonim girişilen namı altında toplanan müesse Pe başına nasıl. belâ kendini doludur. Fransızca bilen karilerimize — kıymetli eseri tavsiye ederiz. 21 Mart 1938 e ler için yapılan tograf üç ayda 7 kler” eleği Yani b bep bir defa olmak üzere bir e ii t müsabaka yapılacak 1— ı Al 2 —iINisan 3— i Temmuz 4 — 1 Teşrinievvel. 3 ayda bir ayı edilen Daimi Fotoğraf müsabakamızın 1 Nisan 1800 in in gülecek Yeni Mi daha zengin ve bol hediyeler vardır CI Nisan 1938 tarihin- de ilân Sek ed e kazanan (50 r sahi- se isimleri dir ir. De bakaya iştirâk etek ei ae şu noktalara kat z e rini rica ederi; ecek bear Bu akşam öbetçi eczaneler Halâakâreazi eaddesinde Halk; > Nizameddin, (200) eser arasından (50) esere Hediye e il he- yledir: önderili çen) e küçük, (13X18) den Ma amalıdır. Fotograflar mutlaka, siyah sark basılmı ie Eser sahil resi kamal m oan Gi dahil ecnebi emtea deneliği “3600, al Li aylığı 1900, üç 000 kurugtur. Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul göndermek Yazımdır.. Muharrem 24 — Ruzukasım 40 a öne EE e 1. SABİNA 553 9231200 134 Va. 4,13 5,51 12,20 15.50 18,28 20,02 İdarehane: Babiâli civarı Acımusluk So. o. 1. gamma Biğün TÜ FRANCEN. Paris bir yali ör Gençlik — Seanslar: ii dilli) 2 |, AŞK Kn EA ar etle me film. dak ne m ik His ve teessür romani FANFA .CELE'in ölmez şaheseri EKLER JURNALDE: ugün saat 11 m ilkti matine R K sinemasında 2 büyük film birden; —a İSTİKLÂL FEDAİLERİ e bü- | İstil —— mace, ibdada Lam yi meraklı büyük m ie WİLLX mpi URSULA GRABLEY Senaslar: 1—4,15 — Dairede Gükeş, Galata: Topçular cad- diyelerin mikdarı desinde Sporidis, Kasımpaşa: Müey- i eid yed, ir — Eminönü; “Beşir inci gelen eser sahibine 20 Hi 4— oi şartlara uygun Olm Kem: ismail Hakkı, Kara- 2 nciye 10 Çe gümrük med Arif, Bakırkö emi ve ia yi ee muvaflak dahi olar Meri ray: işiy! lar müsabakaya giremezler. un “Beşiktaş: lal, Fener: Vitali, $ kişiye — Müsabakaya iştirak etmek e > Mişiye ie irak akşsim ime fazla eser gön- kulede Teofilos, Alemdar: Çenberli- si a E i taşta Sırrı Rasim, emini: Ahmed iye er ira, Hamdi, Kadıköy: Altıyolda Merkez, Si > elce müsabakaya gön- Modada Nejad Sezer, Üsküdar: Seli- E.MEE eğimle, Banan ey deri akk tekrar kabul miye, Heybellad: — Büyük: safı haiz 200 den fazla resim top Şinasi Riza. lanmış ise fazlası ertesi müsaba- Her gece açık Kaya işti hakkını muhafaza Dikka: yeniköy Emire, Ruelhisari, Or. ser taköy, Armavutküy, Hebek, Beykoz Paşrbahçe ye Anadahiszindaki & Kİ ne çat m miami zaneler her açıktır. rik EL meraklısı karileri- Çünkü hediye kazan. miz için iki noktadan faydalı ola- din takdirde m E ni ii anan resmin iz olduğu- ALEMD AR Vi Hem iyi eser hazırlamak bibi etmek için. hepatiini gö İn için bulacaklar, hem e dernek m Aksi takdirde hedi- Sin eması GN değerine göre hediyı - kazanmış O) binerim her zamanki gibi göne K gönderiniz ii ij JEAN i özeni vee zi 30 elikmlisüleke, Slim gazetesi, daimi fotagraf iz İ neticesi: bakası memurluğuna) Harlow Taşra karilerimiz de aradaki geniş fasılalardan istifa- de ederek bu ellere irak li . SE Martın 31 ci i günü akşamı, simler seçime girebilir. dan sonra gelenler (1 e eklidir TAMAMİLE TÜREÇE VE TÜRK MUSİKİSİ EFAT ŞEHZADEBAŞI. TURAN (TİYATROSU gibi iki misilsiz eseri önümüzdeki Amur orandan. eebak gümrük sa“ ali ban Salı akşamına kadar vE iki gün Ü| Jon müdürü bay İhsan dün vefat etmiştir. Eyüp Babe, Rin e daha gölereceniir. Günesi huğün san£ si Binde Gil Oz el iie manbey Rumeli caddesi Hasan Tahsin bey gerim BU ESERLERİ İm e iüraiile gündüz; Yalnız ALEMDAR makine- amli beyini Sİ eekbere nk Ml YEREBATAN SARAYI lerinde ( seyrediniz. ti Gole. depo ERTUĞRUL SADİ TEK TİY | dü isi Pazartesi reyya: Ki Çarşamba (Üsküdar Ha- le) sinemalarında ÇAM SAKIZI 1 Bugün, SUMER sineması —— Fevkalâde eğlenceli bir program takdim ediyor. 2 büyük film birden: Caz Kralı Harry Roy HER YERDE ŞEN Dans filminde... n Avusturya hâdiseleri en bir milletin filmi (Fransızca) istiklâl mücadelesiğ nâ Salı ak rk Muliyaği MELEK y M UGÜN mevsimin en ş SA RAY Y. sinimasınla. sizi 2 bakiyor, ci EGGERTH FRİTZ VAN DONGEN - PAUL HÖRBİGER - THEO LİNGEN - LUCİE ENGLİSCH Seanslar; 11 - (tenzilâtlı) 1 - 2,30 - 4,30 -6,30ve9da vi ei iie kd / Av 8 S.E , SSER ESEŞERE SSS 2 w m sasen PEBsBB #mamnse se H

Bu sayıdan diğer sayfalar: