27 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

27 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tuna boyuna bakarak... —İkinci sahifede okuyunuz — $ Kuruş » Telefont 23872 — JÖ Sene: 7 - Sayı: 2218 27 MART 1938 PAZAR tlân işleri Teli 20335 Almanya Triyesteyi mi istiyor ? Musolini Triyestelileri teskin etmek lüzumunu duydu italya, Almanyaya Triyestede serbest transit müsaadesi vermekle meseleyi kapatmak ümidini besliyormuş Triyesteden bir- Mmandara... Almanya Roma, 26 ÇA.A.) —. Musolini yakm- da Triyesteyi ziyaret edeceğini bıldımıır tir, Musolini, kabul ettiği Triyeste valisi ile belediye reisi ve federal sekreterine benüz belli olmryan yakın bir — tarihte gideceğini ve “yeni beynelmi- Triyesteye kd vuiyeue 'Triyeste menfaatlerinin h şist hükümet tarafından büyük bir ihti- mamla korunacağını,, temin eylemiştir. Fon Papen Ankaraya elçi tayin ediliyor Bcdln 26 (A.A.) Malüm olduğu üzere Almanyanım İ-) rzip edilmişti. Musolininin yukarıki sörz- talyaya müracaat ederek evvelce Avus- | lerini bu şayialarla alâkadar füryaya'sit ölüü 'TYi i'istediği şayi> mümkün değildir. İtalyada, Almanyanın aları çıkmış ve Almanya tarafından tek- ;İğî;'f:f 'îu eâîgtınux;ngâı&m delak Atak gemisi denize indirildi Gölcükte pek yakın bir zaman- da büyük bir harp Petrol peşinde Romanyaya tersanesı vücuda getirilecek Dün, Gölcükte, Türk ” .delu:(adılât yı pılması “ jşçisi ve tamamen Türk FNi ci TÜ i H, 4 Atak d Ğ | LĞ kşlasaz RdE NW[-İİ y geçenlerde — Hitler , Tadirilmiştir. A v m;ıfmdan ıpasyo « Bundan bir müddet nal - sosyalist par- el Gökük Von Papen tisinin altın madal. ; ve mütukihımn .ı: iki şalopeyi denize im dirmiş olan Gölcük fab- rikası mühendis ve İiş- gileri, asırlarca müddet denizlerde pervasız yelken şişiren cetleri- mizden sonra kendi ge- Romanyada Alman taraftarları | -: vzm do GTAKZ ara üğine tayin olunac: " bile endişe izhar ediyorlar a büyük dçiğin Londra büyük elçiliğine Varşova bü- yük elçisi Moltke, önün - yerine de eski Bükreş, 26 (A. A.) — Alman hükü. Metinin Tuna üzerinde bir harp file- Romanya efkâri umumiyesinde heye- Mmım büyük elçisi Von Der Şulen- tillâsı teşkili hakkıda verdiği karar, “Atak,, denize ıııdırılırloeıı bırakılacak- tır. Hariciye müsteşarı Von Makenzen can uyandırmıştır. burg, ta,uı edılecelmr Moskova büyük Bin bir gece prenslerinden biri öldü Peri masalı gibi deb- debeli geçen bir hayat sir tarsi Patiyala mihracesi, memleketinin güreş şampiyonu olacak derecede iyi bir spoı cıgdı Patiyala mihracesinin ismi Hindistan. da azamet ve ihtişamın müteradifidir. ın'up.ıd.l da herkes tanır. Ayni za- mandan becerikli bir diplomat ve hâkim bir devlet reisidir de.. 23 martta 46 yaşında olduğu halde Lahorda ölen Patiyala mihracesi ile, ye- ni Hindistan en çok merak ve dıran ihtişamlı çehrelerinden biri Detmiş oluyor, Bu mihrace garp medeni- Yetinin nimetlerini, şark servet ve aza- Metile telif etmeği bilen bir adamdı. Patilaya mihracesi hem devlet adamı, hem asker, hem de eporcu idi. 1,90 olan Uzun boyu, &i h bir sakalla çerçeve- lenen güzel çek tatlı bakışlı gözleri adâma eski asırların kahramanlarını hatırlatan bir heybet veriyordu. Patiyala mihracesi muhteşem yaşama- Ya çok meraklı bir adamdı. Hayatı, bir Perti masalı kadar debdebeli olarak uzun BEr Devamı 8 mcıde !'ımmılrı mihracesi Avusturya yahudileri- ne mühlet verildi Göring “bütün yabudiler dört sene içinde Mmemleketten çıkmış bulunmalıdır.,, diyor BDET Yazını 4 üncüde Roma büyük elçiliğine gidecektir. Bir otomobil kazası daha Altınbak- kalda direğe çarptı Dün gece saat 20,30 da, Taksimden Şişliye müşteri götüren 2674 numaralı taksinin şoförü Salih, tam Fransız has- tanesi önünde direğe çarpmış ve mülş- terilerden Kabataş Lisesi talebelerin- den Sabih dizinden hafifçe, inekçi Feh- mi kolundan ağır surette goför Salih başırldan hafif bir yara ıl— mıştır. Yaralı arkadaşlarımız Bir arkadaşımızın ölümiyle neticele- nen feci kazada yaralanan arkadaşları- tMmız artık tamamen iyileşmeğe yüz tut- muşlardır. Şefik dün hastaneden çık- mıştır, tedavisine evinde devam edile- cektir. Nihatta yarın çıkacaktır. Hâlen en ağır yaralı olan Haydar da günden güne iyileşmektedir. — Bu sabahki yangın Mahmutpaşada bir dükkân yandı Bu sabah saat 6,15 de Mahmutpaşa caddesindeki 18 numaralı, Nikoya ait manifatura dükkânından yangın çıkmış ve mağaca kâmilen yandıktan sonra söndürülmüştür. Pazar olduğu için dükkânın siğgortalı olup olmadığı anlaşılamamıştır. Tahki- kat devam etmektedir, BEer Devamı 8 incide Isparta Kazanovası nasıl öldürülmüş ? lİlk karısını kandırıp onun ve çocuğunun ölümüne sebep olduktan sonra İkinci karısını da elde edince | talisiz koca cinayeti işlemiş Ingiliz Başvekiline hücumlar çoğaldı Son nutku dolayısiyle İngiliz Başvekiline muhalif pariiler şiddetle hücum etmektedirler. İngiliz işçi partisinin fikirlerini neşreden Deyli Herald gaze- tesinden aldığımız yukarla karikatürde Musolininin, Çemberlayının ağan- dan konuştuğu gösterilmektedir. Karikatürün altında şu cümle vardır? “Sakibinin sesi!,, e Yons £ üncüdü

Bu sayıdan diğer sayfalar: