27 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

27 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı: 7257-1347 ISTANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu! 48 (İstanbul) a” ZA... Romanya Almanyadan endişe ediyor Almanya Ren nehri ile Tunayı birleştirecek ve Tunada filo teşkil edecek! Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde V İmanyanın 'Trivesteyi istediği şayiası üzerine usolini Triyesteyi müdafaa edeceğini bildirdi itler > yn nutuk söylüyor: Evvelsi gün, dün, bugün... rupağa günün büyük meselesi ve ayy ayda e Zira Avustur. ay, kuvvet darbesi ile SE a “den Hitlerin şimdi dai e buçuk Rehin gri K larma diktiği görü gay v rm Sarantisinden başka Italyanm iti- Imanya wdaki ihtilâfm iyi iy Yana, 2 — İsi Beo. TUNADA HARP FİLOSU... gs ti ile Tı rasmda Bükreş, 26 (A.A.) — Alman hükü > Tie, B. Göring'den ii bars al. |'metinin Tuna üzerinde bir harp filo - | At tu rk le | R tillâsı teşkili hakkmda verdiği karar atu N Göri ring yakında alınacak tedbir- | Romanya efkârı umumiyesinde heye - EN usturya ekonomisine yepyeni | can uyandırmıştır. Irak k ralı Mara A : il vi a e Meze ia We kin İşler arasında tarlık eden gazeteler bile (o bu kar: d erinin ve bilhassa a ilinin protesto etmekte: arasın a B ei nması da vardır. iversal diyor k Taati olunan Gö “Bu hususta o kid Ga “Ne Marla. ne a kei Ki görülecektir ki, a: | ne > la Im telgraflar ti ĞU “bunun yanında sümüklübö ya taarruz Siirleri bele ir # ipa i . ii v z Sürati gibi kalacektır., demiştir. (Sonu: Sa, 4 Sü 1) Ankara, 26 (A.4.) — irak Terslrnis jeste Gazi'nin doğum yıldönümü mi sebetiyle aşağıdaki dinli taati bi miştir: Majeste ii Gazi, k Kralr Hugünün ve yarının -2 meselesi Çekoslovakya Bağdat EMO erinin doğum günlerinin yıl- önü rüle» ş ; 8 E 5 z 2 s & 2 a zi z eş Trak © ak- kd halisane öğ rd arzederim. ÜREK Eksi pe K. Atat ürkiye Gi Başkanı Ankara Yıldön münasebetile ekselansla- İmdi Ea buyrulan rak. samimi teşekkürlerimi ve şahsi sa- detleriyle asil Türk millet ikbali — Fransizca" “Maryan., gezetesinden — hakkındaki en İyi temennilerimi a zamanlara kadar ileri ile AK milsaraat eylerim. manya arasında konu$ulacal e GAZi 1 | | | | | Türk deniz fabrikalarının düzümezi Geek ilkmayingemimizdün denize indirildi 90 bin liraya mal olan “Atak,, gemisi emsaline katkat faiktir. “Atak,, gemisi denize ndirüldükdem 0m Yazısı : inci sayfam) - Mili küme maçlarında Galatasaray Harbiye- ye 3-0 yenildi Izmirde 2-1 kazandı. ar misalken) Güneş Almanları, meselesi baha etmek bile istemiyordu: Hariciye Vekili Çekoslo İç bir devlet ile ğrudan d kendi hudütleri dahi- | Gelecek ay Mısıra indeki azlıklar üzerinde konuşamaz. Çe- 02 koslovakyada! lıklarm idaresi ön Tik elisi ancak Milletler Cemiyeti" paktı v. A: mii ei Hürieiye Vekili Dı Aras'ın ziyaretini tehir etmiyerek nisan içinde Ankaradaki Mısır sefiri ile Kahi- reye AB, de esnasında bazi uahedeleri! zeümle ticaret manhedr EA söylemekte - nel rn sile rejimi öniresind vii s3 Ss ii a eee aa ik hakından sonra İse Beneş'in sözü değiş- ASIM US (Sonu: Sa, 4. Sü..2.) Dün “Eos sis Dün akşam köprü ve Kadıköy iskelesinde bi bekliyenler.. kay ve gerekse e er Havalar son günlerde baharın gel - diğini müjdeliyen bir vaziyette gitmek- kağ mi bulundukları tedir Bokat dün sabah kadı n hareket edememiğtir. Veko ilâve etmiştir. lovakya a Beneş son uy, ki ama in anlat - iy © nl İngili in herhan- e 8 karışması için evvelden 2- kapalı gitmiş ve yağmurun yağmak si gece a a bulunması Tüzmgel- be çok fazlalaşmışı saat ona kadar devam et - miş, vapurlar dan sonra tekrar tir. Fakat akşam ancak bi seferlerine başlıyabilmiştir. saat on eltıden itibaren Istanbulu kaplamağa başlamış ve saat dört buçuk- Harbiye Tarımt.. Günlerin peşinden : Zavallı “kızlar luk kralı Zogunun bir İNE Kğ bulunan üç kız tdeşinin başına gelenler! Bir k rıhtımı ayak basar nz .etecisi ci de iin prensesleri karşılamış- ç kızlar bu gazetecilerin elinden ancak polisin yardımı ile kurtulabil- (Yazısı 9 uncu süyifamzda) tı, ei W tasmdan alınan malömata göre şimdi de Holivud m şirket- lerinden birinin di ö tondal Arn; © bir telgraf göndererek yeni aj kısmı it tertibat m gizli İryor ya: Zavallı çi düşmemek için bucak bucak dolaşı remiyocekler!..

Bu sayıdan diğer sayfalar: