28 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

28 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ $ Kumı 'Telefon: 23872 ee Sene: 7 . Sayı: 2219 Roma müzakereleri ne safhada Akdeniz vazıyet görüşülüyor Filistinde tahrikât meselesinin de müzakeresine başlandı Muhabir, itilâfaamenin ahkâmı hakkın. Londra, 28 (AA.) — İngillere hariciye Nezsret akın şark şöübesi ektörü Ren- | da bir gönn sorahat elde edemediğini ilü. del, İngilir « İtalyan görüşmelerine işti. |/ ve etmiştir. fük vzmek Seete'Hekiüye katöket ” 'etyeli İtalyan ye İndiliz müzakerecileri arasın. tir da yarın yapılacak öolan müzakereler, Fi.- Bu m ça aröz ettirll. | tHistin meselesi hakkında olacaktır. M8İne elra, T anlaşmasının | Jişlyanım yarı resmi tebliği esaslarındı tatükonun Roma, 27 (AA.) — Bugün İtalya hari. ctye nazırı kont Clanondn İngiltere büyük elçisi ile yaptığı görüşmeden sonra, yarı vesmi Talormazione Diplomatika gazetesi elerin bugünkü vaziyeti hakkında Ispanya meselesinde anlaşılmış neşrettiği bir yazıda ezcümle diyor ki: Paris, 27 (AA.) — Pari Midinin Lon: *İmeiliz - İtalyan görüşmeleri humisün. | muhabirine göre “İspanyol meselesi | da, * alühiyottar İtalyan — makamları h Çerıberlaynin nibinliğinde beraberdirler. anlarla İngilizler urası 1<Vı| bir itilâf hasıl olmuştur. Ç(Devamı 12 incide) 28 MART Bugünkü sayımız 16 Sayfadır lân işleri Telt 20335 1938 Pazartesi I Ispanyada harp vaziyeti Aragon cephesinde Italyanlar harbediyor Romada resmi bir tebliğle İtal- yanların yeni zayiatı ılan edıldı !'ıırmlmıaıın en yw mddekrhıdın Bbiri olan Rnr!(' mddrn Frankocuların bombardımanından — evvel ve sonmu, Fiıistinde çeteler Nablüsü bastılar Polislere ve askerlere ateş ettikten sonra kaçmağa muvaffak oldular Kudüs, 28 (A.A.) Filistin arazisinin | ateş etmişlerdir. Kendilerine mukabele her tarafında; tedhişçilerin bir çok hâ- | €dilmemiştir. A mektedir. Askert krtaat ile uyyııhr kendilerini 'Tedhişi gok taseruzlarda bu- "Tkm.mmm'k' ğ Tunmuşlardır. 250 - kişiden - mürekkep | 1 ;_:,'_;';'_:,Tmî,îd;ı? et silâhlı bir çete Nablus şehrine girerek için bütün trenler önünden drezinler lüna ve asker - çadırlarına göndermeğe karar vermişlerdir. Haliç tersanesini ihya hazırlıkları 3 Büyük ecnebi firma inşaata talip oldu ee Yazımı 3 üncüde çiler bir polis kara İw'i"'rwn'vı en kuvvetli sırhlılarından biri Cebelüttarık önünde... 42 bin tonluk zırhlı modası Amı—rıka. İngiltere ve Fransa böyle gemiler| İnşası hususunda mutabık kaldılar mı”“dn— 28 (A. A.) — Sunday Tay- harp gemilerinin tonilâtosunu 42000 ıllmte:i deniz işleri muharririnin | olarak aralarında tesbit etmişlerdir. aç irdiğine göre, -Amerika Birleşik | Bu gemilerin inşası İngiltereye on iki | Vietleri, İngiltere ve Fransa, saffi milyon liraya mal olacaktır. —rerme çenemm —— | Frankonun 200 tay- yaresi müthiş bir #bombardıman yaptı Roma, 28 (A.A.) — Salamankadarn İstefani ajansına gönderilen üzün bi- DB Acağen “Tülyüy gönüllülerinden mürekkep bir müfre zehin,, iştirak ettiği tasrih edilmekte - dir. ttalyan Lejyonlarına “gösterilen he Ğef, ÖOro — Gadalöpe hattı idi. Bu he- Bör ö RertmAlekdi, Üllete, Arino, Allosa, Andorra ve Alkaniz'in zaptın - dan sonra varılmıştır. (Devamı 12 incide) Yeni seçim dolayısile Mısırda kanlı hâdiseler oldu 70 kişi yaralandı, 45 kişi tevkif edildi İskenderiye, 28 (A. A.) — Dünkü | — Vafd partisine mensub birçok genç. intihabat esnasmda şehrin muhtelif ler polis memurlarma taş atmışlar, po> semtlerinde çıkan karışıklıklar netice- sinde yirmisi polis memtru ölmak Ü- zere T0 kişi yaralanmıştır. Nahas paşanm İskenderiyeye gelişi birçök kargaşalıklara sebeb olmuştur. | mh rmw. İspanya hudıulıındı İspanyol mültecileri z Negüse göre Habeşistan kıtlık içinde... | Askeri harekât da hâlâ devam ediyor | Oslo, 27 (A. A.) — Negüs dün ak- şam İngiltereden telefonla buradak! Tronheim üniversitesi talebesine hita. ben bir nutuk söylemiştir. Negüs, İskandinav milletlerinin Ha, beşistan anlaşmazlığı karşısındaki va- ziyetlerini ahlâk, kanun ve adalet prensiplerine istinat ettirmiş olmala- rından dolayr teşekkür etmiş ve de. miştir ki: “— Büu manevi müzaheret, Habe. şistanda hâlâ mücadele etmekte olan Habeş vatanperverleri için büyük bir yardım teşkil etmektedir. Habeşistan, bugün kıtlık içindedir ve askerf hare- kât hâlâ devam eylemektedir. Harp talii Çinlilere döndü Çin nümune kıtaları iki şehir aldılar Hankeu, 27 (AA.) — Röyler muhabiri bildiriyor: Buraya büğgün gelen askeri resmi va- | borlara göre, Hsuçovun hâkimiyeti — için yapılmakta olan huyatt müharebe, birden- lisler de onlara sopalarla hücum et- mişlerdir. Nümayişçilerden 45 kişi tevkif edil. iştir. X şualarile sesli ve sözlü şeffaf filmler X gua ile ahnmış filmlerden bir kaç parça bire Cinliler dehine geniş suretle İnkiyafa başlamıştır. Tanklar ve tırtıh ötomobillerle müceh. hez Cin nümene fırkaları, motörlü topçu kuventlerinin hâkimiyetinde iki — koldan büyük kanalı geçmişler ve şimal sahilinde Ber Devamrı 4 ünetide

Bu sayıdan diğer sayfalar: