28 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

28 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r ÇOCUK arabaları En son model En uygun fiyat ŞARK PAZARI • BAZAR dıl LbVANT 314 Istiklâl caddesi Beyoğlu Türkiyenin her tarafına gönderilir. J , , .««Jll Sdjl. 4a0l umhuri tSTANBÜE CAĞALOĞLD TelgraJ ve mefctab adresl: Cnnüıurlyet tstanbm PostafcutusTi:tstantraL tfo 248 tdare ve matbaa KANUNLARJMIZ 9 ve 10 uncu cildler çıktı. SUhulet Kitabevinde satılır. Yeni arama cetveli ve düzeltme ediketlerile birlikte bu iki cildin fiatı 10 lira. EDİB KEMAL P3Z3rt9Sİ 2 8 M3TT 1938 Telefon: BasmuharrU ve evl: 22366 Tahrtr heyetl: 24298 «osmı 24299 • 24290 Çemberlayn'ın nutku ve Almanyanın yeni kararları Numan Ritat Cenevreden geldi Avtupa muvazenesinde Hatay seçimine dair Dört sene içinde memleketten bütün Ingilteıe tngiliz vaziyetinin müsbet tarafı malumdur: Sulhu boz mak istiyenler, tekemmül halinde bulunan tngiliz silâhlanmasile beraber îngiliz inadını hesaba katmağa mecburdurlar. ransız gazeteleri tngiliz Başvekihnin nutkunu daha zıyade Çekoslovakya bakıraından ehemmiyetle bekledıler ve daha bu nutuk ırad olunmadan İngılterenın Çekoslovakyadan dolayı hiçbır taahhüd ve müdahale külfeti ıhtıyar etmıyeceğine dair haberler neşrettiler. Çemberlayn'ın Avam Kamarasmda söylediğı son nutkun îngiliz bükumetince bütün dünya vaziyetleri iğneden iplığe tetkik olunarak ehemmiyetle hazırlandığmı bilıyoruz. Bundan dolayı bu nutku yalnız Fransızlar ve yalnız Çekoslovakyanın ekalhyetleri meselesi için değil, herkes kendi bakımından olmak iizere, bütün dunya memleketleri ve bilKassa Avrupanm bellıbaşlı milletleri sabırsızlıkla bekliyorlardı. Nutuk, bu heyecanlı beklenişe cevab verecek kadar ehemmiyetlı ve îngiliz siyasetinin tam aynası sayılacak veçhile ağırbaşlı çıktı. Çemberlayn prensip olarak îngiliz siyasetinin esasen sulha tarafjtarlığını bir daha tesbit etti. îngiltere, Milletler Cemiyetini teşkıl eden büyük küçük kırk sekiz hükumet kalabalığı yerine sulhu ayakta tutacak bir kaç kuvvetli devletin bu yolda daha tesirli bir rol oynamış olacağı kanaatine varmıştır. însana satırlann altmda adeta şu mananın saklı olduğu hissi geliyordu: îngiltere kâfi derecede kuvvetli olursa bu vazifeyi kırk »ekiz mıllet yerine tekbaşma ifa edebilir!.. Malumdur ki îngiltere büyük fedakârlıklarla her çeşid silâhlarını kuvvetlendirmek yolundadır. Çemberlayn bunu kâfı bulmıyarak silâhlarunanın daha ileri hadlerine götürülmesi için milletten yeni yeni fedakârlıklar istenileceğini açık söylemiştir. Tahakkuku daha üç dört yıla tevakkuf eden bu Îngiliz azminin dünya vaziyeti üzerinde şimdiden müsbet ve menfi tesirler icra etmekte olduğunda şuphe yoktur. Yahudiler çıkarılacak, Tunada bir harb filosu yapılıyor talimatname ahkâmı istediğimiz şekle girdi Avusturyanın iktısadî teşkilâtı için lüzurnu kadar para veriliyor, Polonya ve Japonya ilhakı resmen tanıdılar Intihab Komisyonu reisliğine İsviçreli M. Sekertan getirildi. Komisyon ve mahkeme heyeti yakında Antakyaya gidecektir Avusturya piskoposları bir beyanname neşrettiler Mareşal Göring silâhlanma faaliyetinden ehemmiyetle bahsetti Viyana 27 în Romanya, Almanyanın tecavüzî fikirlerinden endişe ediyor Bükreş 27 tıhabat mücadele Havas ajansı mu si münasebetile bir habirinden: Efkârı nutuk söyliyen M. umumiye, Alman Göring, Avustur yanın Tuna nehri üyanın iktısadî ima zerinde bir harb fi rı bahsında yeniden losu bulundunnak silâhlanma plânının için ittihaz etmiş karardan ehemmiyeti üzerin olduğu de ısrar etmiştir. dolayı heyecan içinMumaileyh, Al dedir. manyamn Avustur Universül gaze yalılara direktifler tesi yazıyor: vereceğini, fakat AMacaristanı, Çe vusturyalıların gö koslovakyayı, Yu rülecek işi bizzat goslavyayı ve Rokendileri yapmak manyayı Almanya lâzım gelmekte ol ya karşı taarruz etduğunu söylemiş mek niyetini besle Almanyanın iki Şefi: Hitler ve tir. M. Göring, mü mekte olmakla it Romanya Kralı Karol, Çekoslovakya Mareşal Göring bir merasim teakıben Nazilerin ham etmek mümkün Reisicumhuru M. Benes'le beraber gününde karşı karşıya Tunu üzerinde iktısadî metodlan • değildir. 3u halde nın yüzde yüz işsizliğin ortadan kalkmasına, îstirya'daki de Tuna fflosu tedafuî mahiyette olmryacaktır. mir istihsalâtmın iki misline çıkmasına, Frankoni'deki fabriKürentül gazetesi, Almanyanın 1917 senesînde Roman~ kalar nev'inden Linç'te fabrikalar inşa edilmesine, Tuna yanın buğday ve petroluna vazıyed etmek suretile Tuna vanehrinde münakalât ve ticaretin tanzimine medar olacağını disinin ne işe yarıyabileceğini göstermiş olduğunu hatırlat[Arkast Sa. 7 sütun 3 te\ maktadır. [Arkast Sa. 1 sütun 5 te] Numan Menemencioğlunun Cenvreye giderken alınmış resimlerinden Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Nu mumî Kâtibini, Sirkeci garında, Antalya man Menemencioğlu, dün sabahki eks meb'usu Tayfurla birçok Hataylı gendet presle Cenevreden şehrimize gelmiştir. karşılamışlardır. Hataylı gender, kendisiHatay davamızm son müzakerelerini de ne bir de buket hediye etmişlerdir. muvaffakiyetle intac eden Hariciye U lArkast Sa. 8 sütun 1 df] Frankistler dün akşam Katalonya'ya girdiler Romada ispanya için bir anlaşmaya varıldı BurgO8 hükumetinin Ankara umumî ajanlığuıa M. J. Palencia tayin edildi Atlı mâni koşuları çok güzel oldu 14 yaşında bir Türk kızı bir birincilik kazandı, Avrupa müsabakalarına iştirak edecek olan süvarilerimiz çok iyi neticeler aldılar Macar Nazileri de harekete geçiyorlar Bir broşürde, hakaretli tabirlerle hükumete hücum edilmektedir îngiliz vaziyetinin müsbet tarafı malumdur: Sulhu bozmak istiyenler tekemmül halinde bulunan İngiliz silâhlanmasile beraber îngiliz inadını hesaba katmağa mecburdurlar. Menfi tarafına gelince Budapeşte 27 Liderlerî kuman o da bazı kafalarda îngiliz silâhlanması dan Salassi olan Macar nasyonal sosyatamam olmadan bazı meseleleri halletlistleri, çok şiddetli yazıları ihtiva eden mek için şimdiden talihi tecrübeye kalkRoma müzakerelerini idare eden şahsiyetler: bir risale nesretmişlerdir. Bu risale, şöyle mak tecrübelerini farzettiren bazı hesabKont Ciano Lord Pört başlamaktadır: lardır. Sa Ragos 27 Bu akşam karanlık vetlerinin ileri karakollan şehre glrmîş » «Macar kardeşler, yaşasın Salassi, Herhalde îngiltere her ihtimale karşı basarken, ,General Yague ordusu kıt'a lerdir. Bu kuvvetler, Sinka şehrinin sol hesabları görmeğe geliyoruz.» vaziyetini bütün şümulü ile izah etmiş Bu risale, nasyonal sosyalizmin düş ları Katalonya arazisine girmişler ve kıyısını beş altı kilometre genişlik ve üç bulunuyor. Bu ifadeyi, ikisi sarih, üçünmanlarını tadad etmektedir. Yahudiler, Maselgorrein'i zaptetmişlerdir. Ayni sa ilâ beş kilometre derinlikte işgal etmiş 4 cusü müphem olmak üzere üç kısunda huaristokratlar, liberaller ve sosyal demok atte Fraga şehri de tamamile muhasara lerdir. lâsa etmek kabildir: ratlar, bundan sonra risalede hakaretli altına alınmış bulunuyordu. Franko kuvlArkast Sa. 7 sütun 4 tcl ""'""'""""" """"""»'»"»»»"»"iııııiMiıııııııııııııııııııııııııııınıııııııınıııııınınııııııımmnııı ııııııınıtmııııııııımııııııııınmu 1: îngiltere İmparatorluğun eczatabirlerle hükumete hücum edilmekte sma ve yollarına vuku bulacak taarruz dir. ihtimalleri karşısında tereddüdsüz harbeBir üniversite rektörünün decektir. Bunda ikisi ortası bir hal sureendişeleri ti yoktur. Budapeşte 27 Zeged Ünîversitesi 2 : Fransa ile Belçikanın uğrıyabilecerektörü Dr. Jozef Geley, bir nutuk irad ği sebebsiz bir taarruza karşı da îngiltere ederek demistir ki: harbe atılacağını açık ve kat'î söylüyor. Müsabakaya giren yarsubaylardan bir grup « Bizzat bizim hükumetimiz, Al Azçok müphem olan üçüncü nokta bu man kıtaatı Avusturya hududunu aşalı Dün öğleden sonra Sipahiocağınm iki vaziyet haricindeki harb ihtimalleridanberi kendisini emniyet altmda görmedir. İngiltere doğrudan doğruya îngiliz Harbiyedeki sahasında ılkbahar atlı mâni mektedir ve Berlindeki elçisini iyi kom menfaatlerini alâkadar etmiyen rastgele koşularından birincisi yapılmıştır. Gıttikşuluk münasebatının muhafaza edileceğiher harbe karışmıyacağmı açık söylemek çe şiddetini artıran bir yağmurun altında Güneş dün İzmirde Üçoku 2 0 Urkası Sa. 3 sütun 4 te] le beraber herhangi bir harbin göstere ctreyan eden bu müsabakaları sayısı pek yendi, tafsılât 6 ncı sahifede. bileceği bir çok inkişaf ihtimalleri karşı çok bir seyirci kütlesi takib etmiştir. Halsında hareket serbestliğini muhafaza et km, bu asil spora gösterdiği alâka cidden cilerimiz sahada bir devir yaptıktan sonmek mecburiyetinde olduğunu da sakmemnun olmağa değer. Millî Müdafaa ra hakem tribününün önünde dizilmişler V ekıli General Kâzım Özalp, Orgeneral lamamıştır. ve mızıka İstiklâl marşını çalarken selâm Fahreddın Altay ve Trakya Umumî Müresmini ifa eylemişlerdir. Bundan sonra İşte Başvekil Çemberlayn'ın Avam fettişi General Kâzım Dirık de hakem halkın bahsi müşterek suretile gırıştikleri Kamarasında alkışlarla karşılanan nutkulesinden müsabakalan seyretmişlerdir. iddıalarla büsbütün alâka verici bir hal kunu bu üç nokta ile çerçevelemek kabilMüsabakalardan evvel güzel ve ca alan müsabakalara baslanmıstır. dir. Ust tarafı hep bu esaslara irca olulArkasr Sa 6 sutun 5 te] nabılecek tafsilâttan ibarettir. Çember zib bir tören yapılmıs, askerî ve sivıl binilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllinillllMlllllliniilllilMIIIIIMIIItllllllllllllllHllllillllllllllllllllMllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll layn Çekoslovakyadaki ekalliyetler me mek arzularınm göstereceğı safhadadır. veri Almanyayı Akdenize indirmeğe dagöstereceğı Belgrad 27 îtalya Terbiye Nazın r selesinin her tarafı memnun edecek musİngiliz İtalyan müzakerelerinin varaca hi müsaid olacak ku\ vetle devam edebi Alfieri yanmda Yugoslavyanın Roma ellihane halline taraftardır. İspanyol işinğı netice bu iki noktada hepimizi tenvir lecek midir? O zaman vaziyetin manası çisi olduğu halde Yugoslavyayı resmen de kansmazlık siyasetinde musırdır. İnbüyük olur. Hitler, îtalyaya karşı Al ziyaret etmek üzere Belgrada gelmiş edecektir. giliz îtalyan müzakerelerinin müsbet hııdudunu Brenner'de kat'ıyetle tir. Fılhakıka Avusturyanın Almanyaya man neticeler vermesinden memnuniyetle çizdiğini söylediğine ve Almanyanın ilhakını takib edecek olan en mühim hâBelgrad 27 M. Stoyadinoviç, dün umudludur. Daha üst tarafını ise bize Triyestede gözü olmadığı açık ifade dise Almanyanın Akdenizde bir mah31erinos sürülerimizden birisi öğleden sonra îtalya Maarif Nazın M. ancak hâdıselerin bundan sonraki inkişaf olunduğuna göre Almanya Akdeniz rec edinmek arzu ve ihtiyacından doğAlfiyeri'yi kabul etmiştir. M. Alfiyeri, Ankara 27 (Telefonla) Hüku temin edilecektir. Bu mevzu üzerindeki şekilleri gösterebilir. mak üzere kapı arkasında beklemektedir. mahrecini nerede bulacak ve oraya nere muhtelif asırlardaki îtalyan portreleri met, yeni bütçe ile Ziraat Vekâleti için bütün hazırlıklar, malum olduğu üzere, Yakın istikbale aid en mühim iki nok îtalyanın tabiî ve hatta zarurî görünen bu den geçerek gidecektir? sergisinde îtalyayı temsil edecektir. Ser 7 milyon 153 bin 962 lira tahsisat istemiş büyük ziraat kongresinde tetkik edilecek ta İngiliz İtalyan müzakerelerinin ala ihtiyacı nasıl telâkki edeceği çok ehemmiYUNUS NADİ ginin küşad resmi bugün icra edilecek bulunuyor. Ziraî kalkınma tedbirlerinin ve kararlara bağlanacaktır. cağı şekılle Almanyanın Akdenize in yetli bir meseledir. Berlin Roma mihlArkası Sa. 5 sütun 6 da] tir. (a.a.) istilzam ettiği tahsisat bundan ayn olarak [Arkası Sa. 5 sütun 3 tel Ziraat Vekâletinin yeni çalışma programı Millî küme maçları Bu yıl 150 bin yerli koyun merinosa aşılanacak, birçok mmtakalarda yeni istasyonlar kuruluyor Yugoslavya İtalya yakınlaşması italya Maarif Nazırı dün Belgrada geldi

Bu sayıdan diğer sayfalar: