25 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vo 8 8 İNCİ .YIL No. 3860 Cuma 25 MART vi esyali a 3503 FİATI ( 100 ) Par; JAbone en ak, 0) e “İngiltere lüzumunda Çekoslovakyaya yardım edecek SESID “Halkın Nes HAKKIN Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmuharriri SIRRI SANLI r İdarehane: İzmirde Birinci Bs ağında (Halkı Sa) e Basılmı: Geşmiyen yarı zi verilnez mem KISA VE AÇIK . Gazetelere yeni sermaye ! Avrupa gazeteleri Almanyanın Avusturyayı yutması ha- eesili” siönalda iii ye bulmadan siiyinğ, Polonyanın bir oltimatomla yaya oynadığı oyunun tafsilâtı ile dol- duruyorlar, “Parimidi, ba meseleye PN bir makalede, same Litvanya ile birleşmesinden hasıl olan k ret, Sovyet Rusyanın Almanyaya karşı a i bir hüc için "bir istihkâm hizmetini göröcettir. İngilterede liberaller m urganı olan Mancister gardiyan azctöii ise bü hususta Şunları yazıyor; “Bu mesele oldukça tehlikeli bir hâdise çıkarabilirdi.Çün- e a lâkayd ve seyirci kalamaz. a da olonyayı Alman inkişafına ik vasıta olarak tanımaktadır. Netekim Alman- ya da Sov il EE e “eği aya yapacağı her hangi bir taarruza ve i kalmasına imkâı ol rşi uza Daha bazı lugiliz pi "bütün bu ha etler mel 7 zaiflemesi için gösterilen sürüyor. R ihmalleri ileri a herişte Al haklı ve her hâdise Jtal Vi N dostluğunu bir kat sağlamlaştırdığını iddia edi gi Hulâsa her gazete bu de yeni bir makale mev: parak sütunlarını limak bakıyor. Şimdilik ir. be lâsını bulan, zaif ve aczinden istifade edilerek hücuma uğ- riyan küçük hükümetlerdir. daha SIRRI SANLI Neden Yeniden Yeme Bir Harp sr deer reisi ile ir son or ve şu sebebleri ileri sü- rüyor: 1 — Bugün 1914 en ve ziyade ihtilâf ve Zal farla takdir etmektedirler evletler yeni bir harp için benliz malini mış değiilerdir. Tam sile hazırlanmak için öalali daha iki üç senelik bir müd- det lâzımdır. 3 — Henüz korkunç har- bın dehşet ve vahşetini he- “nüz unutmıyan bayi daha pek çok ins. ee am BAY HOVER Londra (Radyo) — İrgiliz gazeteleri (o Londraya gelen anlar var ki Şer ikan Cumhurreisi Hoverin bu Gü anafi Tek Hover'in yaptığı beyanatı | rada çok eyi tesirler hasıl B. vi tefsir riektedi ir. Hover on $ etmiştir. ISTER GÜL ISTER AĞLA Dürü Bütün tabiat elisi; kuzular, yeşil çimenler üzerinde biraz düştü, olduğunu st Olanlar Rahatla , her taraf yeşillenemğe başladı. Havalarılık ve Hitlerin akdeniz siyaseti Başvekil Harp Okulunda niz ”e Fransızca Ju'nal gazetesi bir makalesinde şunları yaz- ii me “Almanya iktisadi genişle- mesinde el şarka doğru istikamet a'ıyor. (Viyana halka ve yakın şarka $ miş olmasına rağmen fikir: çıkış çi BM “Almanlar | lerde devam eden Avu:tur- bundan elli sene evvel Bis- ya arasından li baş ark tarafından ağlanınış İ siyasetine midem“ Luvi olup v ici Vühelm ta'afın- l bir müddet tehir edil. | veriyorlar. imdi Avusturyama sebe; Bismark'ın başladığı , Avusturyadan Akde- siyasetine Hitler devam ediyor Viyana, Balkanlar, yakın e Tiryeste Hindistan ve Amerika kapsıd.r Evvelki gün “Halkın Sesi Hakkın Sesi,, köşemizde bir yurddaşın gönderdiği mek- tubu neşretmiştik. Bele se ii Ayi Row nak e ğriyatı sari gil ad larak o ta- raf belediye murunu ve alâkadarlr eye iş ve cab eden tet e Ea sonra (O böy vaki olamadığını ii sti iş | a Bay Suad Yurdkorunun ver- diği izahat ve bütün si e bele- diye memurlarına : Halkın sikyetr ve si özal tisina meydan vermemeleri ini imi ii mlelin Ma- m dokuz kuruşa satıldı- Gl bay Suad rririmize, mazot fiatlerinde olduğu wi bir yükselme reti ilâve edildiğinden dokuz kuruşa satılması zaruri bu- landuğunu ve hiç kimsenin zorlanmıyarak kendi reyine bırakılması ve yalnız şir Leon Bium Muhalefeti Şid- detle a Etti isi o) — Evvelki Paris Ra ady gür Fransız Gti mec- Yaşarlar tatlı, göklere neş'e serpiliyor. sıçrıyor, sütler bollandı, fiatler at in “ hırsında, insan kalbinde, ibsan ruhunda bir deği gerdi bir bay oluy: po süt sağan bir sütçüye ra enin inek günde ak kilo süt veriy: e kadarmı satıyorsun ? ilosunu ! stlıyor, aralarında şu konuşma ol or ? — Onk Demek ki bö kilo sütün içine beş kiloda su katıyor. Bu imi gis m sahtekârlık ve hile ona kazandırıyo: yorsunuz ? Bilâkis ve şiddetle hayır. Os belki yüz misli o sahtekârın ve sama sırtından çıkıyor amma farkında değildir. O, griliğin e defa cezasını görü; ma gafletinden anlıyamıyor. Gün geç çtikce bu adamın karışık v. hilleli süt sattığı ülker tarımdan anlaşılarak ii yavaş müşterilerini kaybediyor ii po onun yüzüne bakan kalmıyor. E n oğlu nedir bu hırsın ve bu sahtekârlığın ?1 Dağru ve dürüst iş görüp mn beş on kuruşu çoluk çocuğunla tatlı tatlı yesen, ne kaybedersin y okuyucu sen de böyle madrabazların şu gafletlerine : vee GÜL ISTER AĞLA kaza- vicdanın rahat, kalbin ferah dolsa de müzakere edilu up ek- td : si ve tasvip edilmesi lâ- mdır. en bu asar müzake- si dün sız Senot sunda görüşülmüştür. lik evvelâ ma- liye encümeni raport rü söz — Sonu 4 üncüde — Yarınki Maç Di ren Güneşli çocuklarımızla Alsancaklı o fudbolcularımız, yarın stadyomda karşılaşı caklardır. Heyecanlı vr nı sannığımz bu maçı gi meğe bütün) iemirliler me- tadırlar. ör- bu teşebbüsün meydan masına yardım lee Fakat bugün Triyeste ile Brenner arasında Avusturya değil, Italya vardır. Şüphesiz bu bir engeldir. Ankara 24 ( Hususi ) — Fakat Almanlar her ne bee Bay Celâl Ba pahasına olursa olsun Adde- | Dün Harp okulunu verdi nizde (çıkan bir bekleme ipe ve öğle yemeğini okul- salonu mevkiinde olan Adri- | da yemiştir. yatiğe varmak istediklerini mz mektepte kalan u maksadı mutlaka tahak- | Bay Celâl Bayar, jimnastik kule şe eii er caklar- | salonunu gezmiş ve takdir- Glee bildirmiştir. Loid oid Corç” un ma yap! tığı zi en bal “den (Maten) İn diyor i: ia Corç kadar sulb nında Faça fikirlerine in düşünceler ortaya atan kt Loj rç (Okadar Al manyayı oyükselimeğe ve Da ie düşürmeğe çalışmış bir adam daha yok- tur. Lojd Corç kadar siyasi döneklikler ve tornistan! yapmış iplomat D. Loid Corcunra sada ii Foşun m aye SİNEMA KÖŞE — A hamra bu hafta ee Kan Davası Brodvay lodi şaheserlerini göstere- cektir. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR İftihara değer sonuçlar deyen syf si ço Köyünün ilk okulunda yapılan İri hakkındaki yazınızı gazetenizde okudu; çık o. Çün 'ünki bu minmayeie ben de bir seyir — Sonu 4 üncüde —

Bu sayıdan diğer sayfalar: