25 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A I Ra İngiltere, I-larbi Göze Çekoslovakya Taarruza Uğrarsa Yardım Etmiyecek B. Çurçil, tedafüi bir ittifaka Türkiyenin de İngiltere B. Çemberlayn “Kuvvete dayanmak en son çare olacaktır ,, dedi Çalışma Beraberliği Ahmet Emin YALMAN B ilenler, anlıyanlar temin ediyorlar ki yeni zirat ilahat kanunu projesi güzel bir #erdir. Umumi menfaatin icap- trile hususi hak ve menfaatleri “rleştirmenin yolunu bulmuş! w. Bütün dünyanm bu sahada ieçirdiği incelemiş !'e memleketin bünye ve ihtiya- Ma en uygun esasları seçmiş-| ir. Bu sayede istihsal hayatı. mızda yeni ufuklar açmak müm- ün olacaktır. Zirai ıslahat kanununda bu ka- nın sırrı, proje Ü- şılması ve her nokta- in itina ile işlenmesidir. Bütün ve- Giletler bu maksatla iş beraberliği İpmuşlardır. Bu sayede ber türlü a- beli görüş ve düşünceler kanun pro- #sinde yer bulabilmiştir. âyi netide vi tecrübeleri n.iş beraberliğini. Üğer memleket işlerine tatbik etmek * büyük faydalar vardır. Eski #aman #da ber devlet dairesi kendi ken- he ayrı bir âlem gözi ardı, Tür İÜ türlü salâhiyet kavgaları, benlik “diaları şunu unuttururdu ki, ortada Dİ tek müşterek maksat vardır ve Yel ayrı daireler bir tek makinenin ibirile bağlı halde dönmesi ve iş- gelen çarhlarından baş- bir şey değildir. Bir misal diye su meselesini ele lan: Bu işte nafın, ziraat, sağlık | kanlıklarının ve İktisat Vekâletine eğ elektrik etüt idaresinin ayrı ay İaaliyet sahaları vardır. Npta Vekâleti, bataklık kurut- mak, feyezan ihtimallerini ön ek, iska imkfinları hazırlamak gi- | Su işlerini nafıa bakımından hazır. Or. Ziraat Vekâleti su meselesini it hayati mesele diye karşılıyarak Madajlar yapıyor, muhtelif dertlere © arıyor. Sağlık idaresi malarya - karşı açtığı mücadelede küçük ba- liklar kurutuyor, elinden geldiği de su mücadel İk etüt idaresi, s | elektrik bakımından istifade mak “ile memleketin su kuvvetleri hak ia kendi hesabına araştırmalara &m ediyor. Bir de maden arama İ- M6si var ki, topraklarımız hakkın - İcoloji bakımından sondajlar ve Mitirmalarla uğraşıyor. Bir taraf - da hususi idareler su işleri için #lerinin yettiğini yapıyorlar. A Üker, *yni maksatlar etrafındaki bu dağınık çalışmalarda pek çok ter emekler, birçok kuvvet, za | V€ para israfları vardır. Nafa, Sik, ziraat, elektrik gibi maksat- » hepsini biribirine uydurarak Nİ birsa siyaseti takip etmek , kün olsa memleket hesabına Verimli bir yola girilmiş olur. Mü- vw slarımız zaten azdır. Dağınık | #timsiz surette çalışmaları ayrıca Zarardır. , le bir plânlı çalışma sayesinde hin, bim memleket işleri hakkında “ey kararlara varmak mümkün e ir. Meselâ malaryalı bir sahada- “e rada bir sıtma mücadele teş « Yar. Teşkilâta dahil olanlar, can Gi n Kabine JItimat Kazandı Londra, 24 (Hususi) — Bugün A- vam Kamarası, İngiltere Başvekili Mister Nevil Chamberlain'in harici siyaset hakkındaki nutkunu dinledi ve nutku mühim bir münakaşa takip etti, Mister Chamberlainin nutkunda an latmak istediği en mühim noktaları birkaç satırla hulâsı ek mümkün dür; 1 — Çekoslovakyaya bir taarruz vukuunda Fransa müdahale ettiği taktirde İngiltere Fransaya otoma- tik bir surette askeri yardımda bu- Yarımay taat İİK Rİ ve bütünlüğü bir müdahaleye uğ- radığı takdirde İngiltere Çeko: vakyanm yardımına koşmak kendini mecbur görmez. Mister Chamberli nutkunda bu iki esas üzerinde dönüp dolaşmış ve | bu esaslardan ayrılmamanın en doğ- ru, hattâ yegâne yol olduğunu söy - liyerek siyaseti üzerinde hiçbir tadi- li kabul etmiyeceğini göstermiştir. Cemiyet paktına sadakat Miser Chamberlain, yukarıdaki iki esası izah etmekle beraber İngiltere- nin ber ne olursa olsun harpten çekin mek fikrinde olmadığımı, bilâkis me- selâ, Çekoslovakyaya Milletler Ce - (Devamı 10 uncuda) Londra, 24 (Hususi) — Havas ajan- sı muhabirinin Saragossadan bildir- diğine göre, Frankistlerin umumi ta- arruzu, Aragon cephesinde 180 kilo- metrelik bir cephe boyunca inkişaf et mektedir. Asi ileri hareketi esas iti- barile üç istikamete müteveccihtir. 1 — Hueska'dan Barb; ru cenubu şarki is de. 2 — Saragossa'dan şarka doğru, 3 — Teruel'den şimali şarkiye doğ- 'ya doğ kame! ru. Saragossa ve Hueska'dan yapılan taarruzların hedefi, Sierra Alku- bierre'nin dağlık mıntakalarını çe - virmektir. Teruel ileri hareketi ise, Valansi- yaya giden anayolların iltisak nokta-| larını elde etmektir. Dünkü harekâtın en mühim neti- cesi, ösilerinsEİM geçmeleri olmuş- tut, Ayni zamanda, işgal olunan Tar. İspanyadaki Boğu Frankistler, Valânsiya Yolunu Kesecekler İspanya İşlerine Karışmaması İçin İtalyadan Fransaya Bir İhtar gire ni 1 0 NN İngiliz Parlâmeniosunda diş siyaset hakkında izahat veren Başvekil B. Chamberlain şma Saragossa ve Hueska'dan yapılan son taarruz vazi- yetini gösterir harila | Londradaki İspanya büyük olçili- ği, son Aragon taarruzunna İtalyan ve 1 Kendini Tanır mısın ? TEKSSGİ Kendiniz! tanımak “letiyor musunuz? Kendi kabiliyetinizi, kendi vartığınız, ken- di hunüslyetlerinizi tanımanın yelda Kutlar amir bu ki ve bunlar İyi nmanın sırrını öğrenmek İstlyoran- ene auyunuz # TB Ke Almıyor ! | ceğini söyledi F alsdilı Buhran Şayiaları Paris, 24 (Hususi) — Bugün top- maliye | İ | lanan Fransız âyan meclisi encümeni, hiç beklenmediği halde, kambiyo müvazene sermayesi matlü batından alınacak 3.145 milyon fran- gn Milli Müdafaa kasasına nakli hakkındaki kanun lâyihasını redde miştir. Bu v. ciddi ve buhi lı bir hava mıştır. Hattâ kabi nenin istila edeceği de şayi olmüş- tur. Siyasi mehfeller, böyle bir hare- ket tarzının normal olmadığı mütale- asındadırlar. Yine #yni mal leri sürmek mecburiyetinde kalma- sının ihtimal dahilinde olduğundan bahsetmekte ve netice olarak, herhal de bir milli birlik kabinesi teş meselesinin tekrar ortaya çıkmış ol duğunu beyan eylemektedir. Fransız Parlâmentosunda Fransiz parlâmentosu bugün harp halinde milletin teşkilâtlandırılması | — haklıpdaki âyihasını . kabul ikümete çök ge- niş salâhiyetler vermekte ve harp zamanında milletin bütün kuvvetle rini ve kaynaklarını hükümetin em- ei altında bulundurmaktadır. Bugün meclisin hariciye komis- (Devamı 6 encıda) Türkiye - Suriye | | Dostluk Paktı Ankara, 24 (TAN) — Türkiye - Su- | ul ahedesinin tara- diği malâmdur. Ha- amdan bildirdiğine gö- re, aktedilecek yeni İyi komşuluk anlaşması müzakerelerine Fransa hüleü Suriye ile gelmesi İcap etm Fakat, bu hususta Hariciye Vekhle- tinde at yoktur. Franco'nun Yeni Ankara Mümessili Ankara, 24 (Tan muhabirinden) — General Franko hükümetinin mümes | sili Marki dö Prad bu akşamki eks.| presle İstanbula hareket etti. Mü - messil hareketinden evvel bana şun- ları söyledi: “— Balkan Antantı konseyinin An kara toplantısında verdiği karardan | sonra, General Franko hükümeti ile| Balkan mümessilleri arasında karşı-| Alman kuvvetlerinin iştiraki hakkın. da İngiltere £ hariciye bakanlığına müspet malümat göndermiştir. lıklı olarak ajanlar teatisi işi içinmü zakere ve temaslarda bulunmak üze- Faciadan Sonra Tahir Şükrüyü Bugün Toprağa Veriyoruz “* 'Diğer Yaralıların Vaziyeti Salâha Doğru Gidiyor, Şoför, Dün, Çok feci bir kazanın kurbanı ola- İrak aramızdan ayrılan değerli arka- daşımız ve yazı işleri müdürüm azesi, bügün, mo resimle kaldırılacaktır. Saatler günler geçtikçe acısı içimizi daha çok sızlatan bu vakitsiz ölüm, bütün mat- buat arkadaşları arasında çok derin bir teessür ve elem uyandırmıştır. Bugün Tahirin cenaze merasiminde bulunarak, maalesef, ona son hizme- timizi yapacağız. Bu ani facia karşısında, mektup- la, telgrafla, telefonla, taziyetlerini bildirenler sayısızdır. Bu taziyetle- daşımızın ailesi ve teşekkürlerimizi Tahir Şük; ce ve merhum a Kazetemiz re ma buat Umum Müdürlüğü de İs- tanbul Basın Kurumuna şu teessür ve taziyet telgrafını göndermiştir: İstanbul Basın Birliği Başkanlığına Beyoğlu - İstanbul Arkadaşımız Tahirin feci ölümün- “ ürümüzü bildirir, arkadaşlara sıhhat temenni e- İsi deriz. Matbuat Umum Müdürü Naci Kıcıman Cenaze merasimi Bugünkü cenaze merasimine dair, İstanbul Basın Kurumunun gönder. diği davet te şudur: (Devamı 10 uncuda) - | Sorguya Çekilerek Tevkif Edildi Kazayı yapan şoför Kemal Çekoslovakyadaki “Almanlar Südetler Bir Kargaşalık Çıkarmıya Hazırlanıyor “ Çekoslovak Livası ,, Teşkili İçin Şimdiden Harekete Geçtiler Prağ, 24 (Hususi) — Çekoslovak yadaki Almanları temsil eden dört fır kadan üçünün birleşmesi ve Nazi taraftarı Haynlayn'ın liderliği altın- da birleşmesinden sonra B. Hayn- layn'ın fırkasına mehsup radikal un- surların “Avusturya Hitler'cileri lej- yonu,, tarzında bir “Çekoslovak Ii- vası,, kte olduğu bildiril. mektedir, çekoslovak livasının âzası, Al münyada staj yapmaktadırlar. Bu â- za, Almanyada sıkı bir antrenman yaptıktan sonra, ayrı ayrı Çekoslovak yaya döneceklerdir. Bu haberlerde bu livanın Alman- yanın Çekoslovakyada bir müdahas lede bulunmasına sebebiyet vermek için iğtişaşlar çıkarmağa çalışacağı lâve edilmektedir. Alman çiftçi fırkasının kabinede» ki mümessili olan Spina'nın istifası cümhurreisi tarafından kabul olun- muştur. Çekoslovakyanın Paris elçisi Osus- ki, gazetetilerle yaptığı bir mülâkat- ta demiştir ki; “Çekoslavakya Alman ekalliyet» lerine mühim tavizlerde bulunmuş- tur. Hiçbir memlekete ekalliyetler Çekoslovakyada Almanların gördüğü re memlekâtinize gelmiştim. Bu te - mâslar müspet netice verdi. Bu suret- le benim buradaki işim bitmiş oldu - gundan, ayni şekilde temas ve mü- i (De ” şki Ni feda odercesine salışıyorlar, İdiyanfa mevkii Aragon eyaletinin kt eldeki imkânlar; mahdut saha. ühiğn bir #evkülceyş mevkii ve e- i küçük bataklıkları kurutmak emmi biç münakalât merkezi- (Devami 10 uncuda) İdin 4 ht iyi muameleye mazhar olmamakta. dır. Almanların Çekoslovakya parlâ- mentosunda malik oldukları âzalık r teki nüfu Ayni zamanda elçi, daimi müste - şar Sir Aleksandr Kadoga'yı ziyaret etmiş, bu taarruz için İtalya ve Al 0 uncuda) Çekoslovak Dış Bakam Kiğgimı zi —

Bu sayıdan diğer sayfalar: