26 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

26 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ 26 MART 1938 5 İngilterenin Siyaseti ÜÇÜNCÜ YIL — Nö. 1042 KURUS BAŞMUHARRİRİ: .Muhalefet Partisine Göre: | Tutulan Yol; Sulh İçin Bir Tehlike Teşkil Ediyor Diğer Memleketlerde Çemberlaynın Nutku, Her Tarafta! Iyi Karşılandı, Amerikada Hitlere| İ İngilterenin Son Sözü Ahmet Emin £ Emin YALMAN ngiltere Başvekili son sö- zünü söyledi. Dedi ki: “Biz sulhü severiz, sulh için ça. İşacağız. Milletler e Cemiyeti Paktının bize yüklediği vazife- i yapacağız. Bu vazifeyi mü- tecavizlere karşı müşterek bir <ephe kurmak mânasma alma- tiskia beraber Cemiyetin biraz i daha canlandırılacağına inanı-| Yoruz. Fransa tecavüze uğrarsa| taahhüdümüzü tutacağız. Fakat Çekoslovakya tecavüze uğrarsa| Fransanın arkasında otomatik sürette harbe karışmıyacağız.,, | Bu sözlerin bir meziyeti vardır: | Apaçık olmak. Hade ettiği manada tereddüde so- tep yoktur: Almanlarla Payanda) #8 prensibi “Dugun için “ldürülmüştür. Tecavüze karşı Bel la tulduğu iddia edilen müşterek cephe | şer. Milletlerarası hayatta mefhumu için müşterek bir des- ve ölçü kalmamıştır. Dünyada yumruk hakkı hüküm | türecektir. £ Böyle bir (dünya | ik | İçinde, her millete düşen kaygu, nın çaresine bakmak olacaktır. İ Mületler Cemiyeti belki de yaşa- İ İllâcaktır. Fakat kendisine Oha | Vâle edilen ikinci derecede işlerle Yöraşır bir komisyondan fazla bir kii olması beklenemez. Sunu da unutamayız ki bugünkü Ünya, devletlerarası bir hak ve tar hüde saygi göstermek bakımından ten evvellerinden, hattâ bir asır | *vwel hüküm süren şartlardan daha #eridir. Tecavüze karşı müşterek bir “denlist mücadele mahiyetini de gös- en Kırım muharebesi 1855 tari- hinde olmuştur. Tecavüze karşı in- a setler kurmağa uğraşan Paris | Müshedesirrin tarihi 1856 dır, merikanın gösterdiği örneğe uyarak İngilterenin Avrupa İerine karşı aldığı son kat'? vaziyet- dikkate değer noktalar vardır. Banlardan birincisi Ingiliz fırkaları Misindaki rollerin tamamile değiş- idir. Eskiden muhafazakâr fırka; 1, Wa işlerinde müşterek mesuliy: © Ve taahhütler altına girmeğe *selerin gidişini önliyecek tedbir “mağa, icabında harpleri göze al- ğa taraftardı. Liberal fırka ile &- çe fırkası, buna karşi yalnızlık i N Yüsetine taraftar görünüyorlar ve İterenin bir ada olduğunu, onun | ay ati erinin Avrupanın haricinde Munduğunu hatırlatıyorlardı. », Bügün muhafazakârlar, harpten ki Mesuliyetten kaçınıyorlar. Buna v le âmele fırkaları; ya- r in Nberahl, ? Yavaş muhafazakârların genç i a 8 ve inkılâpçı unsurlarile bir olâ- ie , Müşterek mesuliyet prensibine i, #ftarhık gösteriyorlar, yarınki teh- © bugünden tedbir istiyorlar ve iç 'bin kat'i surette önüne geçmek KU nazari bir harp ihtimalini göze * lâzım geleceğini ileri sürüyor- a kinci nokta şudur: ii nin son ald B. Çarçil Karşı Bir Ihtar Sayılıyor İ Londra, 25 (Hususi) — İngiltere Başvekili Mister Chamberlain'in dün Avam Kamarasında İngiltere nin harici siyaseti hakkında lediği nutuk ve nutku takip edeni! münakaşa bugün bütün dünya siya- si mahfellerini meşgul etmektedir. Mister Chamberlâinin müdafaa ettiği esaslar 1 - sulhü korumak,2 - Bir kimseye karşi otomatik taah -| hütlere girmemek, 3 - İspanyada| ademi müdahale #iy ne devam eimek, 4 - | iler Cemiyetini ih-| yaya çalışmak, 5 - İngiliz silâhlan- ma programının tatbikatını çobuk laştırmak ve genişletmektir. İngilter muhalefet lideri Mister At- İc bu siyaseti şiddetle tenkit etmiş ve bunu menfi mahiyette görmüştür. | Çünkü bu siyaset, silâhlanmayı ta - şı gelmiye hazir olduğunu ilân etme- li ve İspanyada ademi müdahale si- yasetinden vazgeçmelidir. Yoksa kü- kümetin siyaseti sulh için bir tehli- kedir: Daha sonraki hatipler içinde bilhas | sa Mister Çürçilin boyanati mühim- di. Çürçil, İngiltere ile Fransanın te- esvüze karşı tedafüi bir ittifak yap- |, malarına sulhçü devletleri, bilhassa pm 6 mcıdaj) Fransada Buhran Yatıştı Âyan Meclisi, Milli Birlik Kabinesi İstiyor Hükümet Reddedilen Lâyiha Yerine Bir Diğerini Hazırlıyacak söy-|| AHMET EMİN YALMAN Hatayda Tecavüz Başladı m muhabirin « ılmıgtır. Ar- skmlarda, ev- bir şey bulu- işkenceler uklar dövülmi bieşbur saki Koc nun Hacılarköyünden köylüyü önüne kat: tart partisi Şahin Cebbare, İltihs tiri klübünde bir putuk lardan bahse kâfir birinden) — » Firuz Nİ ariciye Ve- He lesraslara başladı, Çekoslovakyada | Bir. Muhalefci Cephesi Kuruldu B. Blum, Fransız Parlâmentosunda izahat veriyor Paris, 25 (Hususi) — Dün şayi olan kabine buhranı, haberleri bugün ya- tışmış, ve hükümet âyanda reddolu- pan kanun lâyihaları yerine yeni ve İgaha etraflı lâyihalar hazırlamıya ka tir. Hükümet tarafından ihaların biri Fransa Dev- biyo müvazene sermayesinin elde et- tiği temettülerin muhtariyeti haiz milli müdafan sermayesine tevdi o- lunmasına aitti. Ayan birinci lâyiha- yı kabul, fakat ikincisini rededtmiş, ve bir çok âyan âzam karşılarında milleti daha iyi temsil eden bir hü- mın hükümete 6 milyar | kümet istediklerini ileri sürmüşler. İve Gerptekilerin Sarka #önderilece. B. Beneş (Yazısı, üçüncü sayfada) Viyanadaki Elçiliğimizi Kapatıyoruz Berlin, 25 (A.A) Elçisi, — Türkiye Büyük | Almanya Hariciye Nezareti-| ne, Türkiye hükümetinin Viyanada- ki elçiliğini kapatmıya ve Viyanada bir başkonsoloslük kurmıya karar verdiğini bildirmiştir. Berlin, 25 (A.A) — Şimdiye kadar Lâhi'de bir maslahatgüzar ile temsil| edilmekte olan Türkiye, Holandada bir elçilik ihdasına karar vermiştir. Türkiyenin ilk Lâhi elçiliğine, şim- diye kadar Viyanada Türk elçisi bu- Tunan B. Ahmet Cevat Üstün tayin edilecektir. e kr Valiler Arasında Ankara, 25 (Tan Muhabirinden) — Valiler arasında yakında geniş mik- yasta değişiklik yapılacaktır. Uzun zamandanberi Şarkta bulunan vali- lerden bir kısmının Garbe alınacağı Bu iki büyük ciltlik Çocuk Ansiklopedisi eser her evde bulunması zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan m rum bırakmaymız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. TAN Matbaası İSPANYA HARBİ Cümhuriyetçi Ordul Katalonyayı Şiddet Müdafaaya Hazırlan Bir Hava Çarpışmasında Hüküm çilerin Altı sie di Düşürü | Fransa İspanya hudı Londra, 25 (Hususi) — Barselo-| nadan Mülli Müdafaa Bakanlığı tara- fından bildirildiğine göre, Aragon İbephesindeki muharebeler son gün- lerde çok şiddetlenmiştir. Hueska'nın şimalinde düşman tezyiki artmış, ve cümhuriyet kuvvetleri Hueno ile Araslues'i boşultmağa mecbur kak iğla Ebre nehrinin cenup kıyılarında | ssi taarruzu tamâmen durdurulmuş- tur. Frankistler bu mıntakada yal- © Almanyaya | Karşı. udunda nöbetçiler vız Akorisa bölgesinde eh siz surette İlerilemiş bulunu Lorida - Sarag yolu ilerilemekte olan 100 kamyı düşman nakliye kolu iki cümhuriyet hava filosu dan bombardıman edilmişti kamyon yarımış ve birçok öl Diğer iki hava filosu da i yaresine hücüm etmiş, fakı saat İrsda meydana çikan 100 kat (Devamı 3 ü İngiltere ve Amerikada Bü; Nümayişler Yapıldı, Mareş Göring Viyanada k, 25 (Hususi) — Madison 'de, binlerce talebenin bir nümayiş yapılmıştır. Nümayişçiler,totaliter memleketlerde demokrasi ve mezhep hürriyetlerinin ısını protesto etmişler, ve cihn sul- ün tesisi için, Almanya, Italya, ve Japonya hâriç olmak üzere bey-| | lanmışlar ve; ein bir konferans topl istemişlerdir. Londra, 25 (Iusüsi) — | Almanya aleyhinde yapılm: nümayişler devam ediyor. | birçok. nümayişçiler, Vester “Londradaki (Devamı 3 ü Kaybettiğimiz Arkadaş Tahir'in cenazesi, ha Merasimle Kaldırıl Bütün Meslekdaş lar, Törende F Bulundular, Cenaze, Gözyaşları Ara: Şehitlikteki Ebedi Medfenine Bırc Tahirin tabutu, içinde çalıştığı matbaanın önünde

Bu sayıdan diğer sayfalar: