26 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

26 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketinden: 18 mart 1938 tarihinde Adapazarında toplanan bankamız hissedarlar alelâde genel heyetinin verdiği kararlar 1 — Ruznamenin birinci ve ikinci maddelerinde gösterildiği “veçhile 1937 senesi hesap yılı içindeki çalışma durumu ve hesaplar hakkında idare meclisi ve mürakıp tarafından yazılan ra- porlar ve3i Birincikânun 1937 tarihli bilânço ve kâr ve zarar hesapları bugünkü Genel Heye- timiz önünde okunarak tetkik edildi, Bilânço ve kâr ve zarar hesaplarının tasdiki ile idare meclisi üyelerinin ve mürakıbın 1937 senesi iş ve hesaplarından dolayı ibralarına karar verildi. 2 — Ruznamenin üçüncü maddesinde münderiç olduğu veçhile Genel Heyetimiz 1937 yılı temettü payı olarak on lira itibari kıymetindeki beher hisse senedine yüzde dokuz hesabile 90 kuruş ve beher müessis hissesine de 18.57 lira verilmesini tasvip ile temettü paylarınm kanuni vergilerin tevkifinden sonra 10 numaralı kuponlar mukabilinde 15 Nisan 1938 tarihinden itiba- ren dağıtılmasına karar verdi. 5 3 — Ruznamenin dördüncü maddesinde yazılı olduğu veçhile, Genel Heyetimiz müddeti biten idare meclisi azasından Bay Talip Kurişin şirket esas mukavelenamesinin 34 üncü mad- desine tevfikan üç sene müddetle ipknen ve kezalik müddeti biten doktor Bay Süleyman Teze- rin Adapazarından infikâki ve meşgalesinin azalık vazifesini ifaya imkânsızlığı dolayısile, yeri- ne eczacı Bay Asım Arcanm esas mukavelenamenin yukarıda geçen maddesi hükmünce üç sene müddetle müceddeden intihaplarına karar verdi. e Ruznamenin beşinci maddesinde yazılı olduğu veçhile Genel Heyetimiz 1937 yılı içir mürakıp ücretinin dahi tediye ve tesviyesine karar verdi. 9 5 — Ruznamenin altıncı maddesinde münderiç olduğu veçhile henüz satılmamış olan hisseler için, Genel Heyetimiz, dağıtılacak temettüattan her kırkar liralık temettü miktarları için hisse- darların satılmamış hisselerden birer hisse yazılması ve her müessis hakkı tesviye edilirken de e kezalik satılmamış hisselerden birer hisse tevzi ve tevdi edilmesi şekline ittifakla ar verdi. Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketinin AKTİF 31/12/1937 tarihindeki bilânçosu * KASA Türk Lirası Banknot 90042 — Gümüş 3026 25 102.807 90 Ufaklık 939 65 102807 90 MUNZAM KARŞILIKLAR: Hazine bonoları 12.660 — DAHİLİ MUHABİR BANKALAR 37.600 03 SENEDT CÜZDANI 317.599 31 Üç aya kadar vadesi hitam bulanlar 298003 51 Vadesine üç aydan fazla kalanlar 11209 73 Tahsili taahhür eden senedler 8388 07 317599 31 ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 2.828 10 © Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ergani hisse- leri - Borsada kotedir - 34.250 — HENÜZ 'TAHSİL OLUNMIYAN HİSSE SENEDLE- Rİ AVANSLAR TE 180.601 54 Emtla üzerine avanslar 148516 10 Salr mütenevvi teminat karşılığı av. 32085 44 > 180601 54 BORÇLU FESAT CATE Pr ee aa M Kefalet mukabili kredi 112272 42 Sair teminat mukabili kredi 112272 42 SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 45.482 69 Çürük alacaklar 14840 78 Sair muhtelif borçlular 30621 91 45462 69 KONAKLAR iğ, 799 15 MENKULLER 10.503 56 Makineler 1204 — Kasalar 1264 70 7928 65 Mefruşat ve tesisat 5459 95 257491 Stoklar i 10503 56 TEMİNAT VE KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 120.478. 84 NAZIM HESABLAR 315.277 13 Şehirde tahsil olunacak senedler cüzdanı 30478 52 "Taşrada tahsil olunacak senedler mütesel- Mimleri 3465 4 Muhtelif kıymetler deposu 257883 17 Teminat karşılığı senedler cüzdanı 14450 — 315277 13 —— Umumi yekün 1.293.140 67 Past n Türk Lirası SERMAYE İHTİYAT AKÇESİ air 60 Kanuni ve nizami ihtiyatlar 20667 45 Fevkalâde ihtiyatlar (Çürük alacaklar kar.) 11726 67 İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 1839 48 34233 60 TİCAREİ MEVDUAT LE 180.155 87 Vadesiz olanlar 140892 24 ; Proavili olanlar 28780 — Vadeli olanlar 19483 53 189155 87 TASARRUF TEVDİATI Me 133.191 81 Vadesiz ve vadesine bir aydan az zaman kalan 10039 85 Vadesi bir aydan bir seneye kadar olan 59852 45 Vadesi bir seneden fazla olanlar 3299 51 331m1 81 SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 42807 51 TALEB OLUNMIYAN TEMETTÜ VE KUPONLAR 4.259 51 Da PAYI: Mefruşat amortismanları ' 327528 MUHABİR BANKALAR 11940 — EİT VE KEFALETTEN Ker ALACAK- LILAR 120.478 BA NAZIM HESABLAR 315277 13 © Şehirde tahsil olunacak senedler mudileri 39479 52 Taşrada tahsil olunacak senedler mudileri 3465 44 Muhtelif een madileri ||| 257883 17 Teminat Mi dileri 14450 — ni , iğ | Aeamız AN Istanbul 3 üncü Hukuk Mahkeme- sinden: Bi gibi fena muameleleri ve geceleri ve söğmesi yüzün detli geçimsizlik hâdis kında Fransua Afife vekili aleyh Dimitrinin bir ay zarfında mü. bellüğ etmesi lüzumu ilân olunur. ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve sa de satılacağından talip olanların ha- D. N. ile müracaatları ilân olunur. (6248) ğundan: ruhsatnamesini hamil olmaları şart 29/3/938 Salı günü saat 11 de ma- hallinde hazır bulunmaları ilân olur nur. (6229) Istanbul Ikinci Iflâis Memurlu undan: nur. (6247) KT YALAMA le a İz rs SEKSULİN SİZE YAŞAMAK ZEVKINI TEKRAR HATTA FAZLSİLE Ka EA GÜR ET Çare İİİ BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT A LAL ti SAFİ KÂR 1937 yılı kârı 1936 yılından kalan kâr Kocası Dimitri Emantilidisin mü- ekkilini 930 senesindenberi terketti- eve gelmemesi ve karısını döğmesi üzünden aralarında şid- olduğundan boşanmalarına karar verilmesi hak- avukat Lazaraki tarafından Beyoğlu Nuru Ziya (eski Polonya) sokak 48 numa- rahi hanede mukim Dimitri Emanu)- dis aleyhine mahkememizin 938/ 105 numara ile açılan davada: M. aleyh Dimitrinin gösterilen ikamet- gâhı terk ile bir semti meçbüle git- tiği anlaşıldığından istida suretinin divanhaneye talikine ve hulâsasının da gazete ile ilânına dair verilen ka- rara tevfikan dava arzuhali divan- haneye talik edilmiş olduğundan m. racaatla olbaptaki istida suretini te- Istanbul 4 üncü Icra Memurlu- tılmasına karar verilen halı, kütüpa- ne, yaldızlı gardrop, tunlet masasi 9,30 da Harbiye Tershane sokak 5 No. lu Kocabıçak apartımanı önün-| ,, yı vermeleri lâzımdır. Hakları ta- zır bulunacak memuruna 937/6328 Istanbul Ikinci Iflâs Memurlu- Müfüs Salon Müskirat Fabrikası Andıs oğlu ve Şeriki Komandit Şir- | ketine ait olup Beyoğlunda Hammal | i Başında 52 No: da mevcut rakı çı- karmağa mahsus gömülü iki kazan ve teferrüatı ve Filitre ve Doldurma makinası ve yazıhane eşyası açık art- tırma suretile satılacaktır. Kazanlara talip olacakların İnhisar idaresinin tır. Diğer kısım serbesttir. Taliplerin Müflis Yorgi Zapanopolu Masası- İna müracaat eden Kaneti ve Simon kasın kaydettirdiği 621 lira 87 ku- ruş alacağın müflisin defterlerinde kayıtlı olması itibarile altıncı sıraya kayt ve kabulüne İflâs idaresince ka- rar verilmiş olduğu ve sıra defteri- nin bu suretle düzeltildiği ilân Olu. | yaş arasında bir helâ ikinci katta bir Istanbul Uçüncü Icra Memurlu- ğundan; Paraya çevrilmesine karar veri- len ve tamamına 3500 lira kıymet i | takdir edilen Boğaziçinde Boyacı kö- yünde Fıstıklı bağ sokağında eski 8 yeni 10 numara ile murakkam bir tarafı Fıstıklı caddesi bazan kiracı Yorgi ve Aleko ve bahçıvan Mihal ve kayıkçı Andon ve bahçıvan Yor- gi ve Dimitri evlerinin bahçesi ve ba- zan Fıstıklı caddesi (o ve bir tarafı mektep sokağı ile mahdut bahçeli bir evin tamamı açık arttırmaya kon- muş olup 2/5/938 tarihine müsadil Pazartesi günü saat İğ den 16 ya ka-| dar dairemizde birinci açık artırma- | sı yapılacağı ve arttırma bedeli mez kür gayri menkule takdir edilmiş ©- lan kıymetin “ede 75 şini bulduğu surette alıcısı uhdesine ihalesi icra kılınacağı aksi takdirde son arttıra- i- İnin taahhüdü baki kalmak üzere art- tırma 15 gün müddetle temdit olu- narak 17/5/938 tarihine tesadüf eden Salı günü ayni saatte dalremizde yapılacak ikinci dçık arttırmasında mezkür gayri mepkul en çok arttı- ran üstünde bırakılacaktır. Satış pe- şindir. Artırmaya girmek istiyen lere mukadder kıymetin $ede yedi buçuğu kıymetinde pey akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektu- we masa 1/4/938 cuma günü saat pu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla- | rının ve husüsile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müs- pitelerile birlikte dairemize bildir- i meleri lâzımdır. Aksi halde hakları İtapu siciilerile sabit olmıyanlar. se- | tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, MEZKUR GAYRI MENKULUN EVSAFI UMUMİYESİ ZEMIN KAT: Sokaktan mermer merdivenle çıkılır. Önü demir par- maklıklı ufak mermer döşeli bir sa- hanlıktan eve girildikte zemini mer- mer döşeli bir avlı üzerinde iki oda, Camekânla bölünmüş zemini çimen- - İto döşeli bir mutbak, bir helâ, bir be altı, sarnıçtan su çeken bir İel tulumbası mevcuttur. Mutbaktan İtek kanatlı bir kapıdan bahçeye çı- kılır ve buradan da ayrıca bir mor- divenle evin ikinci katma çıkılır. BIRINCI KAT: Zemin kattan bir MET GYYETLE ÇAR Aka m ersan bir kiler odası bulunup birinci kata ! çıkıldıkta bir sofa üzerinde üç oda | üstü kapalı ve camekânlı balkonu ha- vidir. İKINCI KAT: Birinci ve ikinci sofa üzerinde üç oda bir banyo ma- halli ön ve arkada balkonları mev- 'cuttur. Elektrik tesisatı vardır. Dört | taraf hadudu kâgir ve üstükiremitle örtülü divarlarla tahdit edilmiş olup arka taraf hududuna bitişik ahşap kümes ve odunluklarile avuz çiçek- lik ve zemini karasuman döşeli ka» melyası, iki sarinıcı, mevcuttur. | BAHÇE KISMI: Bahçede muhte- lif cins çam, manolya, ıhlamur, bir kaç adet yemiş ağaçları vardır. Ve bahçenin eve bitişik kısmında sarnıç- tan su çeken bir el tulumbası mev- cuttur. MESAHASI: Tamamı 1211 metre murabbat olup bundan 188 metro | murabbat bina ve müştemilât ve mü- tebakisi bahçedir. Mezkür gayri men- kul mahallen yapılan vaziyete naza- ran Boyacı köyünde Yeni sokakta olduğu ve ahşap olduğu ve daha faz- la malümat almak istiyenlerin 1/4/ 938 tarihinden itibaren dairemize çi ve asılı bulundurulacak arttır- 26-34-9038 BURUŞMUŞ hayret keşfi Buruşukluklar, ihtiyarladi nız zaman teşekkül eder. Cilt, bazı hayati unsur! kaybeder, bu hayati ve kıyas unsurları iade edince, gön ve tazeleşir. Işte, Viyana Ü versitesi profesörü Doktor skal'in şayanı hayret keşfi dur. “Biocel” tabir ve genç b vanların cilt hüceyrelerinin # kezinden istihsal edilen bu metli cevher, pembe renginö Tokalon kremi terkibinde m cuttur. Her akşam, yatma? evvel kullanınız. Siz uyurkefk) cildinizi besleyip gençleştiri# buruşukluklarınızı serian eder, Bir hafta zarfında on gençleşmiş görüneceksiniz. G düz için cilt unsuru olan b rengindeki Tokalon kremini lanınız. Siyah benleri eritir, 9 mösâmöleri” kapatır-ve bö “yarar Lama evr esimi bir.cildi beyazlatıp yum! BAYANLARI Nazarı Dikka Satm aldığınız Tok: kremi vazolarmın büyük # #amanda kıymettar mü fatları bulunan Tokalon yangosuna iştirak hakl veren bir bilet takdim cektir, ma şartnamesine ve 3ö - 190$ dosy- na müracaatla icap lümat ve izahat alabilecel meçhul gayri menkulün doğan birikmiş bina ve vakıf "| ve tanzifiye ve tenviriyeden vellit bilcümle vergi mükelle”” ve dellâliye resmi borçluya ait üzere satış bedelinden tenzil senelik evkaf taviz bedeli v€ harçları alıcıya ait bulundu olunur. “3859 38277 82 243 30 38521 12 —— Umumi 4 yekün 1.293. Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketin 31 Birincikânun 1937 tarihinde kâr ve zarar hesabı hulâsasıdır. BORÇ ALACA Türk Lirası Türk GENEL MASRAFLAR 2167590 Oo ALINANFA!Z VE KOMİSYONLAR, 85” Maaşlar ve ücretler (o 18068 14 MUHTELİF KARLAR “Jj 1 İdare masrafları 2185 51 BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİ ALI Vergi ve harçlar AT — 'NAN (OMİSYON Mer ESHAM T CÜZDANI KÂRI Sair masraflar SE Si SİGORTADAN ! YILD, KAR pi — si GEÇEN JAN KALAN il ACYO VE SAİRE 1.674 52 AMORTİSMANLAR 913 64 4 SAFİ KÂR 38.521 12 91.490 79 e “yg sa Mem m” ws

Bu sayıdan diğer sayfalar: