26 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

26 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız! Yavrularınızın midesini abur cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli V KAP Ye a TY Gıda A na çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü unların vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bü- tün çocuk doktorları buna şehadet eder, Avrupada daima dip- Iomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates; Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. KUMRAL SİYAH Saçlara gayet tap surette is- tenilen rengi verir. Ter ve yı- kanmakla kat'iyyen çıkmaz. Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev- seniii ieebi safı haiz saç boyaları arasında bi- rinci gelmiştir. Saçları ve cildi kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte bo- yayan yegâne sıhhi saç boyalarıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL EE HORMOBİN İstanbul Komutanlığı İlânları İstanbul Komutanlığına bağlı bir- Bklerih Hayvanatı için 1300 dönüm çayır kiralanacaktır. “Çayırı olanla rın Çayırlarını tesbit ettirmek üzere 31 Mart 938 Perşeribe günü akşamı- na kadar Fındıklıda Komutanlık Sa- tınalma Komüsyonuna' gelmeleri. “1483, * Istanbul Komutanlığına bağlı bir- | likler hayvahatı için 80 ton yulaf sa- ADERPMİIKTIDAT hd BELGEVSEKLİĞİNİN tn alınacağından açık eksiltme ile ihalesi 13/Nisan/938 Çarşamba gü- nü saat 15 de yapılacaktır. Muham- men tutarı 4600 liradır. Ilk temina- tı 345 .liradır. Şartnamesi her günl Kadın ve erkek için Meşhur İsviçre BALLY yakkabılarının ilkbahar modelleri gelmiştir. PAÇIKAKİS cad. 286 evvel Komisyonda görülebi- | ilerinin ilk teminat mak- buz veya mektuplariyle 2490 sayılı 2 ve 3 maddelerinden yazılı beraber ihale günü vakti muayyende Fındıklıda Kamu- | tanlık Satınalma Komisyonuna gel 1628 kanunun vesikalariyle EMMÜESSİR İLACIDIR PAN amman mimik, 269-690 Mekteplerin tatil başlangıcı 21 Hazirandan mekteplerin açılma tarihi olan 20 Eylüle kadar Boğazda oturacaklar için yazın en sicak Üç ayına mahsus olarak birinci ve ikinci mıntakadan yüzde 40 ve üçüncüden yüzde 50 tenzilâtı havi üç aylık yeni kart abonman ihdas edilmiştir. Bü kartlar: Anadolu cihetinde: 1 Üsküdardan başlıyarak (Üsküdar dabil) Çubukluya kadar-(Çubuklu dahil) yüzde 40. 2 — Rumeli cihetinden: Rumelihisarından başlıyarak (Rumelihisarı dahil) İstinyeye kadar (İstinye dahil) kezalik yüzde 40 3 — Paşabahçesinden başlıyarak Anadolu Kavağına kadar yüzde 50. 4 — Yeniköyden başlıyarak Rumelikavağına kadar yüzde 50 tenzilâtı ihtiva edecektir. ilâtı havi kartların üç aylık bedeli Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruş yerine yalnız. ikinci mevki (1575) kuruş yerine kuruştan ibarettir, Çubuklu ile Emirgân ve İstinydye Kadar birinci mevki (2340) yerine ikinci mevki (1980) yerine kuruştur. Yeniköy ve Paşabahçesinden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci mevki (3150) yerine (1575) ikinci mevki (2700) yerine kuruştur. Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci karda yazılı fiyatlarında dahildir. İşbu üç aylık kart abo mevkilerde kanunen tediyeslicap eden (234) ikinci mevkilerde (193) kuruş işbu tenzili kartların yu- anlar 1 Hazirandan itibaren satılığa çıkarılacaktır. kg gerin Elyevm yüzde yirmi betşen yüzde 35 e kadar tenzilâtı havi aylık kartların yine her ayın'birinden-on birine kadar bermutat satılmasına ayrıca devam edilecektir. Usküdar Kadıköy ve Havalisi Tramvayları Türk Anonim. Şirket, İle akdedilen itilâf mucibince Kısıklı yolu ile Çamlıcaya - tenezzühe gitmek istiyen muhterem halkımız için vapur ve tramvay ücretleri birlikte olarak müşterek biletler ihdas edilmiştir. Bu biletler vapur ve tramvay günlük gidip gelme için birinci mevki 42 kuruş yerine 25, ikinci mevki 34j kuruş yerine 22) kuruştur. Bu müşte- rek biletler yalnız Köprü Üsküdar iskelesi ile Kabataş ve Beşiktaş iskelelerinden alınabilir. Bundan başka Kısıklı ve civarında sakin sayın halkımıza fevkalâde bir kolaylık olmak üzere tramvay ile müşterek fotoğraflı aylık kart abon- manlar ihdas edilmiş ve bunlar yukardaki gidip gelme müşterek biletler fiyatı üzerinden başkaca yüzde on tenzilâta tâbi tutulmuştur. Üsküdar Tramvay Şirketi ile çıkarılacak müşterek biletler ve aylık abonman kartlar 11 Nisan 1938 tarihinden itibaren satılığa çıkarılacaktır. inci mevkide 1260 kuruş yerine 675 kuruş. İkinci mevkide 1035 kuruş yerine 6074 kuruştur. Alelitlâk abonman kartlarını hâmil bulunan yolcularımız vapurlarımızda ayni günde kendi mıntakaları dahilinde mükerreren seyahat hakkım haiz olduktan başka Pazar günlerinde muntaka farkı aranmaksızın bilâfark Boğazın her mıntakası dahilinde seyahat edebilirler. gama Müşterek aylık abonman kartların bedeli: Harici Askeri Kıtaat İlânları MÜNİR NUREDDİN in son konserinde büyük alkışlara mazhar olan 110906 Eskişehirde yaptırılacak bir çift İnangür inşaatı kapalı zarfla eksiltme İye kanulmuştur. Muhammen ke - şif bedeli 165,503 lira “42 kuruştür. Eksiltme 20 Marat 1938 salı günü sa at 15 de Ankarada M. M. V. Satın Alma Ko. da yapılacaktır. Keşif pro je ve şaratnameler 828 kuruşa M. M. V. Satın Alma Ko.'dan alınır. lik te- Plâklarında okunmuştur. minatı 9529 lira 68 kuruştur. Eksilt- meye girecekler kanuni teminat ve I Her yerde arayınız 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla ida- . ri şartnamenin 4 üncü maddesinin Piyasamıza yeni çıkan FRANSIZ PÜROLARI likte teklif mektuplarmı ihale saatin TTANSIZ reyisite ah üermiş Hicazkâr şarkı - Bekledim fecre kadar Hüzzam şarkı - Aşkın bana gizlibirelem den en az ve behemehal bir saat evve line kadar Ankarada M. M. V. Satın i ) iy” Dr. IHSAN SAMI A Bakteriyoloji Lâboratuarı Mağ memeli) ve müstenit mukavele mucibince, İnhisarlar İdaresi isimleri aşa- ğıda yazılı dört muhtelif markada Fransız pürolarının mem- leketimizde satılmasını kabul etmiştir. Diplomates Beheri 45 Philipinos 25 Voltigeur Extra 16 i Nikotinsiz voltigeur 20 Klara Np e e Xİ. LLM MA bu pürolar ilân tarihinden itibaren piyasaya çıkarılmıştır. Fransız Rejisi, Türk sigaralarını evvelce Fransada satılığa Umumi ken tahlliâti frengi nok tal o mazanından © (Wasserman ve kahn teamülleri) kan kürayvatı sa: yılması Tifo va ısıtma o hastalıkları teşhisi idrar balgam cerahat kazu- Ünhra mikroskepi r İstihzarı kanda Üre, şeker Klorür Kollesterin (miktarla. #in tayini o Bivanyolu Ne, 311 Tel 20901 MAMMMMMNNNN, kuruş çıkarmıştır. İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI “MİDE EKŞİLİK VE YANMALARINI MAZON MEYYA TUZU sinenin MİŞEİVE BADSAKLANI AYIŞTIRMAZ İçiLmESİ LÂTİF TESİRİ KOLAY VE İMÜLAVIM DİRK YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL MUSTAPZAR TUTAMAZ. MAZON isin vw HOROS MARKAYIMA DİKKAT MUTLAKA vimizDE 7 BiR $ #LUUMDUA MUZ PETROL NİZAM Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. SENELİK TECRÜBENİN NETİCESİ RADYOLAR SATIŞ MERKEZİ TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİ Sirkeci Horasancıyan Han No.7—8 © pPROFİLAKSİN | Belsoğukluğu ve Frengiden korur. b KOLINO antiseptik DIŞ MACUNU Hakiki tabletleri soğuğa karşı ve bütün ağrılardan sizi korur. ——— —— İhtira İlânı “Tek şekilde mermi,, hakkın - da alınmış olan 13 Nisan 1936 günlü ve 2083 sayılı ihtira beratı bu defa mevkii fiile konmak üze- re ahere devrüferağ veya İcar e- dileceğinden talip olanların Ge- lata'da, Iktısat Hanında, Robert Ferri'ye müracaatları ilân olu - nur, ROMATİZMA LUMABAĞ siYATi kullanınız. Lez- zeti hoş, diş leri inci gibi parlatan Ko- linos dünyada İ milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek- f edilmiş olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. Büyük tübü 42 ku MER YERDE ARAYINIZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: