26 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

26 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKINGÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKİN DİLİ a Bene 8 — No, 2749 _.—% # Yazı işleri te! Orta Avrupada tehlikel Hatay yeni intihab S on Po sta PAZARTESİ 28 — MART 1938 alâmetleri veniden belirmeğe b aşladı Çekoslovakyanın dahili vaziyeti Pariste endişe uyandırıyor Çek gençleri harekete geçar. âzası 250 bin Vlıişî;'i vücude getirildi, Cumhurreisine, hükümete f saRJOYA POLANYA .--İ AVUSTURYA - MÜLES 100 Çekaslovakyada ekalliyetlerin adedini ve bulundukları mevkileri gösteren harita Paris, 27 (Hususi) — Pragdan bildirili-| gönderilen telgraflarda hükümetin azim- Almanyanın Avusturyayı ilhak et-/ kâr bir siyaset takib etmesi taleb edil- Çel akyayı| mektedir. Çek gençleri heyecan içinde-| gergin hava son günlerde muhtelif | dirler. Muhtelif partilere mensub gençler| tesirini göster« | Çek birliğine halel getirecek her hangi | Almanlarının | bir hareketi önlemek ve memleketin is- ini | tiklâlini korumak için yeni bir teşe vücude getirmişlerdir. Bu teşekküle şi: Üği gündenberi bütün partiler arasında amıştır. aldıkları vaziyet bütün Çeok partile hârekete getirmiştir. bulan büyük bir teşekkül telgraflar yağıyor ( Frankncular_N Katalonyaya dün girdiler Sarages, 27 — Havas muhabiri bil- ga şehri de altına alınmış bulunuyordu. kuvvetlerinin ileri karakolları girmişlerdir. Bu kuv Sin rinin sol kıyısını beş altı kilometre genişlik ve üçilâ beş kilemetre derin- || şal etmişlerdir. (AA.) diye kadar 250 bin kişi âza yazılmıştır (Devama 11 inci sayfada) Çek cumhurreisi Beneş'e ve başvekile hergün muhtelif teşekküller - tarafından —— Çinliler Japonlardan iki şehir istirdad ettiler Hsucov etrafında ğa;Iîıı'akla olan hayati muharebe birdenbire Çinliler lehine inkişafa başladı Hankeu, 27 — Röyter muhabiri bildiri-| çin yapılmakta olan hayati muharebe, yor: Burayâ bugün gelen askeri resmi| birdenbire Çinliler lehtne geniş surette raporlara göre, Hsuçov'un hâkimiyeti (Devamı 11 inci sayfada) GüR aA aS ASA eee AAA AAA AAA AAA AA SARAA AA BAA AAA “Son Postanın,, Kudüs mektubları Filistinde çeteler “Resmi tebliğ,, neşrine başladılar Her biri bir İslâm kahramanının adını taşıyan çeteler bir başkumandan tarafından idare edilmektedir tden birinde İngiliz devriyelerik, " miz güne şiddetini arttırafak zıyor) — Filistin arablarının İngilte -|yor. Büyük merasimle reye karşı açtıkları mücadele, gi'mdenI (Devama 11 i ulada) faaliyete geçti | İngiliz devlet adamı Fransız ricalile ayrı ayrı görüşmeler yapıyor 27 — Bütün gazeteler, B. Çör-! Parisdeki faaliyetini ve yaptığı| Ti tebarüz etlirmektedir. Gi ni zamanda B. Çörçilin Fran ahatinin hususi ma - y T alma seyahati oldu - ğunu da kaydetmektedir. Sösuar ga - zetesi bu haber alma keyfiyetinin her iki memleket için çok faydalı olabile - ceğine bilhassa işaret eylemektedir, Zi ra B. Çörçil, E: nıh inkü mı gul nmaktadır. B. Çörçil, dün gece, İngiltere bü -| yük elçiliğinde, B. Blum, Pol Bonkur ve Daladie şereflerine bir supe vermiş- tir. Bugün de aralarında Flanden de da- hil olmak üzere bir çok politika şah - siyetlerini öğle yemeğine davet etmiş| ve öğleden sonra B. Daladie ile uzun bir görüşmede bulunmuştur, çil görü. zetele hiy bir ha (AA.) Eski Yunan Başvekili dün öldü Atina, 27 (Hü. gusi) — Sabık Yü: nan Başvekillerin- den Mihalakopulos bir müddettenberi rahatsır bulundu- ğu hastalıktan kur tulamıyarak — bur gün ölmüştür. Sabık - Başveki. | | tel birkâç gün evvel Hat Lliş olarak Yenigün gazetesini kapatmıştır. lin cenazesi mera- simle kaldırılacak. Mihalakopulor — —-—-——— — — — n 5 kuruş İdare işleri telefonu: 20203 talimatnamesinin esasları Uç mühim nokta Herkes istediği listeye serbestce yazılabilecek, intihab büroları başında camialar tarafından serbestce tayin edilen mümessiller bulunacak. Cezat hükümlere de medeni bir çehre verildi Bugün Ankaraya gidecek olan Menemencioğlu Belgraddan geçerken Başvekil Stoyadinoviç ile görüştü Hatay intihab talimatnamesinin yeni- den hazırlanması için bir müddettir Ce- nevrede bulunan ve dün sabah İstanbu- la dönen murahhas heyetimizin reisi Ha- | e Vekâleti umumi kâtibt Bay Nu- Rıfat Menemencioğlu, Cenevredeki | hab talimatna- | ririmize şu ereler ve yen nesi hakkında, dün bir mt göre, komisyon, ev- haricinde olan bir tali- dimiz hariç mekle beraber, limatnamenin hazırlanmasında, beraber ktık. Bu talimat- ilenlerin, anlıyanların| Biz, talimatnameyi ©-| buhda, bizim asıl eks- (Devamı 5 inei saytada) ihzar Mühim beyanatta bulunan B. Menemencioğlu Cenevre kararlarının akabinde Hatayda tazyik ve tedhiş tekrar başladı Hatayda Türklere karşı Rum ve Ermeniler silâhlandırılıyorlar İskenderun, 27 (Hususi) — Cenevreden | Cenevre müzaker akabinde ko- gelen güzel haberlerle buradaki tatbikat| miserin bu hareketi Türkler üzerinde fos birbirini maktadır. Halen Hatayda | na tesirler yapmıştır. statünün hiçbir maddesi tatbik edilme-| İskenderun, 27 (Hususi) — Bir hafta mektedir. Türkcenin resmi dil olarak|evvel Karabeyazda Türklere ittihadı &« kullanılması bile nazari bir mahiyette| nasır vesikaları dağıtılır. Türkler de bu kalmıştır. teşekküle girmeğe davet edilirlerkea Antakya, 2 'Türklerden Kel Mehmed adlı bir adamın «Biz bu teşekküle girmeyiz!» demesi Ü- (Devamı 11 inci sayfada) seessesasesAA AAA AAA AAA AAASSS AA AAA AAA BAA AACACARE Binicilerimiz Cumartesi Avrupaya gidiyorlar Nis, Roma, Varşova ve Londrada yapılacak müsabakalara bu yıl ilk defa olarak yeni yetişen 4 sübayımız daha iştirak edecek | 'T (Hususi) — Kont de Mar- ya gelmiştir. İlk ivrupaya gidecek kıymetli binleilerimizden Cevad Gürkanla Saim Polatkana dünkü müsabakalardan sonra birincilik ve ikincilik mükâfatları verilirken Beynelmilel atlı spor müsabakalarına rekkeb ekipimiz nisanın ikinci günü İş- iştirak etmek Üzere Avrupaya gidecek o-| tanbuldan hareket edecektir. Ekipe riya« lan güzide süvari sübaylarımızdan mü- (Devamı 5 inci sayfada) 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: