25 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAĞLIK KUFONU Bu kuponun onunu topleyan © cularımız SON TELGRAF'ın birinec tf dahiliye mütehassısı tarafından Be- şiktaşta tramvay durağında 59 numa - rada cumarteşi, — pazartesi çarşambda günleri saat 15 den sonra müöyene ve tedevi edilirler, SAYISI #İEP. VERD(V - KURUŞ 'X 25 Mart 1938 CUMA S Telefon No. 20827 İst. Nuruosmaniye caddesi. KY KARANLIK ! Faşist zümrenin bu devlete karşı harekete geçmesi tak- dirinde İngiltere gibi Fransa ve Rusyanın da silâhla varid görülmüyor Hd Sayı : 378, En s&on Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi ÇEKOSLOVAKYANIN AKİiBETİ Çekoslovakyanın üçe bölünerek Alman ve Lehlerle sakin kısımlarının bu devletlere ilhakı, halis Çeklerin bulun- dugu kuçuk bir parçanın müstakil olarak bırakılmasının Berlin - Roma - Varşuva arasında kararlaşhnldıgı söyleniyor Roma, 25 (Son Telgraf) — Çemberlaynin nutku I"ınx |Prag ve Moskovada derin bir hayı gilterenin Çekoslovakya için askeri tasrih edilmesi Fransanın da — v: lümattan nııl.ısıhlıı.ııu göre, ı,ekoxımnkıınn vaktiyle Leh - nkisarı uyandırmıştır. ardımda bulıuımnamu müşkilleştirmiştir. Pu saikdii. Biülmdniğ “Toçbü mantakası geçecek ve Sodet Almanlarının y Frarısız Parlâmentosun- dan bir köşe Fransada : Kabine Buhranı Başlamak Üzere mi? — İngilterenin vaziyeti bunu tacil ediyor Lendra, 25 (Son Telgraf) — Çem-| berlaynin Acrupa siyaseti hakkında söyldiği nutuk, esasen vaziyeti na-| zik ve müşkül bir safhada bulunan Blum hükümetini iktihamı imkânsız| zorluklar karşısında bırakacak ma- Çünkü Fransanın Çekoslovakya ile hududu olmadı; tek başına Almanyaya karşı hı tur. Fransa fiili bir teşebbüste *«böyle bir sergüzeşte atılması kat ü (San Telgraf) — Ç 'arşova arasında hususi l mnh[cllercdn ter Roma, 25 (Son Telgraf) — Vazi- 'yetin son inkişaf şekli karşısında Prağ hükümetinin bugün — mühim bir toplantı yapacağı bu toplantıya| Cumhurreisi Benes'in riyaset eyli : yeceği ve erkânı harbiyci umumiye reisinin de iştirâk edeceği anlaşıl - 'maktadır. 'Teraşşuh eden malümata göre, top- lantıda Çek hükümetinin mevcudi- »yetini muhafaza edebilmesi için ken |disinden başka kimseye güvenemi- yeceği tahakkuk ettiğinden doğru - kabinenin ummadığı bir vaziyet 'dan doğruya Berlinle müzakereye girişilmesi mevzuulahs olacak — ve, (Devamı iltinci sahifede) bu müzakerat esnasında Çek hükü - Küçük şişe rakılar kalkarsa.. | Fayda göreceklerde var ” Zarar edeceklerde.. Muhtelif ebaddaki şişe ve kap- larda gatılmakta olan rakiların yal- mız İki kiloluk - şişlerle - satılması hakkında bir karar verilmek üzere olduğunu yazmıştık, Alâkadarların bu havadis etrafında bazı mütale- alarda bulundukları anlaşılmakta - dır. Bu huzusta yaptığımız tal kata göre, henüz inhisarlar i since bu yolda resmi bir tamim ya- pılmamış ise de bu fikir etrafında hazırlıklar yaj Rakının iki kiloluk tılması mevzuubahs ol ya atılan sebeplerin başın a küçük şişelerle kolayca tedarik edilen kının bir çok — cerhlere sebel verdiği; bu şekil tatbik edilinde ra- kı, az bir para ile herkes tarafından (Devamı ikinci sahifede) Müddelumumi Hikmet Onat mrekete geçmesine imkân yok- bulunmayınca Rusyanın da ven varit görülmemektedir. ko<lovakya hakkında Ber anlaşma nlduxu şüh eden ma-| W müdahalede bulunması :Mecburüvet Karşısında Çekoslovakya, mevcudiyetini koru- mak maksadile Almanya ile anlaşmak içinmümkün olanıyapmıyakararverdi Almanyanın şımdılık muslihane hulül golu ile Çekoslovakyayı içerden vurmak yolunu takib ettiği anlaşılıyor metinin en son fedakârlıklar tes - bit edileceklerdir. Müzakereyi bizzat Hariciye Na Çekoslovekya hariciye nazırı Krofta satla Hitler'le görüşmek üzere Ber. lin'e gönderilmesi muhtemeldir. Londra ,25 (Son Tel, ,rwı) Alman: 1 tamamlama- ı i Cermenl tirme ve nazilı harketini tirmeden önce yen ğı cihetleğ! zırı Frofna'nın yapması ve bu mak- hak edecektir. Bu suretle Çe lerle meskün arazidlen ibaret adır. ım.ıuvuyı meclisinde elde edeceği kadar olmıya başlıy tıpkı Avuşturya'da olduğu gibi m Hihane hulül-yolüyle programını hakkuk sahasına koymıya caktır, Çek Almliğim Bitek süyor. .| Prag : 25 (A-A.) — Parlâmentoda altı mebüsu glan Alman sas, stiyan partisi hükümet koalisyo - nundan çekilerek hükümete karşı cephe almak üzere Haynlayn parti- e iltihak elmeğe karar vermişt -| (Devamı 2 inci sı ; | w a ——— ması mevruu bahis üç devlet arasında kararlaştırılmış bulun-| Ancak, böyle bir ahval karşısında küçük Çek devletinini iktisaden tek başına yaşıyamıyı Yıllık oslovakyanın yalnız halis Çek-i ük bir devlet olarak bırakı acağı da âşikârdır. | Bugün Avusturyaya vâ. ran Mareşal Dört Görling Plân Almanlar bunu Avus- turyada da tatbike hazırianıyorlar İspanyoll ara yeni zaferleri müjdeliyen bir Frankist borazan , — Franko zafer gününün 'yaklaştığı kanaatinde İki tarafa yapılan gizli yardımlar yü- izünden Avrupa'da hasıl olan gerginli- ğin izalesine matuf tedbirler alınıyor Ademi müdahale komitesi toplanıyor Londra 24, (Son Telgraf) — Fran kist kuvetler bütün cephelerde tam muzafferiyet temin etmiş bulun - Tan kapısı önündeki gorulmemış derecede maktadır. Ve hükümetçiler peri « şan bir vaziyette olub nevmidane (Devamı 2 inci sahifemizde) ölüm : Tahir, busabah göz yaşları arasında | ebedi medfenine bırakıldı tevakkuf ve sükün heyecanlı ve hazin idi maatbuatın göz yaşları arasın ** (Devamı ikinci sahif-der

Bu sayıdan diğer sayfalar: