25 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ecnebi limanlarına Vapur, seferleri B e Yazısı 3 üncüde N , 25 MART 19388 CUMA Ispanya meselesi Sene: 7 - Bayı: 2217 $ Kuruş - Telefon: 23872 — — Hlân işleri“Tel? 20335 ae gene karıştı lKatalonya Fransaya iltihak mı edecek ? Almanyaya karşl Italyabu takdirde resmen harbe Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, * g".ecegını ıhsas elmekıed"— Romanya ve Bulgaristanla 4| İngiliz Başvekilinin beyanatı Cenevrede hayal ' inkisarı uyandırdı Çörçil diyor ki: Ittifak yapalım sükünet, Pariste büyük bir sevinç, Ro- ma, Pragda sessiz bir memnuniyet ve Cenevrede İnkisar ile karşılanmıştır. BEr Dovamı 4 üncüde Londra;, 28 (A.A.) — Röyter: Çem- l | Ölüynm dünkü nutku hökümet iner - lerinde muhtelif akisler btrakmıştır. tümleden olarak Berlinde resmi bir Otomobil kazası kurbanı Arkadaşımız Tahiri | toprdga verdık F'n'lv—nıîmpıya götürülürken | — Kaza tahkikatı dölayisile zavallı arkada smızıa maaşı morga kaldırılmıştı. Bu sa. at ondan- İtibahen Tahiri seveüler gun önünü doldurmağa başladı. Cena- Ber- Devamı & incide Zavallı Tahir cenazesi bugün hazin 'ı-rmı:ıv'm Blaldırıldı. Fenerbahcelıler bu haftaki maçı da oynamıyor Türk Spor Kurumu Fenerbahçenin itirazına cavap verdi Futbol Federasyonu reisile ikin- Ci reisi arasında bir ihtilâf çıktı Bd l a— — Yazısı #por sayjamızda — T — Y — T “Atak” gemisinin Trokisi... “ Atak ,, mayın gemisi yarın Gölcükte denize indiriliyor tükteki fabrikalarımızda yapı- | lidir. Sürati 13 mildir. Alacağı mayn açık denizlere mahsus ilk mayn | adedi 40 dır. Mütettebatı dördü su - “Atak” yarın saat on üçte | bay, 290 u er olmak üzere otuz Üç ki- Gölcükte denize indirile - | şıdir. Denize indirme merasiminde bu- inin boyu 44, genişliği 8 | lunacaklar yarın sabah sekizde Hay. , Yüklü maimahreci 530 ton, | darpaşadan kalkan'trenle Gölcüğe gi- hqıir kuvvetinde çift pervane- | deceklerdir. gf Fransız hariciye mazırı “İspanya hududumuzda, kuvvetlerin yerleşmesıne aslâ riza gosteremeyız,, Franko ordusu ilerliyor Brüksel, 24 (Hususf) — Belçika sosyalist partisi — rels! Vanderveld, cümhüriyetçi İspanyada yapmış oldu- | ğu seyahatten dönmüştür. Vanderveld in söylediğine göre, İspanyanın şimali şarkisinde ve Fransa hududunda bulü- nan Katalonya, Akdenizde Rozas, Pa- lamos, Barselona, Taragona ve — Salu limanları bulunan 2,431,000 nüfuslu 32 bin kilometre murabbamda bir memlekettir. 1934 senesinde federal müstakil cumhuriyet olarak ilân edil- BUuruaa ÇIKMAKCL Olün “Gadelle”, 1. kinci bir iltihakm çok yakında vuku. bulacağını haber- vermektedir. Kata. lonya hükümetini Fransaya iltihaka mecbur eden sebeb, Franko kuvvetleri- nin hudutlarına varmış olmasıdır. Bu küçük hükümet, istilâdan kurtulmak için tek selâmet çaresinin Fransayla birleşmek olduğunu takdir etmiş ve hattâ Fransaya, Minorka adasmın İş- gali teklifinde bulunmuştur. DEr- Devamı 8 inclde Taksi ve otobüslerde yasak Emniyet müdürlüğü böyle bir karar verdi Emniyet müdürlüğü son günlerde seyrüsefetin intizam ve selâmetini te- min için aldığı tedbirlere bir yenisini daha ilâve etmiştir. Bugünden itibaren taksi ötomobilleri ile otobüs ve kam - yonlarda şoförlerin yanında muavin bulundurulması yasak edilmiştir. Şoförlerin ehliyetli ve ehliyetsiz bir takım kimseleri yanlarına aldıkları ve gidiş esnasında bunlarla görüşmeye daldıkları, bir kısım kazaların bundan ileri geldiği tesbit edilmiştir. Bügünden itibaren belediye zabıtası memurları şoförlerin yanlarında bulu- nanların hüviyetini soracak, müşteri olmuyanlar derhal indirilecek ve şofür cezalandırılacaktır, Bu hususta sıkı t> kibatta bulunulması hakkızda emniyet müdürü Salih Kılıç tarafından alika - darlarb emir verilmiştir. Kızına taarruz eden bir baba Adliyeye yapılan bir gikâyete göre Ali Şoför muavini | bey köyünde oturan Ali isminde bir | adam, kendi öz kızt ot bir yaşındaki Sa- | fiyeye tecavüzde bulunmak istemiş, bu hadiseyi Safiyenin üvoy anası görerek jJandarmaya haber vermiştir. Jandarma Aliyi yakalamış, adliyeye vermiştir. Kü- Çük kız babasının bir senedenberi kendi. sino fena muamelelerde bulunduğunu söylemiştir. Ali tevkif odilmiştir. j diyer kli: lspanyol olmayan Bnnalomda Pransız elçiliğine ütica wirı Promkocu 'npmı_/nllar Fransada Perginyana götürülmüşterer—orudan Franko Tapanyasına sevkedilerekler” dir. Resimde mültecilere yemek teösii g'ırüldyar Avusluryanın ilhakından sonra Almanya merkezi Avrupada siyasi faaliyete girişti Göring Belgrata, Kepler Sofya ve Bükreşe gideceklermiş Alman hariciye nazırı Ribent- rop'un Ankaraya geleceği söyleniyor 20 Mayıs 1925 de Musolini şöyle demişti: “Muahedeleri ihlâl ederek “Al- manyanın Avusturyayı ilhak etmesini İtalya aslâ müsamaha ile kar- şıliyamaz.,, Bugün ise... Berlin, 25 (A. A.) — Mareşal Gö. ring tayyareyle Avusturyaya gitmiş - tir. Mumaileyh martın 26 sımda Viya- nada, 29 unda Gratz'da, 30 unda Kla- genfurt'ta, 31 inde Mautendorfda ve 2 mayısta da Salzburgda nutuklar söy- liyecektir. Göringe, iktısaf nazırı Funk ile bir. çok askeri ve iktısadi mahfellere men- sup zevat refakat etmektedir. Bu seyahat, Avusturyanın Alman » WEp> Deramı 8 inclde /

Bu sayıdan diğer sayfalar: