25 Mart 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* TÜRKDİLİ - 25 MART CUMA 1938 Fransa,İspanyaHududun- G—ÜNDELIK SIYASAL GAz:E:'rE ALMANYADA YENİ HAZIRLIK da Tehlike Görüyor. B. Pal Bonkur; hudutlardaki açık tehlikeye işaretle ispanyol olmıyan kuvvetlerin Fran: sız toprakları yakınlarında tııılıııılınnı ııılıın verilmemesini bildirdi. Paris, 24 (ALA ) sa Harkciye Nazırı B. Pol Bonkur mebusan hariciye encümeninde Ak doıııı ve bilhassa İspanyada bugünkâ vaziyeli — tasrih ve Fransanın bu bölgedeki Menfaatlarının hayati oldu ğunu ebemmiyetle kaydet tikten ve İnglltere ile İtalya mda yapılmakta olan Müzakerelerin, İspanyol top- raklarının tahliyesini de der Piş$ etmesi temennisinde bu lunduktan — sonra — Fran sanın; — İspanyol — olmıyan kuvvetlerin Fransız toprak: ları yakınında veyahut mü nakale hatları üzerinde bir- leşme — ve toplanmalarına imkân vermesi mevzuubahı olamaz, deııııım Fran- FRANKİST ASKERLER İspan kuvvetlerin Paris, 24(A A, yada Franklist taarruzu devam etmektedir. İspanyanın Londra elçisi Frankist ve Alman erruzuna İtalyan ıııııâk ımğı k- Kaymakamlar Küçük Antant Ve Bal Küçük Antant va Balkan Antantı arasındaki siyasi ve iktisadi münasabat inkişaf ediyor. Prağ, 24 (A.A.) — Çete- ka ajansı bildiriyor: Geçen hafta Bükreşte top lanan Küçük Antant eko nomik konseyinde Yugos lavya heyetine riyaset eden Frediç “Vreme, gazetesine beyanatında demirtir ki: Küçük Antant devlet letinin kendi - aralarındaki münasebatın gerek Küçük Antant ile Balkan Antantı devletleri arasındaki müna - ıebıtın inkişafı hıkınıııdııı Polonya Hariciye Nazırının Beyanatı: çok mühim olmuştur. Kü çük Antant ekonomik kon seyinin. demiryolları yolcu ve eşya nakline aid kabul ettiği nizamname Balkan Antantı ekonomik konseyin ce de kabul — olunacaktır Bu suretle nakliyat da Prağ dan Ankaraya kadar aynı şerait altında yapılabilecek tir. Bu ise Avrupanın bu kısmında ekonomik müna- sebatın inkişafını kolaylaştı racaktır. Polonya-Litvanya Mü- nasebatı İyilesti..ğ B. Bak; Polonyanın, iki devlet arasındaki soğukluğu kal- dırmak için ültimatom vermeğe mecbur kaldığını söyleti | B. Pek ezcümle demiştir | Varşova, 24 |Radyol - Polonya Hariciye Nazırı ko loııl(Bık), bugün toplanan âyan meclisinde, Polonya Lütvanya arasındaki hâdise. ler hakkında uzun uzadıya izahat vermiştir Kolonel (Bek); Polonyanın Litvanyaya kargı hasmane bir vaziyet almak istemedi #ini, yalnız yirmi yıldanberi devam eden - bir soğukluk ve ayrılığı kaldırmak için ültimatom vermeğe mecbur kaldığını, Litvanyanın, ver. diği sözü tutarak, tanhhüda tini lâyiktle ifa — edeceğini söylemiştir. kiz: Bir Polonya askeri hudud da öldü, bu asker, ki bü kümet arasında bir anlaşma olursa hayatını yüksek — bir hedefe vakfetmiş demektir. Bötün dünya bilmelidir ki, en basit meselelerde - bile herkest Polonya — millet ve devletini yekvücut ve kar şısında bulacaktır Komşumuz Litvanya komşuluk müoasebatımız bazı sebeplerden dolayı âk- amete uğramıştı, vaziyet son zamanda çok gergindi. Hal- buki biz, bu — komşumuzla ( Sonu ikinci sayfada ) hakkında logiliz hariciye na- zaretine müsbet malümat vermiştir Bir İngiliz harp gemisi İn- giliz tabaasını almak — üzere “İArasında Nahtil an AntantıMünasebatıi — v zi tü — Ankara, 24 (Hususi) Dahiliye Vekâleti kayma- kamlar arasında tayin, na- kil ve becayişler yapmağı kıvıılıçtııuıııııv X Çekoslovakyada Hava Hüscumlarına Karşı Manevralara Başlandı. —— ON İKİNCİ YIL SAYI: 3812 Danzig Heyecan içinde.. Binlerce Kimse Şehri Terketti. İspanyadaki Alman Kuvvetleri de iş- gaj Ettikleri Yerlerde Tahkimat Yapıyorlar. dan ansızın. İşgal edilmesi | ihtimaline binaen âcilen ted- İ birler alınmıştır. Davzig diyet meeclisinin dağılmak üzere olduğu ha- | ber veriliyor Danzigdeki Yahudilerden üç bin kişi, Alman den korkarak bugün şehri terk '(ml'ıevdır ! işgalin | Varşova, 24 (Radyo) l Danzigin, Almanlar tarafın | Danzigde göze çarpacak derecede bir pabik vardır. Paris, 24 (Radyo) Ovr gazetesinin — verdiği bir ha | bere göre; Almanya, harp ten sonra da İspsnyayı ter ketmiyecek ve halen Alman kuvvetlerinin işgali altında bulunan yerleri — tahliye et. miyerek, oralarda tahkimat yapacaklır. | tedilmiş olduğunu ve Brüksel, 24 (Radyol — Almanya propağanda Nazırı Göbeli; İtalya ile Almanya arasında ayrı bir ittifak ak- yüz otuz beş milyonluk bir küt lenin, her meselede yanya- na yürüyeceğini, Avurturya meselesinde; hiçbir. devletin tek «öz söylemeğe hakkı ol- madığını söylemistir. İngiltere |Tedaiım iden Kaldırıla- cak Kâğıt Paralar.. 1 Nisandan İtibaren Yeni Elli Harp faraltarı değil bondra, 24 (A A.) — İn: giliz müstemlekât nazırı bir butkunda, hiç bir kuvvetin, ı İngiliz hükümetinin mecbur olmadıkca İngiltereyi harbe İıürükhyemlncı—ilnı söyle | | miştir Çekoslovakya- da Hava Ma- nevraları | Prâği 24 (AA. ) Çekoslovakyada Sumlarıma kargı amanavr balanmıştır. hava hü Kızılay Kongresıı Gece Partide Yapıldı.. Kurumun Bir Yıllık Faali- yeti İttifakla , | Avukat S | GENERAL KÂZIM ÖZALP Kızılay cemiyeti dün sa at 2! de Parti kurağında yıllık toplantısını yapmıştır. Toplantı, Kurum Başkanı Doktor B. Muhlis Suner ta rafından açıldıktan sonra koogre başkanlığına Beledi- ye hekimi Doktor B. Yunus Vasfi seçilmiştir. Bilâhare bir yıllık faaliyet raporu, masraf ve varidat | bütceleri okunarak onaylan- mıştır. Bundan sonra merkez he- yetinde açık bulunan üyelik- lere yeni üye seçilmiştir. Kızılayın merkez heyeti şu şekilde kurulmuştur: Doktor B. Mublis Suner, MRaaa ae Kabul Edildi. Niyazi — Akyürek, | Sadık Deniz, Tevfik Başaran, ' Abdi. Ağabeyoğlu, — Hasan | Kıpıınoılu. Azmi — Sakol, Ahmet Necati Uğur, Avni Sağlıkçı, Mükerrem Kâmil Su, Ayşe Seberman, Emin Tansel, İsmail Tiritoğlu, Hay- vi Eral, Veli Uzgören, mer- | kez heyeti aralarından ida 4 re heyeti ayıracaklardır. | Mebusla - | | rımızdan Mil: KMüdafaa Bakanı Ge neral Kâzım Özalpla, B. Hayrettin Ka ren kongreye mu rahhas — ola- rak — intihap edilmişlerdir. Umumi he- yet, büyük- lerimize kong B. HAYRET | re münasebe- TİN KARAN I tile saygı telgrafları çekil. î mesine karar vermiştir. ı | | | İ umuml Bir yıl tçinde iyi ve fay- dalı çalışmalarda Kızılayın faaliyet raporunu yarın yazacağız “ bulunan Türkiye Cumhuriyet Mer- kez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Mer- kez Bankası hakkındakt 1715 numaralı kanunun 17 inci maddesinde yazılı salâhiyete | müsteniden bankamız 30 - | kânunuevvel - 1341 tarih ve 701 numaralı kanun mu- cibinca, basılmış olup halen tedavülde bulunan kâğıt pa | raları tebdile karar verdiği: ni ve beşliklerin 15 - teşri nievvel - 1937, yüzlüklerin de | - mart * 1938 tarihin: den itibaren tedavüle çıka rılmıya — başlandığı bundan evvelki tebliğde bildirilmiş- u 1 - Nison - 1938 tarihin- den itibaren yeni 50 liralık kupürler de tedavüle çıkarıl- miya başlanacak ve beş li- ralıkla yöz liralıklar için ya. pıldiği gibi, çıkarılacak mik- tar mukabilinde mütedavil | bıninodııdın aynı miktar tedavülden çekilecektir Mecburi tedavül ve”müruru zaman müddetleri: Bu yeni elli lirolık tedavüle çıkarılmıya ba: dığı tarihten itibaren halen mütedavil elli liralıklar beş sene müddetle mecburi ola 1 Tak tedavül edecek ve bun- dan sonra kanuni müruru zaman müddeti n!hayetine kadar, yani beş sene daha, Merkez Bankaları gişelerin- de tepdil edilecektir Diğer kupürlerin tepdiline başlanma — tarihleri ayrıca ilân edilecektir. Yeni elli li rahık — banknotların evsafı aşağıda kısca gösterilmiştir. Banknotun aslını görmek t tiyenler bankamız ve diğer | bankalar gişelerine ve ban- ka bulunmıyon yerlerde mal müdürlüklerine — müracaat edebilirler. Elli liralıkların ebad ve Ebadı 8 X 175 santim- dir Evsafı: Liralıklar TedavüleÇıkarılacak Rektosu: “Ön yüzü, ef- lâtun rengi olup orta zemin açık filizidir. Ortasında pem be, çukulata ve yeşil renk- lerden mürkkep bir rozet vardır. Kenar çerçevesinin üst or tasında “Türkiye Cumhuri- yet Merkez Bankası, Ibare- si, iki üst köşede madalyon lar içersinde iki satırda *50 Türk lirası, rakam ve yazı- ları,alt iki köşesinde de da- ha ufak iki madalyon içer- sinde yalınız “50, rakamla- r. vardır. Ün yüzdeki diğer vasıflar: Orta zeminin sağ tarafın- da “Atatürk, ün resimleri, rozetin ortasında iki satırda *50 türk ( Sonu ikinci sayfada ) Belçika Kututlarını tahkim etti Brüksel, 24 (A.A) — Bel çika başvekili ve milli mü- dafaa nazırı Belçika hudut larının muhafazası için or dunun tamamen organize edildiğini ve Belçikanın, mü- dafaasını tam bir istiklâl içinde temin edeceğini söy- lemişlerdir f Küçük Haberler BW G GA M “... # Alman gazetecilerin- den mürekkep kırk kişilik bir heyet yakında memleke- timize gelerek inkilâplarımız hakkında tedkiklerde bulu nacaklardır. * Maarif Vekâleti talim ve terbiye dalresi, ilk, orta mekteplerle liselere ait — ki- tapların yeniden tedkikine başlamıştır. * Mısırda Arapça çıkan gazetelerin Filistine girmesi yasak edilmiştir. 3* Roma mebusan meelisi hariciye nazaretinin bütcesi- ni kabul ettikten sonra 16 mayısa kadar içtimanı ta” H etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: