25 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BULVARI IZMIR . 44 İN 3815 KIRK ÜÇÜNCÜ, 25 MART CUMA 1938 Son Bu hkiha, Senelik. Altı a a ma FİATI ( 5 ) KURUŞTUR ir Yükselen Tehdit Sesi “4 -GAZİ BI li ee ŞEVKET e AB DEVAM» MÜDDETİ Pi si a yl Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çikar siyasi gezetedir Lond: İngiltere müstemleke nazırı DİYOR ra söylediği Bir hü ei yane elemi Dngiltereyi harbe si: rüklemiyeceğini bildirmişt Müstemleke nazırı dün A. rutukta hiç bir Tagiliz hükümeti- YENİ NI ASIR Matbansında asiğinaşiek Bir İtalyan gazetesinin Fransaya karşı şiddetli neşriyatı Bizim Dâvamız vi ani hı Pörnelinilel xinesebetlerde bir- 5, “en çok uzak iki zihniyet hâ- Eğer Fransa Ispanya işlerine müda- haleedecekolursa £; Müthiş Mi Yakı “olarak Talya Pi mahiyeti ne olursa ol- » muahedeler kadrosu içinde ve Bir kadın dostuna ılık anlaşmalar yolu ile halle <1 kin ar olanlar e lRarekete geçecek ve Fransa ölüm | kocasını vurdurdu Ssternini beynelmilel ayrışmaların| : z İstanbul, 24 (Hususi) — Aksa- İlinde biri abe yl sayan) Lehlikesine maruz kalacakmış Me mu, tirafta yer mile Bu so- a m ii A Şirketi Pimi 52 numaralı ya- e cular: ksvyelli olan dâva-| «Roma 24 (ALA) — Tevere geze: dolayı Fransanın ye ind ke DEE İM bk Sş silirmele içi t ınya lehinde bir | müth ir fâcianın patlak v Si inde ki Hikmetin eve al- a muhtaç değildir ve de derhal zi ada lede RL iliçiyialii İşini açılğa Kimiz 1? eği İd m man bazal Mazeri itibara alarak Fransaya kldi|lint ve komünist Fransız gözeler “Bir, kendi hesabımıza, me böyle bir ğın eratı ü Te tedir ek istemiy: kat ia dö <ihe çökmüş bir asig “elâkkil Resmi Franz Özak Yada İn dlahelede bulunduğu ae a er rl Me, © e. ie Bu yolun griletlere sula m Mh tasavyurlar hakkında | ölüm tehlikesine maruz kalacağını e geli yaman Muaf yük akit lrranmaktadır. Bu sebepten |-— SONU 4 ÜNCÜ. SA HİFEDE — gtmmenek için yi dem bir ihtarda Da kta ve zle bil lhassa nin tahrikâtına aslâ Seyi yi Fal many be “e sakileeğini Yerden göğe kadar haklı olduğu- mi büyük mi ei bile İletlerin ahenkli tar Almanyada sıkı bir alınması keyfiyetin heri bir ger- gin iğ i ç serde İN pack dilmekte ve B. Çemberla ii ç Üstte büyük çarpış sindi Dila ig dan sola doğru) Tan gazetesi ynin ya | tahrir müdürlerinden Tahir, makine operatörü Nihat ve mürettip . Haydar. kekeleme bu livanın Almanyanın | pacağı beyanat sabırsızlıkla beklenil Bire? i, bir esasa liğine' (sağda) Osman lal Röno arabası ve *( solda ) parçalanan . taksi çenli bir yöre inler Oku GUR in fikirleri rak zan ltanbul, 24 (Huasi) — Dünkü ot | yapılacak ve daha birsen elik evli ve ge- anane et vermek için iğtişeşler| — SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE — Pk ka delay gi atfedilem 2 bil fâciasında kurban giden Tan gar|be zevcesini arkada b Me lk e e Mei ZINCIRLI KUYUDA Bir gazeteci arkadaşın arkadaşın ölümü ile neğiçeleğen nasıl oldu? Bars sayısı 650 yi bul iliği Yaralılar 2000 ira şehrin Londra, 24. (A. Pragı ali elonun hava bombardımanı fâciası çok elim olmuşta den Şazi ur. 17 Martta ölenlerin dadır. cil resim bombardımandan metkezinde alınmıştı Çekoslovakyada İsyan çıkartmak için staj gören Alman livası A) — Pragdan alişan şehir karanlıklar içinde kalmıştı... İm ri bay Haynlaynın fırkası-| Ancak saat 23 te tehlike sonu GN Nİ ia ai e verilmiştir. livası e etmekte ll mektedi ekimi staj yapmaktadırlar. Bu öâza Satmam yapi Berlin, 24 (A.A) — Havas ajana muhabirind Bura Ç Çek nin İngiltere y lan zaman le Fâciası vini az e Hikmet ie kocasının bağırmaması içi um etmiştir. Katil me dostunun bu kanlı işine yardım eden kadın yebilemeei adliyeye vicdansız. teslim olun- & nı bizzat Tile lk La kaya Bundan Mn ni kaldırılacaktı. Fakât görü- içi a kal- ğe kei lari. ordusu alm ie a > yz ie m al “SONU Tük NCU SAHIFEDE > mb z İA cepa si Amal 5 leri bir çok zehirli gaz a mel Km ani Havat vahalılığı ve — mezi Hazari kuvvetini 100 e Y Pp S ter. Burada vazife başındaki zmemular| | © . k eme) m imi İbinden500 bineçıkarıyor Me enini» Hakkındaki mütahassı- ir rr rn ee iğ vu ş İtiraf etmeliyiz “ki, politika, de mizin tenli karşısında Fransız müs- iyeti ya- den sın İzmirdeki tetkikleri | e eyi kalmışlardır. Şehrin ba- meri Dört önünde beyazlar Yatmaz ilerin geri zihniyetle inmiş hasta bakıcı kadınlar vazife Ye ğa çalıştıkları emrivakiler a ek Kp glüter gibi olduğumuz dakike- Hayat babalığı ve gd in belediyeye giderek reis muavini B. — Hava manevraları sebebiyle dün ak- v vi e En olarak emeli başladık. İsviçreli da Loran ini a yayacak maddeleri hakkında b: Faaçtok hayretimizi uyandıran $€Yİ Sabun işi ale er ye: gedek all vE kadar olmuştur. B etmiştir. ” Protein iye sebze «bar gi mezbahaya gidilmiş, öğle İden sonra da Ticaret odasında tekrar bakkaliye mağazaları sahipleriyle görü- şül ri ilmüştür. aa sebze hancılarına ve teen” Taksit paraları defaten veriliyor mi Amerikada kadın yesili kaydı Müstahsil dark İstanbul, 24 (Hususi) — Uyu İm başında bulunur mu, hancılara| | turucu maddeler inbisarı idare mec-| | Vaşington, 24 (Ö.R) — Ordu erlii-|110 bin seker mevcuduna ilâve olarak üstahsil ne kadar avans verirler. Satıl-| | Jisi, bedellerini, senelik satışlarının e reisi general bütçe ko-|daha bin asker toplanacaktır. Bun- eme önüne dilir, seb-| | yüzdi ksitlerle b unun» tensiki ve mevcu-)lar da milli mubafızlarla bazı yeni kur'a ze ve meyva işleiyle meşe 1 de ö ktiyl il fore iblâğ efradından ibaret olacaktır. Seferb geç yem ladığı 1934 pe dolarlık tabana hüzum olacağı: |plânsun gayesi bir miyon kişlik bir or- ve ğü bi il h | istanbul, 24 (Hi mobil |hasebe usulü var e m 7 | ve dekar yek onmelar penbe Al Jkazalarının 's un üzerin: ii İtılması çi komisyon konuya viyorlnie re Ms se- birine göre e harbiye aa se- |lundurmaktır. da - İmüdürlüğü sıkı tedbirler ğa başla- Hebei Dedin, sal k — er EN bin ki- messi R “ imuştır. Bi geceleri sür'atle | gid i a gilik m sere re yapı ” oto derhal a tir. s ektedir. Yı yekünu 3780 GİN İnivet müdürlüğüne . Oİ — SONU BEŞİNCİ SAHIFEDE — S — 7 İren ordusunun hazeri mevcudu “olan |ye iblâğ edilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: