25 Mart 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iiavemizis beraber Yarın 24 sayfa Sayısı heryerde 100 para | MART 1938 YIL: 21-3 Sayı: 7255-13451 UN D Ra vw #0. ir 21413 İLe 24370 yem İngilterenin siyaseti | Ingiliz Başvekili sabırsızlıkla beklenen nutkunu dün söyledi: Topraklarımız ve muvasale yolları: mız tehdit edilirse harp ederiz ISTANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (İstanbul) Muahedelerden mütevellit bir takım taahhütlere bağlı ulunuyoruz bu taahhütler icabında bizi harbe sevkedebili” .. Ç j Bugünkü taahhütlerimiz herşeyden evvel O z A F ve Belçikay si ransa € e ÇI d a Şimdiden tedbir alınmazsa > Yardım ve onları müdafaadır — Yugoslavya, Romanyave a k l çi | . Bulgaristanın € 0S ova meselesinde Birer birer Nazi grubunun kucağına Bi düşeceklerini söyledi i ... ———— Süyük Beritanya, Alman hükümetinin verdiği sarih Türki Y : > iiib rkiye ve Yunanis- o teminatı nazarı dikkate almamazlık edemez ti? . tanın vaziyeti iki devlet arasındaki müşkülât ; a sın a I m uş u a ın Çorçil, Fransa ve Ingilterenin bu beş Balkan h (li d . devleti ile müşterek bir cephe kurulmasını alline amadeyiz teklif etti Londra, 24 (A.A.) — Avam kama. | hükümeti Çekoslovakya hakkında İ Londra 26 (A.A) “Bâşvekii Gem”) hun muhafaza vellameat ve solhun rasında harici siyaset müzakereleri | Fransanın yaptığı kat'i beyanatı tak gi iterei i! e ital- iğ A ral m edileceğine dair da itima-| esnasında söz alan Çörçil (muhafa- | viye etm hiç bir kaybetmiş zakâr) Almanyanın birçok müşahit- , olmazâr. Ve ten MEn ii aarasında an- beklenen Dim bari ie an ağam Er EE A Şayir e i İk üdafan siyaseti hakkında beyena- | zannındayım. İrgok defalar harp yapacak vaziyete gelmemiş ol- | kabil verilen le e e” Ş$ma esasları tını yapmıştır. Çemberlayn demiştir | söylediğim gibi sulh Büyük Brli ya söylemiş ve demiştir ki artırmış olurdu. Bugün harp ancak ğ Avrupa, Kami ets mi e imparatorluğu için hayati bir 6- u SI manya i- a karşı alınacak tahaffuz! tedbir. a iyi ae zannediyorum ki, son Avru- | hemmiyeti hal ye tsin? Bütün istediklerini | lerin mütecavize karşı teksifi sureti- öten eden konuşmaların. pa hâdiseleri karşısında büyük Bri- Fakat bu, hiç bir seyin bizi harbe tüfek patlatmaksızın elde etmiyor | le önüne geçilebilir.” ; Dileği tir AMME sam. Öz tanya hükümetinin hattı hareketine ni manasını tazammun AA İŞ Km Ha. 0 eN 3 kip ile ie LAN Sa air beyanatta bulunarak hârlet si-| etmez. n mütevellit me e darafte allik le apne yaset Üzerinde umumi müzakere -| birtakım denkleri bağlı bulunu. m çılması umumiyetle arzu ediliyor. yoruz. teahhütler icabında bizi I gi Gg gi nm Ç — 1 Siyaset değil, hattı hareket keli- | harbe e Ve öyle ümit lede, dese hime eninde ei mesini kulandım. Çünkü Büyük Brİ- | diyorum ki bu takdirde e ink dünya meseleleri karşısın. | te2yanın harici siyaset temelini hiç | mizi yerine getireceğimizden hiç ... mr er ara | vr ems Benli n563) Sevdiği kadının ay eliz « İtalyan a s 5 a Ss Ki . Mükmarezum. e) o ilk mayin gemimiz yarın kocasını vurdu ln emleket arasında mü- de i ı di ili mevzuu olan meseleler hak- nize ın iri Iyor © a Miz mallmat vermesini il w <ww- uş Carih genç, yakalanacağını * 5 çi . . an Km anlayınca bıçağını çekip saldırd tep iş olan bir mek- > (Yazısı 3 üncü sayıfada) Yalin el değer ma- » - Bu mektubu olduğu gi $ Gün, . » > İN erik aa ayy lerin peşinden : Gurn, iyimi 'uhabiri nini A e e ; a i em Yetmiş beşlik genç! p 8fkârrumumiyede iyice an- Artık Çemberlayn 70 yaşmagirmiş imei » Umumiyet ile in- o ila Ta Muhakkak olan şudur artık faaliyetten devrine için yaya Avus- nen ina ei iy kalana bir hayat hududu olarak kabul eşi e beraber İngiliz | Yapılan kuvvet darbesi kar- ni el açık deniz asi tının en hararetli faaliyet devrine gireli ancak o | a e en Y A R I N Be e saat on üçte Göl beş, altı ay ye Bu biir belime eli beşlik genç adam akamları bile inkâr etme- cükte denize indirilece diyenler var. iş e Del esli Kurun ilâvesi Bu gemiye Atak ismi emeiimişiti denil m Haye Avusturyayı Almanyanın 5 İki hikâye, İzmirde açılan 44 metre boy, 8 metre genişlikte olan miş yaşma girmek e dursun, kırkı geçmeden : a terketmiş idi. Fakat köylü kurslarına ait çok Atak 1025 beygir kuvvetini meyva vermek olurlar; diğer bazı kimsi Oray, m diare mp Kmiraaz şayanı dikkat bir yazı, der pervanelidir. 13 mil sürati vardır. 40 Pako a dan nr mi çalan ap ae Er ma, spor, karikatür ve diğer , Dört subay 29 er v Nitenim iste İn; Gambar tan sonra Mei m | alâkalı yazılarla çıkıyor om. Set okuz liç mürettebatı ver. | © siyasi hay sm in bir Pr ye ve nış. an onu: 80, i a idi

Bu sayıdan diğer sayfalar: