25 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

25 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ivemk Yirmi yedinci yıl No 7466 Cuma 25 Mart 988 SESEELALENELENEZ Ingiltere Yeni Taahhüdlere Girişmiyor Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir İ Telefen: 3 2776 İngiltere Başvekili Çemberlayn n Avam kamarasındaki be,ıanatı üç talebe daha ——— Fransa ve Belçika bir taar- ruza uğrarlarsa, İngiltere onlara yardıma mecburdur ———0 e.0—4 A — Almanların onuncu fırkası Viyanaya vardı. İngiltere, Çekoslo- vakyanın istiklâlini ihlâl edecek herhangi bir hareketle alâkadar olacak, fakat, diğer devletler de beraber olmak şartile.. Londra, 24 (Radyo) — Avam kamarası, bugün öğleden sonra toplanmış ve Başvekil Nevil Çemberlaynın, umumi vaziyet hakkında verdiği izahatı dinle- miştir. Nevij Çemberlayn uzun iza- hat verdikten ve son hâdise- Veri tebarüz ettirdikten sonra ezcümle demiştir ki: — İngiltere, bütün siyast me- selelerin, muslihane bir surette halledilmesini arzu etmektedir. Biz, sabık Hariciye Nazırı M. Edenin de söylediği üzere, Uluslar Sosyetesinde kabul et- imiz bütün taahhüdatı ifa . Bu cümleden olmak üzere Fransa ile Belçikaya yar- eeti ni yoktur. Çekoslovakya meselesine ge- lince, bu devletin istiklâlini ih- Tâl edecek herhangi bir teşeb- büse mani olmağı kabul ede- riz. Şu şartla ki, diğer devlet- ler de bizimle beraber hareket etsinler. Uluslar sosyetesi, müşterek emniyet mesaisi sistemine isti« nadgâh olmaktan uzaklaşmıştır. Bundan dolayı, yüksek mena- fümizi müdafaa için silâhlan- mağa mecbur olduk., Nevil Çemberlayn, sözlerine “devamla: — Gerek Fransa ve gerekse Belçika, bir taarruza uğrarlarsa, biz; yalnız Uluslar sosyetesi ahkâmına riayeten değil, Lo- karno ahkâmı mucibince de bu devletlerin yardımına şitap et meğe mecburuz. Bu mecburiye- timiz, İrak ve Misir için de ayni derecededir. Demiştir. Nevil Çemberlaya, İngiltere- nin menafii mevzuu bahsoldu: ku yerde harekete - gelebilece- ğini, bu ahval ve şerait hari- cinde yeni taahhütlere girişe- miyeceğini ilâve eylemiş ve Rusyanın, mutaarrız. - devletler haricinde diğer bütün devletle- rin iştirakile umumi bir konfe- rans aktedilerek ihtilâflı mese. lelerin konuşulması hakkındaki teklifini kabul edemiyeceğini ve çünkü, sulh için, bütün dev. letlerin müştereken çalışması İdiğini ilâve eylemiştir. Nevil Çemberlayn, Çekoslo. vakyanın, kendi topraklarındaki Alman ekalliyetleri için yeni vermeği tensip ettiği hakkındaki kararımı — alkışlamış ve bundan dolayı sulh namına İngilterenin sevinç duyduğunu söyledikten sonra, sözü İspan- ya hüdişelerine çevirmiş ve İn- Bilterenin, İspanya Viyana sokaklarında Alman askerleri mamen bılâral. kaldığ.nı. va BÜ | Zumân giina alınması keyliye- yolda devam edeceğini beyan eylemiştir. Nevil Çemberlayn, İngiltere- İtalya müzakerelerinden de bah- setmiş ve bu müzakerelerin iyi netice vereceğinden ümitvar bulunduğunu söyledikten sonra, İtalyanın, ne İspanyada ve ne de (Balear) adalarında gözü olmadığını, silâhlanma yarışına nihayet verilmesi için İngiltere- nin bir metod aradığını kay- deylemiştir. Berlin, 24 (A.A.) — Havas Ajansı muhabirinden: Burada Çekoslovakyanın ta- mamiyetinin İngiltere tarafından tinin Avrupada bir gerginlik — Sonu 6 ıncı sahifede — firar etmiş! ne atlıyarak kaçan- lar yakalandı — Habor aldığımıza göre, — bundan vel şebrimizde gene Si olmuş ve üç tale- be, bir n gilebine atlıyarak kaçmış, ancak bu şilep İzmirden #onra bir Türk İimanına uğrayınca, kaçanlar yakalanmışlardır. Tahkikatımıza göre ba üç genç. Amerikeya kaçmık - fi bazır. lanmışlar ve bundan on gün evel Hmanımıza gelerek Alsancak iskelo. sine yanaşan — bir Amerikan Yapuru: ha girmek çarelerini araştırmağa koyulmuşlardır. Gençler, nihayet vapur hereket edeceği gün, bu iskele civarındaki keretteler ve vagonları siper ederek kimreye görünmeden vapora atla- maşlar ve ambardaki bir köşeye sak: Yanmışlardır. Gece — val hareket dip açık denize çıkınca, bu üç gizlendikleri mahalde fasla Közumunu hisaetmemişler ve Amerikaya latmışlardır. Gemi süvarisi ba gençleri va. la yidirip içirmiş ve ilk uğradığı x'nıl hy'ııı;:d.:ıkudılıdıi zabıtaya teslim etmiştir. Bu füç çocuğun İzmirden firar etliği ora zabıtasınca çehrimir emni. yet direki bildirilmiştir. Bu üç talebe, evelki gün limesımızdan | geçen “İnüdü vapuru ile” çehrimise' getirilmiş ve sabıtaca silelerine tes Hm edilmiştir. Pöl Bonkurun beyanatı Mutaarrızlara karşı elele vermelidir Fransa, Akdeniz meselesile yakından alâka- dar ve Çelıoılnııalıyayn _ynrduıuı mecburdur Paris, 24 (Radyo) — fyan meclisi hariciye encümevi, ı- gün toplanmış ve Hariciye Nazını Pol Bonkurua, harici vaziyet hak: İbni Hazım Feridin tabutu huzurımda Çok iyi bir insan kaybettık Dün, İbni Hazım Feridin cena Cenazesini takip edenler, hep bunu söylüyorlardı Dünkü nüshamırda ölümü teow sörle yazdığımız avukat Ve eki mu harrir İbni Hazım Forid yapanın cenazesi, dün Salbanedeki evinden kaldırıldı 'vo naması Kemeralti a. miinde iktan — tonra; tabutu, ©nu sevenlerin — elleri üstünde hü. kümet caddesini takiben adliyö bi. ması önüne getirildi ve bura bir vakfeyi —müteakıp, cen mobiline kondu, —asri merarlığa gö. türülerek gümüldü. Cenazede, bir jandarma müfre. zesi, bütün —avakatlar, bükimler, matbust erküsı, Türk Ve Müşevi birçok tüccarlarla tanıdıkları — hazır bulandular. İboi Hazım Feridin arkannda ağlıyanlar — çokta. Tabuta, daşında iken, — etrafında çehre ile bekliyen birçok münevver. lerin ağrından ça cümleler dökül. mekte idi: — Çok iyi bir insan kaybettik. Evet, İbni Hazım Ferid, cidden i kâmildi. Ona tanıyanla- bu noktada müttef iktiler, Merhumun mezarı başında bare zeiti B. Mustafa Münir Birkel, çok veciz bir lisanla bir söylev verdi ve merkumun insani - meziyetlerinden, yurda yaptığı hizmetlerden, İzmirin işgalinde — vatıni —mücadelelerinden dolayı Giride nefyedildiğinden bah. vetti. Dün, İbni Hazım Feridin me. sarı ucunda gözyaşı dökenler, onun yüksek hasletlerine senelerce — gıpta #denlerdi. İbai Hazım Ferid, insanlığı iyi anlıyan ve iyiliği çok seven bir im- *andı. Onon ölümü, İzmir irfan Âle Mi içis Cidden bir kayıptır. Merbum için rahm mağfi» Tet dilerken, kederdide ailesine tök TA? Şaniyellerimizi sanarıa, M. Pol Bonkur kındaki isabatı dinlenmiştir. Pel Bonkuz, milletlerinin hürri yet ve geri riayetkür — olan dövletlerin, mutaarrın — devletlerle mücedele için bir araya gelmeleri ve elcle vermeleri Tümmgeldiğini töylemiş, Framsanın Çekoslovakyaya yardım etmek — mecburiyetinde bu Tunduğunu ilâve eylemiştir. Pol Bonkur, — Litvanya ile Po: lonya arasındaki münasebattan — da babsetmiş ve Fransanın, dost sıfati. le Polonya nezdinde müracastta bu. Tunarak, Litvanya bakkında şiddet kullanılmamasını rica ettiğini ilâve eylemiş, Fransanın; —Akdeniz mese: lesile yakından alâkadar olduğunu, İspanyadaki — gönüllülerin avdetini beklediğini, #çık şehirlerin bombar: dımanından delayı münfell — bulün« duğunu, General Frankoyu protesto #ttiğini beyan eylemiştir. Azadan Branje, eneümen adına Hariciye Netırına teşekkür elmiş ve işabatın tatminkâr olduğunu bildirmiştir. — Sonu 6 ıncı sahifede — Manş denizinde Iki vapur çarpışmış ve derhal batmıştır Madrid ateşler içinde ——— —— —— lhtilâlciler, Caragon Bir Amerikan şilebi. hududuna kadar ilerlemişler G. Franko ordusu kumandanlarından bir General yaralandı ve Burgosa gonderı Madridden Barselon, 24 ( Radyo ) — Cumhuriyetçi — İspanya - karar- gâh, şu resmi tebliği neşreb miştir: Düşman, hatlarıtlızı tazyik istir, - Kı ime bi Dele İryayı tahliyeye ııdıı' olmuştur. Güne bir görünüş Joora havalisindeki kuvvat» lerimiz cansıparane müdafaadan geri çekilmiştir. İhtilâlci tayyareler, Yoharalos ilç Sınkonııyı bombardıman 1.:..-. 24 (Radyo) — İhti- — Sonı 61ıncı sahifede — ş dün geldi Yarın Alsancakla karşılaşacak Bazı yersiz endişe ve şayiaların fena lesırlerı.. Güneş Güneş takımı dün akşam Ban. dırma treni ile şehrimize gelmiş ve istasyonda — sporcularla kalâüp idare. cileri tarafından karşılanmıştır. İzmir takımlarının İstanbuldaki temaslarında İszmir çocukları aley. bine vaki bam hata ve hareketlerin meticesi olarak, güya bötün bunlara mukabele çeklinde tezahüral yapıl. man ihtimalleri gibi bamı yersiz en. dişeler ve çayiklar çıkmıştır. Hatta, Güneş maçlarında İzmizli hakemlere ilimat — edilemiyeceği gibi nekiai mazarlar da dolaşmaıştır. İzmir min: taka heyeti bu vaziyet karşısında, faderasyona müracaatla, bütün yin ve endişelerin hiçbir. kıymeti olamıyacağımı, İzmir hakemlerinin daima kimada şayan bulundaklarını ve çehrimizde, kardeş memleket ço. guklarını — iocitebilecek — tezabürlere vead bulunmadığını — bi bu ça takımı Filhakika, İzmir — sporcularına yapılmış olduğu söylenen bakemı bakualıklarını — ve tarafgirliklerini #ynen iade etmek gibi bir hareket kat'iyen —hatıra — getirilemez. İzmir halkı da, hâdistlerin fovkinde d ran bir #sporea Tul ve gauru ile aleyhte tezabürst değil, bilâkis iki memleket çocağunu 1 kargılıklı ebvgl ve hürmetini besliyen —bir' alâlin gösterecektir. Eminiz ki, böyle — bit hareket, bilâbarç diğer — şelirlerde de tesirlerini gömerecek ve bu —w retle aranan netico elde edilmiş olacaktır. | Ücokla ovniyacektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: