26 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

26 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ül SİYASI İCMAL: lum kabinesi sukuta Atlantik'i Büyük Okyanusa mahküm mu? © izel işler tekrar karıştı. Sos- een a ek yun daha bankasından avansın mikdarı beş mi bağlamak üzere Panamadan sonra gi kanal daha açılıyor yalisti B. Blum rttırıl. yeni karduğ kabine ilk adımda su | ması ve a; bir vezne — ine kıta m oldu. Radikal sosyalist- | lecek 2 mü arifi lerin Tideri ekim kabinesi memle- | için frangın tevzinine mahsus sermür in müdajı iktisadi bünyesi- | ye: olacı emettüün tahsis sarsmamak şartile arttırmak için edilmesini B. Blum senmi islediği geniş lâhiyetten. dolayı su iğ cim m Uyihalarını kabul etmişti. L8- çünkü ei kendilerinin da- semi yani meclisi daha doğrusu | bura yağ le'bir a vermek “istemem ememişler- | ci kanun lâyihasını di. So: syalistler yeni hükümete iştirak mi olan enflâsyonu yani imi €v- Sihek ile bii p aynı zamand& | yakı nakdiyenin bir kat daha çoğak Bâşvekâleti ve Bar ai ele- | iması gibi tehlikeli bir tedbir saya- alarak kal rak reddetmiştir. Radikal'sosyalist am s0sya- Mistler devirmişti. Şimdi sosyalistler başında ke eli bi Tunduğu m sukuta mahküm etmiş oluyorlar. lerdir. Fakat yar iş taşma veldikten sonra Şotanın lüzum gi düğü fevkalâde salâhi limed Bunun yerine ye e Me tedbirler ile müdafaa masarifine alık bulmak istediler. Şöyle ki Kli Feyzullah Kazan anna Insan çalışmıya dalarsa a Çekoslovakyada mi havadan koru ruma tecrübeleri Bay Ben, — Her eni © gibi geç vakte kadar ça- lardan | lıştım, dedi. — Gayri tabii hiç bir şey farketme- diniz mi? Hayır, Neye sordunuz?. yı du. hücumuna uğ tayyarelere kar- AAmeri şi deni m e Geni üzerine Büyük aş 5 anmıştır; Deniz erkânı ğe in ei yi in lüzum göst diği yeni kanalın Amerika- nın ilin- den eselâ Nev- york civarındaki büyük üssü bahri- e İmren örme di Beğ İz ve Ş Be RE : İşi i Nikaraguada bir kanal o açtırmağı lecek beiei yeni ka- naldan geçtikleri nkk ie i fi saran bir kaç bin rl daha az olacak Amerika hükümeti de- niz ir ,harbiyesinin gösteri isbett, zamanda he- defe eli temin edilecektir, dermişti, Ki Benes, Paris- | anı masasının m te Çekoslovakyanın istiklâli meselesi- | da Çekoslovakyanın istiklâlile le uğraşıyordu. Bi ir gün, bütün ge- | şan bay Benes hiç birşey arele , masasının başından kalkmadığı | tı! oluyordu. Yirmi senedenberi Çekoslovakyanın Bir or Maple geldi, geceyi ji hâsıl iğini den hiç kaybetmemiştir. "Çılgın kadın iki çocuğunu öldürdü Sabah saat seki: Bird bik bir apartı manın altıncı katından sokağa bir.kadın düşüyor... ir .. Hâdiseyi ei biri derhal can Ee mer- kırıyor. İki dakika sonra can kurta- .. Yukarı çıkıyorlar ve odanın orta- , Birdenbire çıldıran kadın kafalarına vura vura İyi amma ik küçü çocuğu ne oldu. sevimli yavrunun cesedlerini bul lu; luyorlar. he a bıçak, çekiç, eline ne geçtiyse alı; öldürmi nik e tahkim ve müdafaa etme- iz e vaziyeti si tabii ahvali mü- amaktadır. 3 — Panama kanalının nisbeter ilkan my Kükaagda bir kanal çmağa karar v Meyer Bu Fe askerlik bakı mından Amerikaya biz çok faydalar temin edecektir nehir suları ile tuzluluğu si sduğudan in ve ve balık- a alıştıkları sale ec Çünkü dünyanın e bir tarafında tatlı suda köpek ve kanalın inşası Amerika mütte- ik, ilmi hazinesine772.000,000 altın dolara mal olacaktır. Etrafında- a uçmanın çk gp düm e Şe çin yea me lâyihasını kongreye yani parlâmen- toya vermiş ve lâzım gelen tahsisatı Fakat kongrede mebusların ekseri- yeti cografi malümatları iyi olmadı- emlekete milyonlar Wi ekseriyet kanalın da açılmasına Kanun Bilcileri Şahit kimdir? Bir hâdiseye gö- Pestil böyi Paristen Londraya — dö - Kale'de, Ber aris - Londra hava seferlerini yapan e “her sene festiv iş şirket, bu aydan itibaren Paristen Lon- | dar ve kanalın derinliği az ağ © festival hazı draya ve Parise her iki saatte | dan 35,000 tonluk zırhlıların ve tay- e reaper bir tayyare kal ğa karar verdi. gemilerinin bu an geçme- e Sa e Londra - Paris arasında işliy: ae Halbuki yeni bü- kadar her diyardan musikişin: lerin sürati saatte 300 kilometredir. Pa- yük hari mileri ya bu cesamette cek ve kendilerinden “K Fa risten Londraya 90 dakikada gidiyor. yahud. Ein öy di olacaktır. myager Keple 5 — Panama kanal erinleşti- rilmesi ve ei ee bir ka- im Sr m Rayşın yüksek | Şahtın EN en mülcü komi: tayin “edilen bay Kepler, | dele ediyor. aşa ap — Mi Dir güm böyle bir vazifeyi 2) — — Doltor Ml eyçöc$ Jormüllm. Je Hisbütön tatil mann ba alacağını aklından bile geçi de, mate bu sale köhnedi grük: İl Olan mütevazi bir kimyagerdir. diyord ei 1933 de Hitler çağırdı, Sağ ik bu öm ve diğer düşün- Hisadi ve mali müşavi ie o u Keplerden şu $özl0 #7 | celer Amerika bahriye nezaretini ve "Bu sıfatla bay iş m zaman | tkam hükümetini Panama kanalının daha 1 Bank midürü ve beee nazırı 'eplerin. sistemini ei or Şahtla sıktı temasa edi in li bu zat altını kurşun kanal açmağa karar vermeğe sev- Me türlü anlaşamadı. sai ize haline getirir! ve Niğde elektriğe kavuştu Doktor İhsan Şükrü Aksel vi bir çok rai Sia Niğde 25 (Telefonla) — Eide dün Idi caktır. B lâ bir Okyanustan e ğe kavuştu. Gece halk Avrupada tedkikata miş ri eyi ği Amerikan 5 inir & Me Lira Aksel ekspresle mii der | Be Caddelerde gezdi. Herkes: «Yaşa Ata- Saniyen yel Cl trk» diye bağırdı. Halk sevinç için- zinin eriği az lüğü ka- . Meşhur Opera Lirik şantözü nal sularının tesviyesi için üç kapa- İzmi daki 1 OLGA SOMOGYI Me ektir. ür civarını göçmeni ere yı operası rgâhına çift hayvanı dağıtıl. NE DELİ büyük bir a yani yük hiz a nir (Akşam) — İzmir vilâyetin- AKEA ga eml a kinden hem masraf az en Romanya ve Bulga- en seyrüsefer az a Tistanlı göçmenlere çift hayv mi Sl ün. ınmak ve tevzi edilmek üzel , memleketin ve hükümetin Pi we Sıhhat, ve içti venet vekâle- 3 fetle ke Miraz gölüdür. Yeni kanalın tinden vilâyete ça lira gelmiştir. uzunluğu 172 mil olacaktır. Bundan ti komisyon, çift hay- Mo. KEMAL orkestrası iştirakile Yanı & Pisik sbğı a başlamıştır. yetmiş sema gölün suları teşkil ede- cektir, Gölün irtifa: denizin sathın- a etme KANSIZLIK: Gölün suyu tatlıdır, Fakat dağei Za manda bunun içinde denizlere mah- süs köpek ve kılıç balıkları yaşıyor. Vaktile bu gölün denizin bir kolu ol- Şahitlik 8 sebeben usul ve furuu yahut üçin kiral kadar neseben ze ie için şart koymamıştır. me ese Mecelle denilen kanun varken, mü- naziünfihe şahsen muttali olan şehadeti makbul idi, iki şahit lâzımdı. Bugün hâkim irse tek şahidin şeha- detiyle bile hükmedebilir, Maama» fih bin kuruşu muamelâtı hukukiyenin senedle hakkındaki kaideyi de ha tırdan çıkarmamalıdır. Herkes ere beye mi? Evet, Yalnız uza göre bazı ki ileri SN çe kinebilirler, Bunlar dava olunanın, ii birinin tali olan kimsedir. diseyi gören bittâbi dereceye kadar sebeben daha yeis, şahittir. İşitme « sü iii hısımları ve aralarında €v- şahıslar- nisbeten daha zaiftir. Zira me dır, Karı veya koca veya hısımlar tan kulağa giden malümat bi hakkındaki eee erik ka ie ilâveli, bazan m beye değmiş ei olsa bile olarak tebellür epin yi ği yi ) nun şahadetii m ve mute- terse mahkemede şahitlikten im- tina edebilir. Memuriy leri itibariyle bir kimsenin sırrını skinebilir- icra ettiği sa- ler. Esasen bir şahıs nat maşa lele SIROP DESCHLENS, PARS

Bu sayıdan diğer sayfalar: