29 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

29 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Mart 1938 SOPrFrTrPLCOCRAP .HASAN KREMLERİ | Yağsız kar acı badem - Yağsız kar menekşe - Yağsız kar) beşçiçek - Acı badem yağlı-Yasemin yağlı - Gül yağlı - Yarım yağlı gece - Suar dö Pari Kremleri kullanıyorlar | İstanbul komutanlığı Gümüşsuyu hastahanesinin | 1500 kilo tereyağı vermeyi te - ahhüt eden üstenci namı he: bına 1128 kilo 650 gram tereyi fanın pazarlıkla ihalesi 11/ ni san /1938 pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. Muham - men tutarı 1128 lir 65 kuruştur. İlk teminatı 85 liradır. Şartna- her gün öğleden evvel ko- MisYonda görülebilir. istekli Terin ilk teminat makbuz. vı Mektupları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fın -| dıklıda Komutanlık — satınalma komisyonuna gelmeleri. (1585) || » tenilen rengi verir. Ter ve yı- kanmakla - kat'iyyen çıkmar. hâle günü talibi — çıkmayan dünya - sergilerinde sıhhi eve 5500 kilo pilâvlık ve 4200 kilo çorbalık pirincin pazarlıkla iha lesi 11/nisan/1938 pazartesi gü * 15,30 da — yapılacaktır.| | Bütün safı baiz saç bayaları arasında bi- Saçları ve - cildi rinci — gelmiştir. lık pirincin 1210 lira 2400 ki- kat'iyyen tahriş etmeden İstenilen renkte bo- lo corbalık pirincin 480 liradır. İlk teminatları mecmuu 154 li radır. Şartnamesi hergün öğle den evvel komisyonda görülebi lir. İsteklilerin ilk teminat mak buzu veya mektupları ile 2490 h kanunun 2 ve 3 ncü mad-| delerinde yazılı vesikaları ile birlikte ihale günü vakti muay yeninde Findıklıda komutanlı| satınalıma komisyonuna gelmelej| ri. (1586) e yayan yegâne sıhhi saç boyalarıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL v | i—liste günü talibi çıkmayan İs| re gaz borusu, 140 adı GiLik komuta ı;'ı" bağlı kı - boynu, 53 boy Lüma de: Bd ğ .ıiı'wj(î:]rğğlnışa/' saç levha, 21 adet çinko levha, 15 kilo rand san / 1938 pazartesi günü saat a 18 de ilk teminatı 441 — liradır, Seliği (su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 boy yuvarlak çelik 117 adet Sartnamesi her gün öğleden ev dirsek,'98 adet Amerikan rekor, 110 adet redüksiyon, 110 adet boru T. vel kornisyonda Körü etno çelik boru, 146 adet çelik flanj yakalı, 30 kg, çelik yay teli, teklil | zampara kaadı, 4 levha contalı lâstik 32 adet Salmastralhı zfı 'eya mektupları ile 2490 sa -| nusluk flansjsız, 28 adet salmastralı musluk flanjlı, 52 adet stop valf- yılı kanunun 2. ve 3 ncüi madde lerinde yazılı vesikaları ile bora! “0YT* pazarlıkla satın “alınacaktır. ber ihale günü ihale saatinden| — İT — Pazarlık 30/111/1938 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat €h'az bir saat evvelline kadar 14 de Kabataşta Levazım-ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda teklif mektuplarının Fındıklıda | YaPılacaktır. danbul komutanlığı satınalma| — TIl — Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden âlınabi- Komisyonuna vermeleri. lir lv—knwmnpımlık!çlnuylnıduınıîmvııııluSLS güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1425) iri, 1 adet demir saç levha, 4 adet Galvaniz 20 kilo Somüun, 28 boy k, 2 boy takım İköşebent, 36 adet demir saç levha, 13 boy pirinç çu tnin ilk teminat makbu -| 450 adet demir (1581)| İstanbul Komutanlığına bağlı birliklerin hayvanatı için 1300 dönüm çayır kiralanacaktır. Ça- izli eei z besî:l I — İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasında şartname ve pro- ettirmek üzere 31 Mart 938 Per- Ü*Sİ Mucibince yaptırılacak kantar ve itfaiye binaları inşaatı açık ek — Şembe günü akşamına kadar “Ütteye konmuştur, Fındıklıda Komutanlık satınal -| — 17 — Keşif bedeli 4991 lira 69 kuruş ve muvakkat teminatı 3 ma Komisyonuna gelmeleri. — İedır. - n e mel”,';'ü.n |. I1 — Eksiltme 1/TV/938 tarihine rasttayan Cüma günü saat 15 de bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- DOKTOR 'pılacaktır. Âli Rıza Sağlar | — 1v — Sartname ve projeler 25 kuruş bedel mukal İlevazım ve mübayaat şubesinden alınabilir, 1Ç “”ufrîî!L IsKs LARI | — v.. Eksiltmeye iştirük etmek isteyenlerin fenhi B ASSI&I Jar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika ! Hergün Beşiktaşta tramvay ca Üesindeki muayenehanesinde — saat — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V nci 18 den sonra hastalarını kabul e“-İmaddede-yazılı eksiltmeye iştirâk vesikası ve 9, 7.5 güvenme parala - Ger. İriyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 1460> linde İnhisarlar k ve vesaikini almaları lâ $ Gtmiştir. — el T MEŞ D0 gaa desrasaki DK YArKNDENNA M Bi gidint» 6 yapılan İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ı e eb'at ve mıktarı yazılı 28 Kalem mülzeme (440 met- gaz borusu flanjı, 93 adet Nipel, 115 adet deve| » | Kendine beyhude yere eziyet ediyor Nevrozin | varken ıstırab çekilir mi ? Baş, diş ağrıları || | ve üşütmekten mülevellid sır, 5 ye, romati Nevrozin kaşelerini lalınız İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Üzlole! Na aöi #4 iDARİ / 71 r DELÇEVSEHLIĞİÜ ElMÜZSSİR İLACIDIR niz Levazım satına!. ma Komisyonu İlânlar Beher kilosu nuu İlatı K"“'î 30 Mıktarı Kila 14,000 Cinsi Sığır Eti Kuzu Bül 20,000 41 Koyun Eti 22,000 38 1 — Cins ve mıktarlarıyle be her kilosuna tahmin'edilen be delleri yukarıda Yazılı olan ik kalem et, 30 mart 1938 tarihin: rastlayan Çarşanba günü — saat 14 de kapalı zarf usuliyle alın - |mak üzere münakasa konulmuş. tur, 2 — İşbu üç kalem etin mu vakkat teminatı (1557) lira o lup, şartnamesi, parasız olarak Komisyondan hergün alınabi lir. 3 — İsteklilerin 2490 — sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan - zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saat- ten bir saat evveline kadar Ka- sımpaşada bulunan — Komisyon Başkanlığına mâkbuz mukabi - linde vermeleri, (1347) Diş Doktoru Madâm Marie Svelberger Hastalarını çerşamba ve - per - şenbeden mada) her gün — saat 9 dan 18 € kadar, Beyoğlunda İstik- Vâl caddesinde 108 numaralı Lük- dairesindeki hustusi — kabinesinde | kabul edeceğini arzeyler... semburg apartamanının 7 numaralı | — PROFiL PETROL İstanbul büyük bostane binası ulmuştür.Arttı komisyonunda yapılacaktır. Beher T repsinin (675) L., muvakkat temina zm kısmina, arttırı lunur (1576), İstanbul Asliye Üçüncü *Hukuk): ikemesinden: Mehmet Ali kızı Hatice Hayriye Bentler tarafından kocası, Kasım - aşada Nalıncı yokuşunda 57 nu - naralı hanede mukim iken yeni i - tgâhı meçhul olduğu anlaşılan oğlu Salih aleyhine mah - kememizin 938 / 3Tnumaralı dos - yası ile açılan boşanma davasında: | Mahkemece müttehaz karar daire- sinde arzıhal sureti ânen M. a - leybe tebliğ edildiği ve müddeti geçtiği halde cevap vermediği ci hötle tahkikat günü 28/4/938 Per - şembe saat 10 olarak tayin edilmiş- 'tir. M aleyh Salihin mezkür gün ve) saatte mahkemede hazır bulunma- s1 veya bir kanuni vekil gönderme- si lüzumu ilân olunur. (6296) Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: | Kadıköyünde Kuşdili tiyatrosun- da Cevdet evinde oturmakta iken halen ikametgâhı meçhul olan Tev- fik'e: | Kasımpaşada — Pehlivan — kur |16 numarada oturan karınız Zehra İtarafından aleyhinize ikame - edilip gıyabınızda cereyan eden nafaka takdiri talebine dair davanın neti- İcesinde: Ehli hibre ve vuküfun tak- a| |diri veçhile davanın tarihi ikamesi lolan 4/10/837 den itibaren ayda 15 Belsoğukluğu ve Frengiden koru birinci katta İstanbu P, T, T, müdürlüğünde müteşekki! alım şartnamesi ile kâğıt nümunelerini görmek ve muvakkat teminatlarını ak üzere çalışma günlerinde mezkür müdürlük ilâri kalem leva - gün ve saatinde de komisyona müracaatlrı ilân o- AKSıNr:1 Sâç bakımı, güzelliğin enbirinci şartıdır. l NiZAM Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : depolarında mevcut tahminen 25 'on kadar eski harfli evrak ve koçanların satılması açık arttırmaya ko- na 8/4/938 cuma günü saat 15 de Büyükpostane btaası satım onun muhammen bedeli (27) lira, tı 50 lira 63 kuruştur. Taliplerin, | Hakanın Aslan çocuk ve 9 lira nafa- ikanın Faruk çocuk ve 7 lira nafaka- mın da Namık çocuk içinki cem'an 41 lira nafakanın dava edilen Tav- fikten tahsiliyle küçüklerin ihtiya- 'catına sarfedilmek üzere davacı Zehraya verilmesine ve masarifi muhakemenin dava edilene aidiye- tine terayizi kabil olmak üzere 23/ 3/838 tarihinde karar verildiği fık- rai hükmiye makamına kaim ol - mak üzere ilân olunur. (8284) İştanbul asliye üçüncü bukuk mahkemesinden: Elpiniki Papadoplo tarafından ko- cası, Cihangirde, Sormagir — sokak, Remzi apartıman $ numarada mu - kim Johan Halbirot aleyhine mah- kememizin 937/1931 numaralı dos- yası ile açılan boşanma davasının 'tahkikat günü olan 24/3/938 için i- kametgâhı meçhul olan M. aleyhe, ilânen tebligat iera edildiği kalde gelmemesi hasebile hakkında gı -| İyap kararı ittihazına ve ilânen teb- liğine karar verilmiş ve tahkikat 14/4/938 günü saat 10 a talik edil - iş olduğundan M. aleyh Johan'ın | ezgür gün ve saatte mahkemede hazır bulunması veya bir vekil gön- dermesi, aksi halde gıyabında tah - kikata devam olunarak bir daha USU T SIZLIK VÜCUT V DİMAĞ KO TTTEAN LT c a - SEKSULİN SİZE YAŞAMAK ZEVKİN! TEKRAR HATTA FAZLASİLE VADE EDER.KuTusu200 KuRUŞ BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT DAİA LA L L L L A Iuı(ıgıuı'nnmsmısı Ş «MİDE & İLANTİViRÜS'İLE-TEDAVİSİ REKTA PATI z İĞİVEDİŞ BASURMEMELERİNİ, BASUR'MEMELERİNİNZHER TÜRLÜ, JLTİHAPLARINI, CERAHATLANMIŞ) ÇFİSTÜLLERİ AZ ZAMANDA Eyi mflf Göz Hekimi Dr. Şükrü Ertan Cağaloğlu Nuruosmaniye — cad, (Dr. Osman Şerafettia apart. manı) No, 5. Telefoa. 22555 Sahip ve neşriyatı idare eden Baş muharriri ETEM İZZET BENİCE... mahkemeye Alınmıyacağı ilân olu-| ilira nafakanın karı ve 10 lira na - nur, (2998) BON TELGRAF MATBAASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: