31 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

31 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 31 MART 1938 5 ÜÇÜNCÜ YIL —— KURUŞ BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN Lerida da Tahliye Edildi e erp Cenup Hududu Davası —— Ahmet Emin YALMAN enup hududu boyundaki döviz kaçakçılığı, bize şa noktayı bir defa daha hatır. latıyor: Memleketin ilk saftaki meseleleri arasmda bir cenup hududu davası vardır. Birçoklarımızın zihninde cenup hu duduna ait meselelerden yalnız Ha- tay davası yer almıştır. Bu görüş yan- ıştır. Nitekim Hatay hakkında rede yaptığımız bütün anlaşmalar, tat bikatta müşkülâta uğruyor ve fena hiyetlerle karşılaşıyor; çünkü Hatay meselesi cenup hududu davasının an-| 'enev cak bir parçasıdır. Fransa ve & ye ile karşı karşıya geçerek bu dava kökünden halledilmedikçe Hatayın, | bizim, Suriyenin ve bu taraflardaki | menfaatleri bakımından Fransanın Tahata kavuşmamıza ihtimal yoktur. Suriye ile olan hududumuz, düz ve açık bir huduttur. Suriye tarafında İyi niyetler hüküm sürmezse ve ka - çakçılık, fesat, menfi propaganda hi- maye görürse hududun beri tarafın- daki inzibat tedbirlerimizden hiçbir zaman tam verim alamayız. Fransayı ve Suriyeyi karşımıza alarak açık ko Duşmamız lâzımdır. ODudaklardaki| dostluk sözlerinin hiçbir kıymeti yok- tur, TY GiEİ'nreketlerinde hakiki | dost olmıya karar vermelidirler veya biz onların yüzlerindeki maskeyi ko- Pararak kendilerini açıktan açığa düş man diye tanımalıyız. İkisi ortası, ri- Yalı, müphem bir vaziyetin devam | edip gitmesi Cenup hududumuza ait | birçok dertleri müzmin bir hale koy- maktadır. | Bir gün cenap hududundaki kaçak çilık davası günün meselesi oluyor, | diğer bir gün gümrük kaçakçılığı ü- zerinde duruyoruz. Üçüncü bir gün| hududumuz üzerine kurulmıya çalı - Şilan düşmanca nüfus çemberi gözü- müze çarpıyor. Vakit vakit hudut bo- Yundaki sun'i Kürt propagandası, tek ke ve irtica muhiti, kara niyetli unsur | Siyaseti dikkatimizi işgal ediyor. Ha- taydaki unsurları birleştirme gayret- leri de bu umum! gidişin küçük bir kısmından başka bir şey değildir. Doğrudan doğruya kaynağa gitmi- Ye karar vermedikçe bu dertler gev- şemiyecektir. Hergün şu veya bu te- zahürleri huzurumuzu bozacak, bize Arka kapısı kilitsiz bir evde oturmak hissini verecektir. Yun diğer cihetindeki kö- tü kaynakları kurutmak için bir taraftan harekete geçilirken, di - ğer taraftan da cenup hududu dava- Sini, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Güm Tük Vekâletlerine ait ayrı ayrı mese İeler şeklinde değil, bütün memleke- te ait bir kül şeklinde gözönüne al - Mak ve esaslı hal çareleri aramak lâ- Zımdır, Cenup hududundaki vaziyeti bilen- ler, oralarda senelerdenberi geniş dö- Viz kaçakçılığı bulunduğunu teyit © diyorlar, fakat diyorlar ki: “Mahke- mede açılan davalarla hiçb ilmiş olmıyacaktır. Kö Panlar işlerini kitaba uydurmuşlar -| “ir. Meselâ diyelim ki, sekiz liralık| oyun için memlekete dört liralık dö Viz girdi, dört liralık döviz kaçırıldı. | Kaçakçılar, giden koyunun zaten dört lira kıymetinde olduğuna dair ve Sika gösterebileceklerdir. Bu vesikayı küçük bir yerli ticaret odasının kâtibi Masa başında yazmış ve kendilerine Yermiştir. Sonra huduttan bin koyun Reçirilmiş, fakat beş yüz koyunluk Vesika hazırlanmıştır. Beş yüz koyu- (Devamı 9 unzuda/ ilki Memleket Arasındaki Dostluğun HÜKÜME Şehirdeki Bütün TCİLER, GERİLİYOR Petrol Stokları Ateşlendi Aragon Cephesindeki Taarruzlara Franco Kumanda | Ediyor, Ademimüdahale Komitesi Bugün Toplanacak Londra, 30 (Hususi) —'TAN ademi müdahale komitesi, İspanyadaki gö- nüllülerin geri alınması meselesini görüşmek üzere yarın toplanacaktır. Her iki taraftan da gönül ümidi kuvvetlidir. Bu itilâf neticesinde, İngiliz - İtal. . |yan müzakerelerinde en büyük enge- lin kalkacağı söylenmektedir. Ispanyadan dün en son gelen ha- berlere göre, Cümhuriyetçiler Leri- danın her neye mal olursa olsun mü- dafassı hakkında verdikleri kararı son dakikada değiştirmişler ve Lerida ya takviye kıtaları göndermekten vaz geçmişlerdir. Hükümetçilerin son ka- rarı; Gendesanın müdafaasıdır. Fran kist kuvvetler, h;len buradan otuz ki- lometre mesafededir. Bu yeni karar üzerine cümhuriyet çiler,Leridadan geri çekilmiye başla- mışlar ve bu sırada şehirdeki petrol stoklarını ateşe vermişlerdir. Şimdi Ruştü Aras, 9 Nisanda Kahirede Bulunacak | Mısır Sefiri Diyor ki: “Bu ziyaret, Franco'nun generallerinden Yagua Yeni Bir Tezahürü Olacaktır,, Ankara, 30 (Tan muhabirinden) — | — Bil diğiniz gibi, geçen sene Tür- Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik | kiye ile Mısır arasında bir dostluk Rüştü Aras 6 nisanda İstanbuldan Mı | muahedesile ikamet ve tabiiyet muka sıra hareket edecektir. Hariciye veki- | velesi aktedilmişti. Her iki memleket limizin Misır seyahati etrafında, ken | parlâmentoları — tarafından tasdik disile görüştüğüm Mısırın Ankara el | edilen bu mukavelelerin teatisinin çisi Mehmet Elcezayirli bana şu iza- | Kahirede yapılması, bu anlaşmalar hatı verdi: (Devami 10 uncuda) ii Japonlar Mahsur Vaziyette 5 Bin Kişilik Bir Japon Kıtası Imha Ediliyor | Harbin Başındanberi 700 Bin Çinli 50 Bin Japon Ölmüş Lerida kesif bir duman tabakasile ör- tülüdür. Frankistler, Leridanın dış mahalle- leri önüne vardıklarını ve Lerida Bar bastro - Candasnos müsellesi içinde mühim ve kati bir ileri hareketine gi rişeceklerini bildiriyorlar. Köprüler berhava edildi Bununla beraber Cümhuriyetçiler birçok köprüleri berhavav ettiklerin- deh bu hareket geri kalmıştır. Sala mangadan bildirildiğine göre, Leri- darın işgali hakkında çıkan haberler doğru değildir. Şehir, son. dakikaya okadar işgal edilmemiştir. Cümhuriyetçiler ricat etmekle beraber, ayni zamanda şiddetle mukâvemet ediyorlar. Frankistler, ileri hareketlerine rağ men, bu top adım kazinmak mecburiyetinde ol - duklarını bildiriyorlar Barselona Milli Müdafaa Nezareti (Devamı 10 uneuda) akları karış karış, adım Romen Kabinesi İstifa EHi Macar Kabinesinde de Yeni İstifalar Bekleniyor Patrik Miron (Yazısı 9 uncuda) İDEAL BÜRO Bu kitap büroların iş çıkarma kudretini ar- tırmak için ameli bir kitaptır. O size az mas- rafla çok iş nasıl çıkarılabileceğini göstefir. Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si- zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbas- sında Fiyatı 50 Kr, Atatürkün Sıhhatleri Büyük Şefimiz 1,5 Ay Kadar İstirahat Buyuracaklar Ankara, 30 (A. A.) — $ vaziyet olmadığını tespit Riyaseticümhur Genel Sek- İl etmiş ve kendilerine bir reterliğinden resmiğ tebi buçuk ay kadar istirahat Türkiye Reisicümhuru tavsiyesini kâfi görerek Atatürk, geçen kânunusani avdet etmiştir. ve şubat aylarındaki Yalo- * va, Bursa ve İstanbul seya- Ankara, 30 (A.A.) —Çe- hatlerinde kuvvetli bir grip (| koslovakya yeni elçisi B. geçirmişlerdi. e Ankaraya Robert Sayçer itimatname- avdetlerinde grip nüksetti. İ| sini bugün Atatürke takdim ğinden konsültasyon için etmiştir, Fransadan Profesör Fiesen- je davet edildi. Profesör, İİ tetkik ve muayene netice- sinde, Atatürkün sıhhatle- rinde ehemmiyete şayan bir * | (Yunan Milli Bayramı münase- betile Atatürkle Yunan Kralı edilen telgraflar y üçüncü sayfamızdadır.) arasında teati Goebbels Dünyanın Yüzüne Yeni Bir Şamar İndiriyor “Avrupanın Siyasi Kalbi, Artik Pariste Değil, Berlinde Çarpıyor,; Viyana, 30 (Hususi) — Plebisit müradelesi münasaketils ŞimalŞark istasyonunun holünde bir nutuk söy liyen B. Göbbels, şöyle demiştir: “ — 10 nisanda dünyanın yüzüne İbir şamar indireceğiz, dünya bu şa- İmarın tesirini asla hatırından çıkar- İmiyacaktır. Adet faikiyeti sebebile Avusturyayı alacağız. Dünya, bizim usullerimizi, tenkit ediyor, fakat besap edilmesi icap ©- İden bir nokta, yalnız bizim muvaffa- kıyetimizdir ve inbizamdan yirmi se- ne sonra bu hatıralarda tutulmıya şayan zaferi tesit ettiğimiz sırada | katetmiş olduğumuz yolu ölçmiye medar olacak olan da : bu zaferdir. Avrupanın siyasi kalbi artik Pariste değil, Berlinde çarpıyor... Eski Avusturya Harbiye Nazırı mevkuf Viyana, 30 (A.A.) — Eski Avus- turya Harbiye nazırı General Favgin, Italyadan avdeti üzerine tevkif edil- miştir. Aşağı Avusturyanın eski valisi B. Rayter'in intihar etmiş olduğu haber verilmektedir. Geçende — Nasyonal - Sosyalizmi tahkir ettiğinden dolayı Avusturya- (Devamı 9 uncuda) B. Goebbels söylüyor Yeni Sovyet Elçisi Tayin Edildi Ankara, 30 (Tan muhabirinden) — Sovyet hükümeti, Ankara büyük elçi liğine Terentiev Aleksi Vasiliyeviç'i tayin etmiştir. Bu zatın Ankara bü - yük elçiliğine tayini için Savyet hü- kümeti, hükümetimizden resmen is- timzaçta bulunmuştur. Terentiev Aleksi 1902 de Moskova da doğmuştur. 1918 den 1926 senesi- ne kadar Kızılorduda kumandanlık etmiştir. 1931 senesinde diplomatik kariyerine başlamıştır. İlk defa ola- rak Ankarada Sovyet sefaretinin kâ tipliğine tayin olunmuştur. 1932 den 1936 ya kadar İzmirde Sovyet baş - konsolosu olarak çalışmıştır. 1937 den şimdiye kadar da Moskovada harici ye komiserliği birinci şark şubesinin ri kuvvetleri bir dereyi geçiyorlar : (Yazısı 10 uncu sayfamızdadır! eli i genel direktörlüğü vazifesini yap - mastır. Suriyenin Fevkalâde Murahhası Ankarada B. Adil Aslan, İyi Dostluk Münasebetlerinin Tesisi İçin Hariciye İle Temaslarına Başladı Ankara, 30 (Tan muhabirinden) — | kette memleketimi, muvakkat te olsa, Suriyenin hükümetimizle temasa me | bir zaman için temsil etmekle bahti- mur ettiği fevkalâde murahhas Adil | yarım. Bana hükümetim tarafından Aslan buraya gelmiş ve bariciyemiz| verilen direktif mucibince dest ve le temaslarına başlamıştır. Adil As - | kardeş Türkiye ile Suriye arasında, lan bana şu beyaânatta bulundu: iyi dostluk münasebetlerini tesisine — Şimdiye kadar hariçte kendi |memuren geldim. Temaslarıma baş- kendimizi temsile hakkımız yoktu. |ladım ve devam ediyorum. Benim bu | Çünkü, hariçle olan bütün alâkamız | işteki vazifem sadece bir zemin hazır doğrudan doğruya Fransız hükümeti- | lamaktan ibarettir. ne aitti. Fakat, şimdi, çok yakın bir Suriyenin istiklâli ati için gerek Türk hükümeti ve ge-| Suriyenin istiklâli meselesi şimdiye rek Fransız hükümeti Türkiye - Su -|kadar Fransız hükümeti tarafından İFiye arasındaki siyasi münasebetlerin | tasdik edilmesi lâzımdi. Faküt bildi- tesisine muvafakat etmektedirler. | giniz gibi, Pariste, son zamanlarda Onun için ben bilhassa kendimi Tür- | birçok kabine değişiklikleri oldu. Su kiye gibi dost, kuvvetli ve bütün şark | riye istiklâlini tasdiki de bu yüzden âlemine Öner olabilecek bir memle- (Devamı 9 uncuda

Bu sayıdan diğer sayfalar: