1 Nisan 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bç MUHARRİRİ: 5 Ademi Müdah Çekilecek Gönüllü Adedi! Yine İhtilâf Doğurdu Yeni Dinlerin © Bir ÂsiKolu Tarragona Yoliyle Denize İniyor “ AHMET EMİN YALMAN ale Komitesinde | Çöocük Ahsiklopedisi Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunmasi 1â- zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah- run bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. TAN Matbaası Lok Atatürkün Sıhhati Fransız Mütehassıs Diyor ki: “Atatürkün Sıhhatinde Hiçbir Endişe Edilecek | Vaziyet Bulunmadığı Müjdesinin Benim Ağzımdan Söylenmesi, Şahsım İçin En Büyük Bahtiyarlıktır,, “ — Şetinizi nekadar sev- diğinizi takdir “ediyorum. Türk milletinin, Atatürkü hakkındaki | Dün, Riyaseticümhur Ge: nel Sekreterliğinden yapıl- mış olan resmi tebliğde, A- tatürkün, “gripten mütees- Ahmet Emin YALMAR evfang adında barışçı ve nikbin "bir muharrir ta- afından on yıl. evvel. yazılan ir kitabı karıştırıyorum. Kita- m adı: “Dünya barışma giden ol, dur. Muharrir, dünyanın gidişinden çok yor, Çünkü bir taraf. €r Cemiyeti kurulmuşs| afia tarihte harp yâ! atan en büyük sebep ortadan kalk“) Muhairire görü buse! ini dp | z harpler şüküm'Bor yanlarda işler düzelmiştir. Çünkü iF taraftan Papalığın erine| an alâkası | iştir. Di taraf: | an “Türk, #ehileti, lâik bir rejim ka-| ve hilâfet gibi dünya yü-| “linde dini taassüp ve zıddiyetleri örüklöyen' bir müesseseyi kökün #suptur, buyüzden: s4Y t çok za gn taşfiyore Uiratını ylang KÜRSİ bugün yazsaydı "m. ki bu güzel nikbinliği mu- edemiyceekti. Ahretle uğra” | ihlerin taassubu belkide bir sy ,âmi olmaktan çıkmıştır. Fakat er, i$ kâlmâmıştır. si akide-| ere uyanan öyle iki zıt din almış| yürümüştür ki”bunların taassubu ve | esamülsüzlüğü eski “d teri kalmaz. Bu yeni nefret ve taas*| up, siyasi ve iktisadi sebeplerden | Karp istidatlarına korkunç bir k olmaktadır. Çarpışan emper- “lizmler, yeni yeni nefret ve taas- silâhları hazırlamaktan geri kal- uşlardır, rden hiç e yünyanın takım takım memle- ketlerine göz. gezdirecek © görecoğimiz. .manzara şudur: “ait hösabına en güzel ışık- sr, bilgi üydislikları yaratan mem- etlerde bugün “irdet | idareleri v& “Bunlar, Ortâçağ Yuristiyan kili: seltlne mahsus mübsüzlük ve karâ tanâsupla şöyle diyorlar “Be Dim Gbi düşünmiyen ve inapmıyân; benimi “karitmak istediğim tipe) uymayan ohvolmalı, ortadan kalk mah...” Kuvvetlsi, şiddetle kendi tiple: rini yaratmâtye tiplen aykırılıkları tasfiye etmeliktiyen' siddet idârele- ri, biribirlerim karşı da yine Orta sağ kiliselerindnansus tesamühsüz- lüğü ve kili vehofreti körüklüyer- lar. İnsanlık yarik hiç emriiyet ede. miyerek şaşkin İskın bek Acaba bü “karşıllk tanssuplardan ne gibi karanlık pdeöler çıkacâk?.. Ş urasına “Şübhe"yok ki tarihi ölçülerle büy bir irtica karşısındayız. Uzün âsfarın Mmüca- delelerile elde ,€dilen ipi ve tesa- du bekliyor: müh güneşini kard bolulâr örtüyor, Yeni bir evi Ortaçağın bipöi üst si telilikssi vardır. ey Gözümüzü bir sariyo ida yeri Ye çevirelim Yaratıcı kuvwtlerle ve bel ışıklarla dolu"bir Römslinpira- torlüğuna, Filisfindeki Yahüli kabi. lelerinin dar;“€&hil muhitinde peyda dan bir kâra buluğğka rışıyor. Genç hiristiyanlık, Kendine” mahsıs dar görüşleri bir hastalık. mikrobu gibi yaymayn çalışıyor Lâik. ve tesanüh. Roma: “Pek âlâ, sen de bildiğin tibi inan ve ihadet le- diyor. Fakat ter ruhlu hıristiyanlık misyonerg- (Derinin 10 uncuda) 1 panya ile. Katalonyanın Münasebeti Kesiliyor nı Borselonanin son bamlirdımanırıda, bir tramvay enkazı altından cesetler çıkarıyor Le (Hatusi) i panya ademi müdahal kometisi bu sabah şubat 3 tenberi il |den mutavassıt defa alarak toplanmıştır. Hariçiye Bı eylemiştir. aretinde yapılan bu toplantıya Lor) Bugün ademi müdahâle erkânın - Piymoutk riy ştir. dan Hemmihg “Ademi müdahaleye Haber alındığına göre, bu toplan” iştirak eden milletler vazifelerini yap tıda heyeti murahhasa reisleri hükü-mıyacaklarsa ademi müdahaleye son metlerinin gönüllülerin geri alınma vermek lâzımdır.,, demiştir. Anlaşıl- sı ve kara kontrolünü yeniden tesis Hığına göre, İtalya ile Almanya, İs- hakkındaki nokta nâzarlarım izah hanyadan 10,000 gönüllünün çekine etmişlerdir. Muhtelif tezler Aâzasın-| (Devamı 10 uncuda) Roma Müzakereleri, Iyi Bir Safhaya Girdi İki, Üç Haftaya Kadar Kati Bir Anlaşma Bekleniyor Yondra, 31 (Hususi) — Romanda ya- Almakta olân İngiliz » İtalyan müza- İrelerinin çok iyi ilerlediği ve hattâ di üç haftaya kadar birinci derecöde demmiyeti haiğ bir.diplomatik miz- vlfakıyetin'elde edilebileceği ümit onuyor. Her iki taraf da İngiliz - İtalyan plilâflarının daha #iyöde psikolojik oluğunu görmüşlerdir. İngiltere ile a arasında iyi bir anlaşma ve ta çe da hâlâ” büyük bit fark “görü işlerine den İngiliz heyeti muruhhâsusi yeni teklif Mal suretleri set eyle ri dostluğun yeniden kurulması bü. «6 Avrupada iyi bir havanın yara - tınağına ve gerginliğin azalmasına hğim olacaktır. Yalmz bugünü değil, yarını da düşünüyoruz.,, Londra, 31 (Hususii) — Hariciye narı Lort Halifaks bugü gaeteciler birliğinde öğle debir nutuk söylemiş ve Ingiltere havi ile hükümet arasında mühim ve ed dı ayrılık bulunduğunu far- zesnehin tamamile rüânasız olduğu puanlatmıştır. > Lort Halifaks daha sonra “Ingil- ternin karmakarışık bir âlemi : dü- zeynek için #iüdahalesi isteniyor. Bfvolda yükselen sesler samimi fakat hu sesler harici siya- set ize hâkim değildir. Siyaseti. mil yalnız yarını değil, daha ileriyi e ari onur için süratle karar olihdlir, İskten çekiniyoruz. Biz tabil cere v (Devem: 10 uncuda) sir bulunmalart “dölayısile, birbuçuk aylık bir istira- hat “devresi geçirecekleri bildirilmişti. Büyük Önderin konsültas- yonu için Fransadan davet &dilen Profeğör Dr. Fiesen- je, raporunda rahatsızlığın ehemmiyetsiz “bir gripten iharet bulunduğunu. tesbit etmiştir. Dün,-Ankaradan - şehri- mize gelön profesörü bula- tak kendisile konuştuk. Bi- rahatsızlığın *ehemmi- siz bir gripten başka bir gey olmadığını temin ve tes yit etti. Ve “Türk milleti- rin merak ve endişesini ca- lip hiçbir vaziyet bulunma- dığı: müjdesini vermenizi rica ederim,,, dedi Profesör, Atatürkün ya- Profesör Fiesenje kınlarında o bülunmuş ol- maktan mütevellit saadeti- ni gizlemiyen bir heyecan- Ta: Büyük Şefini rdükten sonra daha iyi anladım. Bu kadar dinamizm, bu kadar zekâ ve cevvaliyetin birâ- radd toplanması pek seyrek tesadüflerle kabildir.Za- uzın birçok büyük a- s etmek fır ını bulmustum. Atatir- kü, bunların Kiçbirile kıyas c tema etmek elimden gelmiyor. Bu müstesna şahsiyetin sıhhatlerinde endişe edile- cek hiçbir vaziyet olmadı- ğı müjdesinin benim ağ- zımla söylenmiş olması, şahsım için bahtiyarlıkla- rm en büyüğüdür.” diye ilâve etti Profesör Fiesenje, dün akşam Parise hareket etmiş- tir. önle Mebüs Namzetleri | | | İsim Aktar, “Mani 8iop“Saylavı Dr; Galip Üstünün öiümleri ve Bolu snylavı Gemal Hüsnü Tarayıni 1s İ titan özerine boşalan Ankara saylavlığına B, Muammer Eriş Ânkara, 31 (A.A) — Ankara Saytavi Ra Saylan Sabri Tepri' İğ Bankası Genel Direktörü Muammer E- İrin” Manisa saylivliğına İktaşat vekâleti İ müsteşarı Filik Kurtoğlu, Sinop saylavlığı es İzmir özüm kurumu direktörü İsmal | Hakı Versi ve Bolu saylavlığına Kastame Bu eski kömutarı Emekli Albay Osman Köktürk Parti Genbağkuruncz parti mam veği b onaylânmişlardır. Sayın seçi” diiğre bildirir ve ilân ederim. a şkan Vekili: &. LL İSPANYADA HARP Her gün İspanya harbine ait 0- kuduğunuz haberler, bu güzel mem lekette geçen faciajı anlatmıya kâ- fi değildir. İspanya harbi yirminci asrın en büyük faciasıdır. İspanya nın en meşhur muharrirlerinden Sender tâ ilk gününden cepheye giderek harbe girmiş, bu cehenne - min içinde bizzat yaşamıştır. Bu u- ğurda karısını ve iki sevimli yavru sunu kaybetmiştir. Nihayet cep - heden dönerek: “İSPANYADA HARP” Adında bir eser yazmıştır. Bu eser, İspanya harbi hakkında yazıl mış'en güzel eserdir ve bütün dün- | ya dillerine çevrilmiştir. TAN, birkaç güne kadar bu ese- ri tefrikaya başlıyacaktır. RA NDA ai Kord Loyd Ankara, 31 UTan muhabirinden) — Lort Loyd, bu'sabah Toros'Ekspresi ile şehrimize geldi ve akşam trenile | Istanbula hareket etti, Lort, Istasyon | da hükümetimiz namına Hariciye-ka- | lemi mahsustan Seyfullah ile Ingi- liz ve Fransız büyük elçileri tarafın dan uğurlandı. Lort Loyd, öğle yemeğini Harici: ye Vekili Döktor Tevfik Rüştü Aras tarafından. Çankayadaki Hariciye | Majeste Karol Romen Hükümetinin İ-rdah Bütün Siyasi Partiler ve Cemiyetler Mülga: ; Bu Sabah Ankaradan Geliyor İngiliz Devlet Adamı, Hariciye Vekilinin Ziyafetinde Hükümet 'Erkânı ile Uzun Bir Görüşme Yaptı köşküride verilen ziyafette yemiştir. Bu ziyafette Başvekil B Celâl Bas yar ile Dahiliye Vekili Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Maliye Ves kili Fünt Ağralı, Adliye Vekili Şile rü Saraç ve yine sabah Anadolu Ekspresile şehrimize gelmiş bulunan Osmanlı Bankası Londra umümi kö mitesi erkânından Viskont Göşen de hazır bulunmuşlardır. (Devamı 10 uncuda) — Bükreş, 31 (Hususi) — Tekrar Pa, rik Miron Hıristea tarafından teşki, edilen kabine, kral huzurunda yemi etmiştir. Yeni kabinede haritiyo na zırlığını eski hariciye müsteşarı Pet resko Komnen dörühde etmiştir. Yemin merasiminde Başvekil Gi) nutuk şöylemiş ve “Devlet hayatın da görülecek bütün hataları taşhi etmek ve vatandaşların sandeti içi memleketin tarsioine engel olan ma nileri berlaraf eylemek. Zihniyeğiğ hareket edeceğiz. Hükümdarın yoru mak, bilmez mesaisini “örnek alara yeni hükümet memleketin kalkinmd, $i için aşk ve heyecanla çalışacaktır) demiştir; Kral cevabi nutkunda Şunları sö) demiştir: “ — Vazilesint- bugün başlıyan # ni kabineyi derin bir sevinele selâj lârım. Yeni kanunuesasinin teşkil ej lediği sağlam tetnele dayanarak; ki (Devami 10 wnetrin

Bu sayıdan diğer sayfalar: