1 Nisan 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nee - Vİ iyi bilen Lor CZ va Kelim—-“ : 1daş İnişi” GM o m ilerli i hi K i m we | | a” Similyonluk bir (<5 © ie i e Vi ÇT | Ondürdüncü yıl sayı: e ... ai — SaüaLoöLn cabilir mi : na “ ski . — yeriz Bammuharrr m ber a e P için j ei ji se” ıı yatıs gi —— ss mi ei kısa bir harb iç ö biz Avrupada ; mel ve iye? ani — pada gerginlik (Franki. a «Al a Çekoslavalıyaya karşı büt dalya ütün kır ri nhüdlerini yerine getireceğini arakerine re z ) dn resmen Almanyaya bildirdi e le Sİ işde nüfuzunu kullanmasını istiyor dün aliniz — e e rma İNME iz kendi “kendi kendini Çekoslovakya intihabatı «Diktatör olmayı mar T r edebilir Südet Almanlarının tesirini ; tesirini di mi ve kira Glen in vi y çıkım anlamağı tecrübe için | IŞIN istemiy orum) koymakla | ne göre on: Delekikk edebilir. Jr He Çe - koş kara karşı $ İm tte yerini vi bin girişmiş olduğu bü - Pug em iy 14 ME eder ! ie ikümeti- mühi Avru - | olan Mü ikimeğilerin bağ vetie izah edilmiş. za 1 a ı £ Çek Kekleumkuru M e ktubda bilhassa e al kt h Yy yn m BM bel noktaArı FE kavvetle İl b Ml ia idiniz gibi ben üç sebebden do- eden Franko eb Mi erin salak bulmus sini ri için Çeken -İlayı Amerikada diktatörlük hdasma | Pu azı dten itifade hir ve sepeak vakya üzerinde haiz olduğu nüfuzu jş-) muarızım: : Yy! > yeni şehir yar lr a alma ümüidinde bulundu - | Evvelâ, diktatör olmağa asla meylim e giyin ktedir avi mi ile peh ibiği yi suretin- e düve, ili olduğu söylenmek » | yoktur. ei etme! T yazar nm fahiş bir. hat i Yari id Tark ye psi cak e Kan kasa drid makine e in kesti na ae Arkası Sa, 8 sütun 5 £ İse sm di kl ya V lerle her nevi alâka i ” vi oi . Londra 31 (Huş arılı Bilgilerim Ve mev&üd | alinan son kler hakkındaki o malümatım biz a vi ne ai cil e e vaffak olmuşlardır. İhtilâlciler E Minsolmb nin. öülku, ge del > mgnf; akisler bıraktı si olsn düet mi mâni - Lord Loyd şehrimiz 5 m hu mektub, hükümet hidematını ir ürkün eline. ŞiPransız gazeteleri endişeli mütaleala-| ik cinok bununda Rekscumhura & Lord: «Atatür anbe el Ma her e İk ar leştirildikiç as San kesilmiş bir bale yim — e kefene; bağli; li vasıtası olduğu neticesinde a Onun içindir ki fazla ola- ların türlü: memleketlere ve rn teyi- ektedir. Bilhas: aşıyo. — di iş mallhiyetler Yere Hazm Terek ii bilen ıllarca (aw U bn “ ile bakir rında; Duçenin kısa harb sözile kimi kasdet- | |bakkında yapılan tenkidlere karşı tir | Lürkiyeyi y kadar a ki, a Li b suretinde tefsir U edilmekte - a or si e geleceğiz ve bah İ aşi dir memleketin”z o maz» diy ) . ml onu tiğini merakla soruyorlar dir. (a8) £ Sven bir adam MK. > « / vu üzerinde toplıyaca- Roma ni: izakerelöri * iyi |vvabede yapmaktan ihtiraza davet et - once go, * ke açılış ana aşan iy e * İmekte ve M. Mulin'nin özüne iimsd Saadâbad' paktı ve| Ax ye Sooray — Maruf İn firin ziyaretten ene Y al mübadele) o Şehilde ilerlemektedir edilmiyeceğini bildirmektedir. p Ki kara 3. ef ed Leyd bu Babil are ile Adanaya V Manbul- id Niyaz Koni diyer ki Mısi Meli deli nizi öd m argan ii Ri iğ M. in nin nutku | Bu gutuk, bilhassa deniz Pe ısırın vazıyeti Öğleyin Hariciye şere! vik ir esir İcra) ald kaşmile, pazarlıkta iyi bir vaziyet el. il ie İn Ve N yet mliği İmumiyet itibarile, ga “| de etmek | için peri Emile. si Mei erkânı Ma Güle REN daha ın Tarkası Se, 8 silin «tel | Hariciye Vekilimiz, Mısi- i Zi Tİ si : laşile meb lenmiş olduğunu bil 5 riciyı kâtibi Nu zel ymaktadır ğa İn $ , yek heee e il ie a Pe ag Ya Kariye dei ye m aile göze il : o : m pare amc | demekle maksadı me ea? || tellif edecek (© (özi rn Sm haktır. e YL li eler ise, bu nutku ele erin bn yöz ve 27 çi) Lori Le yi. A a SM m... hee Mala “iyonu kümetini, İtalya ile bir sahitemizdedir. i a) İM “yn bul eler Ki ve tinafa ad des mn nisi talim” pr De me in n ası umumi Yganun elif * Alemi Yen d bü ünüyor. Gazeteler İ İ a yelerle te iye çe manya a u ün siy si ten bahse baş - Ş k si) esk tarihe pe iğ ası Jamuşlardır. fthahep milcadölsleri en ün top and e > T i Taği : j ti iyon &ön'hkdedike vaa olmasına rem, ki . teekküller mülga (2. TA e A dü ete iie aleni l makta ve seyahate büyük bir alâka göş- g v iü” azı Mü $ İutkında «Kabine siyaset yapmıyacak, |mekedi. tarkan 54 8 stan $ a | İçtimada ol / İİ a gi sene dap HAS Ni “liginden P8İ rkası Sa, B-sütun 5 te) Ya im 20) şannı hep beraber çekerek millete a. ni görem "oh izmet edecektir» dedi gi” İ pi Yeni namzedler timizi kara Dört meb'usluk için İlefonlay — Türki : *) ye in, intihab yapılıyor. |sedalar ümümihe Sri wi "Ankara 31 — Ankara saylavı Rasim| merkez binasında Aktar, Manisa saylavı e Topral 0 ve idare meclisi re- . Galib Üstünü Sinob saylavı Dr. Galib Üstünün ölüm -| ii Fuad Bulcann leri.ve Bolu saylavı Cemal Hüsnü Ta - r ii senelik rayın istifası üzerine boşalan Anki timaını akdetmiş - saylavlığına İş Bankası Genel Direktörü . Foğlamla bu ammer Eriş, Manisa saylavlığına İk-| milli isesemi - tısad Vekâleti yle Faik Kurtoğlu, |zin banisi Başvekil sil Sacb saylavlığına İzmir Üzüm kurumu | Celâl Bayar da ha- Baa idare m ri Hakk» Bez ve Balu | 2r bulunuyordu, ilm ii Beri saylav! ğına astamonu eski komutanı İçtiman izi ei sini cöilenleri aoldan anbas Müzesi Bati.

Bu sayıdan diğer sayfalar: